SJVFS 2019:29

Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:29

Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i

djurparker m.m.;

Saknr L 108

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 9, 14 och 18 §§ och 11 kap.

2 § djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER ........................................................... 6

Inledande bestämmelser ........................................................................................... 6

Definitioner .............................................................................................................. 6

Godkännande ............................................................................................................ 8

Allmänna bestämmelser ........................................................................................... 8

Djurutrymmen .......................................................................................................... 9

Buller ...................................................................................................................... 12

Foder och vatten ..................................................................................................... 12

Tillsyn och skötsel .................................................................................................. 12

Dispens ................................................................................................................... 12

2 KAP. KLOAKDJUR OCH PUNGDJUR ................................................................ 13

Allmänt ................................................................................................................... 13

Myrpiggsvin ........................................................................................................... 13

Känguruer > 25 kg.................................................................................................. 13

Känguruer 10 - 25 kg ............................................................................................. 13

Känguruer < 10 kg.................................................................................................. 13

Vombat och pungdjävul ......................................................................................... 13

Koala ...................................................................................................................... 14

Övriga marklevande kloakdjur och pungdjur 1 - 5 kg ........................................... 14

Övriga marklevande pungdjur 0,25 - 1 kg ............................................................. 14

Övriga marklevande pungdjur < 0,25 kg ............................................................... 14

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L

376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

SJVFS 2019:29

2

Övriga trädlevande pungdjur 1 - 5 kg .................................................................... 14

Övriga trädlevande pungdjur 0,25 - 1 kg ............................................................... 15

Övriga trädlevande pungdjur < 0,25 kg ................................................................. 15

3 KAP. SYDAMERIKANSKA TANDFATTIGA DÄGGDJUR, INSEKTSÄTARE,

SPETSEKORRAR, PÄLSFLADDRARE, KLIPPGRÄVLINGAR, JORDSVIN,

MYRKOTTAR OCH ELEFANTNÄBBMÖSS ........................................................ 15

Allmänt ................................................................................................................... 15

Myrkottar > 4 kg, jordsvin och jättebälta ............................................................... 15

Myrkottar < 4 kg .................................................................................................... 15

Bältor 1 - 15 kg ...................................................................................................... 16

Bältor < 1 kg .......................................................................................................... 16

Sengångare ............................................................................................................. 16

Jättemyrslok ........................................................................................................... 16

Tamanduor ............................................................................................................. 16

Dvärgmyrslok ......................................................................................................... 16

Igelkottar ................................................................................................................ 17

Övriga insektsätare > 0,25 kg ................................................................................ 17

Övriga insektsätare < 0,25 kg ................................................................................ 17

Spetsekorrar............................................................................................................ 17

Pälsfladdrare ........................................................................................................... 18

Klippgrävlingar ...................................................................................................... 18

Elefantnäbbmöss .................................................................................................... 18

4 KAP. FLADDERMÖSS ......................................................................................... 18

Alla fladdermöss .................................................................................................... 18

5 KAP. PRIMATER .................................................................................................. 19

Allmänt ................................................................................................................... 19

Trädlevande halvapor > 5 kg ................................................................................. 19

Trädlevande halvapor 1,5 - 5 kg utom ringsvanslemurer ...................................... 19

Ringsvanslemur ...................................................................................................... 19

Spökdjur och trädlevande halvapor < 1,5 kg och apor < 1 kg ............................... 20

Trädlevande apor 9 - 20 kg .................................................................................... 20

Trädlevande apor 5 – 9 kg ...................................................................................... 20

Trädlevande apor 1 - 5 kg ...................................................................................... 20

Marklevande apor 5 - 20 kg utom babianer ........................................................... 21

Babianer ................................................................................................................. 21

Gibbonapor ............................................................................................................. 21

Människoapor ......................................................................................................... 21

SJVFS 2019:29

3

6 KAP. ROVDJUR OCH SÄLDJUR (UTOM DOMESTICERADE FORMER AV

ILLER) ....................................................................................................................... 22

Allmänt ................................................................................................................... 22

Kattdjur > 100 kg ................................................................................................... 22

Kattdjur 30 - 100 kg ............................................................................................... 22

Kattdjur 5 - 30 kg ................................................................................................... 23

Kattdjur < 5 kg ....................................................................................................... 23

Hunddjur och hyenor > 30 kg ................................................................................ 23

Hunddjur och hyenor 10 - 30 kg ............................................................................ 24

Hunddjur < 10 kg ................................................................................................... 24

Svartbjörn, brunbjörn och isbjörn .......................................................................... 24

Övriga björnar utom liten panda ............................................................................ 25

Övriga rovdjur, huvudsakligen trädlevande > 3 kg ................................................ 25

Övriga rovdjur, huvudsakligen trädlevande < 3 kg ................................................ 25

Övriga rovdjur, huvudsakligen marklevande > 5 kg .............................................. 26

Övriga rovdjur, huvudsakligen marklevande < 5 kg .............................................. 26

Uttrar > 20 kg, utom havsutter ............................................................................... 26

Uttrar < 20 kg ......................................................................................................... 27

Valross och sjöelefant ............................................................................................ 27

Öronsälar ................................................................................................................ 27

Övriga sälar ............................................................................................................ 28

7 KAP. VALAR OCH SIRENDJUR ......................................................................... 28

Allmänt ................................................................................................................... 28

Flasknosdelfin och vanlig tumlare ......................................................................... 28

Sirendjur ................................................................................................................. 28

8 KAP. ELEFANTER ................................................................................................ 29

Allmänt ................................................................................................................... 29

Afrikansk elefant och asiatisk elefant .................................................................... 29

9 KAP. UDDATÅIGA OCH PARTÅIGA HOVDJUR (UTOM DOMESTICERADE

FORMER) .................................................................................................................. 29

Allmänt ................................................................................................................... 29

Vilda hästdjur ......................................................................................................... 29

Tapirer och dvärgflodhästar ................................................................................... 29

Noshörningar .......................................................................................................... 30

Svin och navelsvin ................................................................................................. 30

Flodhäst .................................................................................................................. 30

Giraff ...................................................................................................................... 31

SJVFS 2019:29

4

Tropiska idisslare > 300 kg .................................................................................... 31

Tropiska idisslare 150 – 300 kg ............................................................................. 31

Tropiska idisslare 50 – 150 kg ............................................................................... 31

Tropiska idisslare 20 - 50 kg .................................................................................. 31

Tropiska idisslare 11 – 20 kg ................................................................................. 32

Tropiska idisslare < 11 kg ...................................................................................... 32

Nordliga och bergslevande idisslare > 50 kg ......................................................... 32

Nordliga och bergslevande idisslare < 50 kg ......................................................... 32

10 KAP. DOMESTICERADE FORMER AV UDDATÅIGA OCH PARTÅIGA

HOVDJUR ................................................................................................................. 33

Allmänt ................................................................................................................... 33

Domesticerade former av hästdjur ......................................................................... 33

Domesticerade former av svin ............................................................................... 33

Domesticerade former av kameldjur ...................................................................... 34

Domesticerade former av nötkreatur utom watussi, zebu och dvärgzebu ............. 34

Watussi, zebu, dvärgzebu och andra domesticerade former av bufflar ................. 34

och oxdjur .............................................................................................................. 34

Domesticerade former av får .................................................................................. 35

Domesticerade former av getter ............................................................................. 35

11 KAP. GNAGARE OCH HARDJUR (UTOM DOMESTICERADE FORMER) . 35

Allmänt ................................................................................................................... 35

Kapybara ................................................................................................................ 36

Bävrar ..................................................................................................................... 36

Stora jordpiggsvin .................................................................................................. 36

Stora trädpiggsvin och pakarana ............................................................................ 36

Maror ...................................................................................................................... 37

Sumpbäver ............................................................................................................. 37

Rörråttor och pakor ................................................................................................ 37

Agutier.................................................................................................................... 37

Präriehundar och murmeldjur ................................................................................ 38

Övriga marklevande gnagare 1 - 5 kg .................................................................... 38

Övriga marklevande gnagare 0,25 - 1 kg ............................................................... 38

Övriga marklevande gnagare < 0,25 kg ................................................................. 38

Övriga trädlevande gnagare 1 - 5 kg ...................................................................... 39

Övriga trädlevande gnagare 0,25 - 1 kg ................................................................. 39

Övriga trädlevande gnagare < 0,25 kg ................................................................... 39

Harar ....................................................................................................................... 39

SJVFS 2019:29

5

Kaniner ................................................................................................................... 40

Pipharar .................................................................................................................. 40

12 KAP. DOMESTICERADE FORMER AV ILLER, GNAGARE OCH HARDJUR

.................................................................................................................................... 40

Domesticerade former av iller ................................................................................ 40

Domesticerade former av gnagare .......................................................................... 40

Domesticerade former av hardjur ........................................................................... 41

13 KAP. ANDFÅGLAR, BURFÅGLAR, DOMESTICERADE FORMER AV

HÖNSFÅGLAR OCH DUVOR ................................................................................ 42

Allmänt ................................................................................................................... 42

Icke domesticerade former av andfåglar ................................................................ 42

Domesticerade former av andfåglar ....................................................................... 43

Domesticerade former av hönsfåglar ..................................................................... 43

Burfåglar1 och domesticerade former av duvor ..................................................... 44

14 KAP. ÖVRIGA FÅGLAR .................................................................................... 44

Allmänt ................................................................................................................... 44

Strutsartade fåglar .................................................................................................. 44

Pingviner ................................................................................................................ 45

Lommar och doppingar .......................................................................................... 45

Pelikaner, skarvar och ormhalsfåglar ..................................................................... 46

Marklevande hönsartade fåglar .............................................................................. 47

Storkartade fåglar ................................................................................................... 47

Rovfåglar ................................................................................................................ 48

Tranor trappar och värnfåglar ................................................................................ 49

Vadarfåglar och vattenlevande rallfåglar ............................................................... 50

Ugglor och skärrfåglar ........................................................................................... 51

Duvor, papegojor, gökfåglar, kolibrier, musfåglar, trogoner, blåkråkartade fåglar,

hackspettartade fåglar och tättingar ........................................................................ 52

15 KAP. KRÄLDJUR OCH GRODDJUR ................................................................ 52

Allmänt ................................................................................................................... 52

Kräldjur .................................................................................................................. 53

Sköldpaddor ........................................................................................................... 54

Krokodildjur ........................................................................................................... 54

Groddjur ................................................................................................................. 55

16 KAP. FISKAR OCH BLÄCKFISKAR ................................................................ 56

Fiskar ...................................................................................................................... 56

Bläckfiskar ............................................................................................................. 57

BILAGA 1 .................................................................................................................. 59

SJVFS 2019:29

6

Taxonomiska referenser ......................................................................................... 59

BILAGA 2 .................................................................................................................. 60

Artförteckning ........................................................................................................ 60

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

2 § Bestämmelser om tillstånd för att visa vilda djur i djurparker finns i art-

skyddsförordningen (2007:845).

3 § Bestämmelser om transport av djur finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:7) om transport av levande djur.

Bestämmelser om speciellt arrangerade föreställningar och uppträdanden i

djurparker finns i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2019:11) om användning av

djur vid film-, video- och televisionsinspelning och föreställning eller annan

förevisning som anordnas för allmänheten.

4 § Denna författning innehåller föreskrifter om hur ryggradsdjur och bläckfiskar,

som hålls i djurpark eller liknande anläggning för offentlig förevisning i minst sju

dagar per år, ska hållas. Djurhållning vid cirkus, teater och liknande företag omfattas

dock inte.

Där vedertagna svenska namn finns för arter och släkten används dessa, annars

anges det vetenskapliga namnet.

Exempel på djurarter som ingår i de olika djurgrupper som anges i 2 – 16 kap. finns

i bilaga 2 till denna författning.

Definitioner

5 § I dessa föreskrifter betyder:

Bakhägn

Ett djurutrymme där djur kan hållas en kortare

tid på ett för arten och årstiden acceptabelt sätt

utan direkt publik insyn.

Burfåglar

Fågelarter, utom rovfåglar och ugglor, som i

Sverige vanligtvis och av tradition föds upp

och hålls i bur för sällskap och hobby.

Delbart hägn

Ett hägn som ska kunna delas för kortare tid

då behov uppstår att skilja djuren åt.

Djup

Minsta vattendjupet på 50 procent av

minimiytan om inte annat anges.

Djuphål

En mindre/större del av bottenytan som måste

ha angivet djup för djuphål.

SJVFS 2019:29

7

Djurutrymme

Ett stall, en bur, ett terrarium, ett akvarium, en

voljär eller en annan behållare, ett rum, en

inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme,

där djur hålls.

Flyghinder

Buskar, träd, säckväv eller liknande mjuka

hinder som förhindrar att fåglarna flyger in i

nätet eller motsvarande begränsning av

voljären.

Frianläggning

Utomhusutrymme som ej är täckt av tak eller

nät.

Höjd

Minsta höjd, från golv eller alternativt

biobädd till taket, på angiven minimiyta om

inte annat anges i 2-16 kap.

Inomhusutrymme

Inomhusutrymme där djur vistas regelbundet

och/eller under längre tid, med eller utan

publik visning.

Inomhusutrymme året om med

visning

Inomhusutrymme där djuren inte har tillgång

till utomhusutrymme och där arten får hållas

inomhus året om.

Mjukgjort underlag

Sand, jord, torv, bark, spån, halmbädd eller

liknande material som ger ett mjukt underlag.

Offentlig förevisning

Djur som förevisas för allmänheten och där

förevisningen sker med eller utan entréavgift i

minst 7 dagar eller mer per år i en anläggning,

affär, restaurang eller liknande lokal.

Regn- och vindskydd

En byggnad som ska ge skydd mot nederbörd

och vind samt tillhandahålla en ren och torr

viloplats. För hovdjur ska den normalt bestå

av minst tre väggar och tak.

Reträttutrymme

Utrymme eller del av utrymme där djuren inte

kan beröras av allmänheten.

Stall/nattkvarter

Inomhusutrymme med publik visning endast i

guidad grupp, i direkt anslutning till

utomhusutrymme.

Säsongsförvaring

Där djuren hålls en begränsad tid utan publik

visning, vanligen under vintern.

Termisk komfort

Ett jämnvarmt djur har termisk komfort inom

det temperaturintervall då djuret utan

SJVFS 2019:29

8

svårighet kan upprätthålla sin värmebalans

utan att öka värmeproduktionen i kroppen

eller värmeavgivningen från kroppen.

Tillflyktsställen

En plats där djuren kan hålla sig undan andra

djur.

Utomhusutrymme

Utomhusutrymme där djur vistas regelbundet

med eller utan publik visning.

Utrymme

Utrymme där djur vistas regelbundet utan

specifikation om det är utomhus- eller

inomhusutrymme med eller utan visning.

Utrymme med visning

Utrymme inomhus eller utomhus där djuren

visas för publik.

Godkännande

6 § Ansökan om godkännande för offentlig förevisning av djur enligt 3 kap. 6 §

djurskyddsförordningen (2019:66) ska skickas eller lämnas in till länsstyrelsen.

Ansökan om godkännande ska innehålla följande uppgifter:

- sökandens namn, organisationsnummer eller personnummer och adress,

- vem som ansvarar för djurhållningen och dennes kompetens,

- situationsplan,

- detaljerad skalenlig planritning och beskrivning av varje djurutrymme,

- djurart och djurgrupp samt planerat djurantal för respektive djurutrymme,

- veterinär och ett av denne skriftligt åtagande, av vilket framgår att veterinären

svarar för de uppgifter som anges i 9 §,

- i de fall som anges i 10 § en djurparkszoolog och ett skriftligt åtagande av

denne, av vilket det framgår att zoologen svarar för de uppgifter som anges i

10 §.

7 § För godkännande krävs att djurutrymmet har besiktigats.

Tre akvarier eller färre, där varje akvaries volym understiger 1 000 liter, behöver

inget godkännande. Bestämmelserna i 16 kap. avseende fisk gäller dock även för dessa

akvarier.

Allmänna bestämmelser

8 § Den som ansvarar för djurhållningen och för den övergripande skötseln av djuren

vid anläggningen ska ha lämplig utbildning eller erfarenhet av aktuella djurslag och

ska i de fall zoolog inte krävs svara för de uppgifter som anges i 10 §.

9 § En veterinär ska finnas som svarar för sjukdomsförebyggande åtgärder,

veterinärmedicinsk rådgivning och behandling, journalföring, rådgivning i djur-

skydds- och smittskyddsfrågor, upprättande av hygienprogram, provtagningar,

fodersammansättning och övriga skötselfrågor.

Veterinären ska besöka anläggningen regelbundet, dock minst varje kvartal.

SJVFS 2019:29

9

10 § En djurparkszoolog ska finnas på de djurparker som visar djur som återfinns i 2-

9, 11, 14 och 15 kap. Zoologen ska svara för rådgivning gällande utformning och

berikning av miljön, antal och sammansättning av djur i djurutrymmen, avel,

djurskyddsfrågor, fodersammansättning och övriga skötselfrågor samt svara för

förande av en uppdaterad djurförteckning. Djurparkszoologen ska ha en utbildning

som omfattar minst 80 högskolepoäng i biologi med fördjupningskurser om minst 10

högskolepoäng i etologi och 10 högskolepoäng i zoomorfologi/zoosystematik, eller

motsvarande kunskaper.

Zoologen ska besöka djurparken regelbundet, dock minst varje halvår.

11 § Veterinären och zoologen ska informeras före anskaffande eller avyttrande av

djur. Veterinären ska också informeras omgående vid sjukdom och dödsfall hos djur.

12 § Varje art av däggdjur eller fågel ska hållas i grupp om två eller flera individer så

att en för djurarten socialt lämplig grupp skapas. Dock får ett djur hållas ensamt om

det finns artspecifika, medicinska eller beteendemässiga skäl för detta. Vidare får

enstaka djur hållas ensamma under kortare perioder om det finns avelsmässiga skäl för

detta.

Ytterligare bestämmelser om hur djur får hållas finns i 2-16 kap.

13 § Djurutrymmen ska utformas enligt artspecifika krav och berikas på ett sådant sätt

att djuren har möjlighet att bete sig naturligt. Berikningen omfattar såväl fysiska

egenskaper i djurets miljö som de dagliga skötselrutinerna.

14 § Finns nöjesanordningar i anslutning till en djurpark får de inte vara belägna så

nära djuranläggningen att nöjesanordningarna förorsakar djuren lidande. Det område

som är avsett för djuren ska kunna stängas av från nöjesområdet.

