SJVFS 2019:4

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:4

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om cirkusdjur;

Saknr L 116

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 9, 13 och 14 §§, 3 kap. 5 och

7 §§, samt 8 kap. 16 § djurskyddsförordningen (2019:66), följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................. 1

Definitioner .............................................................................................................. 2

Cirkusens begäran om inbesiktning eller kontroll .................................................... 3

Länsstyrelsens genomförande av inbesiktning eller kontroll ................................... 3

Cirkusens anteckningar om verksamheten ............................................................... 3

Skötsel och hållande av cirkusdjuren ....................................................................... 4

2 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA DJURSLAG ....................... 5

Kameldjur ................................................................................................................. 5

Hästdjur .................................................................................................................... 5

Domesticerade former av and- och hönsfåglar ........................................................ 6

3 KAP. CIRKUSDJURENS VINTERKVARTER ...................................................... 6

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER ........................................................................ 7

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om hållande och skötsel av cirkusdjur,

och om viss kontroll av cirkusdjur. Om inte annat anges gäller bestämmelserna i 13-

24 §§ samt 2 kap. endast vid turné.

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om

ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för

informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1, Celex 32015L1535).

SJVFS 2019:4

2

2 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66). Särskilda

bestämmelser för cirkusar finns i 3 kap.3-5 §§djurskyddsförordningen.

Bestämmelser om transport av djur finns dels i rådets förordning (EG) nr 1/2005 av

den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande

förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning

(EG) nr 1255/972, dels i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2019:7) om transport av levande djur.

3 § För de djurslag som inte nämns i 2 kap. ska skötsel- och måttbestämmelserna i

följande författningar tillämpas vid turné:

1. För sällskapsdjur (utom hund och katt): Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och

försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. Dock behöver 3 kap.

och 15 kap. 8 § i författningen inte uppfyllas.

2. För domesticerade lantbruksdjur: Bestämmelser om hur nötkreatur ska hållas

och skötas finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2019:18) om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m. Bestämmelser om hur

grisar ska hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:20) om grishållning inom lantbruket m.m.

Bestämmelser om hur får ska hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:21) om fårhållning inom lantbruket

m.m. Bestämmelser om hur getter ska hållas och skötas finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:22) om gethållning

inom lantbruket m.m. Bestämmelser om hur pälsdjur ska hållas och skötas

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16)

om uppfödning och hållande av pälsdjur. Bestämmelser om hur fjäderfän ska

hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. Bestämmelser om

hur kaniner ska hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:24) om kaninhållning inom lantbruket m.m.

Bestämmelser om hur hästar ska hållas och skötas finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om

hästhållning.

3. För hund och katt: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2019:28) om hållande av hund och katt.

4. För exotiska och icke-domesticerade djur: Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2019:29) om djurhållning i djurparker m.m. Dock behöver 1 kap. 8-

12, 14, 17, 26 och 27 §§ i författningen inte uppfyllas.

Dock ska 13-24 §§ i denna författning gälla även för dessa djurslag.

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter betyder:

Cirkus

En kringresande verksamhet i vilken djur

uppträder offentligt vid en föreställning.

2 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:4

3

Cirkusdjur

Djur som hålls i syfte att uppträda vid cirkus.

Avser även djur som tränas för kommande

cirkussäsonger.

Inbesiktning

Den kontroll som länsstyrelsen ska utföra före

cirkusens första föreställning för året i landet.

5 § En kontrollmyndighet som upptäcker allvarliga eller upprepade brister i

djurhållningen ska särskilt överväga att med stöd av 8 kap. 9 § djurskyddslagen

(2018:1192) förbjuda cirkusen att påbörja eller fortsätta sin turné.

Cirkusens begäran om inbesiktning eller kontroll

6 § En begäran om inbesiktning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 14 dagar

före cirkusens första föreställning för året i landet.

Den kontroll som, enligt 3 kap. 5 § djurskyddsförordningen (2019:66), ska ske vid

en förändring av djurbeståndet eller utrustningen som är av väsentlig betydelse från

djurskydds- eller djurhälsosynpunkt ska utföras av länsstyrelsen i det län cirkusen

befinner sig. En begäran om kontroll ska göras till länsstyrelsen så snart cirkusen vet

vad förändringen innebär.

7 § Vid en begäran om inbesiktning eller kontroll ska följande framgå:

1. cirkusens namn, adress och telefonnummer,

2. vilka djurslag som finns, samt

3. antal cirkusdjur av varje djurslag som medföljer cirkusen.

