Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:38

Saknr Y 17:1

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut

(SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk

yngelröta;

Utkom från trycket

den 5 juni 2019

beslutat den 5 juni 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen

(1974:212), i fråga om verkets beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta1

dels att bilaga 43 ska upphöra att gälla,

dels att bilaga 9 ska ha följande lydelse.

Detta beslut träder i kraft den 5 juni 2019.

CARIN BUNNVIK

Anders Johansson

(Växtregelenheten)

1 För mer detaljer över de enskilda områdena och översiktskarta hänvisas till Jordbruksverkets webb, www.jordbruksverket.se.

9

0

20

40

10

km

Bilaga 9: Skydds- och övervakningsområden för amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:38)

Skyddsområde

Övervakningsområde

Länsgräns