SJVFS 2019:26

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:26

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om träning och tävling med djur;

Saknr L 17

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 kap. 1, 2, 7 och 10 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur får tränas för och användas vid tävling

samt hur tävling får genomföras finns i 2 kap. 1 § första stycket, 2 kap. 9 § och 3 kap.

1 § djurskyddslagen (2018:1192).

Bestämmelser om dopning m.m. av djur vid träning eller tävling finns i 3 kap. 2 §

djurskyddslagen.

Tillämpningsområde och definitioner

2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när djur

1. tränas eller dresseras för att delta i tävling eller,

2. deltar i tävling.

3 § I dessa föreskrifter betyder:

Banveterinär

Veterinär som har anställts av Jordbruksverket

för att övervaka djurskyddet på trav- eller

galopptävlingar.

Djurhållare

Varje fysisk eller juridisk person som äger ett

djur eller har ansvar för det, oavsett om detta

sker mot ersättning eller inte. Ansvaret för

djuret kan vara antingen tillfälligt eller perma-

nent och gäller även under träning och tävling.

Dopningsprovtagning

Urin- och blodprov eller andra typer av prov-

material som tas i syfte att kontrollera om

djuret utsatts för dopning.

SJVFS 2019:26

2

Draghundstävling i kortdistans

Tävling där varje heat omfattar en sträcka av

högst 40 km. Som ett heat (lopp) räknas ett

genomförande av tävlingsbanan eller del av

tävlingsbanan där tidtagningen stoppas efter

genomförandet.

Draghundstävling i medeldistans

Tävling där varje heat omfattar en sträcka över

40 km och under 120 km. Som ett heat (lopp)

räknas ett genomförande av tävlingsbanan

eller del av tävlingsbanan där tidtagningen

stoppas efter genomförandet.

Draghundstävling i långdistans

Tävling där varje heat omfattar en sträcka från

120 km. Som ett heat (lopp) räknas ett

genomförande av tävlingsbanan eller del av

tävlingsbanan där tidtagningen stoppas efter

genomförandet.

Konkurrensbedömning

Bedömning som innebär att deltagande djur

eller ekipage rangordnas.

Kvalitetsbedömning

Prov eller liknande i syfte att avels-, bruks-,

jakt- och exteriört värdera djur.

Läkemedel

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i 2 kap. 1 § läkemedelslagen

(2015:315).

Substans

Alla ämnen som inte är läkemedel och som

tillförs djuret.

Träning för tävling

Fysisk och psykisk förberedelse av ett djur

som ska användas i tävling och där syftet med

träningen är att förbereda djuret för tävling.

Djuret ansträngs, fysiskt eller psykiskt, på ett

sätt som inte enbart är ägnat åt att bibehålla

eller uppnå grundläggande fysisk kondition

och rörlighet eller grundläggande mental trä-

ning.

Tävling

Arrangemang vars syfte är en konkurrensbe-

dömning. Till tävling räknas även kvalitets-

bedömning, kvallopp och premielopp. En täv-

ling kan bestå av flera delmoment, lopp eller

klasser och hållas under en eller flera dagar i

följd, s.k. meeting.

Tävlingsområde

Område där tävling hålls och annat område

där deltagande djur i övrigt vistas i anslutning

till tävlingsområde. Till detta område räknas

SJVFS 2019:26

3

inte provmarker där djur inte följer en upp-

gjord bana.

Tävlingsveterinär

Veterinär som har anställts av Jordbruksverket

för att övervaka djurskyddet på tävlingar utom

trav- eller galopptävlingar.

Utställning

Prov eller liknande i syfte att exteriört värdera

djur.

2 KAP. DJURHÅLLARENS SKYLDIGHETER

Användning och hantering av djuren

1 § Ett djur som tränas för eller används vid tävling, ska vara fritt från skada och

sjukdom som kan antas förorsaka lidande.

2 § Den som tränar eller tävlar med ett djur får bara ställa sådana prestationskrav på

djuret som är anpassade till det enskilda djurets fysiska och psykiska förmåga.

3 § Utrustning, hjälpmedel eller metoder får inte användas på sådant sätt att det kan

medföra skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret.

4 § Den som tävlar och hanterar djur på tävling ska medverka till en god hygien och

en god ordning på tävlingsplatsen.

Allmänna råd till 4 §

På tävling bör deltagare använda egna redskap för utgödsling och för

djurens skötsel.

Kontroll av djuren

5 § Den som avser att tävla med ett djur ska, vid en tävling där ban- eller tävlings-

veterinär tjänstgör, låta veterinären besiktiga djuret före start vid den tidpunkt och på

den plats som tävlingsarrangören bestämmer.