Djurutrymmen

Måttföreskrifter

15 § Djurutrymmen ska hålla minst de mått som anges i 2-16 kap. I de fall mått saknas

för inomhusutrymmen som inte är avsedda för visning, gäller samma mått som för

utrymmen för visning. Detta gäller inte bakhägn.

För utomhusutrymme med visning gäller samma mått och krav på utformning som

för inomhusutrymme med visning om inget annat anges.

16 § Djur som får hållas året om i inomhusutrymme får även visas i utomhusutrymme

som inte uppfyller måttföreskrifterna om djuren har ständig tillgång till

inomhusutrymmet.

17 § Arter som saknar uppgifter om minimimått för inomhusutrymme med visning

får inte visas publikt inomhus.

18 § Om måttföreskrifterna anger utrymme per individ avses vuxna djur. I utrymmet

får då dessutom finnas avkomma till dess de är avvanda och/eller självständiga. I de

fall vikt anges avses medelvikten för vuxna djur. I de fall det föreligger en stor

könsdifferens med avseende på medelvikten, räknas medelvikten på det storvuxna

könet. Om inget annat anges gäller utrymmet för fler än ett djur.

Första stycket gäller inte djurarterna i 15 och 16 kap.

SJVFS 2019:29

10

19 § Om inte annat anges ska takhöjden inomhus vara minst 2,2 m.

20 § Om inte annat anges i 2-14 kap. ska både inomhus- och utomhusutrymme finnas.

21 § Utöver vad som anges i 2-16 kap. får nattaktiva djur i 2, 3, 5, 9 och 11 kap. visas

inomhus året om.

Utformning

22 § Djurutrymmen ska vara utformade så att

1. de är rymningssäkra,

2. de är lätta att göra rena,

3. det finns godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand,

4. risken för att djuren skadar sig minimeras,

5. djuren inte utsätts för rovdjursangrepp,

6. djur i angränsande utrymmen inte kan skada eller stressa varandra,

7. det finns möjlighet att avskilja eller behandla djur, samt

8. de kan inspekteras utan att djuren utsätts för onödig stress.

Visningsutrymmen ska vara konstruerade så att de är insynsskyddade från minst ett

håll eller ha en storlek, utformning eller inredning som ger motsvarande skydd.

Närmare bestämmelser om utrymmets utformning för vissa arter finns i 2-16 kap.

23 § Stängsel ska vara utformat och anordnat på sådant sätt att djur som hålls inom

stängslet under normala förhållanden inte skadas. Taggtråd får inte sättas upp på ett

sådant sätt att djuren kan komma i kontakt med den.

24 § Fönster och elektriska installationer som djuren kan nå ska vara försedda med

lämpliga skydd eller vara utförda så att skaderisk inte föreligger.

25 § Djur som vistas ute hela dygnet ska ha tillgång till vind- och regnskydd eller

annan byggnad som ger dem skydd mot nederbörd och vind samt en torr och ren

liggplats, där samtliga djur samtidigt kan söka skydd. Om inte annat anges i 2-14 kap.

behöver djur som tas in i inomhusutrymme nattetid inte ha tillgång till sådant skydd.

De ska dock ha tillgång till skugga under den varma årstiden.

26 § Om allmänheten har möjlighet att beröra djuren ska djuren alltid ha tillgång till

ett reträttutrymme. Hägn där allmänheten kan gå in i ska ha kontinuerlig övervakning

och reträttutrymmet ska vara tydligt avgränsat, fritt tillgängligt för djuren samt ligga i

anslutning till bolåda, stallutrymme eller annan form av skydd. Kontinuerlig

övervakning behövs inte för hägn med enbart flygande fåglar.

Behandlingsutrymme

27 § För djur som behöver särskild vård ska ett tillräckligt antal närbelägna utrymmen

finnas där de ska kunna tas om hand och till vilka allmänheten inte har tillträde.

Utrymmena ska vara försedda med artificiellt ljus samt möjlighet till uppvärmning.

Utrymmena ska vara anpassade till samtliga arter som hålls.

SJVFS 2019:29

11

Hygien

28 § Terräng och markbeskaffenhet i utomhusutrymmen ska vara lämpliga för

djurarten ifråga. Marken ska vara tillräckligt dränerad så att inte hela ytan blir blöt och

söndertrampad under normala väderleksförhållanden. God hygien ska upprätthållas,

särskilt runt utfodrings- och vattenplatser.

29 § Vattnet i dammar och bassänger ska renas och ha en fungerande pump- och

filteranläggning eller fungerande vattenomsättning så att en god hygien upprätthålls.

30 § Golv, väggar och tak ska vara av lämpliga material och vara lätta att rengöra.

Klimat

31 § Ventilation, temperatur och luftfuktighet i inomhusutrymmen ska anpassas efter

varje djurarts behov.

32 § I ett inomhusutrymme får djur endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar

som överstiger följande värden.

- Ammoniak: 10 ppm

- Koldioxid: 3 000 ppm

- Svavelväte: 0,5 ppm

- Organiskt damm: 10 mg/m³

33 § Vintertid får däggdjur och fåglar endast tillfälligtvis utsättas för mer än 80

procent relativ luftfuktighet i värmeisolerade byggnader. Detta gäller inte arter som

naturligt lever i regnskogs- eller vattenmiljö.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten endast tillfälligtvis överstiga

uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

34 § Ventilationen ska vara så utformad att drag och stora temperaturskillnader

undviks.

Ljusförhållande

35 § Inomhusutrymmen där däggdjur och fåglar hålls ska vara försedda med fönster

eller andra ljusinsläpp för dagsljus. Detta gäller inte för nattaktiva djur som hålls under

omvända dygnsrytmförhållanden under förutsättning att den artificiella belysningen är

av dagsljuskvalitet för dagperioden.

Dessutom får arter vars livscykel är anpassad till, och vars välbefinnande är helt

beroende av dygnsrytmer/fotoperioder som avviker från svenska förhållanden, särskilt

sommartid, hållas med tidsstyrd belysning av dagsljuskvalitet.

36 § Belysningen ska vara tillräcklig för att tillsyn och vård av djuren ska kunna ske.

Belysningen ska anpassas till varje djurarts normala behov vad gäller dygnsrytm och

intensitet. Möjligheter till dämpad belysning ska finnas under natten.

Belysningen får inte förorsaka djuren obehag.

SJVFS 2019:29

12

Buller

37 § Djur får inte utsättas för buller av sådan nivå och frekvens att det påverkar

djurens hälsa menligt. De får endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller

överstigande 65 dBA.

Foder och vatten

38 § Utfodring och vattning, för de arter där det är möjligt, ska ske på ett sådant sätt

att samtliga individer samtidigt har tillgång till foder och vatten.

39 § Landlevande djur som hålls vid temperaturer överstigande 0°C ska ha fri tillgång

till för djuret tjänligt dricksvatten. Djur som hålls vid lägre temperatur ska ges

uppvärmt dricksvatten minst två gånger dagligen om de inte har tillgång till vatten i

fryssäker automat, fryssäker källa eller motsvarande.

40 § Djur ska dagligen ha tillgång till foder av för arten och årstiden lämplig

sammansättning, struktur och mängd. Fiskar, groddjur, kräldjur samt köttätande

däggdjur får utfodras med längre tidsintervall.

Tillsyn och skötsel

41 § Djur ska hållas på sådant sätt att tillsynen över djuren kan ske utan svårigheter.

Tillsyn ska ske minst en gång dagligen.

42 § Ströbäddar och bolådor ska hållas torra och rena. Djurutrymmen ska vara

försedda med botten- och bomaterial av god hygienisk kvalitet i tillräcklig mängd och

materialen ska vara anpassade efter djurarten.

43 § Det ska finnas minst en särskild plats för rengöring av utrustning m.m. som

kommit i kontakt med djur. Rengöring ska ske på ett sådant sätt att smittspridning

förebyggs.

Rengöring av utrustning och föremål som kommit i kontakt med reptiler får inte

ske på de platser där utrustning från andra djur hanteras.

44 § Djur får inte hållas tjudrade annat än tillfälligtvis. Undantag ges för vissa djur

inomhus enligt 10 kap. Djurens rörelsefrihet får inte begränsas genom att olika delar

av djurets kropp binds samman.

För djur som hålls utomhus gäller vidare att dess rörelsefrihet inte får begränsas

genom att en tyngd eller annat hindrande föremål fästes vid djuret.

45 § Daglig utevistelse krävs för alla djur utom för arter som får hållas inomhus med

visning året om och/eller kan hållas i säsongsförvaring enligt vad som anges i 2-16

kap. Kravet på daglig utevistelse gäller dock inte vid väderleksförhållanden som

innebär en uppenbar risk för djurens hälsa och välbefinnande.

Djur som förvaras i stall/nattkvarter ska dagligen rastas ute.

Dispens

46 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

SJVFS 2019:29

13

2 KAP. KLOAKDJUR OCH PUNGDJUR

Allmänt

1 § Alla arter får säsongsförvaras inomhus i utrymme alternativt inomhusutrymme

med visning.

Myrpiggsvin

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 15 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m².

Utomhusutrymme med visning:

20 m².

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter.

Känguruer > 25 kg

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

4 m²/individ, dock minst 50 m².

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 24 m².

Utomhusutrymme med visning:

1 000 m².

Känguruer 10 - 25 kg

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 50 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 12 m².

Utomhusutrymme med visning:

500 m².

Känguruer < 10 kg

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 50 m², höjd

3 m för trädkänguruer.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m², höjd

3 m för trädkänguruer.

Utomhusutrymme med visning:

100 m².

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter för trädkänguruer.

Vombat och pungdjävul

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

4 m²/individ, dock minst 50 m².

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 8 m².

Utomhusutrymme med visning:

100 m².

SJVFS 2019:29

14

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter.

Koala

7 § Koala får hållas inomhus året runt.

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

50 m², höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Klättermöjligheter, tre insynsskyddade

sidor.

Övriga marklevande kloakdjur och pungdjur 1 - 5 kg

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 10 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m².

Utomhusutrymme med visning:

10 m².

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter

för

näbbdjur

och

Macrotis. Bassäng 10 m², djup

0,5 m för näbbdjur.

Övriga marklevande pungdjur 0,25 - 1 kg

10 § Arterna får hållas inomhus året runt.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

4 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 1 m², djup 0,3 m för Chironectes.

Övriga marklevande pungdjur < 0,25 kg

12 § Arterna får hållas inomhus året runt.

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

2 m² om insynsskyddat ovanifrån, annars 4

m².

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter för pungmullvad.

Övriga trädlevande pungdjur 1 - 5 kg

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 10 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m², höjd 3 m.

SJVFS 2019:29

15

Utomhusutrymme med visning:

10 m².

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter.

Övriga trädlevande pungdjur 0,25 - 1 kg

15 § Arterna får hållas inomhus året runt.

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

4 m².

Utrymmets utformning:

Klättermöjligheter.

Övriga trädlevande pungdjur < 0,25 kg

17 § Arterna får hållas inomhus året runt.

18 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

2 m² om insynsskyddat ovanifrån, annars

4 m², höjd 1,5 m.

Utrymmets utformning:

Klättermöjligheter.

3 KAP. SYDAMERIKANSKA

TANDFATTIGA

DÄGGDJUR,

INSEKTSÄTARE,

SPETSEKORRAR,

PÄLSFLADDRARE,

KLIPPGRÄVLINGAR,

JORDSVIN,

MYRKOTTAR

OCH

ELEFANTNÄBBMÖSS

Allmänt

1 § Alla arter får säsongsförvaras inomhus i utrymme alternativt inomhusutrymme

med visning.

Myrkottar > 4 kg, jordsvin och jättebälta

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

6 m²/individ, dock minst 50 m².

Stall/nattkvarter:

6 m²/individ, dock minst 12 m².

Utomhusutrymme med visning:

100 m².

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter.

Myrkottar < 4 kg

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 10 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m², höjd 3 m.

Utomhusutrymme med visning:

10 m², höjd 3 m.

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter.

SJVFS 2019:29

16

Bältor 1 - 15 kg

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 10 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m².

Utomhusutrymme med visning:

10 m².

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter.

Bältor < 1 kg

5 § Arterna får hållas inomhus året runt.

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

4 m².

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter.

Sengångare

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

Volym 75 m3 med minsta yta 15 m² och

minsta höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Klättermöjligheter i hela utrymmet med

markkontakt.

Jättemyrslok

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

6 m²/individ, dock minst 50 m².

Stall/nattkvarter:

6 m²/individ, dock minst 24 m².

Utomhusutrymme med visning:

2 000 m².

Tamanduor

9 § Tamanduor får hållas inomhus året runt.

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 20 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 12 m², höjd 3 m.

Utomhusutrymme med visning:

100 m², höjd 3 m.

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter.

Dvärgmyrslok

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

4 m².

Utomhusutrymme med visning:

10 m².

SJVFS 2019:29

17

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter.

Igelkottar

12 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

13 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till

bolåda.

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 20 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m².

Utomhusutrymme med visning:

100 m².

Utrymmenas utformning:

Övervintringsmöjligheter för arter som går

i vinterdvala.

Övriga insektsätare > 0,25 kg

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 10 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m².

Utomhusutrymme med visning:

10 m².

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter för snabelslidmöss.

Bassäng 1 m², djup 0,3 m för Potamogale.

Övriga insektsätare < 0,25 kg

16 § Arterna får hållas inomhus året runt.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

2 m², höjd 1,5 m.

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter

för

Hemicentetes,

Microgale, guldmullvadar, mullvadar och

myskmöss. Bassäng 1 m², djup 0,3 m för

myskmöss.

Spetsekorrar

18 § Spetsekorrar får hållas inomhus året runt.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

5 m².

Stall/nattkvarter:

5 m².

Utomhusutrymme med visning:

10 m².

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter.

SJVFS 2019:29

18

Pälsfladdrare

20 § Pälsfladdrare får hållas inomhus året runt.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

20 m², höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Klättermöjligheter.

Klippgrävlingar

22 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 20 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m².

Utomhusutrymme med visning:

100 m², höjd 3 m för Dendrohyrax.

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter för Dendrohyrax.

Elefantnäbbmöss

23 § Elefantnäbbmöss får hållas inomhus året runt.

24 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

4 m².

4 KAP. FLADDERMÖSS

Alla fladdermöss

1 § Alla arter får hållas inomhus året runt.

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

Vingspannet

(i

meter)

i

kvadrat,

multiplicerat med 40. Minsta tillåtna

utrymme är dock 20 m². Höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Längsta väggen eller diametern minst 10

gånger vingspannet, dock minst 5 m. Eko-

lokalisering hos vissa arter kräver

ljuddämpande

väggmaterial

och

en

oregelbunden rumsform.

Arean beräknas genom att vingspannet mäts i meter och kvadreras, därefter

multipliceras talet med 40 och avrundas till närmaste heltal.

Med vingspann avses största vuxna djuret mätt från vingspets till vingspets.

SJVFS 2019:29

19

Exempel:

Vingspann

Längsta vägg

Area

0,7 m

7 m

20 m²

1,0 m

10 m

40 m²

1,3 m

13 m

68 m²

1,7 m

17 m

116 m²

5 KAP. PRIMATER

Allmänt

1 § Bakhägn ska finnas.

2 § Om inte annat anges ska minst hälften av ytan bestå av mjuk mark eller vara

mjukgjord. Detta gäller såväl inomhus- som utomhusutrymmen.

3 § Utomhusutrymmet ska vara utrustat med skydd för regn, vind och sol.

4 § Viloplatserna ska vara så stora att aporna kan ligga utsträckta i hela sin längd.

5 § Alla arter får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

Trädlevande halvapor > 5 kg

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

Volym 150 m³ med minsta yta

30 m² och minsta höjd 3 m.

Utomhusutrymme med visning:

200 m² i frianläggning alternativt 150 m³ i

bur, höjd 4 m.

Utrymmenas utformning:

Klätter- och hoppmöjligheter, upphöjda

viloplatser.

Trädlevande halvapor 1,5 - 5 kg utom ringsvanslemurer

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

Volym 20 m³ med minsta yta 5 m² och

minsta höjd 3m.

Utomhusutrymme med visning:

Volym 40 m³ med minst yta 10 m² och

minsta höjd 3 m.

Utrymmenas utformning:

Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter,

vertikala och horisontella stammar eller

motsvarande,

boholkar,

upphöjda

viloplatser.

Ringsvanslemur

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

SJVFS 2019:29

20

Inomhusutrymme med visning:

Volym 100 m3 med minsta yta

30 m² och minsta höjd 3 m.

Utomhusutrymme med visning:

50 m², höjd 3 m.

Utrymmenas utformning:

Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter,

vertikala och horisontella stammar eller

motsvarande,

boholkar,

upphöjda

viloplatser.

Spökdjur och trädlevande halvapor < 1,5 kg och apor < 1 kg

9 § Arterna får hållas inomhus året runt.

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

Volym 10 m³ med minsta yta 3 m².

Utomhusutrymme med visning:

Volym 20 m³ med minsta yta 5 m².

Utrymmenas utformning:

Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter,

vertikala stammar eller motsvarande,

boholkar.

Trädlevande apor 9 - 20 kg

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

50 m², höjd 5 m.

Utomhusutrymme med visning:

350 m² i frianläggning alternativt 250 m³ i

bur, höjd 5 m.

Utrymmenas utformning:

Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter,

högt

belägna

viloplatser.

I

utomhusutrymmet ska dessutom finnas

regn- och vindskydd.

Trädlevande apor 5 – 9 kg

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

50 m², höjd 3 m.

Utomhusutrymme med visning:

250 m² i frianläggning alternativt 150 m³ i

bur, höjd 4 m.

Utrymmenas utformning:

Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter,

högt

belägna

viloplatser.

I

utomhusutrymmet ska dessutom finnas

regn- och vindskydd.

Trädlevande apor 1 - 5 kg

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

Volym 20 m³ med minsta yta 5 m² och

minsta höjd 3 m.

SJVFS 2019:29

21

Utomhusutrymme med visning:

Volym 40 m³ med minsta yta 10 m² och

minsta höjd 3 m.

Utrymmenas utformning:

Rikligt med klättermöjligheter, vertikala

stammar eller motsvarande, högt belägna

viloplatser, boholkar.

Marklevande apor 5 - 20 kg utom babianer

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

100 m², höjd 3 m.

Utomhusutrymme med visning:

200 m².

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter, nivåskillnader med

upphöjda viloplatser. I utomhusutrymmet

ska dessutom finnas vind- och regnskydd.

