SJVFS 2019:23

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:23

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.;

Saknr L 111

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 1, 9, 11, 13, 14 och 18 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER ........................................................... 2

Definitioner .............................................................................................................. 3

Tillsyn ....................................................................................................................... 5

Skötsel ...................................................................................................................... 6

Utrymmen ................................................................................................................. 6

Golv .......................................................................................................................... 7

Brandskydd och elsäkerhet ....................................................................................... 7

Renhållning och strö ................................................................................................. 7

Stallklimat och luftkvalitet ....................................................................................... 7

Dagsljusinsläpp och belysning ................................................................................. 8

Buller ........................................................................................................................ 9

Foder och dricksvatten ............................................................................................. 9

Anordningar, installationer och utrymme ................................................................ 9

Utevistelse ................................................................................................................ 9

2 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VÄRPHÖNS OCH UNGHÖNS .. 10

Skötsel .................................................................................................................... 10

Utrymmen, inredning och utrustning ..................................................................... 10

Renhållning och strö ............................................................................................... 14

1 Jfr rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23, Celex

31998L0058) senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EGT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), rådets

direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8. 1999, s. 53,

Celex 31999L0074) senast ändrad genom rådets direktiv 2013/64/EU (EUT L 353, 28.12.2013, s. 8, Celex 32013L0064). Jfr även

rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar (EUT L 182,

12.7.2007, s. 19, Celex 32007L0043). Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den

9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för

informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1 Celex 32015L1535).

SJVFS 2019:23

2

Stallklimat och luftkvalitet ..................................................................................... 15

Ljus ......................................................................................................................... 15

3 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SLAKTKYCKLING .................... 15

Tillsyn och skötsel ................................................................................................. 15

Utrymmen .............................................................................................................. 16

Foder och dricksvatten ........................................................................................... 16

Ljus och belysning ................................................................................................. 16

Anordningar och installationer ............................................................................... 17

4 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AVELSDJUR INOM

SLAKTKYCKLINGPRODUKTIONEN ................................................................... 17

Skötsel .................................................................................................................... 17

Utrymmen, inredning och utrustning ..................................................................... 17

Renhållning och strö .............................................................................................. 19

Stallklimat och luftkvalitet ..................................................................................... 19

Ljus och belysning ................................................................................................. 19

5 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KALKONER ............................... 20

Skötsel och utrymmen ............................................................................................ 20

6 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ANKOR OCH GÄSS ................... 20

Skötsel och utrymmen ............................................................................................ 20

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om hållande och

skötsel av fjäderfän inom lantbruket m.m. utom strutsfåglar.

3 § Fjäderfän får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter

om en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

4 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning under förutsättning att det inte strider mot någon

bindande EU-rättsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsförordningen

(2019:66).

Första stycket gäller inte sådana bestämmelser där djurhållning får ske på annat sätt

i enlighet med ett kontrollprogram som är i drift. Från sådana bestämmelser kan

Jordbruksverket endast medge undantag om det är nödvändigt som en följd av

oförutsedda extraordinära omständigheter.

SJVFS 2019:23

3

5 § De mått som anges i denna författning är minsta mått och centrummått för normal

inredning om inte annat anges. Avvikelse från föreskrivna mått kan dock godtas i

befintliga stallar under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god,

2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret

avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,

3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos

djuren, samt

4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad om länsstyrelsen vid

prövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan uppfylls i stallet efter

åtgärden och att planlösningen i stallet är god.

Definitioner

6 § I dessa föreskrifter betyder:

Allmänna råd

Definieras i 1 § författningssamlings-

förordningen

(1976:725)

som

sådana

generella

rekommendationer

om

tillämpningen av en författning som anger hur

någon kan eller bör handla i ett visst

hänseende.

Daglig dödlighet (%)

Antalet slaktkycklingar som har dött i en

stallavdelning samma dag, inklusive sådana

som har avlivats på grund av sjukdom eller av

andra skäl, dividerat med totala antalet

slaktkycklingar

i

stallavdelningen

den

aktuella dagen, multiplicerat med 100.

dBA

Enhet för mätning av bl.a. ljudnivå

(ljudtrycksnivå). "A" anger att det ingående

ljudet vägts över det standardiserade A-filtret

före nivåangivelsen. dBskalan är logaritmisk.

En ökning eller minskning av ljudnivån med

10 dBA uppfattas av det mänskliga örat som

en fördubbling respektive halvering av ljudet.

Djurhållare

Fysiska eller juridiska personer som enligt

avtal eller lag ansvarar för eller handhar djur,

oavsett om detta sker stadigvarande eller

tillfälligt.

Dränerande golv

Ett samlingsbegrepp för genomsläppliga golv.

Gödseldränerande golv är golv som är

konstruerade för att släppa igenom träck, urin

SJVFS 2019:23

4

och i viss mån strömedel till ett underliggande

utrymme.

Forcerad ventilation

Ventilationsflöden som överstiger 5,6 m3/h

per slaktkyckling.

