SJVFS 2019:24

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:24

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om kaninhållning inom lantbruket m.m.;

Saknr L 112

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 9, 11, 13, 14 och 18 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL ............................................................................ 4

Tillsyn ....................................................................................................................... 4

Skötsel ...................................................................................................................... 5

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING ............................................. 6

Foder och dricksvatten ............................................................................................. 6

Anordningar, installationer och utrymme ................................................................ 6

4 KAP. STALLMILJÖ ................................................................................................. 7

Renhållning och strö ................................................................................................. 7

Stallklimat och luftkvalitet ....................................................................................... 7

Dagsljusinsläpp och belysning ................................................................................. 8

Buller ........................................................................................................................ 8

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING.............................................................. 8

Utrymmen, utrustning och inredning ....................................................................... 8

Golv ........................................................................................................................ 11

Brandskydd och elsäkerhet ..................................................................................... 11

6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE ........................................................................ 11

Betesmarker och rastgårdar .................................................................................... 11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .......................................................... 12

1 Jfr rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23, Celex

31998L0058) senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EGT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806).

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L

241, 17.9.2015, s. 1 Celex 32015L1535).

SJVFS 2019:24

2

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om hållande och

skötsel av kaniner inom lantbruket m.m.

3 § Endast kaniner som är födda i fångenskap får födas upp för produktion av kött,

päls eller ull eller hållas som avelskaniner.

4 § Kaniner får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter

om en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

5 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning under förutsättning att det inte strider mot någon

bindande EU-rättsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsförordningen

(2019:66).

6 § De mått som anges i denna författning är minsta mått och centrummått för normal

inredning om inte annat anges. Avvikelse från föreskrivna mått kan dock godtas i

befintliga stallar under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god,

2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret

avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,

3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos

djuren, samt

4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad av stallar om länsstyrelsen

vid prövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan uppfylls i stallet efter

åtgärden och att planlösningen i stallet är god.

Definitioner

7 § I dessa föreskrifter betyder:

Allmänna råd

Definieras i 1 § författningssamlings-

förordningen

(1976:725)

som

sådana

generella

rekommendationer

om

tillämpningen av en författning som anger hur

någon kan eller bör handla i ett visst

hänseende.

Avelskanin

Hon- eller hankanin som hålls i syfte att avla

fram kaniner för

produktion av kött, päls eller

ull.

SJVFS 2019:24

3

Betesbur

En bur utan botten eller med nätbotten som är

placerad på gräsbevuxen mark så att djuren

har möjlighet att beta.

Bomaterial

Bäddbart material såsom halm eller hö.

dBA

Enhet för mätning av bl.a. ljudnivå

(ljudtrycksnivå). "A" anger att det ingående

ljudet vägts över det standardiserade A-filtret

före nivåangivelsen. dBskalan är logaritmisk.

En ökning eller minskning av ljudnivån med

10 dBA uppfattas av det mänskliga örat som

en fördubbling respektive halvering av ljudet.

Djurhållare

Fysiska eller juridiska personer som enligt

avtal eller lag ansvarar för eller handhar djur,

oavsett om detta sker stadigvarande eller

tillfälligt.

Dränerande golv

Ett samlingsbegrepp för genomsläppliga golv.

Förvaringsutrymme

En bur eller annan behållare, ett rum, en

inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme,

där djur hålls.

Hårdgjord yta

Ytan anses vara hårdgjord om den består av

betong, asfalt eller annat likvärdigt material.

Kanin

Däggdjur tillhörande arten Europeisk kanin

(Oryctolagus cuniculus).

Kaninunge

Kanin från födelsen och högst 8 veckor

gammal.

Kontinuerlig uppfödning

Hållande av, i normalfallet, djur av olika

åldrar i stall eller stallavdelning. Insättning av

nya djur sker efterhand.

Liggarea

Avser boxareor som är godkända som

liggytor. Anordningar för utfodring som

inkräktar på liggarean inräknas inte i denna.

Omgångsuppfödning

Hållande av djurgrupp/flock med individer av

likartad ålder i eget stall eller egen

stallavdelning. Insättning av ny djurgrupp

sker inom en begränsad tidsperiod och inte

förrän stallet eller stallavdelningen tömts helt.

ppm

Koncentration av ett visst ämne mätt i

miljondelar (parts per million).

