SJVFS 2019:31

Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:31

Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete;

Saknr L 115

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap. 21 § djurskyddsförordningen

(2019:66) följande.

Inledning

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid avelsarbete med nötkreatur, svin, hästar, får

och getter.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder:

Avelsarbete

Avelsvärdering avseende egenskaper som

ingår i avelsmålet för en population samt

selektion av avelsdjur i berörd population.

Avelsdjur

Djur som är eller har varit föremål för

avelsvärdering

eller

registrering

för

avelsvärdering i annat land inom Europeiska

unionen (EU) eller i enlighet med definitionen

i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om

avelstekniska och genealogiska villkor för

avel, handel med och införsel till unionen av

renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och

avelsmaterial från dem och om ändring av

förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv

89/608/EEG och 90/425/EEG och om

upphävande av vissa akter med avseende på

djuravel (förordningen om djuravel).1

Avelsvärdering

Beräkningar

enligt

dokumenterade

och

vetenskapligt erkända metoder i syfte att

uppskatta ett djurs nedärvningsförmåga.

1 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

SJVFS 2019:31

2

Allmänna bestämmelser

3 § Nötkreatur, svin, hästar, får och getter, som visat sig nedärva letalanlag, defekter

eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar

avkommans naturliga beteende eller som med stor sannolikhet nedärver sådana anlag,

defekter eller egenskaper, får inte användas för reproduktion. En förteckning över

sådana letalanlag, defekter och ärftliga egenskaper finns i bilagan till dessa

föreskrifter. Förbudet gäller dock även andra ärftliga egenskaper än de i bilagan

upptagna om de medför lidande eller onaturligt beteende hos avkomman.

Nötkreatur, hästar, svin, får och getter får inte heller användas för reproduktion om

det visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver disposition för hög frekvens

konstaterade sjukdomsfall, förlossningssvårigheter eller dödlighet hos avkomma i

samband med födsel.

Första och andra stycket gäller inte om reproduktion sker mellan två individer som

med stor sannolikhet har anlagsuppsättningar vilka oavsett tänkbara kombinationer

inte ger upphov till förlossningssvårigheter, dödlighet, defekter eller andra egenskaper

som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga

beteende.

Där tredje stycket tillämpas och den ena parten i en parning är bärare eller med stor

sannolikhet är bärare av ett recessivt anlag enligt första stycket ska den andra parten i

parningen vara testad negativ som bärare för samma anlag om ett sådant test finns. I

annat fall ska den andra parten i parningen ha konstaterats med stor sannolikhet vara

fri från samma anlag genom exempelvis härstamningsanalys.

4 § Uppgifter

från

semin-

och

kontrollregister

samt

diagnos-

och

behandlingsuppgifter från djurkliniker och veterinära fältdata ska göras tillgängliga för

avelsvärdering av ovannämnda egenskaper för av Jordbruksverket godkänd

avelsorganisation. Uppgifterna får vara avidentifierade.

Avelsarbete och distribution av avelsmaterial ska utföras så att rasens genomsnitt

för de egenskaper som anges i 3 § första och andra styckena inte genetiskt försämras.

En tjur, galt, bagge, bock eller hingst som används för betäckning eller

spermasamling ska ha normalt utvecklade könsorgan samt sådana kropps- och

fortplantningsfunktioner som är normala för arten och främjar ett naturligt beteende.

5 § Renrasiga avelsdjur av nötkreatur, svin, får och getter samt hybridavelssvin, som

godkänts för avel efter prövning som utförts enligt gemenskapsbestämmelser i annat

land inom EU, ska anses som godkända för detta ändamål också i Sverige.

Semintjurar

6 § En semintjur, som inte omfattas av 5 §, ska avelsvärderas med avseende på

följande egenskaper:

1. Kalvningssvårigheter och dödlighet i samband med födsel. Värden avseende

dessa egenskaper får vara bestämda var för sig eller sammanvägda och ska

föreligga för nedärvning både som far och morfar.

2. Mastitresistens eller cellhaltsnivå i mjölken. Värden avseende dessa

egenskaper får vara bestämda var för sig eller sammanvägda.

3. Frihet från missbildningar och letalanlag.

SJVFS 2019:31

3

Avelsvärderingen ska utföras av en organisation som har godkänts av

Jordbruksverket i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:27)

om nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel. Avelsvärderingen får även

vara utförd i annat land.

Resultatet av avelsvärdering för de ovannämnda egenskaperna ska publiceras av

den avelsorganisation som utfört denna eller, i det fall den utförts i annat land, av

spermans distributör så att resultatet blir känt inom branschen.

7 § En avelsvärderad semintjur, som inte omfattas av 5 §, får ej användas i avel om

den för någon egenskap som anges i 3 § andra stycket visat sig ha klart negativ

nedärvning jämfört med rasens medeltal. Sådan negativ avvikelse ska anses föreligga

om avelsvärdet avviker mer än två standardavvikelser från rasens medelavelsvärde.