Länsstyrelsens genomförande av inbesiktning eller kontroll

8 § Vid en inbesiktning ska länsstyrelsen kontrollera

1. djuren,

2. stallarna och andra utrymmen för förvaring av djur,

3. manegen och andra visningsutrymmen,

4. foderförråden,

5. de fordon som används för djurtransporter, samt

6. journalföringen.

Inbesiktningen ska omfatta de cirkusdjur, utrymmen m.m. som medföljer under

turnén.

9 § En kontroll som föranleds av en förändring av djurbeståndet eller utrustningen får

begränsas till att endast omfatta förändringen.

Cirkusens anteckningar om verksamheten

10 § Vid varje cirkus ska det finnas en turnéplan som gäller minst en månad framåt.

Ett exemplar av turnéplanen ska ges till länsstyrelsen i samband med inbesiktningen.

Om turnéplanen förändras eller förnyas under turnén ska cirkusen omedelbart anmäla

det till den länsstyrelse som utförde inbesiktningen.

SJVFS 2019:4

4

11 § Vid varje cirkus ska det finnas en plan för träning av de djur som följer med

cirkusen i syfte att tränas för förevisning kommande cirkussäsonger.

12 § Cirkusen ska föra journal över samtliga cirkusdjur. Journalen ska föras löpande

under den tid turnén pågår och innehålla följande uppgifter.

1. Varje djurs identitet, med angivande av namn och kontaktuppgifter på ansvarig

djurhållare,

2. datum för skador eller sjukdomsfall, med angivande av djurets identitet och

vidtagna åtgärder,

3. datum för hov- eller klövvård,

4. datum för dödsfall, med angivande av djurets identitet och om möjligt

dödsorsaken,

5. namnet på den som ansvarar för journalföringen samt, i förekommande fall,

6. namn och kontaktuppgifter på den veterinär som bedriver den

veterinärmedicinska rådgivningen.

Journalen ska bevaras i minst tre år räknat från den dag de sista uppgifterna fördes

in. Journalen för den pågående turnén ska finnas tillgänglig på cirkusen.

Skötsel och hållande av cirkusdjuren

13 § Djur av arter som i vilt tillstånd lever i par, familj eller grupp ska få sitt behov av

social kontakt tillgodosett.

Allmänna råd till 1 kap. 13 §

Djur av arter som i vilt tillstånd lever i par, familj eller grupp bör hållas

tillsammans med artfränder.

14 § Cirkusdjuren ska ha möjlighet att röra sig fritt genom daglig utevistelse.

Vid extrem väderlek får den dagliga utevistelsen ersättas med frigång i manegen.

Första och andra stycket gäller inte om djuren måste vila på grund av skada eller

sjukdom.

15 § Samtliga landlevande däggdjur ska ha tillgång till en torr och ren liggplats.

Underlaget ska vara anpassat till djurets välfärdsbehov. Om cirkusturnén äger rum

under den kalla årstiden ska djuren dessutom ha tillgång till skydd mot väder och vind.

Under frigång enligt 14 § behöver kraven i första stycket inte uppfyllas om

frigången varar mindre än halva dygnet.

Allmänna råd till 1 kap. 15 §

Den kalla årstiden bör för de flesta djurslag anses råda då

medeldygnstemperaturen understiger + 4 o C.

16 § Djuren ska vid behov ha möjlighet att uppsöka skugga.

17 § Cirkusdjuren ska hållas så de kan uppnå termisk komfort.

Allmänna råd till 1 kap. 17 §

Zebror bör ha tillgång till en plats där temperaturen är minst + 10 o C.

SJVFS 2019:4

5

18 § Föremål och ämnen som kan skada djuren ska förvaras oåtkomliga för dem.

19 § Stängsel ska sättas upp och underhållas så att de djur som hålls inom stängslet

inte riskerar att skadas. Stängseltrådar och stängselnät ska vara väl sträckta.

Taggtråd får inte användas.

20 § De prestationskrav som ställs på djuren ska vara anpassade till det enskilda

djurets fysiska och psykiska förmåga.

21 § Ett djur som inte har kunnat medverka vid föreställning på grund av skada eller

sjukdom, och som har fått veterinärvård för skadan eller sjukdomen, ska

veterinärbesiktas innan djuret medverkar i föreställning igen.