Gödseldeflektor

Utrustning i vissa hönsburar. En från

fodertrågets bakkant utstickande plåt som har

till syfte att skydda äggen mot bl. a.

nedsmutsning och hackning samt att förhindra

rymning och gödselnedfall i underliggande

burvånings fodertråg.

Gödseldränerande golv

Se dränerande golv.

Hårdgjord yta

Ytan anses vara hårdgjord om den består av

betong, asfalt eller annat likvärdigt material.

Höns

Med höns avses vuxna tuppar och hönor.

Kontinuerlig uppfödning

Hållande av, i normalfallet, djur av olika

åldrar i stall eller stallavdelning. Insättning av

nya djur sker efterhand.

Kontrollprogram

Ett program som tagits fram i syfte att säkra

en god djuromsorg och som är godkänt av

Jordbruksverket, samt är knutet till en

bestämmelse i denna författning.

Omgångsuppfödning

Hållande av djurgrupp/flock med individer av

likartad ålder i eget stall eller egen

stallavdelning. Insättning av ny djurgrupp

sker inom en begränsad tidsperiod och inte

förrän stallet eller stallavdelningen tömts helt.

ppm

Koncentration av ett visst ämne mätt i

miljondelar (parts per million).

Rede

Avskilt utrymme för äggläggning.

Stall

Byggnad för hållande av djur.

Stallavdelning

Del av ett stall som är avskilt från andra delar

av stallet, normalt med täta väggar.

Ströbad/sandbad

Utrymme med luckert strömedel där värphöns

i bur kan tillfredsställa sina beteendebehov

såsom

att

picka,

sprätta

och

utföra

sandbadsbeteende.

SJVFS 2019:23

5

Ströbädd

En bädd av strö som gödslas ut med ett

intervall från någon eller några veckor upp till

ett år. En ströbädd hålls torr genom att nytt

strömedel tillförs ovanpå det gamla. En

ströbädd som "brinner", dvs. utvecklar värme

under en biologisk nedbrytningsprocess,

kallas vanligen djupströbädd.

Termisk komfort

Djuren har termisk komfort inom den s.k.

termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren

utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans.

Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av

den nedre kritiska temperaturen och uppåt av

den

övre

kritiska

temperaturen.

När

omgivningen har en temperatur under den

undre kritiska temperaturen måste djuren öka

sin ämnesomsättning och äta mer foder för att

behålla

sin

kroppstemperatur.

Vid

temperaturer

över

den

övre

kritiska

temperaturen

kommer

djurens

kropps-

temperatur att stiga på grund av att de av

fysikaliska skäl inte kan bli av med sin

överskottsvärme. De kritiska temperatur-

gränserna påverkas av en mängd faktorer

såsom djurets vikt, djurets hälsa, ut-

fodringsintensitet, lufthastighet, luftfuktighet,

liggytor, strö, antal djur i gruppen samt

djurens möjlighet till rörelse.

Tillgänglig area

För hönsen ständigt tillgängliga areor med

minst 0,3 m bredd och minst 0,45 m fri höjd.

Redesarean får inte medräknas. För unghöns

avses ständigt tillgängliga areor.

Totalarea

Begreppet avser areor där djuren kan röra sig

utan hinder. Anordningar för utfodring som

inkräktar på totalarean inräknas inte i denna.

Unghöns

Med unghöns avses växande tuppar och

hönor.

Övertemperatur

Skillnaden mellan förväntad och rådande,

högre stalltemperatur.

Tillsyn

7 § Djurägaren och djurhållaren har ansvaret för fjäderfänas välbefinnande.

SJVFS 2019:23

6

8 § Personer som har hand om fjäderfän ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter

samt vara tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.

9 § Fjäderfän ska normalt ses till minst en gång dagligen om inte annat framgår av

denna författning. Nykläckta, sjuka eller skadade djur samt djur som beter sig onormalt

ska ses till oftare.

10 § Fjäderfän ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan

svårigheter.

11 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa

ska kontrolleras dagligen.

Skötsel

12 § Fjäderfän ska hållas tillfredsställande rena.

13 § Ett fjäderfäs rörelsefrihet får inte begränsas genom att en tyngd eller annat

hindrande föremål fästs vid djuret. Rörelsefriheten får inte heller begränsas genom att

olika delar av djurets kropp binds samman eller genom att djuret binds samman med

ett annat djur.

14 § Vid drivning ska fjäderfän hanteras lugnt. Djuren ska ha tillräckligt med

utrymme för att kunna förflytta sig och tydligt kunna uppfatta drivvägen.

Allmänna råd till 1 kap. 14 § och till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Djurstallar bör utformas så att flyttning, transport och utlastning av djuren

underlättas. Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn.

Speciella utlastningsrum eller boxar bör inrättas vid behov.

Lastrampers lutning bör vara så liten som möjligt.

15 § Föremål och ämnen som kan skada fjäderfäna ska förvaras så att de är oåtkomliga

för dessa.

Utrymmen

16 § Fjäderfän som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett

närbeläget utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha

ett klimat som djuren är vana vid.