SJVFS 2019:24

4

Spalt

Mellanrummet mellan stavarna i ett spaltgolv.

Spaltgolv

Spaltgolv är en typ av dränerande golv som

består av stavar av t.ex. betong, trä, metall

eller plast vilka läggs med visst avstånd från

varandra.

Stall

Byggnad för hållande av djur.

Stallavdelning

Del av ett stall som är avskilt från andra delar

av stallet, normalt med täta väggar.

Termisk komfort

Djuren har termisk komfort inom den s.k.

termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren

utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans.

Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av

den nedre kritiska temperaturen och uppåt av

den

övre

kritiska

temperaturen.

När

omgivningen har en temperatur under den

undre kritiska temperaturen måste djuren öka

sin ämnesomsättning och äta mer foder för att

behålla

sin

kroppstemperatur.

Vid

temperaturer över den övre kritiska temp-

eraturen kommer djurens kroppstemperatur

att stiga på grund av att de av fysikaliska skäl

inte kan bli av med sin överskottsvärme. De

kritiska temperaturgränserna påverkas av en

mängd faktorer såsom djurets vikt, djurets

hälsa,

utfodringsintensitet,

lufthastighet,

luftfuktighet, liggytor, strö, antal djur i

gruppen samt djurens möjlighet till rörelse.

Totalarea

Begreppet avser areor där djuren kan röra sig

utan hinder, som regel liggarea och gödslings-

area. Anordningar för utfodring som inkräktar

på totalarean inräknas inte i denna.

Ungdjur

Växande kanin som är äldre än 8 veckor och

högst 6 månader gammal.

Övertemperatur

Skillnaden mellan förväntad och rådande,

högre stalltemperatur.

2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL

Tillsyn

1 § Djurägaren och djurhållaren har ansvaret för kaninernas välbefinnande.

SJVFS 2019:24

5

2 § Personer som har hand om kaniner ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter

samt vara tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.

3 § Kaniner ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade

kaniner samt kaniner som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för

högdräktiga kaniner, särskilt vid tiden kring förlossningen.

Kaninerna ska under hela parningsperioden ges extra tillsyn.

4 § Kaniner ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan

svårigheter.

5 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska

kontrolleras dagligen.

Skötsel

6 § Kaniner ska hållas i en berikad miljö som ger goda möjligheter till sysselsättning

och ha tillgång till lämpligt gnagmaterial.

Allmänna råd till 2 kap. 6 §

Miljöberikning kan bestå av anordningar som ger kaniner möjlighet att klättra

på, hoppa upp på, krypa under eller stimulerar födosöksbeteende.

Även möjlighet för visuell kontakt med andra kaniner bör finnas.

Gnagmaterial bör utgöras av färska grenar eller kvistar med bark.

7 § Kaniner ska ha tillgång till bäddbart bomaterial.

Allmänna råd till 2 kap. 7 §

Bomaterial bör bestå av halm eller hö.

8 § Kaninernas klor ska inspekteras regelbundet och klippas vid behov.

9 § Kaniner ska hållas tillfredsställande rena. Kaniner ska vid behov ges tillräcklig

pälsvård.

Allmänna råd till 2 kap. 9 §

Angorakaniner bör klippas minst en gång var tredje månad.

10 § Kaniner ska hållas på sådant sätt att de inte skadar varandra.

Könsmogna okastrerade hanar ska inte hållas tillsammans. En hona ska inte hållas

kontinuerligt tillsammans med en könsmogen okastrerad hane.

Inför parningen ska honan placeras hos hanen.

Allmänna råd till 2 kap. 10 §

Tidpunkten för, och tillvägagångssättet vid sammanförandet av djur till par eller

grupp bör väljas med hänsyn till djurets ålder och kön samt andra

omständigheter.

Par och grupper av kaniner bör sättas samman av unga djur och hållas

oförändrade. Vuxna kaniner bör sammanföras på en plats som är okänd för alla.

Vid ett sammanförande bör även förvaringsutrymmet eller inredningen ändras.