22 § Om ett djur blir sjukt eller skadat och behöver särskild vård ska cirkusen kunna

ordna ett utrymme där djuret kan tas om hand. Vid behov ska djuret också kunna

isoleras från de andra djuren.

23 § Djuren får inte visas offentligt när de är uppbundna.

24 § Cirkusen ska se till att inga djur blir otillbörligt störda av besökarna.

2 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA DJURSLAG

Kameldjur

1 § Dromedarer och kameler ska ha tillgång till en area om minst 10 m2 /djur, dock

alltid minst 15 m2 .

Lamor och alpackor ska ha tillgång till en area om minst 6 m2 /djur, dock alltid

minst 9 m2 .

2 § Kameldjur ska hållas lösgående. Undantag får göras vid skötsel och av

veterinärmedicinska orsaker.

3 § Alpackornas och lamornas tänder ska slipas vid behov.

4 § Alpackornas ull ska klippas vid behov.

Allmänna råd till 2 kap. 4 §

En huacaya bör klippas varje år. En suri bör klippas minst vart tredje år.

5 § Kameldjurens tånaglar ska regelbundet ses över och klippas vid behov.

Hästdjur

6 § Utöver 1 kap. 13-24 §§ finns bestämmelser om skötsel och hållande av hästdjur i

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om

hästhållning. Dock behöver 3 kap. 14 § i författningen inte uppfyllas.

Första stycket ska även tillämpas för cirkusens zebror.

SJVFS 2019:4

6

Domesticerade former av and- och hönsfåglar

7 § Domesticerade former av and- och hönsfåglar ska ha tillgång till utrymme enligt

följande:

1. Gäss och myskänder: minst 2 m2 /fågel, dock alltid minst 8 m2 .

2. Änder: minst 1 m2 /fågel, dock alltid minst 6 m2 .

3. Hönsarter längre än 60 cm: minst 2 m2/fågel, dock alltid minst 8 m2, och

en höjd på minst 1,5 m.

4. Hönsarter kortare än 60 cm: minst 0,3 m2/fågel, dock alltid minst 6 m2 och en

höjd på minst 1,5 m.

8 § Andfåglar ska ha tillgång till badvatten.

9 § Betande andfåglar ska ges möjlighet att beta gräs dagligen under

vegetationsperioden.

10 § Fåglar får inte hållas på nätgolv.

11 § Hönsfåglar ska ha tillgång till sandbad och sittpinne. Samtliga fåglar ska

samtidigt kunna sitta på pinne. Sittpinnar ska placeras så att ingen del av fågeln

behöver vidröra vare sig golv, vägg eller tak.

12 § Hönsfåglar ska ha tillgång till värpreden. Detta gäller inte tuppar.

13 § Andfåglar ska ha tillgång till värpreden under den period de värper.

14 § And- och hönsfåglarna ska ha tillgång till regnskydd vid behov.

3 KAP. CIRKUSDJURENS VINTERKVARTER

1 § Bestämmelser om hundar och katter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:28) om hållande av hund och katt.

Bestämmelser om hästdjur finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2019:17) om hästhållning. Författningen ska även tillämpas för cirkusens

zebror.

Bestämmelser om domesticerade lantbruksdjur finns i:

1. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:18) om

nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.

2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:20) om

grishållning inom lantbruket m.m.

3. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:21) om

fårhållning inom lantbruket m.m.

4. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:22) om

gethållning inom lantbruket m.m.

5. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16) om

uppfödning och hållande av pälsdjur.

6. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om

fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

7. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:24) om

kaninhållning inom lantbruket m.m.

SJVFS 2019:4

7

2 § För domesticerade sällskapsdjur (utom hund och katt) ska Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning

och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby tillämpas. Dock behöver

3 kap. i författningen inte uppfyllas.

3 § För exotiska och icke-domesticerade djur ska Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2019:29) om djurhållning i djurparker m.m. tillämpas. I första hand ska

bestämmelserna för stall/nattkvarter uppfyllas. Saknas bestämmelser för dessa ska

bestämmelser för inomhusutrymme med visning tillämpas. Dock behöver 1 kap. 8-12,

14 och 26 §§ i författningen inte uppfyllas.

4 § För kameldjuren ska 2 kap. 1-5 §§ tillämpas.

5 § För and- och hönsfåglarna ska 2 kap. 7-14 §§ tillämpas.

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

2 § Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 10 kap. 5 §

djurskyddslagen (2018:1192).

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:3) om cirkusdjur upphör att gälla. De

allmänna råden ska gälla från och med samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)