För fjäderfän som under den kalla årstiden hålls i stallar med utomhusliknande

klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas upp eller på annat sätt

vara anpassade så att djurens behov av termisk komfort tillgodoses.

Första stycket gäller inte fjäderfästallar där sjuka eller skadade djur omedelbart

avlivas.

SJVFS 2019:23

7

Golv

17 § Golv, sitt- och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta.

Boxar eller sitt- och liggytor med rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna

skrapgångar ska utrustas, utformas och skötas så att djuren inte tillfogas skador och så

att utrustningen inte inverkar menligt på djurens beteende och hälsa. Detsamma gäller

utformningen av dränerande golvytor.

Brandskydd och elsäkerhet

18 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas

så att det för fjäderfäna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot

brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär

en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 1 kap. 18 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid

nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

19 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som

fjäderfäna kan nå, ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det

inte föreligger någon skaderisk.

20 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid

elavbrott.

Renhållning och strö

21 § Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen, om inte

systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant minst

en gång årligen. Vid omgångsuppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras

noggrant före varje insättning av en ny omgång djur. Stallar ska dessutom desinficeras

innan en ny omgång djur sätts in.

22 § Ligg- och sittytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter fjäderfäslag

och stallklimat (termisk komfort).

23 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

Stallklimat och luftkvalitet

24 § I stall ska djuren ha ett klimat som är anpassat till fjäderfäslag och

djurhållningsformen (termisk komfort).

25 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern endast

undantagsvis överstiga 80 procent, såvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I

sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa

luftfuktigheten inte överstiga 90.

SJVFS 2019:23

8

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga

uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

26 § I ett stall får fjäderfän endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som

överstiger följande värden om inte annat anges i denna författning:

- ammoniak: 10 ppm,

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelväte: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m³.

27 § Utgödslingssystem ska vara utformade så att djur i en stallavdelning inte kommer

i direktkontakt med gödsel från annan avdelning.

Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem

eller via utrymmen som kan innehålla luftföroreningar eller smittämnen som kan

påverka djurens hälsa negativt.

Öppningar mellan stallavdelningar ska kunna stängas och vara stängda när de inte

används.

28 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

29 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar med fler än 2 000 djur ska vara utrustade

med larmanordning som varnar för:

1. övertemperaturer,

2. strömavbrott, samt

3. fel på larmanordningen.

Larmanordningen ska vara utformad så att larmet uppmärksammas på ett

betryggande sätt.

Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny

omgång djur.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Stallar för fler än 2 000 fjäderfän bör vara utrustade med reservelverk.

Även stallar med mekanisk ventilation utan krav på larm bör vara utrustade

med en larmanordning som varnar för övertemperaturer, strömavbrott och

fel på larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedöms kunna medföra

lidande för djuren.

Dagsljusinsläpp och belysning

30 § Stallar för fjäderfän får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än

fönster.

31 § Fönster som fjäderfäna kan nå, ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara

utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

32 § Stallar för fjäderfän som saknar ljusinsläpp för dagsljus och som var i bruk före

den 1 januari 1994 behöver inte förses med ljusinsläpp om inte förprövningspliktig

till- eller ombyggnad genomförs.

SJVFS 2019:23

9

33 § Fjäderfän ska ha tillgång till ljus som stödjer deras dygnsrytm och

beteendebehov.

I stallar med plats för mer än 350 djur ska ljusinsläpp för dagsljus vara placerade

på ett sådant sätt att de ger en jämn fördelning av ljuset i djurutrymmet.

34 § I stallar där användningen av dagsljus orsakar djurskydds- eller

djurhälsoproblem får dagljusliknande artificiellt ljus användas i stället för ljusinsläpp

för dagsljus. Det artificiella ljuset ska vara anpassat till djurens behov, kunna styras,

ha en spektralbredd på minst 300 nm, och innehålla ultraviolett ljus i UVA-området.

35 § Stallar för fjäderfän ska vara försedda med fast monterad belysning som inte

förorsakar djuren obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter.

Belysningen ska ge ett ljus som är flimmerfritt eller har en flimmerfrekvens på minst

120 Hz.

Kravet på fast monterad belysning i första stycket gäller inte utrymmen som endast

är avsedda att ge skydd då djuren hålls utomhus under förutsättning att tillräcklig

belysning som möjliggör tillsyn är ordnad på annat sätt.

Buller

36 § Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens

hälsa menligt.

I stallar får fjäderfän endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande

65 dBA. I stallar med slaktkycklingar får dock bullernivån 65 dBA överstigas vid

forcerad ventilation då väderleken kräver detta under förutsättning att bullernivån inte

överstiger 75 dBA.

Foder och dricksvatten

37 § Fjäderfän ska dagligen ges foder av lämplig struktur.

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

38 § Fjäderfän ska få dricksvatten minst två gånger per dygn.

Anordningar, installationer och utrymme

39 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och

placerade så att fjäderfäna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

Utevistelse

40 § Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat

på ett sådant sätt att fjäderfän som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte

skadas.

Stängsel som innehåller taggtråd får inte användas till fjäderfän.

41 § Utomhusytor ska vara fria från föremål med uppenbar risk att skada fjäderfäna.