Babianer

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

100 m², höjd 3 m.

Utomhusutrymme med visning:

500 m².

Utrymmenas utformning:

Upphöjda viloplatser. I utomhusutrymmet

ska dessutom finnas nivåskillnader samt

vind- och regnskydd.

Gibbonapor

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

Volym 250 m³ med minsta yta

30 m² och minsta höjd 5 m.

Utomhusutrymme med visning:

200 m² i frianläggning alternativt 250 m³ i

bur, höjd 5 m.

Utrymmenas utformning:

Rikligt

med klättermöjligheter samt

utrymme

och

horisontella

greppanordningar för ”svinghopp”, högt

belägna

skyddade

viloplatser.

I

utomhusutrymmet ska dessutom finnas

högt belägna vind- och regnskyddade

sittplatser.

Människoapor

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

Volym 1 000 m³ med minsta yta

150 m² och minsta höjd 5 m.

Utomhusutrymme med visning:

500 m² i frianläggning alternativt

1 000 m³ i bur, höjd 5 m.

SJVFS 2019:29

22

Utrymmenas utformning:

Rikligt med klättermöjligheter, vilo-

platser på olika nivåer, tillflyktsställen.

Minst två stycken vind- och regnskydd.

6 KAP. ROVDJUR OCH SÄLDJUR (UTOM DOMESTICERADE FORMER

AV ILLER)

Allmänt

1 § Bakhägn ska finnas.

2 § Rovdjur som naturligt lever i kallt klimat får hållas utomhus enbart med tillgång

till lyor eller skyddad lega.

Kattdjur > 100 kg

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

100 m², höjd 3m. Utrymmet ska kunna

delas.

Stall/nattkvarter:

6 m²/individ, dock minst 24 m². Ut-

rymmet ska kunna delas.

Utrymmenas utformning:

Upphöjda liggplatser på olika nivåer,

vertikala trädstammar.

Utomhusutrymme med visning:

1 000 m².

Utrymmets utformning:

Upphöjda liggplatser, vertikala stammar,

naturmark, alternativt minst hälften av

markytan mjukgjord.

Kattdjur 30 - 100 kg

4 § Trädleopard får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

50 m², höjd 3 m. Utrymmet ska kunna

delas.

Stall/nattkvarter:

5 m²/individ, dock minst 20 m², höjd 3 m.

Utrymmet ska kunna delas.

Utrymmenas utformning:

Upphöjda liggplatser på olika nivåer,

vertikala trädstammar, klättermöjligheter.

Utomhusutrymme med visning:

1 000 m² i frianläggning, alternativt 500

m² med höjd 5 m i bur.

Utrymmets utformning:

Upphöjda

liggplatser,

naturmark,

alternativt

minst

halva

markytan

mjukgjord, klättermöjligheter.

SJVFS 2019:29

23

Kattdjur 5 - 30 kg

6 § Arterna får säsongförvaras i inomhusutrymmet för visning.

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

25 m², höjd 3 m. Utrymmet ska kunna

delas.

Utrymmenas utformning:

Goda klättermöjligheter, högt belägna

liggplatser.

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 16 m². Utrymmet

ska kunna delas.

Utomhusutrymme med visning:

500 m² i frianläggning alternativt 300 m²

med höjd 3 m i bur.

Utrymmets utformning:

Klättermöjligheter,

högt

belägna

liggplatser, naturmark alternativt minst

hälften av markytan mjukgjord.

Kattdjur < 5 kg

8 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året runt med

visning:

25 m², höjd 2,5 m. Utrymmet ska kunna

delas.

Inomhusutrymme med visning:

10 m², höjd 2,5 m. Utrymmet ska kunna

delas.

Utrymmenas utformning:

Goda klättermöjligheter, högt belägna

liggplatser.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 8 m².

Utomhusutrymme med visning:

250 m² i frianläggning, alternativt 200 m²

med höjd 3 m i bur.

Utrymmets utformning:

Goda klättermöjligheter, högt belägna

liggplatser, naturmark, alternativt minst

hälften av markytan mjukgjord.

Hunddjur och hyenor > 30 kg

10 § Brun hyena får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

50 m² och höjd 3 m för hyena.

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 16 m².

Utomhusutrymme med visning:

2 000 m².

Utrymmets utformning:

Tillgång till lya, upphöjda liggplatser,

naturmark, grävmöjligheter.

SJVFS 2019:29

24

Hunddjur och hyenor 10 - 30 kg

12 § Jordvarg får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

25 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 16 m².

Utomhusutrymme med visning:

1 000 m².

Utrymmets utformning:

Tillgång till lya, upphöjda liggplatser,

naturmark, grävmöjligheter.

Hunddjur < 10 kg

14 § Tropiska arter < 3 kg får hållas inomhus året runt.

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året runt

med visning:

50 m².

Inomhusutrymme med visning:

25 m².

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 16 m².

Utomhusutrymme med visning:

600 m².

Utrymmets utformning:

Tillgång till lya, grävmöjligheter.

Svartbjörn, brunbjörn och isbjörn

16 § För vintersovande björnar får säsongsförvaring ske i utrymmet för stall/

nattkvarter.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

1 box/vuxen individ om vardera

6 m² samt 1 extra box. Hona med ungar får

hållas i samma box.

Utrymmets utformning:

Klättermöjligheter.

Utomhusutrymme med visning:

1 500 m². Utrymmet ska kunna delas.

Minsta delen ska vara minst 500 m².

Utrymmets utformning:

Svart- och brunbjörn: grävmöjligheter,

klättermöjligheter, tillgång till bassäng i

alla utrymmen.

Isbjörn: grävmöjligheter, damm med sim-

och dykmöjligheter i alla hägndelar, damm

600 m² och 3 m djup.

Om björnar hålls i två separata hägn får

vardera hägn inte understiga 1 000 m².

SJVFS 2019:29

25

Övriga björnar utom liten panda

18 § För säsongsförvaring av icke vintersovande björnar gäller samma mått och krav

på utformning som gäller vid inomhusutrymme med visning. För vintersovande

björnar får säsongsförvaring ske i utrymmet för stall/nattkvarter.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

100 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

1 box/vuxen individ om vardera

6 m² samt 1 extra box. Hona med ungar får

hållas i samma box.

Utomhusutrymme med visning:

800 m². Hägnet ska kunna delas.

Utrymmets utformning:

Den minsta delen ska vara minst 1/3 av den

totala

ytan.

Grävmöjligheter

och

klättermöjligheter ska finnas samt tillgång

till bassäng i alla hägndelar. Om björnar

hålls i separata hägn får inget hägn

understiga 500 m².

Övriga rovdjur, huvudsakligen trädlevande > 3 kg

20 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med

visning:

50 m², höjd 3 m.

Inomhusutrymme med visning:

25 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 16 m².

Utomhusutrymme med visning:

200 m², om bur: höjd 3 m.

Utrymmenas utformning:

Rikligt med klättermöjligheter, högt

belägna liggplatser, bohålor, naturmark

alternativt minst hälften av markytan

mjukgjord.

Beroende

art

ska

grävmöjligheter och/eller damm finnas.

Övriga rovdjur, huvudsakligen trädlevande < 3 kg

22 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

23 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med

visning:

50 m², höjd 3 m.

Inomhusutrymme med visning:

25 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 16 m.

Utomhusutrymme med visning:

100 m², om bur: höjd 3 m.

Utrymmenas utformning:

Rikligt med klättermöjligheter, högt

belägna

liggplatser

och

naturmark,

alternativt minst hälften av markytan

SJVFS 2019:29

26

mjukgjord. Beroende på art ska täckta

bolådor och grävmöjligheter finnas.

Övriga rovdjur, huvudsakligen marklevande > 5 kg

24 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

25 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med

visning:

100 m².

Inomhusutrymme med visning:

50 m².

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 16 m².

Utomhusutrymme med visning:

600 m².

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter, naturmark alternativt

minst hälften av markytan mjukgjord,

gömställen,

tillgång

till

lya,

klättermöjligheter.

Gäller

inte

stallutrymmet.

Övriga rovdjur, huvudsakligen marklevande < 5 kg

26 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

27 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med

visning:

50 m².

Inomhusutrymme med visning:

25 m².

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 16 m².

Utomhusutrymme med visning:

100 m², om bur: höjd 2 m.

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter, gömställen, upphöjda

ligg-/sittplatser i terrängen, naturmark

alternativt minst hälften av markytan

mjukgjord. Gäller inte stallutrymmet.

Uttrar > 20 kg, utom havsutter

28 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

29 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

100 m².

Utrymmets utformning:

Tillgång till damm och/eller rinnande

vatten, platser för pälsvård, gömställen,

lyor.

Utomhusutrymme med visning:

400 m².

Utrymmets utformning:

100 m² damm, alternativt rinnande vatten,

med djupdelar på 100 cm och lång

strandlinje, tillgång till platser för

pälsvård, gömställen, lyor.

SJVFS 2019:29

27

Uttrar < 20 kg

30 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

31 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

50 m².

Utrymmets utformning:

Tillgång till damm och/eller rinnande

vatten, platser för pälsvård, gömställen,

tillgång till lyor.

Stall/nattkvarter:

4 m²/individ, dock minst 16 m².

Utomhusutrymme med visning:

200 m².

Utrymmets utformning:

30 m² damm med djupdelar på 100 cm,

alternativt rinnande vatten med

50 cm djupdelar, samt lång strandlinje,

platser för pälsvård, gömställen, tillgång

till lyor.

Valross och sjöelefant

32 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning:

400 m² damm med djuphål på minst 5 m,

landdel 100 m².

Utrymmets utformning:

Varierande

bottentopografi,

avskilj-

ningsmöjligheter, liggutrymme för alla

individer samtidigt på landdelen. För

valross ska sandbotten finnas på någon del

av bottnen (kan vara fristående).

Öronsälar

33 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter med isfri utom-

husdamm:

Tillgång till varmutrymme med landdel på

4 m²/djur.

Stall/nattkvarter med isbelagd

eller torrlagd utomhusdamm:

100 m² bassäng, djupdel på 3 m. Landdel

på 4 m²/individ, dock minst 20 m².

Utrymmenas utformning:

Landpartier med sand eller grus ska finnas.

Sanden och gruset ska vara av sådan

kvalitet att den inte skadar sälarnas

matsmältning.

Utomhusutrymme med visning:

400 m² damm, djuphål minst 3 m,

landdel 200 m².

Utrymmets utformning:

Varierande bottentopografi. Viloutrymme

för alla individer samtidigt på landdelen.

SJVFS 2019:29

28

Övriga sälar

34 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning:

400 m² damm, djuphål på 3 m, tillgång till

landutrymme för vila.

Utrymmets utformning:

Varierande bottentopografi. Landdelen ska

rymma alla individer samtidigt vid vila.

Avskiljningsmöjligheter.

7 KAP. VALAR OCH SIRENDJUR

Allmänt

1 § Vattnets salthalt ska vara anpassad till den aktuella arten.

2 § Djuren ska ha tillgång till direkt solljus sommartid.

Flasknosdelfin och vanlig tumlare

3 § Arterna får hållas inomhus året runt.

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

800 m² bassängyta för flasknosdelfin. 400

m² bassängyta för tumlare. Bassängens

djup ska vara minst lika med den aktuella

artens kroppslängd. Djuphål med minst 2

gånger kroppslängden ska finnas. Djuren

ska ha tillgång till frostfritt utrymme

vintertid.

Utrymmets utformning:

Bassängerna ska ha oregelbundna väggar

och vågdämpande kanter. Avskiljnings-

möjligheter. Inga bassängutrymmen får

vara mindre än 100 m².

Sirendjur

5 § Sirendjur får hållas inomhus året runt.

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

200 m² bassängyta. Bassängen ska ha

varierat djup där största djup ska vara

minst lika med artens kroppslängd.

SJVFS 2019:29

29

8 KAP. ELEFANTER

Allmänt

1 § Djuren ska ha tillgång till dusch eller bassäng som är minst 1 m djup.

2 § Bakhägn ska finnas.

Afrikansk elefant och asiatisk elefant

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

50 m²/djur, dock minst 200 m², höjd 6 m.

Golvet ska vara försett med golvvärme.

Utrymmets utformning:

Avskiljningsmöjligheter

där

minsta

utrymme

ska

vara

50

m²/djur.

Skrubbställe.

Utomhusutrymme med visning:

4 000 m².

Utrymmets utformning:

Mjuk markbeläggning, sand eller jord,

tillgång till skrubbställe.

9 KAP.

UDDATÅIGA

OCH

PARTÅIGA

HOVDJUR

(UTOM

DOMESTICERADE FORMER)

Allmänt

1 § Bakhägn ska finnas.

2 § Hästdjur som naturligt lever i kallt klimat får hållas utomhus enbart med tillgång

till vind- och regnskydd.

Vilda hästdjur

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

6 m²/djur, dock minst 12 m².

Inomhusutrymme med visning:

6 m²/djur, dock minst 12 m² för zebra.

Övriga arter får inte visas inomhus.

Utomhusutrymme med visning:

2 500 m².

Utrymmets utformning:

Väl

dränerat

och

fast

underlag.

Skrubbställen.

Tapirer och dvärgflodhästar

4 § Arterna får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

50 m².

SJVFS 2019:29

30

Stall/nattkvarter:

12 m²/djur, dock minst 24 m². Utrymmet

ska kunna delas.

Utrymmets utformning:

Golvet ska vara försett med golvvärme.

Badmöjlighet eller tillgång till egenstyrd

dusch.

Utomhusutrymme med visning:

500 m².

Utrymmets utformning:

Tät undervegetation eller motsvarande

samt vindskydd. Damm 100 m² och 1,5 m

djup.

Noshörningar

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

50 m²/djur.

Utrymmets utformning:

Skrubbmöjlighet.

Utomhusutrymme med visning:

4 000 m².

Utrymmets utformning:

Gyttjebad, skrubbmöjlighet.

Svin och navelsvin

7 § Tropiska arter får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

8 § Vildsvin får hållas enbart utomhus med tillgång till vind- och regnskydd eller

hyddor.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

50 m².

Stall/nattkvarter:

12 m²/familjegrupp.

Utomhusutrymme med visning:

2 500 m².

Utrymmenas utformning:

Bökmöjligheter, gyttjebad, tät under-

vegetation eller motsvarande med trånga

passager, material för bobyggnad.

Flodhäst

10 § Flodhäst får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

40 m²/djur, dock minst 200 m².

Utrymmets utformning:

Uppvärmd bassäng 100 m² med djup 1,5

m.

Utomhusutrymme med visning:

2 500 m².

Utrymmets utformning:

Damm 200 m² och minst 1,5 m djup,

alternativt

fri

tillgång

till

inomhusbassängen.

SJVFS 2019:29

31

Giraff

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

25 m²/djur, dock minst 50 m², höjd

6 m.

Utrymmets utformning:

Tillgång till djupströbädd eller golv försett

med

golvvärme.

Högt

placerade

utfodringsplatser.

Utomhusutrymme med visning:

4 000 m².

Utrymmets utformning:

Högt placerade utfodringsplatser.

Tropiska idisslare > 300 kg

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

8 m²/djur, dock minst 12 m².

Utomhusutrymme med visning:

3 000 m².

Utrymmenas utformning:

Möjlighet att isolera handjur respektive

hondjur med kalv ska finnas.

Tropiska idisslare 150 – 300 kg

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

6 m²/djur, dock minst 12 m².

Utomhusutrymme med visning:

3 000 m².

Utrymmenas utformning:

Möjlighet att isolera handjur respektive

hondjur med kalv ska finnas.

Tropiska idisslare 50 – 150 kg

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

4 m²/djur, dock minst 6 m².

Inomhusutrymme med visning:

6 m²/djur, dock minst 12 m² för bläsbock

och addaxantilop. 4 m²/ djur, dock minst

24 m² för övriga arter.

Utomhusutrymme med visning:

2 500 m².

Utrymmenas utformning:

Möjlighet att isolera handjur respektive

hondjur med kalv ska finnas. Siktbarriär

inomhus i gruppbox.

Tropiska idisslare 20 - 50 kg

16 § Arterna får säsongsförvaras i stall/nattkvarter.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

2 m²/djur, dock minst 12 m².

SJVFS 2019:29

32

Utrymmets utformning:

Siktbarriärer, separat handjursbox om mer

än ett könsmoget handjur.

Utomhusutrymme med visning:

1 000 m².

Tropiska idisslare 11 – 20 kg

18 § Arterna får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

2 m²/djur, dock minst 12 m².

Inomhusutrymme med visning:

50 m²/familj.

Utrymmets utformning:

Siktbarriärer.

Utomhusutrymme med visning:

400 m².

Utrymmenas utformning:

Tät undervegetation eller motsvarande.

Tropiska idisslare < 11 kg

20 § Arterna får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

2 m²/djur, dock minst 12 m².

Inomhusutrymme med visning:

50 m²/familj.

Utomhusutrymme med visning:

200 m².

Utrymmenas utformning:

Tät undervegetation eller motsvarande.

Nordliga och bergslevande idisslare > 50 kg

22 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning:

3 000 m².

Utrymmets utformning:

Flera olika vind- och regnskydd. Regn-

och vindskydd krävs inte för Cervus,

Odocoileus och älg. Myskoxe ska ha skydd

för regn och dessutom solskydd under den

varma årstiden. Fast, kuperad och väl

dränerad

mark

som

medger

klättermöjligheter för bergslevande arter.

Fejningsmöjligheter. Sölgrop för Cervus.

Endast ett könsmoget handjur under

brunstperioden vid angivet mått.

Nordliga och bergslevande idisslare < 50 kg

23 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning:

1 000 m².

Utrymmets utformning:

Flera olika vind- och regnskydd. Fast

kuperad och väl dränerad mark som

medger

klättermöjligheter

för

SJVFS 2019:29

33

bergslevande arter. Fejningsmöjligheter

och siktbarriärer. Endast ett könsmoget

handjur per utrymme.

10 KAP. DOMESTICERADE FORMER AV UDDATÅIGA OCH PARTÅIGA

HOVDJUR

Allmänt

1 § Djurens hovar alternativt klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid

behov.

2 § Djuren ska ges möjlighet att beta dagligen under vegetationsperioden. Med bete

avses för getter och kameldjur buskar eller färskt hugget sly. För övriga djur avses

gräs.

Beteskravet i första stycket gäller inte svin.

Domesticerade former av hästdjur

3 § Mellan spiltor eller boxar ska det finnas en avskiljningsanordning som hindrar

djuren att skada varandra.