6 § Den som avser att använda eller använder ett djur vid tävling ska följa de an-

visningar eller liknande för användandet av djuret på tävlingsområdet eller för

deltagandet i tävlingen som en ban- eller tävlingsveterinär lämnar samt ställa djuret till

förfogande för dopningsprovtagning om ban- eller tävlingsveterinär eller tävlings-

arrangör beslutar om att sådan provtagning ska ske.

3 KAP. ARRANGÖRENS SKYLDIGHETER

1 § Den som anordnar en tävling ska se till

1. att bara sådana arrangemang hålls där tävlingsformen i sig inte innebär en

förutsägbar risk för att de deltagande djuren utsätts för eller kan antas bli utsatta

för skada eller annat lidande,

SJVFS 2019:26

4

2. att tävlingsområdet utformas och underhålls på ett sådant sätt, att risken för att

djuren skadas eller orsakas annat lidande minimeras,

3. att skadade eller sjuka djur snarast kan omhändertas för nödvändig vård eller

avlivning,

4. att lämpliga transportmedel för transport av sjuka eller skadade djur finns i

beredskap under den tid som tävlingen pågår,

5. att upprätthålla en god ordning och en god hygien på tävlingsplatsen,

6. att inhysningssystem som används i samband med tävlingen inte innehåller

gammalt strömedel, foderrester eller gödsel,

7. att liggmadrasser eller motsvarande samt ytor som kan nås av uppstallade djur

rengjorts och behandlats med desinfektionsmedel innan annat djur inhyses,

8. att permanenta anordningar för utfodring och vattning såsom krubbor och

vattenkoppar gjorts oåtkomliga för gästande djur, samt

9. att varmvatten och tvål för handtvätt finns lättillgängligt för de personer som

hanterar djuren.

2 § Den som anordnar en tävling där ban- eller tävlingsveterinär tjänstgör, ska se till

1. att en lämplig plats anordnas för besiktning av de deltagande djuren och att de

tävlande i god tid före tävlingen informeras om var och när sådan besiktning

ska ske,

2. att det finns personer tillgängliga som kan vara veterinären behjälpliga under

den tid som tävlingen pågår,

3. att det finns goda kommunikationsmöjligheter mellan veterinären och tävlings-

ledningen,

4. att de anvisningar eller liknande för djurens deltagande i tävlingen och genom-

förandet av denna som veterinären lämnar följs, samt

5. att det vid behov finns iordningställt utrymme för dopningsprovtagning.

3 § Utrustning såsom exempelvis skydd som tillhandahålls av tävlingsarrangören och

som har direkt kontakt med djur ska rengöras och desinficeras innan användning till

annat djur.

4 KAP. ANDRA DJUR ÄN TÄVLINGSDJUR

1 § Detta kapitel gäller för djur som används som rekvisita vid träning eller tävling.

Användningen kan bestå i att djuren drivs, skiljs från flocken eller används på annat

sätt.

2 § Djuren ska vara fria från skador och sjukdomar som kan antas förorsaka lidande.

3 § Djuren ska vara lämpliga för ändamålet avseende ålder, dräktighetsstatus och all-

män kondition.

4 § Djuren får inte fångas med lasso eller dras omkull. Inte heller får deras extremi-

teter knytas ihop.

5 § Levande byte får inte användas vid tävling eller träning av kapplöpningshundar.

SJVFS 2019:26

5

6 § I tävling där ban- eller tävlingsveterinär tjänstgör ska djuren besiktigas av veteri-

nären före tävling och i övrigt stå under samma veterinära övervakning som de del-

tagande tävlingsdjuren. Bestämmelserna i 3 kap. 2 § 4 ska även gälla för dessa djur.

5 KAP. VETERINÄR MEDVERKAN VID OFFENTLIG TÄVLING MED

DJUR

1 § Detta kapitel gäller för tävlingar som har offentliggjorts genom annonsering eller

liknande eller till vilka anmälan kan ske.

2 § Vid tävlingsformer med hög djurskyddsrisk ska ban- eller tävlingsveterinär i den

omfattning som Jordbruksverket beslutar

1. besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren före tävlingsklassen eller

tävlingsmomentet,

2. säkerställa att de åtgärder som föranleds av besiktningarna vidtas, samt

3. närvara under hela tävlingsklassen eller i förekommande fall hela tävlingsmo-

mentet för att hålla uppsikt över deltagande djur och tävlingsområdet.

3 § Vid tävlingsformer med medelhög djurskyddsrisk ska ban- eller tävlingsveterinär

i den omfattning som Jordbruksverket beslutar

1. besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren före tävlingsklassen eller

tävlingsmomentet, samt

2. säkerställa att de åtgärder som föranleds av besiktningarna vidtas.

4 § Vid tävlingsformer med låg djurskyddsrisk krävs ingen veterinär närvaro.

5 § En indelning av tävlingsformer i olika riskklasser finns i bilagan till dessa före-

skrifter.