42 § Markytor som är hårt belastade av fjäderfäna ska vara hårdgjorda, dränerade eller

naturligt ha motsvarande funktion.

SJVFS 2019:23

10

2 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VÄRPHÖNS OCH UNGHÖNS

1 § Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för värpande hönor och unga

hönor som hålls för produktion av ägg för livsmedel, samt avelsdjur.

Skötsel

2 § Endast hönsraser som har en medelvikt under 2,4 kg får hållas i burar. Djuren får

hållas i burar högst två år.

3 § Unghöns ska vara uppfödda i inhysningssystem som förbereder dem för det

system som de ska hållas i som vuxna.

Allmänna råd till 2 kap. 3 §

Värphöns i bursystem bör vara uppfödda i bursystem för unghöns.

Frigående värphöns bör vara uppfödda som frigående unghöns.

Unghöns uppfödda i bursystem bör inte användas som frigående värphöns

i flervåningssystem.

Utrymmen, inredning och utrustning

4 § Unghöns ska ha tillgång till sittpinnar.

5 § Burar för värphöns eller unghöns ska ha täta sidoväggar.

6 § Burar för värphöns ska vara försedda med klonötare.

7 § Golvet i ett rede får inte vara utfört så att fåglarna ligger direkt på rutnät av metall.

8 § Dränerande golv ska vara så konstruerat att det ger stöd åt de främre klorna på

varje fot.

9 § I anläggningar där djuren har möjlighet till utevistelse ska utomhusytorna ha en

area som är anpassad till beläggningsgraden och markytans beskaffenhet så att

föroreningar undviks.

Utomhusytorna ska vara försedda med skydd mot dåligt väder och rovdjur.

I anläggningar med plats för mer än 350 djur ska flera öppningar ge tillträde till

utomhusytorna.

10 § Minsta utrymme för värphöns i bur anges i tabell 1.

Tabell 1

Area,

m 2 /djur

Tillgänglig area,

m 2 /djur

Höjd,

m

Kortaste sida,

m

Bur

1)

0,060

0,45

2)

Rede

0,015

0,20

0,24

Ströbad

0,015

0,20

0,24

1) En bur får inte vara mindre än 0,2 m2. I minimiarea får inte inräknas yta under gödseldeflektor som

inkräktar mer än 0,07 m in i buren, räknat vinkelrätt från burens front.

2) Avser tillgänglig area.

SJVFS 2019:23

11

11 § Övriga mått m.m. för värphöns i bur anges i tabell 2.

Tabell 2

Golv

Trådtjocklek 2 mm

Lutning högst 12 %

Vatten

Minst två koppar eller nipplar ska vara

åtkomliga från varje bur.

Varje nippel får betjäna högst två

burfack.

Fodertråg

120 mm trågkant per djur

Sittpinne

150 mm per djur

Fri bredd för inspektionsgångar

0,90 m

Avstånd golv – nedersta burraden

0,35 m

Antal burvåningar

Högst 3

Antal värphöns per bur

Högst 16

12 § Utrymme för frigående värphöns anges i tabell 3.

Tabell 3

Högsta beläggning

Envåningssystem

Hönsraser med en

medelvikt < 2,4 kg

9 höns / m2

tillgänglig area

Hönsraser med en

medelvikt ≥ 2,4 kg

7,5 höns / m2

tillgänglig area

Flervåningssystem

- 7 höns / m2 tillgänglig area

- 20 höns/ m2 golvarea

Rede

Fackrede

- minsta area 0,0125 m2 / höna

- dock minst 0,075 m2

- kortaste sidan 0,24 m

Kollektivrede

- minsta area 0,010 m2 / höna

- dock minst 0,140 m2

- kortaste sidan 0,35 m

Ströarea

- minst 1/3 av golvarean

- dock minst 0,025 m2 / djur

13 § Utan hinder av 12 § får stallar hos äggproducenter med flervåningssystem

beläggas med upp till 9 höns/m2 tillgänglig area, dock högst 20 höns per m2 golvarea,

under förutsättning att samtliga punkter nedan är uppfyllda:

1. Besättningen är ansluten till frivillig organiserad hälsokontroll2 med plan och

riktlinjer som Jordbruksverket har godkänt för salmonellakontroll.

2. Besättningen är ansluten till frivillig organiserad hälsokontroll3 med plan och

riktlinjer som Jordbruksverket har godkänt för hälsokontroll av spolmask.

3. Djurens välfärd är god och djuren har en för sin ålder god kondition.

Dokumenterade rutiner och åtgärdsplan finns och följs upp för att:

a) Se till att fothälsan är god och att fotskador hålls på en låg nivå.

2 Bestämmelser om frivillig organiserad hälsokontroll finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig

organiserad hälsokontroll av husdjur.

3 Bestämmelser om frivillig organiserad hälsokontroll finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig

organiserad hälsokontroll av husdjur.

SJVFS 2019:23

12

b) Hantera eventuella utbrott av fjäderplockning och hackning.