4 § Om fölning sker i stall ska fölningsbox finnas.

5 § Vid uppbindning i spilta eller box ska grimma eller halsrem och löpande grimskaft

användas.

En grimma eller halsrem får inte bestå av material som kan skada djuret.

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

Bestämmelser avseende utrymmeskraven

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om

hästhållning. Mankhöjder som anges för

häst är tillämpbara även för åsna, mulåsna

och mula.

Inomhusutrymme med visning:

Bestämmelserna avseende utrymmeskrav

för boxar i ovanstående författning gäller.

Utomhusutrymme med visning:

250 m²/djur, arean kan fördelas på flera

hagar. Minsta area ska dock vara 500 m².

Domesticerade former av svin

7 § Grundläggande bestämmelser finns i 2 kap. 10 §, 3 kap. 2, 5 §§, 5 kap. 3, 4, 5, 11,

13 och 14 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:20)

om grishållning inom lantbruket m.m.

8 § Grisar ska ha tillgång till en plats där de kan uppnå termisk komfort.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

SJVFS 2019:29

34

Stall/nattkvarter:

Bestämmelser avseende utrymmeskrav

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:20) om

grishållning inom lantbruket m.m.

Inomhusutrymme med visning:

Bestämmelser avseende utrymmeskrav

enligt ovan nämda föreskrifter gäller.

Dessutom ska djuren ha reträttmöjligheter.

Utomhusutrymme med visning:

250 m².

Utrymmenas utformning:

Möjlighet att böka samt sommartid

tillgång till gyttjebad och torra partier.

Domesticerade former av kameldjur

10 § Det ska finnas möjlighet att hålla könsmogen kamelhingst i separat hage.

11 § Kamel, lama och alpacka får hållas utomhus med tillgång enbart till vind- och

regnskydd.

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

Dromedarer ska ha ett boxutrymme om 10

m²/djur, dock minst 15 m².

Utomhusutrymme med visning:

2 500 m².

Domesticerade former av nötkreatur utom watussi, zebu och dvärgzebu

13 § Grundläggande bestämmelser finns i 2 kap. 5 och 6, 10 och 11, 13-18 §§, 3 kap.

2-5, 7 §§, 4 kap. 8 och 9, 13 §§ och 5 kap. 2 och 3, 5, 16 §§ Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:18) om nötkreaturshållning inom

lantbruket m.m.

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

Bestämmelser avseende utrymmeskrav

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:18) om

nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.

Inomhusutrymme med visning:

Bestämmelser avseende utrymmeskrav för

boxar och lösdrift enligt ovan nämnda

föreskrifter gäller. Djuren ska dessutom ha

reträttmöjligheter.

Utomhusutrymme med visning:

250 m²/djur, arean kan fördelas på flera

hagar. Minsta arean ska dock vara 500 m².

Watussi, zebu, dvärgzebu och andra domesticerade former av bufflar

och oxdjur

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

SJVFS 2019:29

35

Inomhusutrymme med visning:

12 m²/djur. Dvärgzebu: 6 m²/djur, dock

minst 12 m².

Utomhusutrymme med visning:

2 500 m².

Utrymmets utformning:

Jak och vattenbuffel ska sommartid ha

tillgång

till

badmöjligheter

eller

individstyrd dusch.

Domesticerade former av får

16 § Får ska hållas i lösdrift.

17 § Får ska klippas minst en gång per år.

18 § Vid lamningen ska ett avskilt utrymme kunna ordnas för tacka med lamm.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

Bestämmelser avseende utrymmeskrav

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:21) om

fårhållning inom lantbruket m.m. Djuren

ska dessutom ha reträttmöjligheter.

Utomhusutrymme med visning:

125 m²/djur, dock minst 250 m².

Domesticerade former av getter

20 § Getter av ullras ska klippas minst en gång per år.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

Bestämmelser avseende utrymmeskrav

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:22) om

gethållning inom lantbruket m.m.

Inomhusutrymme med visning:

Bestämmelser avseende utrymmeskrav för

ströbädd enligt ovan nämnda föreskrifter

gäller. Djuren ska dessutom ha reträtt-

möjligheter.

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter.

Utomhusutrymme med visning:

50 m²/djur, dock minst 250 m².

Utrymmets utformning:

Klättermöjligheter, foderhäckar.

11 KAP. GNAGARE

OCH

HARDJUR

(UTOM

DOMESTICERADE

FORMER)

Allmänt

1 § Alla arter ska ha bolåda om inget annat anges i detta kapitel.

SJVFS 2019:29

36

Kapybara

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

100 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 20 m², djup 0,5 m.

Bolåda behövs inte.

Stall/nattkvarter:

20 m²/familj.

Utrymmets utformning:

Bassäng 2 m², djup 0,5 m.

Bolåda behövs inte.

Säsongsförvaring:

20 m²/familj.

Utrymmets utformning:

Bassäng 2 m², djup 0,5 m. Bolåda behövs

inte.

Utomhusutrymme med visning:

200 m².

Utrymmets utformning:

Damm eller bassäng 100 m², djup 0,5 m.

Bolåda behövs inte.

Bävrar

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:

20 m²/familj.

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 0,5 m.

Utomhusutrymme med visning:

300 m².

Utrymmets utformning:

Damm eller bassäng med vattenyta 100

m², djup 0,5 m. Strandlinje 40 m med

varierande kontur. Hydda (inte bolåda), 1

m² invändigt med ingång under vattnet.

Hålls fler än ett par ska flera hyddor finnas.

Grävmöjligheter

samt

bygg-

och

gnagmaterial ska finnas.

Stora jordpiggsvin

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

100 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 12 m².

Säsongsförvaring:

2 m²/individ, dock minst 20 m².

Utomhusutrymme med visning:

600 m².

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter. Bolåda behövs inte.

Stora trädpiggsvin och pakarana

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

20 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m², höjd 3 m.

Säsongsförvaring:

2 m²/individ, dock minst 20 m².

Utomhusutrymme med visning:

100 m², höjd 3 m.

SJVFS 2019:29

37

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter. Bolåda behövs inte.

Maror

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

100 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 12 m².

Säsongsförvaring:

2 m²/individ, dock minst 20 m².

Utomhusutrymme med visning:

200 m².

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter.

Sumpbäver

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

100 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 20 m², djup 0,3 m. Bolåda behövs

inte.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 12 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 6 m², djup 0,3 m. Bolåda behövs

inte.

Säsongsförvaring:

2 m²/individ, dock minst 20 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 6 m², djup 0,3 m. Bolåda behövs

inte.

Utomhusutrymme med visning:

200 m².

Utrymmets utformning:

Damm eller bassäng 100 m², djup 0,3 m.

Bolåda behövs inte.

Rörråttor och pakor

8 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 20 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 12 m².

Utomhusutrymme med visning:

100 m².

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter för Agouti taczanowskii.

Bolåda behövs inte.

Agutier

10 § Agutier får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 50 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 12 m².

Utomhusutrymme med visning:

200 m².

SJVFS 2019:29

38

Utrymmenas utformning:

Bolåda behövs inte.

Präriehundar och murmeldjur

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:

20 m²/familj.

Utomhusutrymme med visning:

50 m²/familj.

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter. Bolåda behövs inte.

Övriga marklevande gnagare 1 - 5 kg

13 § Arterna får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 20 m².

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter

för

ekorrbäver,

bisamråtta,

hamsterråttor,

rotråttor,

springhare och Lagostomus. Bassäng 5 m²,

djup 0,3 m för bisamråtta.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m².

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter för arter som ovan.

Bassäng 3 m², djup 0,3 m för bisamråtta.

Utomhusutrymme med visning:

20 m².

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter för arter som ovan.

Bassäng 5 m², djup 0,3 m för bisamråtta.

Övriga marklevande gnagare 0,25 - 1 kg

15 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

4 m².

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter för sislar, jordekorrar,

kindpåsråttor, hamstrar, bandicootråttor,

mullvadsråttor,

rotråttor,

blindråttor,

mullvadsgnagare,

kamråttor

och

lansråttor. Bassäng 2 m², djup 0,3 m för

Hydromys.

Övriga marklevande gnagare < 0,25 kg

17 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

18 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

2 m² om insynsskyddat ovanifrån, annars 4

m².

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter för alla utom Menetes,

Zapus,

Clethrionomys,

taggmöss,

SJVFS 2019:29

39

gräsmöss, äkta råttor, stenmöss, gräsråttor,

vitsvansad råtta, hjortråttor, storörade

möss, Bomullsråttor och pygmémöss.

Bassäng 1 m², djup 0,3 m för Arvicola.

Övriga trädlevande gnagare 1 - 5 kg

19 § Arterna får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

20 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 10 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m², höjd 3 m.

Utomhusutrymme med visning:

10 m², höjd 3 m.

Utrymmenas utformning:

Klättermöjligheter.

Övriga trädlevande gnagare 0,25 - 1 kg

21 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

22 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

4 m².

Utrymmets utformning:

Klättermöjligheter.

Övriga trädlevande gnagare < 0,25 kg

23 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

24 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

2 m² om insynsskyddat ovanifrån, annars 4

m², höjd 1,5 m.

Utrymmets utformning:

Klättermöjligheter.

Harar

25 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

26 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till

bohåla.

27 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

100 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 12 m².

Säsongsförvaring:

2 m²/individ, dock minst 20 m².

Utomhusutrymme med visning:

200 m².

SJVFS 2019:29

40

Utrymmenas utformning:

Tät undervegetation eller motsvarande.

Kaniner

28 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

29 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till

bohåla.

30 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

20 m².

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 6 m².

Utomhusutrymme med visning:

50 m².

Utrymmenas utformning:

Grävmöjligheter för Oryctolagus.

Pipharar

31 § Pipharar får hållas inomhus året runt i utrymme.

32 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

4 m².

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter.

12 KAP. DOMESTICERADE FORMER AV ILLER, GNAGARE OCH

HARDJUR

Domesticerade former av iller

1 § Grundläggande bestämmelser för hållande av tamiller finns i 7 kap. 1-10 §§

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för

hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

2 § Domesticerad iller får hållas inomhus året runt i utrymme.

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:

1 m²/djur, dock minst 5 m², höjd 1m.

Utrymme:

10 m².

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter. I övrigt gäller 5-9 §§ i

det kapitel som nämns i 1 §.

Domesticerade former av gnagare

Allmänt

4 § Grundläggande bestämmelser för hållande av kaniner och gnagare finns i 8 kap.

2-4, 6 och 7, 13-19 och 22 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

SJVFS 2019:29

41

(SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur

avsedda för sällskap och hobby.

5 § Gnagare som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång

till bolåda eller liknande.

6 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

Utrymmeskrav

Arter > 0,25 kg

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:

Bestämmelser avseende utrymmeskrav

finns i bilaga 1:4 till den i 4 § i ovan

nämnda författning.

Utrymme:

0,5 m²/djur, dock minst 3 m². Höjd 1m.

Minsta skyddade sida 2 m.

Utrymmets utformning:

Bolåda ska finnas. I övrigt gäller 12-18 §§

i det kapitel som nämns i 4 §.

Arter < 0,25 kg

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:

Bestämmelser avseende utrymmeskrav

finns i bilaga 1:4 till den i 4 § i ovan

nämnda författning.

Utrymme:

0,25 m²/djur dock minst 1,5 m². Höjd 1 m.

Minsta skyddade sida 1 m.

Utrymmets utformning:

Bolåda ska finnas. Ökenråttor ska ha

grävmöjligheter. I övrigt gäller 12-18 §§ i

det kapitel som nämns i 4 §.

Domesticerade former av hardjur

Allmänt

9 § Grundläggande bestämmelser för hållande av kaniner och gnagare finns i 8 kap.

3, 4, 6, 7, 14, 15 och 22 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur

avsedda för sällskap och hobby.

Utrymmeskrav

10 § Domesticerade former av hardjur får hållas inomhus året runt i utrymme.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:

0,5 m²/djur dock minst 1 m², höjd 1m.

SJVFS 2019:29

42

Utrymme:

1 m²/djur dock minst 5 m². Den kortaste

skyddade sidan ska vara minst 2 m.

Utrymmets utformning:

Grävmöjligheter, bolåda i publika

utrymmen.

13 KAP. ANDFÅGLAR, BURFÅGLAR, DOMESTICERADE FORMER AV

HÖNSFÅGLAR OCH DUVOR

Allmänt

1 § Fåglarna ska ha tillgång till värpreden eller ges motsvarande häckningsmöjlighet.

2 § Betande andfåglar ska ges möjlighet att beta gräs dagligen under

vegetationsperioden.

3 § Fåglar får inte hållas på nätgolv.

4 § Fåglar som hålls utomhus under vintern ska ha tillgång till frostfri viloplats. Dock

kan vilda andfåglar som naturligt lever i kallt klimat hållas enbart utomhus med

tillgång till ett frostfritt regn- och vindskydd alternativt tillgång till öppet vatten.

5 § Andfåglar ska ha tillgång till bad året runt.

6 § Med storleksmått avses medellängden för vuxna fåglar, från näbbspets till

stjärtspets, inklusive eventuella förlängda fjädrar även om dessa bäres enbart under en

del av året.

Icke domesticerade former av andfåglar

Andfåglar >100 cm längd

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

2 m²/fågel.

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/fågel, dock minst 15 m².

Utomhusutrymme med visning:

10 m²/fågel, dock minst 300 m².

Utrymmets utformning:

200 m² damm. Ö eller flotte ska finnas.

Andfåglar 60-100 cm längd

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

2 m²/fågel.

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/fågel, dock minst 15 m².

Utomhusutrymme med visning:

10 m²/fågel, dock minst 300 m².

Utrymmets utformning:

100 m² damm. Ö eller flotte ska finnas.

Andfåglar < 60 cm längd

9 § Tropiska andfåglar < 40 cm får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med

visning.

SJVFS 2019:29

43

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

0,3 m²/fågel.

Inomhusutrymme med visning:

0,3 m²/fågel, dock minst 10 m².

Utomhusutrymme med visning:

3 m²/fågel, dock minst 100 m².

Utrymmets utformning:

50 m² damm.

Domesticerade former av andfåglar

Domesticerad gås och myskand

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

2 m²/fågel.

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/fågel, dock minst 15 m².

Utomhusutrymme med visning:

10 m²/fågel, dock minst 100 m².

Utrymmets utformning:

20 m² damm.

Domesticerad and

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

1 m²/fågel.

Inomhusutrymme med visning:

1 m²/fågel, dock minst 10 m².

Utomhusutrymme med visning:

3 m²/fågel, dock minst 50 m².

Utrymmets utformning:

10 m² damm.

Domesticerade former av hönsfåglar

Allmänt

13 § Fåglarna ska ha tillgång till sandbad och sittpinne. Samtliga fåglar ska samtidigt

kunna sitta på pinne. Sittpinnar ska placeras så att ingen del av fågeln behöver vidröra

vare sig golv, vägg eller tak.

Arter > 60 cm längd

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

2 m²/fågel.

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/fågel, dock minst 50 m², höjd 2,5 m.

Utomhusutrymme med visning:

100 m², höjd 2,5 m.

Arter < 60 cm längd

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

0,3 m²/fågel.

Inomhusutrymme med visning:

0,3 m²/fågel, dock minst 25 m², höjd 2,5 m.

För vanliga tamhöns (Gallus gallus dom.)

höjd 2,2 m.

Utomhusutrymme med visning:

50 m², höjd 2,5 m.

SJVFS 2019:29

44

Burfåglar 1 och domesticerade former av duvor

16 § Grundläggande bestämmelser om burfåglar finns i 6 kap. 3-5, 8, 10-18 §§ Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande,

uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. För

djurutrymmen som inte visas offentligt gäller, för burfåglar och duvor mindre än 20

cm, bilaga 1:1 i samma föreskrifter. För arter större än 20 cm gäller samma mått som

för visningsutrymmet.

17 § Fåglarna får hållas inomhus året runt.

18 § Fåglars flygförmåga får inte begränsas genom stäckning eller vingklippning eller

motsvarande åtgärd.

19 § Papegojor ska ha klättermöjligheter.

20 § Utrymmeskrav enligt följande:

Fågelns längd

cm

Minsta tillåtna

yta

m2

Minsta yta per

fågel

m2

Minsta höjd

m2

<20

4

0,5

2

20-40

10

1

2,5

>40

30

2

3

1 Exempel på burfåglar finns i artlistan.

14 KAP. ÖVRIGA FÅGLAR

Allmänt

1 § För fåglar som omfattas av 33-39 §§ och 43-59 §§ i detta kapitel gäller att deras

flygförmåga inte får begränsas genom exempelvis stäckning eller vingklippning.

Undantag gäller dock för sekreterarfågel och Bucorvus.

2 § Med storleksmått avses medellängden för vuxna fåglar, från näbbspets till

stjärtspets, inklusive eventuella förlängda fjädrar även om dessa bäres enbart under en

del av året.

Strutsartade fåglar

Arter > 90 cm längd

3 § Struts får inte användas som riddjur.

4 § Kasuarer får säsongförvaras inomhus i inomhusutrymme med visning.

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

10 m²/individ, dock minst 50 m², höjd 3 m

för struts.

SJVFS 2019:29

45

Stall/nattkvarter:

10 m²/individ.

Utomhusutrymme med visning:

2 500 m².

Arter < 90 cm längd

6 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

10 m²/individ, dock minst 50 m².

Utrymmets utformning:

Tät undervegetation eller motsvarande,

mjuk eller mjukgjord mark.

Pingviner

8 § Klimatanläggning med luftfiltrering krävs för inomhusutrymmen. Detta gäller inte

Spheniscus.

9 § Alla arter utom Spheniscus får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med

visning. Spheniscus får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

Arter > 85 cm längd

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 50 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 20 m², djup 2 m på minst halva

ytan.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 25 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 10 m², djup 2 m på minst halva

ytan.

Utomhusutrymme med visning:

200 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 100 m², djup 2 m på minst halva

ytan.

Arter < 85 cm längd

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

1 m²/individ, dock minst 25 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m på minst halva

ytan.

Stall/nattkvarter:

1 m²/individ, dock minst 25 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m på minst halva

ytan.

Utomhusutrymme med visning:

100 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 50 m², djup 2 m på minst halva

ytan.

Lommar och doppingar

Arter > 50 cm längd

SJVFS 2019:29

46

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

1 m²/individ, dock minst 20 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m.

Stall/nattkvarter:

1 m²/individ, dock minst 10 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m.

Utomhusutrymme med visning:

100 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 75 m², djup 1 m.