Vuxna honor med diande ungar bör inte sammanföras i nya grupper. En grupp

SJVFS 2019:24

6

bör inte bestå av fler än tio vuxna djur. Kaniner som hålls i par eller grupp bör

ha tillgång till gömställen eller föremål som ger dem möjlighet att komma utom

synhåll för varandra. Ungdjur bör hållas kullvis och könssorteras innan 12

veckors ålder.

11 § Kaninungar ska avvänjas tidigast vid en ålder av 6 veckor. Endast i undantagsfall

om välbefinnandet hos modern eller ungarnas hotas får avvänjning göras vid lägre

ålder. Kaninungar ska inte hållas ensamma. Ungdjur ska inte hållas tillsammans med

modern.

Allmänna råd till 2 kap. 11 §

Kaninungar bör efter avvänjningen hållas kullvis.

Ungdjur bör könssorteras senast vid 12 veckors ålder.

12 § En kanins rörelsefrihet får inte begränsas genom att en tyngd eller annat

hindrande föremål fästs vid kaninen. Rörelsefriheten får inte heller begränsas genom

att olika delar av kaninens kropp binds samman eller genom att kaninen binds samman

med ett annat djur.

13 § Vid drivning ska kaniner hanteras lugnt. Kaniner ska ha tillräckligt med utrymme

för att kunna förflytta sig och ska tydligt kunna uppfatta drivvägen.

Allmänna råd till 2 kap. 13 § och till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Kaninstallar bör utformas så att flyttning, transport och utlastning av djuren

underlättas. Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn.

Speciella utlastningsrum eller boxar bör inrättas vid behov.

Lastrampers lutning bör vara så liten som möjligt.

14 § Föremål och ämnen som kan skada kaninerna ska förvaras så att de är oåtkomliga

för dessa.

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING

Foder och dricksvatten

1 § Kaniner ska dagligen ges foder av lämplig struktur.

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

Ytterligare bestämmelser om foder finns bl.a. i 2 kap. 4 § djurskyddslagen

(2018:1192).

2 § Kaniner ska ha fri tillgång till långstråigt grovfoder, såsom hö och gräs.

3 § Kaniner ska få dricksvatten minst två gånger per dygn.

När temperaturen i kaninens utrymme understiger 0º C ska dricksvattnet vara

ljummet.

Anordningar, installationer och utrymme

4 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och

placerade så att kaninerna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

SJVFS 2019:24

7

4 KAP. STALLMILJÖ

Renhållning och strö

1 § Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen om inte

systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant minst

en gång årligen. Vid omgångsuppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras

noggrant före varje insättning av en ny omgång djur.

2 § Ligg- och sittytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter kaninerna

och stallklimat (termisk komfort).

Allmänna råd till 4 kap. 2 §

Under den kalla årstiden bör liggytorna i stallar med utomhusliknande klimat

vara försedda med en bädd av halm eller annat skyddande material som är

lämpligt för djuren.

3 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

4 § Förvaringsutrymmen för kaniner ska vara försedda med strö av halm eller annat

jämförbart material.

Allmänna råd till 4 kap. 4 §

Strömedel till angorakaniner bör utgöras av halm. Strömedel bör finnas i sådan

mängd att kaniners behov av att gräva tillgodoses.

Stallklimat och luftkvalitet

5 § I stall ska kaninerna ha ett klimat som är anpassat till dem och djurhållningsformen

(termisk komfort).

6 § Förvaringsutrymmen ska vara utformade och placerade så att kaninerna skyddas

mot direkt solljus, vinddrag och nederbörd.

7 § Hållande av kaniner utomhus vintertid får endast ske om förvaringsutrymmet är

upphöjt från marken.

8 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern endast

undantagsvis överstiga 80 procent, såvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I

sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa

luftfuktigheten inte överstiga 90.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga

uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

9 § I ett stall får djur endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger

följande värden

- ammoniak: 10 ppm,

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelväte: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m³.

SJVFS 2019:24

8

10 § Utgödslingssystem ska vara utformade så att djur i en stallavdelning inte kommer

i direktkontakt med gödsel från annan avdelning.

Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem

eller via utrymmen som kan innehålla luftföroreningar eller smittämnen som kan

påverka djurens hälsa negativt.

Öppningar mellan stallavdelningar ska kunna stängas och vara stängda när de inte

används.