4. Ströbädden är lucker. Dokumenterade rutiner och åtgärdsplan finns och följs

upp för att hantera eventuella problem.

5. Dokumenterade rutiner för skötsel av stallets klimatiserings- och

utgödslingssystem finns och följs upp.

6. Tilläggsvärme finns om stallklimatet kräver det.

7. Reservelverk finns.

8. Personer som hanterar värphöns ska ha för sina arbetsuppgifter relevant

utbildning, eller ha motsvarande kompetens gällande djurskyddslagstiftning,

djurens fysiologi och behov, inhysning, stallklimat, samt hantering vid

avlivning, infångning och lastning.

14 § Övriga mått m.m. för frigående värphöns anges i tabell 4.

Tabell 4

Golv

Lutning högst 12 %

Vatten

Rakt tråg

Minst 25 mm trågkant/djur

Runt tråg

Minst 10 mm trågkant/djur

Nippel eller kopp

1)

Högst 10 höns / nippel eller kopp

Fodertråg

Rakt tråg

Minst 100 mm trågkant / djur

Runt tråg

Minst 40 mm trågkant / djur

Sittpinne

2)

Minst 150 mm / djur

Fri höjd mellan våningar i

flervåningssystem

0,45 m

Antal våningar i flervåningssystem

Högst 4

Öppningar till utomhusytorna

3)

Höjd 0,35

Bredd 0,40 m, dock minst 2,0 m

totalt per 1 000 höns

1) Minst två tillgängliga för varje djur.

2) Centrumavstånd mellan sittpinnar ska vara minst 300 mm och minsta avstånd till vägg 200 mm.

3) Ska vara utspridda utefter hela byggnadens längd.

15 § Utrymme för unghöns i bur anges i tabell 5.

Tabell 5

Ålder,

veckor

Burarea 1)

Högsta

antal

djur/m 2

Burhöjd 2) ,

m

Minsta

utrymme

vid rakt

fodertråg,

mm/djur

Vatten

Högsta

antal

djur/

nippel, st

Högsta antal

burvåningar,

st

Minsta

sittpinnelängd,

mm/djur

0-3

90

0,25

20

15

4

20

4-6

60

0,38

42

8

3

40

7-15

30

0,38

50

8

3

65

16-18

25

0,38

60

8

3

100

1) I minimiarea får inte inräknas yta under gödseldeflektor som inkräktar mer än

0,07 m in i buren, räknat vinkelrätt från burens front.

2) Lägsta höjd inom föreskriven golvarea.

SJVFS 2019:23

13

16 § Utrymme för frigående unghöns anges i tabell 6.

Tabell 6

Ålder,

veckor

Envåningssystem,

tillgänglig

area

Högsta antal

djur/m 2

Flervåningssystem 1) ,

tillgänglig

area

Högsta antal

djur/m 2

Minsta

ströarea

Minsta

sittpinnelängd,

mm/djur

0-3

55

55

1/3 av

golvarean

20

4-6

25

25

1/3 av

golvarean

40

7-15

15

10 2)

1/3 av

golvarean

65

16-18

10

10

2)

1/3 av

golvarean

100

17-21

9

7

1/3 av

golvarean

120

1) Antalet våningar får vara högst 4 stycken.

2) Djurbeläggningen får dock inte överstiga 20 unghöns per m2 golvarea.

17 § Utan hinder av 16 § får stallar hos unghönsuppfödare med flervåningssystem

som uppfyller kraven i samtliga punkter nedan, beläggas enligt tabell 7. Dock får högst

18 unghöns per m2 tillgänglig area vid 18 veckors ålder hållas.

1. Besättningen är ansluten till frivillig organiserad hälsokontroll4 med plan och

riktlinjer som Jordbruksverket har godkänt för salmonellakontroll.

2. Besättningen är ansluten till frivillig organiserad hälsokontroll3 med plan och

riktlinjer som Jordbruksverket har godkänt för hälsokontroll av spolmask.

3. Djurens välfärd är god och djuren har en för sin ålder god kondition och

jämnhet i flocken. Dokumenterade rutiner och åtgärdsplan finns och följs upp

för att hantera eventuella utbrott av fjäderplockning och hackning.

4. Ströbädden är lucker. Dokumenterade rutiner och åtgärdsplan för att hantera

eventuella problem finns och följs upp.

5. Dokumenterade rutiner för skötsel av stallets klimatiserings- och

utgödslingssystem finns och följs upp.

6. Tilläggsvärme finns och justeras efter unghönsens behov.

7. Reservelverk finns.

8. Personer som hanterar unghöns ska ha relevant utbildning, eller ha

motsvarande kompetens gällande djurskyddslagstiftning, djurens fysiologi och

behov, inhysning, stallklimat, samt hantering vid avlivning, infångning och

lastning.

4 Bestämmelser om frivillig organiserad hälsokontroll finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig

organiserad hälsokontroll av husdjur.

SJVFS 2019:23

14

Tabell 7

Ålder,

veckor

Flervåningssystem 1) ,

tillgänglig

area

Högsta antal

djur/m 2

0-3

82

4-6

42

7-14

21

15

20

16

192)

17

19 2)

18

18 2)

1) Antalet våningar får vara högst 4 stycken.