Arter < 50 cm längd

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

0,5 m²/individ, dock minst 10 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m.

Stall/nattkvarter:

0,5 m²/individ, dock minst 5 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m.

Utomhusutrymme med visning:

50 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 40 m², djup 1 m.

Pelikaner, skarvar och ormhalsfåglar

Arter > 60 cm längd

14 § Ormhalsfåglar får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 75 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 50 m², djup 1 m.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 15 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m.

Säsongsförvaring:

2 m²/individ, dock minst 15 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m.

Utomhusutrymme med visning:

150 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 100 m², djup 1 m.

Arter < 60 cm längd

16 § Dessa arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

1 m²/individ, dock minst 25 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 10 m², djup 1 m.

Stall/nattkvarter:

1 m²/individ, dock minst 12 m².

Utrymmets utformning:

Badmöjlighet.

Säsongsförvaring:

1 m²/individ, dock minst 15 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m.

Utomhusutrymme med visning:

50 m².

SJVFS 2019:29

47

Utrymmets utformning:

Bassäng 40 m², djup 1 m.

Marklevande hönsartade fåglar

18 § Arter som betraktas som burfåglar behandlas i 13 kap. 16-20 §§.

19 § Säsongsförvaring gäller endast tropiska arter.

20 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till

vind- och regnskydd.

Arter > 60 cm längd

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 50 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 15 m².

Säsongsförvaring:

2 m²/individ, dock minst 25 m².

Utomhusutrymme med visning:

200 m², höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Flyghinder för tjäder.

Arter 25 - 60 cm längd

22 § Alla tropiska arter får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

23 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

0,5 m²/individ, dock minst 25 m², höjd 2,5

m.

Stall/nattkvarter:

0,5 m²/individ, dock minst 10 m².

Utomhusutrymme med visning:

100 m², höjd 2,5 m.

Utrymmets utformning:

Flyghinder för orre.

Arter < 25 cm längd

24 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

25 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

0,5 m²/individ, dock minst 6 m².

Stall/nattkvarter:

0,5 m²/individ, dock minst 4 m².

Utomhusutrymme med visning:

50 m², höjd 2,5 m.

Storkartade fåglar

Flamingor

26 § Flamingor får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

27 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

1 m²/individ, dock minst 50 m², höjd 3 m.

SJVFS 2019:29

48

Utrymmets utformning:

Bassäng 15 m².

Stall/nattkvarter:

1 m²/individ, dock minst 15 m².

Utrymmets utformning:

Badmöjlighet.

Utomhusutrymme med visning:

100 m² och höjd 3 m i bur, alternativt 150

m² i frianläggning.

Utrymmets utformning:

Damm eller bassäng 2 m²/individ, dock

minst 50 m² med största djup 0,3 m, samt

med lång grund strandlinje och lera för

bobygge.

Övriga arter > 65 cm längd

28 § Alla tropiska arter får säsongsförvaras i stall/nattkvarter.

29 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 50 m², höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Bassäng 10 m² (behövs inte för storkar).

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 15 m².

Utrymmets utformning:

Badmöjlighet (behövs inte för storkar).

Utomhusutrymme med visning:

100 m² och höjd 4 m i bur, alternativt 150

m² i frianläggning.

Utrymmets utformning:

Damm eller bassäng 50 m² med lång grund

strandlinje (behövs inte för storkar).

Övriga arter < 65 cm längd

30 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

31 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

1 m²/individ, dock minst 25 m², höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Bassäng 8 m².

Stall/nattkvarter:

1 m²/individ, dock minst 12 m².

Utrymmets utformning:

Badmöjligheter.

Utomhusutrymme med visning:

50 m² och höjd 4 m i bur, alternativt 75 m²

i frianläggning.

Utrymmets utformning:

Damm eller bassäng 10 m², med lång

grund strandlinje.

Rovfåglar

Allmänt

32 § Rovfåglar som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med

tillgång till vind- och regnskydd.

33 § Rovfåglar får säsongsförvaras i stall/nattkvarter.

Arter > 60 cm längd

34 § Utrymmeskrav enligt följande:

SJVFS 2019:29

49

Stall/nattkvarter:

10 m²/individ, dock minst 30 m², höjd 3 m.

Utomhusutrymme med visning:

300 m², höjd 5 m på minst halva ytan.

Utrymmets utformning:

Badmöjligheter.

Arter 35 - 60 cm längd

35 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 15 m².

Utomhusutrymme med visning:

200 m², höjd 3 m på minst halva ytan.

Utrymmets utformning:

Badmöjligheter, flyghinder för falkar.

Arter 20 - 35 cm längd

36 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

1 m²/individ, dock minst 10 m².

Utomhusutrymme med visning:

50 m², höjd 2,5 m på minst halva ytan.

Utrymmets utformning:

Badmöjligheter, flyghinder för falkar.

Arter < 20 cm längd

37 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

38 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

10 m².

Utrymmets utformning:

Badmöjligheter.

Sekreterarfågel

39 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

10 m²/individ, dock minst 20 m².

Utomhusutrymme med visning:

300 m² med höjden 4 m alternativt 1 000

m² i frianläggning.

Tranor trappar och värnfåglar

40 § Fåglarna får säsongsförvaras i stall/nattkvarter.

Arter > 85 cm längd

41 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 50 m², höjd 2,5

m.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 15 m², höjd 2,5

m.

Utomhusutrymme med visning:

300 m², höjd 2,5 m i bur.

Utrymmets utformning:

Damm eller bassäng 10 m².

SJVFS 2019:29

50

Arter < 85 cm längd

42 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

1 m²/individ, dock minst 25 m².

Stall/nattkvarter:

1 m²/individ, dock minst 10 m².

Utomhusutrymme med visning:

50 m² och höjd 4 m i bur, alternativt 100

m² i frianläggning.

Vadarfåglar och vattenlevande rallfåglar

Alkor

43 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

0,5 m²/individ, dock minst 50 m², höjd 3

m.

Utrymmets utformning:

Bassäng 40 m², djup 2 m. Mycket god

ventilation och luftfiltrering.

Stall/nattkvarter:

0,5 m²/individ, dock minst 10 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m. Mycket god

ventilation och luftfiltrering.

Säsongsförvaring:

0,5 m²/individ, dock minst 10 m², höjd 3

m.

Utrymmets utformning:

Bassäng 5 m², djup 1 m. Mycket god

ventilation och luftfiltrering.

Utomhusutrymme med visning:

50 m², höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Bassäng 40 m², djup 2 m.

Övriga arter > 50 cm längd

44 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

1 m²/individ, dock minst 50 m², höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Bassäng 20 m².

Stall/nattkvarter:

1 m²/individ, dock minst 10 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 3 m².

Säsongsförvaring:

1 m²/individ, dock minst 10 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 3 m².

Utomhusutrymme med visning:

50 m², höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Damm eller bassäng 20 m².

Övriga arter 25 - 50 cm längd

45 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

0,5 m²/individ, dock minst 30 m², höjd 3

m.

Utrymmets utformning:

Bassäng 10 m².

Stall/nattkvarter:

0,5 m²/individ, dock minst 10 m².

Utrymmets utformning:

Badmöjlighet.

SJVFS 2019:29

51

Säsongsförvaring:

0,5 m²/individ, dock minst 10 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 3 m².

Utomhusutrymme med visning:

30 m², höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Damm eller bassäng 10 m².

Övriga arter < 25 cm längd

46 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

47 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

0,5 m²/individ, dock minst 10 m², höjd 3

m.

Utrymmets utformning:

Bassäng 3 m².

Stall/nattkvarter:

0,5 m²/individ, dock minst 4 m²

Utrymmets utformning:

Badmöjlighet.

Säsongsförvaring:

0,5 m²/individ, dock minst 4 m².

Utrymmets utformning:

Bassäng 1 m².

Utomhusutrymme med visning:

10 m², höjd 3 m.

Utrymmets utformning:

Damm eller bassäng 3 m².

Ugglor och skärrfåglar

Allmänt

48 § Ugglor som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång

till bolåda eller vind- och regnskydd.

49 § Ugglor och skärrfåglar får säsongsförvaras i stall/nattkvarter.

Arter > 60 cm längd

50 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

10 m²/individ, dock minst 30 m², höjd 3 m.

Utomhusutrymme med visning:

100 m², höjd 4 m på minst halva ytan.

Utrymmets utformning:

Sandbad.

Arter 30 - 60 cm längd

51 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 25 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 15 m².

Utomhusutrymme med visning:

50 m², höjd 3 m på minst halva ytan.

Utrymmets utformning:

Sandbad.

Arter < 30 cm längd

52 § Arterna får hållas inomhus året runt.

53 § Utrymmeskrav enligt följande:

SJVFS 2019:29

52

Inomhusutrymme med visning:

1 m²/individ, dock minst 10 m², höjd 2,5

m.

Stall/nattkvarter:

1 m²/individ, dock minst 5 m².

Utomhusutrymme med visning:

30 m², höjd 2,5 m på minst halva ytan.

Utrymmets utformning:

Sandbad.

Duvor, papegojor, gökfåglar, kolibrier, musfåglar, trogoner, blåkråkartade

fåglar, hackspettartade fåglar och tättingar

Allmänt

54 § Arter som betraktas som burfåglar behandlas i 13 kap. 16-20 §§.

55 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning alternativt i

utrymme.

56 § Fåglarna får säsongsförvaras i stall/nattkvarter alternativt utrymme.

Arter > 40 cm längd

57 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m²/individ, dock minst 30 m², höjd 3 m.

Stall/nattkvarter:

2 m²/individ, dock minst 10 m².

Utomhusutrymme med visning:

30 m², höjd 3 m.

Arter 20 - 40 cm längd

58 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

1 m²/individ, dock minst 10 m².

Stall/nattkvarter:

1 m²/individ, dock minst 4 m².

Utomhusutrymme med visning:

10 m².

Arter < 20 cm längd

59 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

0,5 m²/individ, dock minst 4 m².

15 KAP. KRÄLDJUR OCH GRODDJUR

Allmänt

1 § Kräldjur och groddjur får hållas inomhus året runt.

SJVFS 2019:29

53

Kräldjur

Allmänt

2 § Ljusintensiteten och ljussammansättningen ska vara anpassad efter aktuell arts

behov. Dagaktiva djur ska ha tillgång till UV-ljus.

Ormar och ödlor

3 § Grundläggande bestämmelser för hållande av ormar och ödlor finns i 9 kap. 1-4

och 6-20 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15)

om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap

och hobby. För djurutrymmen till vilka allmänheten inte har insyn gäller för ormar

bilaga 1:5 och för ödlor bilaga 1:6 till samma föreskrifter.

4 § Visningsutrymme för trädlevande ormar enligt följande, där ormens längd mäts

från nosspetsen till svansspetsen:

5 § Visningsutrymme för marklevande ormar enligt följande, där ormens längd mäts

från nosspetsen till svansspetsen:

6 § Visningsutrymme för ödlor av trädlevande och klipplevande arter enligt följande,

där ödlans längd mäts från nosspetsen till svansspetsen, vid avbruten eller regenererad

svans gäller uppskattat mått med ursprunglig svanslängd:

ödlans längd

cm

minsta tillåtna yta

m2

minsta yta per djur

m2

minsta höjd

m

<30

0,5

0,12

0,7

30-75

2,0

0,75

1,4

75-150

4,0

1,5

1,8

>150

8,0

2,5

2,2

ormens längd

cm

minsta tillåtna

yta

minsta yta per

djur

minsta höjd

m

<100

0,5

0,12

0,6

100 - 150

1,0

0,27

1,0

>150

1,5

0,5

1,2

ormens längd

cm

minsta tillåtna

yta

minsta yta per

djur

minsta höjd

m

<100

0,5

0,12

0,4

100 - 200

2,0

0,5

0,7

200 - 400

7,0

2,0

1,3

>400

15,0

4,5

1,5

SJVFS 2019:29

54

7 § Visningsutrymme för ödlor av marklevande arter enligt följande, där ödlans längd

mäts från nosspetsen till svansspetsen, vid avbruten eller regenererad svans gäller

uppskattat mått med ursprunglig svanslängd:

ödlans längd

cm

minsta tillåtna yta

m2

minsta yta per djur

m2

minsta höjd

m

<30

0,7

0,15

0,4

30-75

2,5

0,9

0,75

75-150

5,0

2,0

1,0

150-300

10,0

3,0

1,0

>300

20,0

4,5

1,5

8 § För havsormar (underfamiljer Hydrophiinae och Laticaudinae) gäller samma mått

som för benfiskar i 16 kap. 4 §.

Sköldpaddor

9 § Grundläggande bestämmelser för hållande av sköldpaddor finns i 10 kap. 1, 2 och

4-15 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om

villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och

hobby. För djurutrymmen till vilka allmänheten inte har insyn gäller bilaga 1:7 till

samma föreskrifter.

10 § Visningsutrymme för land- och sumpsköldpaddor enligt följande, där

sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten:

sköldpaddans längd

cm

minsta tillåtna yta

m2

minsta yta per djur

m2

minsta höjd

m

<10

1,0

0,1

0,4

10-25

4,0

0,4

0,6

25-50

10,0

1,4

0,8

>50

20,0

2,6

1,0

11 § Visningsutrymme för vattensköldpaddor enligt följande, där sköldpaddans längd

mäts i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten:

sköldpaddans längd

cm

Minsta tillåtna yta

m2

Minsta yta per djur

m2

Minsta höjd m

<10

1,0

0,06

0,2

10-30

4,0

0,4

0,3

30-50

6,0

1,0

0,4

Krokodildjur

12 § Grundläggande bestämmelser för hållande av glasögonkajmaner finns i 11 kap.

3, 8 och 9 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15)

om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap

och hobby. Dessa bestämmelser ska gälla även för övriga krokodildjur.

SJVFS 2019:29

55

13 § Vattentemperaturen ska vara anpassad efter arten. Samtliga djur ska samtidigt

kunna ligga på en uppvärmd landyta med olika temperaturer, som gradvis övergår i

varandra, så att djuren kan välja att vistas på olika platser för att upprätthålla sin

optimala kroppstemperatur.

14 § För nykläckta och ungdjur av krokodildjur med en kroppslängd upp till en meter

gäller bilaga 1:8 till den i 12 § nämnda författningen under förutsättning att det på

anläggningen finns utrymmen som är godkända för att hålla exemplar av arten som

vuxen.

15 § Visningsutrymme för krokodildjur enligt följande, där krokodilens längd mäts

från nosspetsen till svansspetsen:

Krokodilens längd

Cm

Minsta tillåtna vattenyta

m2

< 150

20

150 – 250

40

> 250

60

Groddjur

16 § Grundläggande bestämmelser för hållande av groddjur finns i 12 kap. 1-3 och 5-

14 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om

villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och

hobby. För djurutrymmen till vilka allmänheten inte har insyn gäller bilaga 1:9 i

samma föreskrifter.

17 § Visningsutrymme för groddjur av trädlevande och marklevande arter enligt

följande, där djurets längd för salamander mäts från nosspetsen till svansspetsen och

djurets längd för grodor och paddor mäts från nosspetsen till ryggslutet.

djurets längd

salamander

cm

minsta tillåtna

yta

m2

minst yta per djur

m2

minsta höjd

m

<10

0,35

0,05

0,4

>10

0,5

0,12

0,4

djurets längd

grodor och paddor

cm

minsta tillåtna

yta

m2

minst yta per djur

m2

minsta höjd

m

<5

0,35

0,05

0,4

>5

0,5

0,12

0,4

18 § Visningsutrymme för groddjur av halvalvakvatiska arter enligt följande, där

djurets längd för salamander mäts från nosspetsen till svansspetsen och djurets längd

för grodor och paddor mäts från nosspetsen till ryggslutet.

Minsta höjden mäts från landdelens yta till terrariets innertak om sådant finns.

SJVFS 2019:29

56

19 § Visningsutrymme för groddjur av helakvatiska arter enligt följande, där djurets

längd för salamander mäts från nosspetsen till svansspetsen och djurets längd för

grodor och paddor mäts från nosspetsen till ryggslutet.

16 KAP. FISKAR OCH BLÄCKFISKAR

Fiskar

Allmänt

1 § Fiskar får hållas inomhus året runt.

2 § Grundläggande bestämmelser för hållande av fiskar finns i 13 kap. 1-3, 5 och 7-

10 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om

villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och

hobby.

3 § Ett akvarium ska innehålla en inredning och en botten som motsvarar det som

finns i varje arts naturliga miljö.

djurets

längd

salaman-

drar

cm

minsta

tillåtna

yta

minsta yta

per djur

minsta

vattenyta

minsta

höjd

m

minsta

vatten-

djup

m

<10

0,35

0,05

0,15

0,3

0,1

>10

0,5

0,07

0,25

0,3

0,15

djurets

längd

grodor och

paddor

cm

minsta

tillåtna

yta

minsta yta

per djur

minsta

vattenyta

minsta

höjd

m

minsta

vatten-

djup

m

<5

0,35

0,05

0,15

0,3

0,1

>5

0,5

0,07

0,25

0,3

0,15

djurets

längd

salamandrar

och mask-

groddjur

cm

djurets

längd

grodor

och

paddor

cm

minsta

tillåtna

vattenyta

minsta

vattenyta

per djur

minsta

vattendjup

m

<10

<5

0,25

0,04

0,2

10 - 20

5 – 10

0,5

0,085

0,2

20 - 60

1,5

0,5

0,5

>60

3,0

1,0

0,75

SJVFS 2019:29

57

Benfisk

4 § I visningsutrymmen får akvariets volym aldrig understiga 40 liter och vattenytans

storlek får inte vara mindre än 7 dm². Kortaste sidan och minsta höjden ska vara minst

lika lång som aktuell fiskarts längd, dock minst 0,25 m. Längden på akvariet ska vara

minst 4 gånger fiskens längd.

Broskfisk

5 § För pelagiska broskfiskar över 0,3 m krävs att akvariet är runt eller minst sexsidigt

och samtliga hörn > 90°.

6 § Visningsutrymme för bottenvilande broskfiskar enligt följande, där fiskens längd

är det fullvuxna djurets förväntade längd i fångenskap mätt från nosspetsen till den

längsta stjärtfenslobens spets. Rockor kan mätas mellan vingspetsarna.