6 § Tävlingsformer som inte ingår i någon riskklass enligt bilagan betraktas som

tävlingsformer med hög djurskyddsrisk tills klassificering av dessa tävlingsformer har

skett.

7 § Under förutsättning att ban- eller tävlingsveterinär medverkar under hela tävlings-

klassen eller i förekommande fall hela tävlingsmomentet får besiktning av deltagande

djur påbörjas dagen före deltagandet i klassen eller momentet.

8 § Vid V75-tävling samt vid grupp 1-tävlingar inom travsporten ska minst två ban-

veterinärer närvara.

6 KAP. DOPNING OCH ANDRA OTILLBÖRLIGA ÅTGÄRDER

1 § Enligt 3 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) får ett djur som tränas för eller

deltar i en tävling eller ett prov inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder

som kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament.

SJVFS 2019:26

6

2 § Med dopning avses åtgärder som genom tillförsel av läkemedel eller substanser

kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament1 så att något av följande kan

inträffa:

1. Djurets hälsotillstånd påverkas under träning för eller deltagande i tävling.

2. Djuret ansträngs eller belastas hårdare än vad det är tränat för eller kan riskera

att åsamkas skada på annat sätt på grund av att prestationsförmågan höjs eller

sänks.

3. Skada, smärta eller sjukdom döljs eller en sjukdomsprocess påverkas hos djuret

under träning för eller deltagande i tävling. Detta inkluderar även åtgärder som

kan ge negativa konsekvenser för djuret som visar sig först efter

tävlingstillfället.

3 § Med otillbörliga åtgärder avses åtgärder som genom annan behandling än genom

tillförsel av läkemedel eller substanser som kan påverka djurets prestationsförmåga

eller temperament2 så att något av följande kan inträffa:

1. Djurets hälsotillstånd påverkas under träning för eller deltagande i tävling.

2. Djuret ansträngs eller belastas hårdare än vad det är tränat för eller kan riskera

att åsamkas skada på annat sätt på grund av att prestationsförmågan höjs eller

sänks.

3. Skada, smärta eller sjukdom döljs eller en sjukdomsprocess påverkas hos djuret

under träning för eller deltagande i tävling. Detta inkluderar även åtgärder som

kan ge negativa konsekvenser för djuret som visar sig först efter

tävlingstillfället.

4 § Hundar som står under långvarig och väl kontrollerad behandling av sjukdom får

tränas för och delta i tävling under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

1. Behandlingen får inte kunna påverka hundens prestationsförmåga eller

temperament enligt 2 § 1 och 2 eller 3 § 1 och 2.

2. Behandlingen får inte kunna dölja smärta.

3. Behandlingen får inte kunna påverka eller dölja andra sjukdomar, skador, eller

sjukdomsprocesser än den som behandlingen är avsedd för.

4. Sjukdomen får inte kunna förvärras av träning för tävling eller deltagande i

tävling.

5. Ett veterinärintyg medföljer hunden vid träning för tävling och vid tävling i

vilket veterinären intygar minst följande:

a) Hundens identitet.

b) Hundens diagnos.

c) Beskrivning av behandling inklusive läkemedel och dosering.

Intyget enligt första stycket 5 ska vara utfärdat av en veterinär som är insatt i hun-

dens behandling. Intyget ska förnyas om något av det som anges i första stycket 5 b

och c förändras.

1 Exempel på läkemedel eller substanser som kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament enligt 2 § finns när det

gäller hästsport och hundsport på respektive organisationers webbplatser.

2 Exempel på åtgärder som genom annan behandling än genom tillförsel av läkemedel eller substanser som kan påverka djurets

prestationsförmåga eller temperament enligt 3 § finns när det gäller hästsport och hundsport på respektive organisationers

webbplatser.

SJVFS 2019:26

7

7 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det föreligger särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 2–5 kap. samt 6 kap. 2–4 §§ i dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur

upphör att gälla. De allmänna råden ska gälla från och med samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

SJVFS 2019:26

Bilaga 1

Om tävlingsformen innehåller någon av dessa moment räknas den aktuella

klassen automatiskt som en hög risk från djurskyddssynpunkt

Häst

1. Totalisatorspel.

2. Mästerskap avseende häst på nationell eller internationell nivå, utom de

tävlingsformer som klassas som låg risk.

3. Serietävlingar avseende häst på internationell nivå exempelvis världscuper.

4. Uttagstävling till mästerskap på internationell nivå.

5. Uttagstävling till tävlingar på internationell nivå.

6. Högsta prissumma eller jämförbart ekonomiskt värde överstigande 20 % av ett

inkomstbasbelopp.