11 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Stallar med mekanisk ventilation bör vara utrustade med en larmanordning som

varnar för övertemperaturer, strömavbrott och fel på larmanordningen om ett

ventilationsbortfall bedöms kunna medföra lidande för djuren.

Dagsljusinsläpp och belysning

12 § Kaninstallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

13 § Fönster som kaninerna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara

utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

14 § Kaninerna ska ha tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras

dygnsrytm och beteendebehov.

15 § Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar

kaninerna obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter. Kravet på

fast monterad belysning gäller inte för förvaringsutrymmen utomhus för kaniner under

förutsättning att tillräcklig belysning som möjliggör tillsyn är ordnad på annat sätt.

Buller

16 § Kaniner ska hållas så att buller, föroreningar eller andra yttre faktorer inte

innebär störning för djuren.

17 § Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar kaninernas

hälsa menligt.

I stallar får kaniner endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande

65 dBA.

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING

Utrymmen, utrustning och inredning

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Anläggningen bör sektioneras, så att avelsdjur, dräktiga och digivande honor

kan hållas åtskilda från växande djur och djur som föds upp till slakt.

1 § Det ska finnas lämplig utrustning för att på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt

hantera kaniner vid undersökning, behandling, provtagning och avlivning.

SJVFS 2019:24

9

2 § Kaniner som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett

närbeläget utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha

ett klimat som kaninerna är vana vid.

För kaniner som under den kalla årstiden hålls i stallar med utomhusliknande klimat

ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas upp eller på annat sätt vara

anpassade så att djurens behov av termisk komfort tillgodoses.

Allmänna råd till 5 kap. 2 §

Ett behandlingsutrymme som ska kunna värmas upp bör utformas så att

uppvärmning till minst 10°C kan ske inom en timme.

3 § I anslutning till förvaringsutrymmen ska ett särskilt mottagningsutrymme finnas

där kaniner som tillförs besättningen ska hållas avskilda från övrig djurhållning under

minst två veckor.

4 § Förvaringsutrymmen för kaniner ska vara utformade så att kaninen kan ha bekväm

sovställning, fritt sträcka ut kroppen, resa sig på ett naturligt sätt samt utföra pälsvård

utan svårigheter.

5 § Förvaringsutrymmen ska vara rymningssäkra. Utrymmenas öppningar ska vara

utformade och placerade på ett sådant sätt att kaninerna kan tas in och ur utrymmet på

ett säkert sätt. Om förvaringsutrymmen är placerade intill varandra ska de vara

utformade eller uppställda så att kaninerna inte kan skada varandra.

Allmänna råd till 5 kap. 5 §

Boxväggar i boxar utan lock bör vara minst 1,20 m höga. Avståndet mellan

bursystem placerade mot varandra bör vara minst 1,40 m.

6 § Kaninhonor ska ha tillgång till bokammare senast en vecka innan beräknad tid för

förlossning och fram till minst fyra veckor efter förlossningen. När honor hålls i grupp

ska det finnas minst en bokammare per hona.

En bokammare ska vara avgränsad med minst två väggar och tak samt vara

utformad så att kaninhonan och kaninungarna kan ligga i naturliga viloställningar.

7 § Kaniner ska ha tillgång till en hylla med tillräckligt utrymme för att kunna sitta på

och under denna. Hyllan får utgöras av bolådans tak.

8 § Minsta utrymme vid grupphållning av kaniner avsedda för slakt anges i tabell 1.

Hyllans area räknas inte in i angivna areor.

Tabell 1

Vikt

(kg)

Längd

(m)

Bredd

(m)

Höjd 1

(m)

Totalarea 2

per djur

(m 2 )

Liggarea 2

per djur (m 2 )

< 3,0

2,00

1,25

0,70

0,30

0,18

> 3,0

2,50

1,50

0,70

0,37

0,22

1. Avser avståndet mellan förvaringsutrymmets golv och tak.

SJVFS 2019:24

10

2. Vid gruppstorlek > 10 kaniner ska arean ökas med 5 %.

9 § Minsta utrymme per djur vid grupphållning av andra kaniner än sådana som anges

i 8 § anges i tabell 2. Hyllans area räknas inte in i angivna areor.