Djupet är det för fisken tillgängliga vattendjupet.

fiskens längd

m

area

kortaste sida

m

djup

m

0 - 1

10

2,0

1,0

1 - 1,7

40

3,0

1,5

1,7 - 2,5

100

4,0

2,0

> 2,5

300

6,0

3,5

7 § Visningsutrymme för pelagiska broskfiskar enligt följande, där fiskens längd är

det fullvuxna djurets förväntade längd i fångenskap mätt från nosspetsen till den

längsta stjärtfenslobens spets. Rockor kan mätas mellan vingspetsarna.

Djupet är det för fisken tillgängliga vattendjupet.

8 § Yngel och ungfisk får dock hållas i mindre akvarier under förutsättning att det på

anläggningen finns akvarier som är godkända för att hålla exemplar av arten som

vuxna.

Bläckfiskar

9 § Ett akvarium ska innehålla en inredning och en botten som motsvarar det som

finns i varje arts naturliga miljö. För åttaarmade bläckfiskar ska minst ett gömställe

per individ finnas. Detta ska rymma hela djuret. Akvariet ska vara rymningssäkrat.

10 § I publika utrymmen får akvariets volym aldrig understiga 40 liter och vattenytans

storlek får inte vara mindre än 7 dm². För tioarmade bläckfiskar ska en sida av akvariet

vara minst tre gånger bålens längd.

fiskens längd

m

area

kortaste sida

m

djup

m

0 - 1

40

2,0

2,0

1 - 1,7

100

3,0

2,5

1,7 - 2,5

200

5,0

3,0

> 2,5

600

7,0

4,0

SJVFS 2019:29

58

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (2009:92) om djurhållning i djurparker m.m., upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

SJVFS 2019:29

59

Bilaga 1

TAXONOMISKA REFERENSER

Däggdjurens systematik och vetenskapliga nomenklatur följer:

Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (red.), Mammal species of the world. A taxonomic and

geographic reference. 2 uppl. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C. 1993.

Fåglarnas systematik och vetenskapliga nomenklatur på familje- och ordningsnivå

följer:

Morony, J.J., Bock, W.J. & Farrand, J., Reference list of the birds of the world.

American Museum of Natural History, New York, N.Y. 1975.

Fåglarnas systematik och vetenskapliga nomenklatur på artnivå följer:

Sibley, C.G. & Monroe, B.L., Distribution and taxonomy of birds of the world. Yale

University Press, New Haven, Connecticut 1990.

Sibley, C.G. & Monroe, B.L., A supplement to: Distribution and taxonomy of birds of

the world. Yale University Press, New Haven, Connecticut 1993.

Däggdjur och fåglar som omfattas av föreskrifterna

Denna bilaga är indelad motsvarande föreskrifternas huvudkapitel 2 – 16. För varje

kategori (t.ex. känguruer > 25 kg) listas djurslag (t.ex. jättekänguruer och vallaroer)

som ingår med svenska och vetenskapliga namn.

Vid varje djurgrupp återfinns sidhänvisning så att djurgruppen lättare ska återfinnas i

kapitlen för utrymmesföreskrifterna.

Förkortningen ”etc.” används i kolumnen med svenska namn för att ange att listningen

av djurslag inom kategorin är exemplifierande. Saknas förkortningen är listningen av

djurslag fullständig.

Förkortningen ”etc.” används i kolumnen med vetenskapliga namn för att ange att

listningen av släkten och/eller arter inom djurslaget är exemplifierande. Saknas

förkortningen är listningen av arter respektive släkten fullständig.

När vetenskapliga namn på hela släkten anges (t.ex. Tachyglossus, Sarcophilus och

Dasyurus), avses att samtliga arter i resp. släkte ingår i djurslaget/kategorin. När

vetenskapliga namn på arter anges (t.ex. Macropus antilopinus och Wallabia bicolor),

avses att släktets arter återfinns i flera olika djurslag och/eller kategorier. I

uppräkningar av flera arter inom samma släkte används förkortningar (t.ex. Macropus

fuliginosus, M. giganteus, M. rufus).

SJVFS 2019:29

60

Bilaga 2

ARTFÖRTECKNING

Kloakdjur och pungdjur

2 kap. (s. 13)

Myrpiggsvin

myrpiggsvin

Tachyglossus, Zaglossus

Känguruer > 25 kg

jättekänguruer

Macropus fuliginosus, M. giganteus,

M. rufus

vallaroer

Macropus antilopinus, M. robustus

Känguruer 10 - 25 kg

vallabyer, stora

Macropus agilis, M. bernardus, M.

dorsalis, M. parryi, M. rufogriseus,

Wallabia bicolour

Känguruer < 10 kg

trädkänguruer

Dendrolagus

vallabyer, små

Lagorchestes, Macropus eugenii, M.

irma, M. parma, Petrogale, Setonix,

Thylogale etc.

Vombat och pungdjävul

pungdjävul

Sarcophilus

vombater

Lasiorhinus, Vombatus

Koala

koala

Phascolarctos

Övriga marklevande kloakdjur

och pungdjur 1 - 5 kg

näbbdjur

Ornithorhynchus

punggrävlingar, stora

Isoodon, Macrotis, Peroryctes etc.

pungmårdar

Dasyurus

råttkänguruer

Aepyprymnus, Bettongia, Potorous

etc.

Övriga marklevande pungdjur

0,25 - 1 kg

SJVFS 2019:29

61

myrpungdjur

Myrmecobius

myskkänguru

Hypsiprymnodon

punggrävlingar, små

Perameles etc.

pungråttor, medelstora marklevande

Chironectes, Philander etc.

etc.

Övriga marklevande pungdjur

< 0,25 kg

dvärgpungmöss

Planigale etc.

inkanäbbmöss

Caenolestes etc.

pungmullvad

Notoryctes

pungmöss

Dasycercus, Sminthopsis etc.

pungråttor, små marklevande

Monodelphis etc.

pungspetsekorrar

Antechinus etc.

etc.

Övriga trädlevande pungdjur

1 – 5 kg

jätteflygfalanger

Petauroides

kuskusar

Phalanger, Spilocuscus,

Strigocuscus, Ailurops etc.

pungråttor, stora

Didelphis etc.

pungrävar

Trichosurus

ringsvansopossum

Pseudocheirus

etc.

Övriga trädlevande pungdjur

0,25 - 1 kg

flygpungekorrar

Petaurus

pungråttor, medelstora trädlevande

Caluromys etc.

etc.

Övriga trädlevande pungdjur

< 0,25 kg

chiloepungråtta

Dromiciops

dvärgflygfalanger

Acrobates

dvärgpungsovare

Burramys

dvärgsovarpungmöss

Cercartetus

Leadbeaters falanger

Gymnobelideus

pungmöss

Phascogale etc.

pungråttor, små trädlevande

Marmosa etc.

snabelpungdjur

Tarsipes

etc.

SJVFS 2019:29

62

Sydamerikanska tandfattiga

3 kap. (s. 15)

däggjur, insektätare, spets-

ekorrar, pälsfladdrare, klipp-

grävlingar, jordsvin, myr-

kottar och elefantnäbbmöss

Myrkottar > 4 kg, jordsvin och

jättebälta

jordsvin

Orycteropus

jättebälta

Priodontes

myrkottar, stora

Manis crassicaudata, M.

giganteus, M. pentadactyla,

M. temminckii

Myrkottar < 4 kg

myrkottar, små

Manis javanica, M. tetradactyla,

M. tricuspis

Bältor 1 - 15 kg

bältor, medelstora

Cabassous, Chaetophractus,

Dasypus, Euphractus, Tolypeutes,

Zaedyus

Bältor < 1 kg

bältor, små (mantelbältor)

Chlamyphorus

Sengångare

tretåiga sengångare

Bradypus

tvåtåiga sengångare

Choloepus

Jättemyrslok

jättemyrslok

Myrmecophaga

Tamanduor

tamanduor

Tamandua

Dvärgmyrslok

dvärgmyrslok

Cyclopes

Igelkottar

igelkottar

Atelerix, Erinaceus, Hemiechinus,

Mesechinus

Övriga insektätare > 0,25 kg

råttigelkottar, stora

Echinosorex etc.

snabelslidmöss

Solenodon

SJVFS 2019:29

63

tanrekar, stora

Potamogale, Tenrec etc.

etc.

Övriga insektätare < 0,25 kg

guldmullvadar

Chrysospalax, Eremitalpa etc.

mullvadar

Condylura, Talpa etc.

myskmöss

Desmana, Galemys

näbbmöss

Crocidura, Sorex, Suncus etc.

råttigelkottar, små

Hylomys etc.

tanrekar, små

Echinops, Hemicentetes, Setifer,

Microgale etc.

etc.

Spetsekorrar

spetsekorrar

Anathana, Dendrogale, Ptilocercus,

Tupaia, Urogale

Pälsfladdrare

pälsfladdrare

Cynocephalus

Klippgrävlingar

klippgrävlingar

Dendrohyrax, Heterohyrax,

Procavia

Elefantnäbbmöss

elefantnäbbmöss

Elephantulus, Macroscelides,

Petrodromus, Rhynchocyon

Fladdermöss

4 kap. (s. 18)

Alla fladdermöss

fladdermöss

ordn. Chiroptera

Primater

5 kap. (s. 19)

Trädlevande halvapor > 5 kg

diademsifaka

Propithecus diadema

indri

Indri

Trädlevande halvapor 1,5 - 5 kg,

utom ringsvanslemur

SJVFS 2019:29

64

fingerdjur

Daubentonia

lemurer

Eulemur, Hapalemur, Varecia

sifakor, små

Propithecus verreauxi etc.

ullmaki

Avahi

Ringsvanslemur

ringsvanslemur (katta)

Lemur catta

Spökdjur och trädlevande halv-

apor < 1,5 kg och apor < 1 kg

björnmakier

Arctocebus

dvärgmakier

Cheirogaleus, Phaner

galagoer

Euoticus, Galago, Galagoides, Otolemur

Goeldis tamarin

Callimico

lejonapor

Leontopithecus

lorier

Loris, Nycticebus

musmakier

Allocebus, Microcebus

potto

Perodicticus

silkesapor

Callithrix

spökdjur

Tarsius

tamariner

Saguinus

vesslemakier

Lepilemur

Trädlevande apor 9 – 20 kg

guerezor, stora

Colobus, Procolobus pennantii etc.

langurer, stora

Pygathrix, Semnopithecus,

Trachypithecus johnii etc.

makaker, stora trädlevande

Macaca assamensis, M. nemestrina etc.

mangaber

Cercocebus, Lophocebus

markattor, stora

Cercopithecus diana, C. neglectus etc.

näsapor, stora

Nasalis larvatus

ullapor, stora

Lagothrix flavicauda

ullspindelapa

Brachyteles

Trädlevande apor 5 – 9 kg

guerezor, små

Procolobus badius, P. verus etc.

langurer, små

Presbytis, Trachypithecus auratus, T.

francoisi etc.

makaker, små trädlevande

Macaca fascicularis, M. sinica, M. silenus

etc.

markattor, stora

Cercopithecus diana, C. neglectus etc.

näsapor, små

Nasalis concolor

spindelapor

Ateles

ullapor, små

Lagothrix lagotricha

vrålapor

Alouatta

Trädlevande apor 1 - 5 kg

dvärgmarkattor

Miopithecus

SJVFS 2019:29

65

dödskalleapor

Saimiri

kapuciner

Cebus

markattor, små

Cercopithecus cephus etc.

nattapor

Aotus

plymsvansapor

Pithecia

sakier

Chiropotes

springapor

Callicebus

uakarier

Cacajao

Marklevande apor 5 - 20 kg utom

babianer

husarapa

Erythrocebus

grön markatta

Chlorocebus

makaker, marklevande

Macaca arctoides, M. fuscata, M.

mulatta, M. nigra, M. sylvanus etc.

sumpapa

Allenopithecus

Babianer

babian

Papio

drill

Mandrillus leucophaeus

gelada

Theropithecus

mandrill

Mandrillus sphinx

Gibbonapor

gibbonapor

Hylobates

Människoapor

dvärgschimpans (bonobo)

Pan paniscus

gorilla

Gorilla

orangutang

Pongo

schimpans

Pan troglodytes

Rovdjur och säldjur (utom

6 kap. (s. 22)

domesticerad form av iller)

Kattdjur > 100 kg

lejon

Panthera leo

tiger

Panthera tigris

Kattdjur 30 - 100 kg

gepard

Acinonyx

jaguar

Panthera onca

leopard

Panthera pardus

puma

Puma

snöleopard

Uncia

trädleopard

Neofelis

SJVFS 2019:29

66

Kattdjur 5 - 30 kg

bergskatt

Oreailurus

fiskarkatt

Prionailurus viverrinus

guldkatter

Catopuma temminckii, Profelis

jaguarundi

Herpailurus

lodjur

Lynx

ozelot

Leopardus pardalis

leopardkatt

Prionailurus bengalensis

serval

Leptailurus

vildkatter, stora

Felis chaus, F. silvestris etc.

ökenlo

Caracal

Kattdjur < 5 kg

Geoffroys katt

Oncifelis geoffroyi

manul

Otocolobus

margaykatt

Leopardus wiedii

marmorkatt

Pardofelis

rostfläckig katt

Prionailurus rubiginosus

vildkatter, små

Felis nigripes etc.

etc.

Hunddjur och hyenor > 30 kg

hyenor, stora

Crocuta, Parahyaena

varg

Canis lupus

Hunddjur och hyenor 10 - 30 kg

afrikansk vildhund

Lycaon

dhol

Cuon

dingo

Canis familiaris

hyenor, små

Hyaena, Proteles

manvarg

Chrysocyon

prärievarg

Canis latrans

sjakaler

Canis aureus etc.

etc.

Hunddjur < 10 kg

mårdhund

Nyctereutes

rävar

Alopex, Atelocynus, Cerdocyon,

Dusicyon, Pseudalopex, Urocyon, Vulpes

skogshund

Speothos

öronhund

Otocyon

Svartbjörn, brunbjörn och isbjörn

brunbjörn

Ursus arctos

isbjörn

Ursus maritimus

svartbjörn

Ursus americanus

SJVFS 2019:29

67

Övriga björnar utom liten panda

glasögonbjörn

Tremarctos

jättepanda

Ailuropoda

kragbjörn

Ursus thibetanus

läppbjörn

Melursus

malajbjörn

Helarctos

Övriga rovdjur, huvudsakligen

trädlevande > 3 kg

binturong

Arctictis

fossa

Cryptoprocta

maskpalmmård

Paguma

mindre panda

Ailurus

mårdar, stora

Martes pennanti etc.

näsbjörnar

Nasua, Nasuella

tvättbjörnar

Procyon

Övriga rovdjur, huvudsakligen

trädlevande < 3 kg

bandad palmmård

Hemigalus

fanaloka

Fossa

genetter

Genetta

linsanger

Poiana, Prionodon

leopardmård

Nandinia

olingoer

Bassaricyon

småtandad palmmård

Arctogalidia

veckelbjörn

Potos

äkta palmmårdar

Paradoxurus

Övriga rovdjur, huvudsakligen

marklevande > 5 kg

grävlingar, stora

Arctonyx, Meles, Mellivora, Taxidea

järv

Gulo

sibetkatter, stora

Civettictis, Viverra

Övriga rovdjur, huvudsakligen

marklevande < 5 kg

bandillrar

Ictonyx, Poecilogale

cacomixtler

Bassariscus

celebespalmmård

Macrogalidia

grison

Galictis

grävlingar, små

Melogale, Mydaus

Hoses palmmård

Diplogale

illrar (ej tamiller)

Mustela putorius etc.

liten indisk sibetkatt

Viverricula

manguster

Galidia, Galidictis, Mungotictis, Salanoia,

Atilax, Bdeogale, Crossarchus, Cynictis,

Dologale, Galerella, Helogale, Herpestes,

SJVFS 2019:29

68

Ichne-umia, Liberiictis, Mungos, Para-

cynictis, Rhynchogale, Suricata

minkar

Mustela vison etc.

mårdar, små

Martes martes etc.

Owstons palmmård

Chrotogale

sibetmangust

Eupleres

skunkar

Conepatus, Mephitis, Spilogale

tayra

Eira

tigeriller

Vormela

utterpalmmård

Cynogale

vattengenett

Osbornictis

vesslor

Lyncodon, Mustela erminea, M. nivalis

etc.

Uttrar > 20 kg, utom havsutter

afrikanska klolösa uttrar

Aonyx

jätteutter

Pteronura

Uttrar < 20 kg

uttrar, små

Amblonyx, Lontra, Lutra, Lutrogale

Valross och sjöelefanter

sjöelefanter

Mirounga

valross

Odobenus

Öronsälar

pälssälar

Arctocephalus, Callorhinus

sjölejon

Eumetopias, Neophoca, Otaria,

Phocarctos, Zalophus

Övriga sälar

blåssäl

Cystophora

gråsäl

Halichoerus

grönlandssäl

Phoca groenlandica

sjöleopard

Hydrurga

knubbsäl

Phoca vitulina

krabbätarsäl

Lobodon

munksälar

Monachus

Ross säl

Ommatophoca

storsäl

Erignathus

weddellsäl

Leptonychotes

vikare

Phoca hispida

etc.

SJVFS 2019:29

69

Valar och sirendjur

7 kap. (s. 28)

Flasknosdelfin och vanlig

tumlare

flasknosdelfin

Tursiops truncatus

vanlig tumlare

Phocoena phocoena

Sirendjur

dugong

Dugong

manater

Trichechus

Elefanter

8 kap. (s. 29)

Afrikansk elefant och asiatisk

elefant

afrikansk elefant

Loxodonta africana

asiatisk elefant

Elephas maximus

Uddatåiga och partåiga

9 kap. (s. 29)

hovdjur (utom domestice-

rade former)

Vilda hästdjur

halvåsnor

Equus onager etc.

vildhäst (Przewalskis häst)

Equus caballus

vildåsna

Equus asinus

zebror

Equus burchellii etc.