2) Djurbeläggningen får dock inte överstiga 20 unghöns per m2 golvarea.

18 § Övriga mått för frigående unghöns anges i tabell 8.

Tabell 8

Ålder,

veckor

Minsta

utrymme vid

rakt

fodertråg,

mm/djur

Minsta utrymme vid

vattentråg

Vatten,

högsta

antal

djur/nippel

Rakt,

mm/djur

Runt,

mm/djur

0-3

20

5

4

30

4-6

20

5

5

30

7-15

42

7

5

20

16-18

50

7

5

15

19-21

55

8

6

15

Renhållning och strö

19 § I system för frigående värphöns med plats för mer än 350 djur får sittpinnar inte

vara placerade över ströbädden.

I flervåningssystem för frigående unghöns eller värphöns ska våningsplanen utföras

så att spillning inte kan falla ner på lägre våningsplan.

Även i övrigt ska inredning i stallar vara utformad så att djuren inte blir

nedsmutsade av foder-, vatten- eller gödselspill.

20 § Ströbadet i burar för värphöns ska vara tillgängligt för hönsen under en

sammanhängande period på minst fem timmar per dygn under den för hönsen aktiva

delen av dygnet.

21 § Ströbadet i burar för värphöns ska vara utformat så att hönsen kommer i

direktkontakt med strömedlet vid ströbadning samt avgränsat så att strömedlet hålls

kvar i ströbadet.

SJVFS 2019:23

15

22 § Unghöns ska ha ständig tillgång till strömedel som kan tillfredsställa deras

beteendebehov av att picka, sprätta och sandbada.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddsförordningen

Strömedel med grov struktur, såsom exempelvis kutterspån, bör inte användas i

bursystem.

Stallklimat och luftkvalitet

23 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av ett stall med

gödseldränerande golv ska stallet ha mekaniskt utgödslingssystem som medger att

regelbunden utgödsling kan ske under det gödseldränerande golvet.

24 § I stallar med envåningssystem får djuren endast tillfälligtvis utsättas för

ammoniakhalter som överstiger 25 ppm i stalluften.

Allmänna råd till 2 kap. 24 §

Stallar med gödseldränerande golv som inte omfattas av kravet på mekanisk

utgödsling enligt 2 kap. 23 § bör ha utgödslingssystem som medger att

regelbunden utgödsling kan ske under det gödseldränerande golvet.

Utgödsling under gödseldränerande golvytor bör ske minst 2 gånger per

vecka.

Ljus

25 § Belysning i stallar med plats för mer än 350 fjäderfän ska tändas och släckas med

automatisk, tidsstyrd dimfunktion eller motsvarande.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

Värphöns bör ha en sammanhängande mörkerperiod på minst åtta timmar per

dygn.

3 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SLAKTKYCKLING

Tillsyn och skötsel

Allmänna råd till 4 kap. 1 § djurskyddslagen

Om en slaktkyckling uppvisar svårigheter att gå, eller i övrigt visar tecken på

skada eller sjukdom bör den avlivas.

1 § Slaktkycklingar ska ses till minst två gånger dagligen.

2 § Personer som hanterar slaktkycklingar på anläggningar med plats för fler än 500

slaktkycklingar ska ha genomgått en utbildning eller på annat sätt förvärvat

motsvarande kunskaper för att kunna sköta slaktkycklingar på ett djurskyddsmässigt

korrekt sätt. Framförallt gäller detta kunskap om regelverk, djurens fysiologi, behov

och beteende, varsam hantering i samband med infångning, lastning och transport,

akutvård och avlivning samt förebyggande smittskydd.

SJVFS 2019:23

16

3 § Om fler än 500 djur hålls på anläggningen, ska relevanta fakta om uppfödningen

(antal djur, totalarea, hybrid, daglig dödlighet, samt – om möjligt - orsak) journalföras.

Journalerna ska bevaras i minst tre år.

Utrymmen

4 § Slaktkycklingar som föds upp inomhus ska hållas på ströbädd med en torr och

lucker yta.

5 § I slaktkycklingstallar får beläggningsgraden högst vara 20 kg slaktkyckling per

kvadratmeter golvarea.

Utan hinder av första stycket får stallar hos slaktkycklinguppfödare som är anslutna

till ett kontrollprogram, beläggas i enlighet med kontrollprogrammet, dock högst 36

kg per m2 golvarea och högst 25 djur per m2 golvarea.

Foder och dricksvatten

6 § Djuren ska ha ständig tillgång till foder eller måltidsutfodras med för djuren

lämpliga intervall. Fodret får tas bort från djuren tidigast 12 timmar före beräknad

slakttidpunkt.

7 § Anordningar för dricksvatten ska placeras och underhållas så att vattenspill i

ströbäddar minimeras.

8 § Utrymmen för foder och vatten anges i tabell 9.