Hund

1. Totalisatorspel.

2. Mästerskap avseende hund på nationell och internationell nivå inom

tävlingsformerna agility, lure coursing och flyball samt uttagstävling som är

obligatorisk kvalmöjlighet till sådan tävling på internationell nivå.

3. Högsta prissumma eller jämförbart ekonomiskt värde överstigande 20 % av ett

inkomstbasbelopp.

Följande tävlingsformer klassas som en hög risk från djurskyddssynpunkt

Häst

1. Trav utom ponnytrav.

2. Galopp, slätlöp och steeplechaselöp.

3. Boskapsgrenarna i western och working equitation.

4. Hopptävling med svårighetsgrad fr.o.m. 0,90 m för A-ponny, 1,0 m för B-

ponny, 1,10 m för C-ponny, 1,20 m för D-ponny och 1,30 m för övriga hästar.

5. Distansritt på distanser längre än 30 km eller där minimitiden som ryttarna

måste vara ute ger ett snittempo som överskrider 150 meter/min.

6. Hästpolo.

7. Horseball.

8. Orienteringsmomentet i TREC på nivå högre än lätt klass.

9. Terrängmomentet i fälttävlan.

10. Maratonmomentet i körning.

Hund

1. Weightpull.

2. Draghundstävling i långdistans.

3. Tävling för räddningshundar avseende momenten miljöbana, ruinsök samt yt-

och koppelsök i ruin- eller industrimiljö.

Övriga djurslag

1. Renkapplöpning.

SJVFS 2019:26

9

Följande tävlingsformer klassas som en medelhög risk från djurskyddssynpunkt

Häst

1. Mästerskap avseende häst på nationell eller internationell nivå, för de tävlings-

former som klassas som låg risk.

2. Hopptävling med svårighetsgrad fr.o.m. 0,80 m för A-ponny, 0,90 m för B-

ponny, 1,00 m för C-ponny, 1,10 m för D-ponny och 1,20 m för övriga hästar.

3. Svår dressyr.

4. Hoppmomentet i fälttävlan om detta sker efter terrängmomentet.

5. Precisionskörningen och dressyrmomentet i körtävling som innehåller samtliga

moment (samtliga moment: maraton, dressyr och precisionskörning).

6. Tornérspel med häst.

7. Regional, nationell och internationell islandshästtävling.

8. Flygande pass i islandshästtävling.

9. Nationell och internationell tävling i reining.

10. Tidsgrenar i western.

11. Ponnytrav.

Hund

1. Draghundstävling i medeldistans.

2. Hundkapplöpning på rund- och rakbana.

3. Vallhundstävlingar, endast avseende vallade djur.

Följande tävlingsformer klassas som en låg risk från djurskyddssynpunkt

Häst

1. Hopptävling med svårighetsgrad under 0,80 m för A-ponny, 0,90 m för B-

ponny, 1,00 m för C-ponny, 1,10 m för D-ponny och 1,20 m för övriga hästar.

2. Dressyrtävling på lägre nivå än svår nivå.

3. Dressyrprov vid fälttävlan.

4. Hoppmomentet i fälttävlan om detta sker innan terrängmomentet.

5. Voltigetävling.

6. Gymkhanatävling med häst.

7. Dressyr- och precisionskörning vid körtävling om det inte ingår maraton.

8. Lokalklubbstävling med islandshästar.

9. Distansritt på distanser t.o.m. 30 km där minimitiden som ryttarna måste vara

ute ger ett snittempo på max 150 meter/min.

10. S.k. perfomance- och haltergrenar inom western.

11. Working equitation utom boskapsgrenarna.

12. Skogskörning.

13. Reining på lägre nivå än nationell.

14. Bruksridning, brukskörning och traditionell körning.

15. Trab.

16. Hästplöjning.

SJVFS 2019:26

10

17. TREC utom orienteringsmomentet i klasser högre än lätt klass.

18. Kvalitetsbedömning.

19. Utställning.

Hund

1. Draghundstävling i kortdistans.

2. Bruksprov såsom svensk- och iposkydd, spår, rapport, sök och bevakning.

3. Jaktprov såsom fågelhunds (skällande, stående, stötande, apporterande), drev,

drivande, gryt, vildsvin och älg.

4. Tävling för räddningshundar förutom momenten miljöbana, ruinsök samt yt-

och koppelsök i ruin- eller industrimiljö.

5. Lydnad, rallylydnad, bollvallning, freestyle, heelwork to music, samt lokal täv-

ling inom agility, flyball och lure coursing.

6. Kvalitetsbedömning såsom vallanlagsprov, polarhundsprov, vattenprov, spår-

prov (eftersök, id-spår) och arbetsprov (sennenhundar).

7. Vallhundstävlingar, endast avseende hundar.

8. Utställning.

Övriga djurslag

1. Kaninhoppning, höjd, längd och banhoppning.

2. Brevduvesport.

3. Utställning.