Tapirer och dvärgflodhästar

tapirer

Tapirus

dvärgflodhäst

Hexaprotodon

Noshörningar

noshörningar

Ceratotherium, Dicerorhinus, Dice-ros,

Rhinoceros

Svin och navelsvin

busksvin

Potamochoerus

hjortsvin

Babyrousa

navelsvin (pekarier)

Catagonus, Pecari, Tayassu

skogssvin

Hylochoerus

vildsvin

Sus

vårtsvin

Phacochoerus

Flodhäst

flodhäst

Hippopotamus

SJVFS 2019:29

70

Giraff

giraff

Giraffa

Tropiska idisslare > 300 kg

afrikansk buffel

Syncerus

banteng

Bos javanicus

elandantiloper

Taurotragus

gaur

Bos frontalis

kouprey

Bos sauveli

vattenbuffel, vild

Bubalus bubalis

Tropiska idisslare 150 - 300 kg

anoa

Bubalus depressicornis

barasingahjort

Cervus duvaucelii

bergsanoa

Bubalus quarlesi

bergsnyala

Tragelaphus buxtoni

bongo

Tragelaphus eurycerus

ellipsvattenbock

Kobus ellipsiprymnus

gemsbock

Oryx gazella

gnuer

Connochaetes

koantilop

Alcelaphus

Lichtensteins hartebeest

Sigmoceros

nilgau

Boselaphus

okapi

Okapia

roanantilop

Hippotragus equinus

sabelantilop

Hippotragus niger

sabeloryx

Oryx dammah

sambarhjort

Cervus unicolor

större kudu

Tragelaphus strepsiceros

tamarau

Bubalus mindorensis

Tropiska idisslare 50 – 150 kg

addaxantilop

Addax

arabisk oryx

Oryx leucoryx

axishjort

Axis axis

bläsbock

Damaliscus pygargus

buskbock

Tragelaphus scriptus

dykare, stora

Cephalophus silvicultor etc.

gaseller, stora

Gazella dama, G. granti etc.

impala

Aepyceros

iransk dovhjort

Dama mesopotamica

lyrhornshjort

Cervus eldii

mindre kudu

Tragelaphus imberbis

nyala

Tragelaphus angasii

rusahjortar

Cervus mariannus, C. timorensis

rörbockar, stora

Redunca arundinum etc.

SJVFS 2019:29

71

sitatunga

Tragelaphus spekii

sumphjort

Blastocerus

sydlig serov

Naemorhedus sumatraensis

topi

Damaliscus lunatus

vattenbockar, små

Kobus leche, K. megaceros etc.

Tropiska idisslare 20 - 50 kg

Alfreds hjort

Cervus alfredi

bergsrörbock

Redunca fulvorufula

besoarantilop

Antilope

dibatag (lamagasell)

Ammodorcas

dykare, medelstora

Cephalophus dorsalis etc.

fyrhornsantilop

Tetracerus

gaseller, små

Gazella dorcas, G. leptoceros, G.

thomsonii etc.

gerenuk

Litocranius

muntjakhjortar, tropiska

Muntiacus muntjak etc.

pampashjort

Ozotocerus

råbocksantilop

Pelea

röd spetshjort

Mazama americana

springbock

Antidorcas

svinhjort

Axis porcinus

tofshjort

Elaphodus

Tropiska idisslare 11 - 20 kg

dykare, små

Cephalophus natalensis etc.

grådykare

Sylvicapra

klippspringare

Oreotragus

oribi

Ourebia

spetshjortar, små

Mazama gouazoupira etc.

steenbok

Raphicerus campestris

vattenmyskdjur

Hyemoschus

Tropiska idisslare < 11 kg

beira

Dorcatragus

dik-dikar

Madoqua

dvärgantiloper

Neotragus

dvärgmyskdjur (mushjortar)

Moschiola, Tragulus

dykare, mycket små

Cephalophus monticola etc.

grysbokar

Raphicerus sharpei etc.

Nordliga och bergslevande idisslare

> 50 kg

bison

Bison bison

blåfår

Pseudois

davidshjort

Elaphurus

dovhjort

Dama dama

formosaserov

Naemorhedus swinhoei

SJVFS 2019:29

72

får, vilda

Ovis

gaffelantilop

Antilocapra

getter, vilda (stenbockar)

Capra

guanaco

Lama guanicoe

halvfår (tahrer)

Hemitragus

huemuler

Hippocamelus

jak, vild

Bos grunniens

japansk serov

Naemorhedus crispus

kamel, vild

Camelus bactrianus

kronhjort

Cervus elaphus

manfår

Ammotragus

myskoxe

Ovibos

ren

Rangifer

sikahjort

Cervus nippon

snöget

Oreamnos

takin

Budorcas

vikunja

Vicugna

visent

Bison bonasus

vitläppad hjort

Cervus albirostris

vitsvanshjort

Odocoileus virginianus

åsnehjort

Odocoileus hemionus

älg

Alces

Nordliga och bergslevande

idisslare < 50 kg

chiru

Pantholops

gemsar

Rupicapra

getgaseller

Procapra

goraler

Naemorhedus caudatus etc.

myskdjur

Moschus

puduer

Pudu

rådjur

Capreolus

röd muntjak

Muntiacus reevesi

saiga

Saiga

vattenrådjur

Hydropotes

Domesticerade former av udda-

10 kap. (s. 33)

tåiga och partåiga hovdjur

Domesticerade former av hästdjur

häst

Equus caballus dom.

mula

Equus asinus dom. x E. caballus dom.

mulåsna

Equus asinus dom. x E. caballus dom.

åsna

Equus asinus dom.

Domesticerade former av svin

svin

Sus scrofa dom.

SJVFS 2019:29

73

Domesticerade former av kameldjur

alpacka

Lama pacos

dromedar

Camelus dromedarius

kamel

Camelus bactrianus dom.

lama

Lama glama

Domesticerade former av nöt-

kreatur utom watussi, zebu

och dvärgzebu

nötkreatur

Bos taurus dom.

Watussi, zebu, dvärgzebu och

andra domesticerade former

av bufflar och oxdjur

watussi

Bos taurus dom.

zebu

Bos taurus dom.

dvärgzebu

Bos taurus dom.

baliboskap

Bos javanicus dom.

gayal

Bos frontalis dom.

jak

Bos grunniens dom.

vattenbuffel (kerabau)

Bubalus bubalis dom.

Domesticerade former av får

får

Ovis aries dom.

Domesticerade former av getter

get

Capra hircus dom.

Gnagare och hardjur

11 kap. (s. 35)

(utom domesticerade former)

Kapybara

kapybara

Hydrochaeris

Bävrar

bävrar

Castor

Stora jordpiggsvin

jordpiggsvin, stora

Hystrix

Stora trädpiggsvin och pakarana

nordamerikanskt trädpiggsvin

Erethizon

pakarana

Dinomys

SJVFS 2019:29

74

Maror

maror

Dolichotis

Sumpbäver

sumpbäver

Myocastor

Rörråttor och pakor

pakor

Agouti

rörråttor

Thryonomys

Agutier

agutier

Dasyprocta

Präriehundar och murmeldjur

murmeldjur

Marmota

präriehundar

Cynomys

Övriga marklevande gnagare

1 - 5 kg

bisamråtta

Ondatra

bäverråttor, marklevande

Geocapromys

ekorrbäver

Aplodontia

hamsterråttor, stora

Cricetomys

kvastpiggsvin

Atherurus

rotråttor, stora

Rhizomys

springhare

Pedetes

viscachor

Lagidium, Lagostomus

etc.

Övriga marklevande gnagare

0,25 – 1 kg

bandicootråttor

Bandicota

blindråttor, stora

Spalax microphthalmus etc.

chinchillaråttor

Abrocoma

chinchillor, vilda

Chinchilla

hamstrar, stora

Cricetus

jordekorrar, stora

Xerus etc.

kamråttor, stora

Ctenomys tucumanus etc.

kindpåsråttor, stora

Cratogeomys, Geomys, Thomomys

bulbivorus etc.

lansråttor, marklevande

Proechimys etc.

marsvin, vilda

Cavia, Galea, Kerodon etc.

mullvadsgnagare, stora

Bathyergus

mullvadsråttor

Myospalax

nordafrikansk gundi

Ctenodactylus gundi

rotråttor, mellanstora

Cannomys, Tachyoryctes macro-cephalus

etc.

sislar, stora

Spermophilus beecheyi etc.

SJVFS 2019:29

75

skogsråttor

Neotoma

svansagutier

Myoprocta

vattenråttor, stora

Hydromys chrysogaster etc.

äkta råttor, stora marklevande

Rattus norvegicus etc.

etc.

Övriga marklevande gnagare

< 0,25 kg

australmöss

Pseudomys

blindråttor, små

Nannospalax etc.

bomullsråttor

Sigmodon

buskråttor, marklevande

Spalacopus etc.

ekorrar, små marklevande

Menetes etc.

fickspringmöss

Perognathus etc.

gräsmöss

Lemniscomys

gräsråttor

Arvicanthis

gundier, små

Ctenodactylus vali, Pectinator etc.

hamstrar, små

Mesocricetus, Phodopus etc.

hamsterråttor, små

Saccostomus etc.

hjortråttor

Peromyscus

hoppråttor

Notomys

jordekorrar, små

Ammospermophilus, Tamias etc.

kamråttor, små

Ctenomys talarum etc.

kindpåsråttor, små

Thomomys talpoides etc.

känguruspringmöss

Dipodomys etc.

lämlar

Dicrostonyx, Lemmus etc.

mullvadsgnagare, små

Cryptomys, Georychus, Hetero-cephalus

etc.

mushamstrar

Calomyscus

möss

Mus etc.

pygmémöss

Baiomys

rotråttor, små

Tachyoryctes splendens etc.

sislar, små

Spermophilus tridecemlineatus etc.

skogsmöss

Apodemus

sorkar

Arvicola, Clethrionomys, Microtus,

Phaulomys etc.

springråttor

Allactaga, Jaculus, Zapus etc.

stenmöss

Zyzomys

storörade möss

Phyllotis

taggmöss

Acomys

taggspringmöss

Liomys etc.

trädmöss, marklevande

Malacothrix etc.

vitsvansad råtta

Mystromys

äkta råttor, små marklevande

Rattus argentiventer etc.

ökenråttor

Desmodillus, Gerbillurus, Gerbillus,

Meriones, Tatera etc.

etc.

Övriga trädlevande gnagare

SJVFS 2019:29

76

1 - 5 kg

barkråttor

Phloeomys

borstträdpiggsvin

Chaetomys

bäverråttor, stora trädlevande

Capromys, Plagiodontia etc.

ekorrar, stora

Ratufa

flygekorrar, stora

Aeromys, Petaurista etc.

jätteråttor

Crateromys etc.

långsvansat piggsvin

Trichys

trädpiggsvin, små

Coendou, Echinoprocta, Sphiggurus

etc.

Övriga trädlevande gnagare

0,25 – 1 kg

buskråttor, trädlevande

Octodon etc.

bäverråttor, små trädlevande

Mesocapromys etc.

ekorrar, medelstora

Callosciurus, Funisciurus, Parax-erus

palliatus, Sciurus, Sunda-sciurus

hippurus etc.

lansråttor, stora

Echimys etc.

manråtta

Lophiomys

savannråttor

Mesembriomys

taggsvansekorrar, stora

Anomalurus

etc.

Övriga trädlevande gnagare

< 0,25 kg

buskmöss

Sicista

dvärgmöss

Micromys

ekorrar, små trädlevande

Exilisciurus, Paraxerus cepapi,

Tamiasciurus, Sundasciurus tenuis etc.

flygekorrar, små

Glaucomys, Petinomys, Pteromys,

Pteromyscus etc.

guldmöss

Ochrotomys

lansråttor, små

Clyomys etc.

sovmöss

Graphiurus, Dryomys, Eliomys,

Muscardinus, Myoxus etc.

taggsvansekorrar, små

Idiurus etc.

trädmöss, trädlevande

Dendromus etc.

trädråttor

Thamnomys

äkta råttor, små trädlevande

Rattus rattus etc.

etc.

Harar

harar

Lepus

Kaniner

SJVFS 2019:29

77

kaniner

Brachylagus, Oryctolagus, Sylvilagus etc.

Pipharar

pipharar

Ochotona

Domesticerade former av

12 kap. (s. 40)

iller, gnagare och hardjur

Domesticerade former av iller

tamiller

Mustela putorius furo dom.

Domesticerade former av

gnagare

Arter > 0,25 kg

brun råtta

Rattus norvegicus dom.

degu

Octodon degus dom.

liten chinchilla

Chinchilla lanigera dom.

marsvin

Cavia porcellus

stor chinchilla

Chinchilla brevicaudata dom.

Arter < 0,25 kg

dvärghamstrar

Phodopus dom.

husmus (labbmus)

Mus musculus dom.

strimmig gräsmus

Lemniscomys barbarus dom.

syrisk guldhamster

Mesocricetus auratus dom.

taggmus

Acomys cahirinus dom.

vanlig ökenråtta (gerbil)

Meriones unguiculatus dom.

Domesticerade former av har-

djur

kanin

Oryctolagus cuniculus dom.

Andfåglar, burfåglar och

13 kap. (s. 42)

domesticerade former av

hönsfåglar och duvor

Icke domesticerade former

av andfåglar

Andfåglar > 100 cm längd

svanar

Coscoroba, Cygnus

Andfåglar 60 - 100 cm längd

gravänder

Tadorna

SJVFS 2019:29

78

grågås

Anser anser

hönsgås

Cereopsis

kanadagås

Branta canadensis

nilgås

Alopochen

simänder, stora

Anas melleri etc.

skatgås

Anseranas

storskrake

Mergus merganser

sädgås

Anser fabalis

etc.

Andfåglar < 60 cm längd

bläsand

Anas penelope

dykänder, små

Aythya

ejdrar

Somateria

gräsand

Anas platyrhynchos

mandarinand

Aix galericulata

rödhalsad gås

Branta ruficollis

stjärtand

Anas acuta

etc.

Domesticerade former av

andfåglar

Domesticerad gås och myskand

tamgås

Anser anser dom.

tam myskand

Cairina moschata dom.

Domesticerad and

tamanka

Anas platyrhynchos dom.

Domesticerade former av

hönsfåglar

Arter > 60 cm längd

domesticerad påfågel

Pavo cristatus dom.

tamkalkon

Meleagris gallopavo dom.

Arter < 60 cm längd

domesticerad hjälmpärlhöna

Numida meleagris dom.

jaktfasan

Phasianus colchicus dom.

tamhöns

Gallus gallus dom.

Burfåglar och domesticerade

former av duvor

SJVFS 2019:29

79

skrattduva

”Streptopelia risoria” = S. roseo-grisea

dom.

tamduva (brevduva, stadsduva)

Columba livia dom.

burfåglar

Definieras som i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2019:15) om villkor för hållande, upp-

födning och försäljning m.m. av djur

avsedda för sällskap och hobby, (dvs.

främst arter ur ordningarna hönsfåglar,

duvfåglar, papegojor och tättingar).

Exempel på burfåglar:

afrikansk silvernäbb

Lonchura cantans

alexanderparakit

Psittacula eupatria

bandfink

Amadina fasciata

beostare

Gracula religiosa

blågul ara

Ara ararauna

blåpannad amazon

Amazona aestiva

blåryggad bladfågel

Irena puella

ceresastrild

Neochmia modesta

diamantduva

Geopelia cuneata

dominikaneränka

Vidua macroura

Goffins kakadua

Cacatua goffini

gouldsamadin

Chloebia gouldiae

grå astrild

Estrilda troglodytes

gråblå astrild

Estrilda caerulescens

grönvingad ara

Ara chloropterus

gulnackad amazon

Amazona auropalliata

halsbandsparakit

Psittacula krameri

helenaastrild

Estrilda astrild

indigofink

Passerina cyanea

jako

Psittacus erithacus

kanariefågel

Serinus canaria

kinesisk dvärgvaktel

Coturnix chinensis

kortstjärtad bältesfink

Poephila cincta

mindre gultofskakadua

Cacatua sulphurea

mindre soldatara

Ara militaris

mjölnaramazon

Amazona farinosa

morhuvad papegoja

Poicephalus senegalus

mozambiksiska

Serinus mozambicus

muskotfink

Lonchura punctulata

måsfink

Lonchura striata dom.

nandayparakit

Nandayus nenday

nymfparakit

Nymphicus hollandicus

orangekindad astrild

Estrilda melpoda

oryxvävare

Euplectes orix

pennantrosella

Platycercus elegans

plommonhuvad parakit

Psittacula cyanocephala

praktrosella

Platycercus eximius

prinsessparakit

Polytelis alexandrae

SJVFS 2019:29

80

påvefink

Passerina ciris

regnbågslori

Trichoglossus haematodus

risfågel

Padda oryzivora

rosenhuvad dvärgpapegoja

Agapornis roseicollis

röd tigerfink

Amandava amandava

rödhuvad dvärgpapegoja

Agapornis fischeri

rödkindad fjärilsfink

Uraeginthus bengalus

rödnäbbad mesia (kinesisk

näktergal)

Leiothrix lutea

rödpannad kakariki

Cyanoramphus novaezelandiae

rödörad bulbyl

Pycnonotus jocosus

shamatrast

Copsychus malabaricus

skatnäktergal

Copsychus saularis

solparakit

Aratinga solstitialis

större gultofskakadua

Cacatua galerita

svarthuvad dvärgpapegoja

Agapornis personatus

svarthuvad munia

Lonchura malacca

svarthuvad vitbukspapegoja

Pionites melanocephala

sångparakit

Psephotus haematonotus

toviparakit

Brotogeris jugularis

turkosparakit

Neophema pulchella

tygelastrild

Estrilda rhodopyga

undulat

Melopsittacus undulatus

venezuelaamazon

Amazona amazonica

zebrafink

Poephila guttata

ädelsångare

Serinus leucopygius

Övriga fåglar

14 kap. (s. 44)

Strutsartade fåglar

Arter > 90 cm längd

emu

Dromaius

kasuarer

Casuarius

nanduer

Rhea

struts

Struthio

Arter < 90 cm längd

kivier

Apteryx

Pingviner

Arter > 85 cm längd

kejsarpingvin

Aptenodytes forsteri

kungspingvin

Aptenodytes patagonicus

Arter < 85 cm längd

SJVFS 2019:29

81

humboldtpingvin

Spheniscus humboldtii

klipphopparpingvin

Eudyptes chrysocome

etc.

Lommar och doppingar

Arter > 50 cm längd

jättedopping

Podiceps major

lommar

Gavia

skäggdopping

Podiceps cristatus

svandoppingar

Aechmophorus

Arter < 50 cm längd

smådopping

Tachybaptus ruficollis

svarthakedopping

Podiceps auritus

etc.

Pelikaner, skarvar och ormhalsfåglar

Arter > 60 cm längd

ormhalsfåglar

Anhinga

pelikaner

Pelecanus

storskarv

Phalacrocorax carbo

etc.

Arter < 60 cm längd

småskarv

Phalacrocorax niger

etc.

Marklevande hönsartade fåglar

Arter som betraktas som burfåglar

behandlas i 13 kap.

