SJVFS 2019:37

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:37

Saknr Y 17

Statens jordbruksverks beslut om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk

yngelröta;

Utkom från trycket

den 29 maj 2019

beslutat den 29 maj 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen

(1974:212), de områden som framgår av bilagorna till detta beslut som skydds-

respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta. Även

cirklarna som markerar skydds- och övervakningsområdena ingår i smittförklaringen.

Det innebär att bigårdar som ligger under de cirklar som markerar skydds- eller

övervakningsområdena ingår i smittförklaringen1.

Reglerna för flytt av levande bin, skattlådor, utbyggda vaxkakor och avfall av

sådana, begagnade bibostäder, begagnade biodlingsredskap eller biodlingsprodukter

från dessa områden finns i bisjukdomsförordningen (1994:212) och Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta,

varroakvalster och trakékvalster hos bin.

Detta beslut träder i kraft den 29 maj 2019, då Statens jordbruksverks beslut (SJVFS

2019:34) om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta hos bin upphör

att gälla.

JAN CEDERVÄRN

Anders Johansson

(Växtregelenheten)

1 För mer detaljer över de enskilda områdena så hänvisas till Jordbruksverket webb, www.jordbruksverket.se.