Tabell 9

Ålder,

veckor

Minsta

utrymme vid

fodertråg

Minsta

utrymme vid

vattentråg

Högsta antal

djur/

vattennippel,

st

Rakt,

mm/

djur

Runt,

mm/

djur

Rakt,

mm/

djur

Runt,

mm/

djur

0 – 7

20

12

1)

10

4

20

8 – 10

35

20

15

5

15

1) 8 mm vid fri tillgång på foder.

Ljus och belysning

9 § Slaktkycklingar ska med undantag av första uppfödningsveckan och de sista tre

dagarna före slakt, ha en mörkerperiod om minst sex timmar per dygn, varav en

sammanhängande mörkerperiod på minst fyra timmar.

I stallar för slaktkycklingar ska belysningen på minst 80 % av den tillgängliga ytan

vara minst 20 lux mätt i fåglarnas ögonhöjd. På veterinärs inrådan får ljusstyrkan

tillfälligt minskas.

SJVFS 2019:23

17

Anordningar och installationer

10 § Transportband i anordning för automatisk uppsamling eller räkning av

kycklingar får inte ha en hastighet eller i övrigt användas på ett sätt som innebär

lidande för djuren eller tillfogar dem skador. Anordningen ska vara försedd med

lättåtkomlig manövercentral och nödstopp samt kontrolleras regelbundet och före

användning varje gång den varit avstängd. När anordningen är i drift, ska den vara

ständigt bemannad på ett sådant sätt att tillsynen över samtliga djur som vistas i

anordningen kan ske samtidigt. Svaga eller skadade djur som upptäcks ska omedelbart

avskiljas och tas om hand och, om inte ett gott djurskydd kan upprätthållas på annat

sätt, avlivas.

4 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AVELSDJUR INOM

SLAKTKYCKLINGPRODUKTIONEN

1 § Detta

kapitel

innehåller

särskilda

bestämmelser

för

avelsdjur

för

slaktkycklingproduktion. Med avelsdjur avses både växande och vuxna tuppar och

hönor i denna produktion.

Skötsel

2 § Avelsdjuren får inte hållas i burar.

3 § Avelsdjur ska vara uppfödda i inhysningssystem som förbereder dem för det

system som de ska hållas i som vuxna.

Utrymmen, inredning och utrustning

4 § Unghöns ska ha tillgång till sittpinnar.

5 § Vuxna djur ska ha tillgång till sittpinne eller annan upphöjd sittyta. Upphöjd sittyta

ska finnas i en mängd så att alla djur har möjlighet att sitta samtidigt.

Allmänna råd till 4 kap. 5 §

Sittytan för avelsdjur mellan 1,6 - 3,0 kg bör inte understiga 160 cm²/kg och

för avelsdjur mellan 3 - 5 kg inte understiga 115 cm²/kg.

6 § Golvet i ett rede får inte vara utfört så att fåglarna ligger direkt på rutnät av metall.

7 § Dränerande golv ska vara så konstruerat att det ger stöd åt de främre klorna på

varje fot.

8 § I anläggningar där djuren har möjlighet till utevistelse ska utomhusytorna ha en

area som är anpassad till beläggningsgraden och markytans beskaffenhet så att

föroreningar undviks.

Utomhusytorna ska vara försedda med skydd mot dåligt väder och rovdjur.

I anläggningar med plats för mer än 350 djur ska flera öppningar ge tillträde till

utomhusytorna.

9 § Utrymme för höns anges i tabell 10.

SJVFS 2019:23

18

Tabell 10

Högsta beläggning Envåningssystem

< 2,4 kg 9 höns / m2 tillgänglig area

≥ 2,4 kg 7,5 höns / m2 tillgänglig area

Rede

Fackrede

- minsta area 0,0125 m2 / höna

- dock minst 0,075 m2

- kortaste sidan 0,24 m

Kollektivrede

- minsta area 0,010 m2 / höna

- dock minst 0,140 m2

- kortaste sidan 0,35 m

Ströarea

- minst 1/3 av golvarean

- dock minst 0,025 m2 / djur

10 § Övriga mått m.m. för höns anges i tabell 11.

Tabell 11

Golv

Lutning högst 12 %

Vatten

Rakt tråg

Minst 25 mm trågkant/djur

Runt tråg

Minst 10 mm trågkant/djur

Nippel eller kopp

1)

Högst 10 höns / nippel eller kopp

Fodertråg

Rakt tråg

Minst 125 mm trågkant / höna, 150 mm

trågkant tupp

Runt tråg

Minst 80 mm trågkant / höna, 100 mm

trågkant tupp

Sittpinne 2)

Minst 150 mm / djur

Öppningar till utomhusytorna

3)

Höjd 0,45 m

Bredd 0,40 m, dock minst 2,0 m

totalt per 1 000 höns

1) Minst två tillgängliga för varje djur.

2) Centrumavstånd mellan sittpinnar ska vara minst 300 mm och minsta avstånd till vägg 200 mm.

3) Ska vara utspridda utefter hela byggnadens längd.

11 § Utrymme för unghöns anges i tabell 12.