Arter > 60 cm längd

fasaner, stora

Argusianus, Catreus, Chrysolophus,

Crossoptilon, Lophophorus, Lop-hura

nycthemera, Phasianus, Rheinardia,

Syrmaticus etc.

hockohöns, stora

Crax, Mitu, Ortalis poliocephala, Pauxi,

Penelope etc.

kalkoner, vilda

Agriocharis, Meleagris

påfåglar, vilda

Afropavo, Pavo

pärlhöns, stora

Acryllium

seriemafåglar

Cariama, Chunga

storfothöns, stora

Alectura, Leipoa

tjäder

Tetrao urogallus

SJVFS 2019:29

82

etc.

Arter 25 - 60 cm längd

duvrallar

Mesitornis etc.

fasaner, små

Ithaginis etc.

flyghöns

Pterocles etc.

frösnäppor

Thinocorus etc.

hjälmvaktel

Rollulus

hockohöns, små

Nothocrax, Ortalis vetula etc.

järpar

Bonasa

kagu

Rhynochetos

orre

Tetrao tetrix

pärlhöns, små

Guttera, Numida etc.

rapphöns

Alectoris, Perdix etc.

ripor

Lagopus

solrall

Eurypyga

storfothöns, små

Megapodius, Talegalla etc.

stubbstjärthöns, stora

Eudromia, Tinamus etc.

sånghöns

Arborophila

tandvaktlar, stora

Dendrortyx etc.

trumpetarfåglar

Psophia

etc.

Arter < 25 cm längd

halsbandsspringhöns

Pedionomus

springhöns

Turnix

stubbstjärthöns, små

Taoniscus etc.

tandvaktlar, små

Colinus, Cyrtonyx, Philortyx etc.

vaktlar

Ammoperdix, Coturnix, Perdicula etc.

etc.

Storkartade fåglar

Flamingoer

flamingoer

Phoenicopterus

Övriga arter > 65 cm längd

hägrar, stora

Ardea, Botaurus, Casmerodius albus,

Tigrisoma etc.

ibisar, stora

Geronticus, Theristicus, Thres-kiornis etc.

skedstorkar

Ajaia, Platalea

storkar

Ciconia, Leptoptilos, Mycteria etc.

träskonäbb

Balaeniceps

Övriga arter < 65 cm längd

hägrar, små

Ardeola, Bubulcus, Butorides,

Cochlearius, Egretta garzetta,

Ixobrychus, Nycticorax etc.

ibisar, små

Eudocimus, Plegadis etc.

skuggfågel

Scopus

SJVFS 2019:29

83

Rovfåglar

Arter > 60 cm längd

fiskgjuse

Pandion

Gamla Världens gamar

Aegypius, Gypaetus, Gypohierax, Gyps,

Necrosyrtes, Neophron, Torgos etc.

gråhuvad fiskörn

Ichthyophaga ichthyaetus

havsörnar

Haliaeetus

hökar, stora

Accipiter gentilis, Polyboroides etc.

kondorer

Gymnogyps, Vultur

Nya Världens gamar

Cathartes, Coragyps, Sarcoramphus

röd glada

Milvus milvus

vråkar, stora

Buteo rufinus, Geranoaetus, Harpy-

haliaetus etc.

örnar, stora

Aquila, Circaetus, Hieraeetus fasciatus,

Harpia, Pithecophaga, Polemaetus,

Spizaetus tyrannus etc.

etc.

Arter 35 - 60 cm längd

bivråkar

Pernis

caracaror

Daptrius,

Milvago,

Phalcoboenus,

Polyborus

falkar, stora

Falco biarmicus, F. Peregrinus, F.

rusticolus, Micrastur etc.

glador, medelstora

Aviceda jerdoni, Chelictinia, Elanus

leucurus, Haliastur, Milvus migrans,

Rostrhamus etc.

hökar, medelstora

Accipiter cooperi, Melierax etc.

kärrhökar

Circus

mindre fiskörn

Ichthyophaga humilis

vråkar, små

Butastur, Buteo buteo, B. lagopus,

Buteogallus, Leucopternis, Parabuteo, etc.

örnar, små

Hieraeetus pennatus, Spilornis, Spizaetus

nanus, Terathopius etc.

etc.

Arter 20 - 35 cm längd

falkar, små

Falco

columbarius,

F.

tinnunculus,

Polihierax insignis, Spiziapteryx etc.

glador, små

Aviceda leuphotes, Elanus caeruleus etc.

hökar, små

Accipiter nisus, Micronisus etc.

etc.

Arter < 20 cm längd

dvärgfalkar

Microhierax, Polihierax semitorquatus

SJVFS 2019:29

84

Sekreterarfågel

sekreterarfågel

Sagittarius

Tranor, trappar och värnfåglar

Arter > 85 cm längd

tranor

Balearica, Grus

trappar, stora

Ardeotis kori, A. nigriceps, Neotis

denhami, Otis etc.

värnfåglar

Anhima, Chauna

Arter < 85 cm längd

trappar, små

Ardeotis arabs, Chlamydotis, Eupodotis,

Neotis nuba, Tetrax etc.

Vadarfåglar och vattenlevande

rallfåglar

Alkor

grisslor

Uria

lunnefåglar

Fratercula

tordmule

Alca

etc.

Övriga arter > 50 cm längd

jakanor, stora

Hydrophasianus

labbar

Catharacta, Stercorarius

måsar, stora

Larus argentatus, L. marinus etc.

rallar, stora

Eulabeornis

castaneoventris,

Fulica

gigantea, Gallirallus australis etc.

ralltrana

Aramus

simrallar, stora

Heliopais, Podica

snäppor, stora

Numenius arquata etc.

tjockfotar, stora

Burhinus giganteus, B. grallarius etc.

tärnor, stora

Sterna caspia etc.

etc.

Övriga arter 25 - 50 cm längd

hägerpipare

Dromas

ibisnäbb

Ibidorhyncha

jakanor, medelstora

Actophilornis etc.

måsar, små

Larus minutus, L. ridibundus,

Rissa etc.

pipare, stora

Pluvialis apricaria, Vanellus spinosus, V.

vanellus etc.

rallar, medelstora

Amaurornis phoenicurus, Aramides, Crex,

Fulica

atra,

Gallicrex,

Galli-nula

chloropus,

Gallirallus

philip-pensis,

Porphyrio, Rallina eurizo-noides, Rallus

aquaticus etc.

SJVFS 2019:29

85

saxnäbbar

Rynchops

simrallar, små

Heliornis

skärfläckor

Recurvirostra

slidnäbbar

Chionis

snäppor, medelstora

Bartramia, Catoptrophorus, Gallinago

media, Limnodromus, Limosa, Numenius

phaeopus, Philomachus,

Scolopax

rusticola,

Tringa

nebularia,

Tringa

totanus etc.

strandskator

Haematopus

styltlöpare

Himantopus etc.

tjockfotar, små

Burhinus oedicnemus etc.

tärnor, medelstora

Gygis, Larosterna, Sterna hirundo etc.

vadarsvalor, stora

Glareola pratincola etc.

ökenlöpare, stora

Rhinoptilus cinctus etc.

etc.

Övriga arter < 25 cm längd

jakanor, små

Irediparra, Jacana, Microparra etc.

pipare, små

Charadrius, Vanellus cayanus etc.

rallar, små

Amaurornis bicolor, Coturnicops

noveboracensis,

Gallinula

angul-ata,

Laterallus, Porzana,

Rallina

fasciata,

Rallus limicola, Sarothrura etc.

rallbeckasiner

Rostratula

snäppor, små

Arenaria,

Calidris,

Lymnocryptes,

Numenius minutus, Phalaropus, Scolopax

minor, Tringa glareola, T. hypoleucos etc.

tärnor, små

Chlidonias, Sterna albifrons etc.

vadarsvalor, små

Cursorius, Pluvianus, Rhinoptilus

africanus etc.

ökenlöpare, små

Glareola lactea, Stiltia etc.

etc.

Ugglor och skärrfåglar

Arter > 60 cm längd

fiskugglor

Scotopelia

fiskuvar, stora

Ketupa blakistoni etc.

fjälluggla

Nyctea

jättehökuggla

Ninox strenua

lappuggla

Strix nebulosa

uvar, stora

Bubo bubo, B. lacteus etc.

Arter 30 – 60 cm längd

fiskuvar, små

Ketupa zeylonensis etc.

glasögonuggla

Pulsatrix

grodmunnar, stora

Batrachostomus auritus, Podargus etc.

hornuggla

Asio otus

hökugglor, medelstora

Ninox connivens, Surnia etc.

jorduggla

Asio flammeus

SJVFS 2019:29

86

kattuggla

Strix aluco

nattskärror, stora

Caprimulgus ruficollis etc.

oljefågel

Steatornis

skrattuggla

Sceloglaux

slaguggla

Strix uralensis

tandnattskärror, stora

Nyctibius griseus etc.

tornugglor

Phodilus, Tyto

uvar, små

Bubo virginianus etc.

etc.

Arter < 30 cm längd

dvärguvar

Otus

grodmunnar, små

Batrachostomus javensis etc.

hökugglor, små

Ninox boobook etc.

kaktusuggla

Micrathene

minervaugglor

Athene

nattskärror, små

Caprimulgus europaeus, Chordeiles etc.

prärieuggla

Speotyto

pärlugglor

Aegolius

sparvugglor

Glaucidium

tandnattskärror, små

Nyctibius bracteatus etc.

ugglegrodmunnar

Aegotheles

etc.

Duvor, papegojor, gökfåglar,

kolibrier, musfåglar, trogoner,

blåkråkartade fåglar, hack-

spettartade fåglar och tättingar

Arter som betraktas som burfåglar

behandlas i 13 kap.

Arter > 40 cm längd

duvor, stora

Columba guinea, Ducula aenea, Goura

cristata, Otidiphaps etc.

gökar, stora

Centropus

senegalensis,

Eudynamys

scolopacea, Scythrops novae-hollandiae

etc.

gökblåkråka

Leptosomus

hackspettar, stora

Dryocopus martius etc.

honungsätare, stora

Anthochaera paradoxa etc.

kotingar, stora

Cephalopterus etc.

kråkfåglar, stora

Corvus corax, Urocissa erythror-hyncha

etc.

kungsfiskare, stora

Dacelo novaeguineae etc.

lyrfåglar

Menura

markblåkråkor, stora

Uratelornis

motmoter, stora

Baryphthengus ruficapillus etc.

murarkråka

Corcorax melanoramphos

SJVFS 2019:29

87

näshornsfåglar, stora

Buceros bicornis, Bucorvus leadbeateri,

Ceratogymna

brevis,

Tockus

erythrorhynchus etc.

papegojor, stora

Anodorhynchus, Ara rubrogenys,

Calyptorhynchus, Probosciger

paradisfåglar, stora

Paradisaea apoda etc.

trupialer, stora

Psarocolius decumanus etc.

tukaner, stora

Andigena laminirostris, Ramphastos toco

etc.

turakoer, stora

Corythaeola, Musophaga violacea etc.

törnkråkor, stora

Gymnorhina, Strepera

vävare, stora

Euplectes progne etc.

zigenarfågel

Opisthocomus

etc.

Arter 20 - 40 cm längd

biätare, stora

Merops apiaster etc.

bladfåglar, stora

Chloropsis sonnerati etc.

blomsterpickare, stora

Paramythia

blåkråkor

Coracias etc.

brednäbbar, stora

Psarisomus dalhousiae etc.

bulbyler, stora

Pycnonotus goiavier etc.

drongoer

Dicrurus etc.

duvor, medelstora

Caloenas nicobarica, Geopelia striata,

Ptilinopus perlatus, Streptopelia turtur,

Zenaida macroura etc.

flikkråkor

Callaeas, Creadion

gyllingar

Oriolus etc.

gärdsmygar, stora

Campylorhynchus turdinus etc.

gökar, medelstora

Coccyzus americanus, Cuculus canorus,

Guira guira etc.

hackspettar, medelstora

Colaptes auratus, Dendrocopos major

etc.

honungsätare, medelstora

Entomyzon

härfåglar

Upupa

härmtrastar

Mimus etc.

jakamarer, stora

Galbula ruficauda etc.

juveltrastar, stora

Pitta guajana etc.

kardinaler, stora

Pheucticus aureoventris etc.

kotingar, medelstora

Procnias nudicollis etc.

kråkfåglar, medelstora

Cyanocitta cristata, Garrulus glan-darius,

Nucifraga caryocatactes etc.

kungsfiskare, medelstora

Ceryle rudis, Halcyon leucocephala etc.

lärkor, stora

Certhilauda curvirostris etc.

lövsalsfåglar

Ailuroedus etc.

madagaskartörnskator, stora

Vanga curvirostris etc.

markblåkråkor, små

Brachypteracias squamigera etc.

motmoter, medelstora

Eumomota superciliosa etc.

musfåglar

Colius etc.

myrfåglar, stora

Taraba major etc.

SJVFS 2019:29

88

nålfåglar, stora

Coracina novaehollandiae etc.

näshornsfåglar, små

Tockus camurus etc.

papegojor, medelstora

Amazona leucocephala, Ara nobilis,

Aratinga

acuticaudata,

Cacatua

sanguinea, Eclectus, Lorius lory, Pionus,

Poicephalus robustus, Psittacula roseata,

Trichoglossus flavoviridis etc.

paradisfåglar, medelstora

Parotia carolae etc.

ralltrastar, stora

Pteroptochos tarnii etc.

sidensvansar, stora

Hypocolius etc.

skatlärkor, små

Grallina, Struthidea

skratthärfåglar

Phoeniculus etc.

skäggökar, stora

Megalaima chrysopogon etc.

snårfåglar, stora

Atrichornis clamosus

solfåglar, stora

Arachnothera robusta etc.

starar, stora

Cosmopsarus regius, Sturnus roseus etc.

timalior, stora

Garrulax leucolophus etc.

trastar, stora

Zoothera sibirica etc.

trogoner

Harpactes etc.

trupialer, små

Icterus galbula etc.

trädklättrare, stora

Dendrocolaptes certhia etc.

trögfåglar, stora

Monasa nigrifrons etc.

tukaner, små

Pteroglossus torquatus, Selenidera culik

etc.

turakoer, små

Tauraco leucolophus etc.

tyrannflugsnappare, stora

Pitangus sulphuratus etc.

törnkråkor, små

Cracticus

törnskator, stora

Laniarius ferrugineus etc.

ugnfåglar, stora

Upucerthia dumetaria etc.

vävare, medelstora

Bubalornis niger, Vidua paradisaea etc.

ärlor stora

Motacilla aguimp etc.

etc.

Arter < 20 cm längd

asitier

Philepitta etc.

astrilder

Erythrura, Pyrenestes etc.

australträdkrypare

Climacteris

biätare, små

Merops pusillus etc.

bladfåglar, små

Aegithina tiphia etc.

blomsterpickare, små

Dicaeum hirundinaceum etc.

brednäbbar, små

Eurylaimus ochromalus etc.

bulbyler, små

Pycnonotus squamatus etc.

duvor, små

Columbina passerina etc.

filippinträdkrypare

Rhabdornis

finkar

Fringilla, Pyrrhula etc.

flugsnappare, små

Niltava davidi etc.

fältsparvar, små

Tiaris olivacea etc.

glasögonfåglar

Zosterops etc.

gärdsmygar, små

Troglodytes troglodytes etc.

SJVFS 2019:29

89

gökar, små

Chrysococcyx lucidus etc.

hackspettar, små

Jynx torquilla etc.

hawaiihonungsfåglar

Hemignathus etc.

honungsvisare

Indicator etc.

honungsätare, små

Myzomela obscura etc.

jakamarer, små

Jacamaralcyon etc.

juveltrastar, små

Pitta versicolor etc.

järnsparvar

Prunella

klättersmygar

Xenicus etc.

kolibrier

Amazilia, Calypte, Selasphorus etc.

kotingar, små

Pachyramphus viridis etc.

kråkfåglar, små

Pseudopodoces humilis etc.

kungsfiskare, små

Alcedo atthis, Ispidina picta etc.

lärkor, små

Alauda arvensis etc.

madagaskartörnskator, små

Hypositta etc.

manakiner

Chiroxiphia, Pipra etc.

motmoter, små

Hylomanes momotula etc.

myggätare

Conopophaga

myrfåglar, små

Thamnophilus doliatus etc.

nålfåglar, små

Lalage sueurii etc.

nötväckor

Sitta etc.

palmtrast

Dulus

papegojor, små

Forpus, Loriculus, Micropsitta etc.

paradisfåglar, små

Cicinnurus regius etc.

pungmesar

Remiz etc.

ralltrastar, små

Scytalopus unicolor etc.

sidensvansar, små

Bombycilla garrulus etc.

skogsångare

Dendroica etc.

skäggökar, små

Eubucco bourcierii etc.

snårfåglar, små

Atrichornis rufescens

solfåglar, små

Nectarinia jugularis etc.

starar, små

Lamprotornis superbus etc.

stjärtmesar

Aegithalos etc.

strömstarar

Cinclus

svalstarar

Artamus

sångare

Sylvia atricapilla etc.

tangaror

Cyanerpes cyaneus, Tangara chilensis

etc.

timalior, små

Minla ignotincta etc.

todifåglar

Todus

trädklättrare, små

Glyphorhynchus spirurus etc.

trädkrypare

Certhia etc.

trögfåglar, små

Bucco macrodactylus etc.

tyrannflugsnappare, små

Sayornis phoebe etc.

törnskator, små

Lanius ludovicianus etc.

ugnfåglar, små

Furnarius minor etc.

vassnäbb

Oxyruncus

vireosångare

Vireo etc.

vävare, små

Euplectes afer, Ploceus cucullatus etc.

växtmejare

Phytotoma

SJVFS 2019:29

90

äkta mesar

Parus etc.

ärlor, små

Motacilla alba etc.

etc.

Kräldjur och groddjur

15 kap. (s. 52)

De vanligaste kräl- och groddjuren finns listade i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, upp-

födning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

Fiskar och bläckfiskar

16 kap. (s. 56)

Exempel på bottenvilande broskfiskar

amhajar (sköterskehajar)

brunhaj

darrocka

citronhaj

gitarrfisk

havsängel

hundhaj

knaggrocka

klorocka

leopardhaj

pigghaj

sandtigerhaj

småfläckig rödhaj

slätrocka

stingrocka

svartfenad revhaj

sötvattenrocka

tigerhaj

tjurhaj

vitfenad revhaj

örnrocka

Exempel på pelagiska broskfiskar

blåhaj

hammarhajar (eftersom hammarhajar behöver simma konstant så klassas dessa arter

som pelagiska)

håkärring

makrillhajar

oceanic whitetip

silkeshaj

vit

haj