Tabell 2

Vikt (kg) Totalarea

(m 2 )

Liggarea

(m 2 )

Totalarea

1

Digivande

avelshona

inklusive

kull

(m 2 )

Liggarea

Digivande

avelshona

inklusive kull

(m 2 )

Kortaste

sidan

(m)

Lägsta

höjd 2

(m)

< 2,0

0,30

0,18

0,70

0,42

0,50

0,50

> 2,0-3,5

0,35

0,21

0,80

0,48

0,60

0,60

> 3,5-4,5

0,40

0,24

0,90

0,54

0,70

0,80

> 4,5-6,0

0,45

0,27

1,00

0,60

0,70

0,80

> 6,0

0,50

0,30

1,20

0,72

0,80

0,90

1. Bokammare får inräknas i totalarean.

2. Avser avståndet mellan förvaringsutrymmets golv och tak.

10 § Minsta utrymme per djur vid individuell hållning anges i tabell 3. Hyllans area

räknas inte in i angivna areor.

Tabell 3

Vikt

(kg)

Totalarea

(m 2 )

Liggarea

(m 2 )

Totalarea 2

Digivande

avelshona

inklusive kull

(m 2 )

Liggarea

Digivande

avelshona

inklusive

kull (m 2 )

Kortaste

sidan

(m)

Lägsta

höjd 1

(m)

< 2,0

0,50

0,30

0,70

0,42

0,50

0,50

> 2,0-3,5

0,70

0,42

0,80

0,48

0,60

0,60

> 3,5-4,5

0,80

0,56

0,90

0,54

0,70

0,80

> 4,5-6,0

0,90

0,63

1,00

0,60

0,70

0,80

> 6,0

1,00

0,60

1,20

0,72

0,80

0,90

1. Avser avståndet mellan förvaringsutrymmets golv och tak.

2. Bokammare får inräknas i totalarean.

11 § Minsta utrymme i

bokammare för avelshona med kull anges i tabell 4.

Tabell 4

Vikt (kg)

Längd (m)

Bredd (m)

Höjd (m)

< 2,0

0,35

0,30

0,30

> 2,0-3,5

0,35

0,30

0,35

> 3,5-4,5

0,40

0,30

0,35

> 4,5-6,0

0,45

0,35

0,40

> 6

0,50

0,40

0,40

SJVFS 2019:24

11

Golv

12 § Golv, ligg- och sittytor ska ha en jämn och halksäker yta.

Boxar eller liggytor med rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna skrapgångar

ska utrustas, utformas och skötas så att kaninerna inte tillfogas skador och så att

utrustningen inte inverkar menligt på kaninernas beteende och hälsa.

Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor.

13 § Liggytan får inte bestå av dränerande golv.

14 § Dränerande golv av nät får endast användas i betesburar under förutsättning att

kaninerna kommer i god kontakt med marken. Övriga dränerande golv ska bestå av

plast och får endast användas i utrymmen med en temperatur på minst 10°C.

15 § Största andelen öppning i spaltgolv eller andra dränerande golv får vara högst 35

procent och öppningarnas bredd får vara högst 15 mm.

Första stycket gäller inte för betesburar.

Brandskydd och elsäkerhet

16 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas

så att det för kaninerna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot

brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär

en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 5 kap. 16 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad

och större om- och tillbyggnad av stall.

17 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som

kaninerna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det

inte föreligger någon skaderisk.

18 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid

elavbrott.

6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE

Betesmarker och rastgårdar

1 § Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat

på ett sådant sätt att kaniner som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte

skadas.

Stängsel som innehåller taggtråd får inte användas till kanin.

2 § Utomhusytor ska vara fria från föremål med uppenbar risk att skada kaninerna.

SJVFS 2019:24

12

3 § Markytor som är hårt belastade av kaninerna ska vara hårdgjorda, dränerade eller

naturligt ha motsvarande funktion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft, i fråga om 5 kap. 3, 8-10 och 13-15 §§ den 1 juli

2019, och i övrigt den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2017:29) om kaninhållning inom lantbruket m.m. upphör att

gälla. De allmänna råden ska gälla från samma tidpunkt.

Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av sådana stallar eller andra

förvaringsutrymmen som avses ovan gäller dock de nya föreskrifterna.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)