Om avelsvärde ej föreligger ska fenotypvärde utnyttjas med samma krav på nivå som

för avelsvärde.

En semintjur som har avelsvärderats med avseende på kalvningssvårigheter eller

dödlighet i samband med födsel får ej användas till kvigor om tjurens avelsvärde för

dessa egenskaper vad avser nedärvning som far är sämre än rasens medeltal.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte för semintjurar av raser som beträffande

ovannämnda egenskaper är dokumenterat bättre än det nationella medeltalet för

samtliga raser med avseende på dessa egenskaper.

Övrigt

8 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

SJVFS 2019:31

4

Bilaga

De letalanlag, defekter och övriga anlag med ärftlig bakgrund som avses i 3 § första

stycket anges nedan för respektive djurslag.

Nötkreatur

Organ/organsystem

Missbildningar/anlag

Enkla isolerade defekter

Skalle

Gomspalt (Palatoschisis)

Förkortad underkäke (Brachygnati)

Extremiteter

Sammanvuxna klövar (Syndactyli,

mule-foot)

Krokstelbenthet

Amputerad kalv (Acroteriasis

congenita)

Systematiska defekter

Bulldogskalv (Achondroplasia)

Dvärgväxt (

Nanismus); ”Minikalv”

Muskler

Muskelhypertrofi

Centrala nervsystemet

Hjärna

Underutvecklad

hjärna

(Cerebral

hypoplasi)

Vattusot (Hydrocephalus)

Lillhjärna och hjärnstam

Underutvecklad lillhjärna (Cerebellär

hypoplasi)

Ryggmärg

Neurodysplasia congenita

Spastiska

och

paralytiska

defekter

”Lamme

kalve”/”Liggekalve”

(Recumbent calf syndrome)

Weaver (Spinal atrofi)

Rörelseapparaten

Complex Vertebral Malformation

(CVM)

Hud

Hårlöshet (Alopecia)

Ofullständig hudutveckling

(Epitheliogenesis imperfecta)

Dålig hårrem (Hypotrichosis)

Fiskhud (Ichtyosis congenita)

Vattusot (Hydrops congenita)

Cirkulationsorgan och blod

Hjärtinsufficiens (myokardifibros)

Bovin faktor XI-brist

Digestionsorgan

Tunntarmsförträngning (Atresia ilei)

Sluten ändtarm (Atresia ani)

Immunbrist

Bovine Leucocyte Adhesion

Deficiency (BLAD)

Andra metaboliska defekter Deficiency of Uridine-5-Mono

Phosphate Synthase (DUMPS)

Könsorgan

Recto Vaginal Constriction ((RVC)

Underutvecklade könsorgan

(Hypoplasi)

Kromosomförändringar

1/29-translokation

SJVFS 2019:31

5

SVIN

Organ/organsystem

Missbildning/anlag

Könsorgan

Pungbråck (Hernia inguinalis)

Digestionsorgan

Sluten ändtarm (Atresia ani)

Övriga defekter

Halothan-anlag

FÅR

Organ/organsystem

Missbildning/anlag

Enkla isolerade defekter

Skalle

Markerat bettfel (över- eller underbett)

Digestionsorgan

Sluten ändtarm (Atresia ani)

Könsorgan

Pungbråck (Hernia inguinalis)

HÄST

Organ/organsystem

Missbildning/anlag

Nedärvn.

mönster

Enkla isolerade defekter

Skalle

Allvarliga bettfel (över- eller underbett) M

Rörelseapparat

Krumma föl

R

Hyperkalaemic Periodic Paralysis

(HYYP)

D*

Polygen Saccharide Storage Myopathy

(PSSM)

R

Glycogen Branching Enzyme

Deficiency (GBED)

R*

Patellaluxation

M

Patellaupphakning, vuxen häst

M

Strålbenshälta

M

Hovbroskförbening, grav/tidig

M

Spatt, grav/tidig

M

Osteochondros, röntgenfynd/hält

M

Cervical vertebral malformation

(CVM)

M

Neurologiska defekter

Slinger (Cerebellär hypoplasi)

R

Overo Lethal White Foal Syndrome

(OLWS)

R*

Hud

Hereditary Equine Regional Dermal

Asthenia (HERDA)

R*

Junctionalis Eqidermolysis Bullosa

(JEB)

R*

Man- och svansskorv med kroniskt

förlopp

M

SJVFS 2019:31

6

Allergiska eksem/sommareksem

M

Könsorgan

Pungbråck

M

Luftvägar

Struppipning (Hemiplegia laryngis)

M

Kvickdrag (Eng: Recurrent Airway

Obstruction, RAO)

M

Övriga

Severe Combined Immunodeficiency

Disease (SCID)

R*

Navelbråck

M

Förkortningar

Nedärvningsmönstret

D

dominant anlag

R

recessivt anlag

M

multifaktoriell nedärvning

*

DNA-test tillgängligt