Tabell 12

Ålder,

veckor

Envåningssystem,

tillgänglig

area

Högsta antal djur/m 2

Minsta

Ströarea

Minsta

sittpinnelängd,

mm/djur

0-3

55

1/3 av golvarean

10

4-6

25

1/3 av golvarean

20

7-15

15

1/3 av golvarean

33

16-18

10

1/3 av golvarean

50

19-21

9

1/3 av golvarean

60

12 § Övriga mått för unghöns anges i tabell 13.

SJVFS 2019:23

19

Tabell 13

Ålder,

veckor

Minsta

utrymme vid

rakt

fodertråg,

mm/djur

Minsta utrymme vid

vattentråg

Vatten,

högsta

antal

djur/nippel

Rakt,

mm/djur

Runt,

mm/djur

0-3

20

5

4

30

4-6

20

5

5

30

7-15

42

7

5

20

16-18

50

7

5

15

19-21

55

8

6

15

Renhållning och strö

13 § Inredning i stallar ska vara utformad så att avelsdjuren inte blir nedsmutsade av

foder-, vatten- eller gödselspill. I stall med plats för mer än 350 djur får sittpinnar inte

vara placerade över ströbädden.

14 § Avelsdjuren ska ha ständig tillgång till strömedel som kan tillfredsställa deras

beteendebehov av att picka, sprätta och sandbada.

Stallklimat och luftkvalitet

15 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av ett stall med

gödseldränerande golv ska stallet ha mekaniskt utgödslingssystem som medger att

regelbunden utgödsling kan ske under det gödseldränerande golvet.

Första stycket gäller inte för envåningssystem där det gödseldränerande golvet

utgör högst 1/3 av avelsdjurens tillgängliga area.

16 § I stallar med envåningssystem får avelsdjuren endast tillfälligtvis utsättas för

ammoniakhalter som överstiger 25 ppm i stalluften.

Allmänna råd till 4 kap. 16 §

Stallar med gödseldränerande golv bör ha utgödslingssystem som medger att

regelbunden utgödsling kan ske under det gödseldränerande golvet.

Utgödsling under gödseldränerande golvytor bör ske minst 2 gånger per

vecka.

Ljus och belysning

17 § Stallar för avelsdjur behöver inte vara försedda med fönster eller andra

ljusinsläpp för dagsljus om djuren istället förses med ett dagsljusliknande artificiellt

ljus som är anpassat till djurens behov, som kan styras och har en spektralbredd på

minst 300 nm samt innehåller ultraviolett ljus i UVA- området.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

Avelsdjuren bör ha en sammanhängande mörkerperiod på minst åtta timmar

per dygn.

SJVFS 2019:23

20

5 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KALKONER

Skötsel och utrymmen

1 § Kalkoner ska hållas frigående och ska ha tillgång till ströbädd om de föds upp

inomhus.

2 § Utrymme för kalkoner anges i tabell 14.

Tabell 14

Djurkategori

Golvarea

Minsta mått

värprede 1) ,

m

Minsta

utrymme

vid runt

fodertråg,

mm/djur

Minsta

utrymme

vid runt

vattentråg,

mm/djur

Högsta

antal

djur/m 2

Högsta

antal

kg/m 2

Avelsdjur, höns

2,5

bredd: 0,35

djup: 0,5

höjd: 0,45

30

12

Avelsdjur, tuppar

2,5

60

24

Slaktdjur

≤ 10 kg

30

18

8

> 10 kg

30

30

12

1) Högst 4,5 djur/rede

3 § Utan hinder av 2 § får stallar hos slaktkalkonuppfödare som är anslutna till ett

kontrollprogram, beläggas i enlighet med kontrollprogrammet, dock högst med 40 kg

per m2 för djur < 7 kg och högst 45 kg per m2 för djur > 7 kg.

6 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ANKOR OCH GÄSS

Skötsel och utrymmen

1 § Ankor och gäss som föds upp inomhus ska hållas på ströbädd.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

Ankor och gäss bör ha tillgång till badvatten.

SJVFS 2019:23

21

2 § Utrymme för ankor och gäss anges i tabell 15.

Tabell 15

Djurkategori

Golvarea

Värprede,

m

Enbart

inomhus

Vid möjlighet

till utevistelse

högsta

antal

djur/m 2

högsta

antal

kg/m 2

högsta

antal

djur/m 2

högsta

antal

kg/m 2

Avelsdjur

Ankor

2

4

bredd: 0,4

djup: 0,4

höjd: 0,5

Gäss

1

2

bredd: 0,6

djup: 0,6

höjd: 0,6

Slaktdjur

Ankor

1)

16

20

Gäss

1) 2)

14

18

1) Under första uppfödningsveckan får beläggningen vara högst 15 djur/m². Beläggningen ska därefter

sänkas successivt. Efter 4 veckor gäller tabellvärdena.

2) Uppfödning i ligg- och utfodringshall med rastgård:

- golvarea i ligghall 32 kg/m²,

- rastgård 10 ggr ligghallsarean,

- runt fodertråg 7 mm/djur (fri utfodring),

- rakt vattentråg 9 mm/djur.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:28) om fjäderfähållning inom lantbruket

m.m. upphör att gälla. De allmänna råden ska gälla från samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)