SJVFS 2019:40

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:10) om avgifter i vissa djurskyddsärenden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:40

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2019:10) om avgifter i vissa

djurskyddsärenden;

Saknr L 117

Utkom från trycket

den 24 juni 2019

Omtryck

beslutade den 20 juni 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 kap. 17 § djurskyddsförordningen

(2019:66), samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, att 6 § verkets föreskrifter

(SJVFS 2019:10) om avgifter i vissa djurskyddsärenden ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller avgifter i ärenden om

1. tillstånd att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur,

2. etiskt godkännande av djurförsök,

3. godkännande av anläggning för offentlig förevisning,

4. godkännande av ny teknik för djurhållning,

5. registrering av djurtransportörer och besiktning av transportmedel och be-

hållare för transport av djur samt

6. undantag från kravet på bete för nötkreatur.

Tillstånd att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur

2 § Den som ansöker om tillstånd att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla

försöksdjur enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192), ska betala en avgift enligt

följande:

1. Enkelt ärende där inga kompletterande uppgifter krävs ........................ 1 600 kr

2. Ärende där det krävs enstaka kompletterande uppgifter ....................... 3 000 kr

3. Ärende där mindre utredning eller ett flertal kompletterande

uppgifter krävs ....................................................................................... 4 400 kr

4. Ärende där större utredning krävs ......................................................... 5 800 kr

Etiskt godkännande av djurförsök

3 § Den som ansöker om etiskt godkännande av djurförsök enligt 7 kap. 9 §

djurskyddslagen (2018:1192) ska betala en avgift enligt följande:

1. Ansökan om ändring av ett befintligt etiskt godkännande som inte riskerar att

inverka negativt på djurs välfärd ........................................................... 1 500 kr

SJVFS 2019:40

2

2. Ansökan om ändring av ett befintligt etiskt godkännande som riskerar att

inverka negativt på djurs välfärd ........................................................... 6 000 kr

3. Ansökan som rör pilotstudie och ärende som endast innebär användning av djur

som inte hålls i en försöksdjursanläggning, såsom privatägda djur, djur i

anläggning som är godkänd för offentlig förevisning enligt 3 kap. 6 §

djurskyddsförordningen (2019:66) eller fritt levande vilda djur………8 000 kr

4. Ansökan som inte omfattas av punkt 1, 2 eller 3 ................................ 15 000 kr

Med privatägda djur enligt första stycket 3 menas djur som tillfälligt används i

djurförsök men som huvudsakligen hålls för annat syfte än försöksdjursverksamhet

och som företrädesvis ägs av enskilda privatpersoner. Med pilotstudier enligt första

stycket 3 menas ett försök som utförs med ett mindre antal djur eller på annat sätt

i begränsad omfattning.

Godkännande av anläggning för offentlig förevisning

4 § Den som ansöker om godkännande av anläggning för offentlig förevisning enligt

3 kap. 6 § djurskyddsförordningen (2019:66) ska betala en ansökningsavgift om

2 000 kr.

Därutöver ska sökanden betala avgift enligt någon av punkterna 1–4:

1. Enstaka utrymme och enkelt ärende ..................................................... 4 400 kr

2. Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning ............................. 7 700 kr

3. Flera utrymmen och större utredning .................................................. 16 100 kr

4. Flera utrymmen och mycket omfattande utredning ............................ 24 600 kr

I dessa avgifter ingår en besiktning. För ombesiktning eller om ytterligare utredning

behöver göras för att ärendet ska kunna avgöras, debiteras utöver den ordinarie

avgiften ett tillägg om 700 kr per timme.

Godkännande av ny teknik

5 § Den som ansöker om godkännande av ny teknik enligt 6 kap. 5 §

djurskyddsförordningen (2019:66) ska betala avgift enligt följande:

1. Kategori I (Enkelt ärende) ..................................................................... 2 000 kr

2. Kategori II (Ärende som avgörs efter mindre utredning) ..................... 4 000 kr

3. Kategori III (Ärende som avgörs efter försöksmässig provning)

a) avgift vid beslut om att provning ska ske ....................................... 2 000 kr

b) avgift vid beslut om ny teknik efter provning ................................. 4 000 kr

Registrering av transportörstillstånd och transportmedel

6 § Den som ansöker om registrering av transportör enligt artikel 10 eller 11 i rådets

förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport

och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG

och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/971

ska för varje ansökan betala en avgift

enligt följande:

1. Ansökan om transportörstillstånd via Jordbruksverkets e-tjänst........... 1 300 kr

2. Ansökan om transportörstillstånd med pappersblankett………............1 600 kr

3. Ansökan om tillägg eller ändring av transportmedel via Jordbruksverkets e-

tjänst…………………………………………………………………..…350 kr

1 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:40

3

4. Ansökan

om

tillägg

eller

ändring

av

transportmedel

med

pappersblankett………………………………………………………….750 kr

(SJVFS 2019:40)

7 § Den som ansöker om godkännande av vägtransportfordon enligt artikel 18 i rådets

förordning (EG) nr 1/20052 och godkännande av fordon och behållare enligt 1 kap. 8

§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:7) om transport

av levande djur, ska till den länsstyrelse som utför besiktningen betala en avgift enligt

någon av punkterna 1–3:

1. Behållare ................................................................................................ 1 000 kr

2. Lätt lastbil/Personbil/Släpfordon avsett att dras av lätt lastbil

eller personbil ........................................................................................ 1 500 kr

3. Tung lastbil/ Släpfordon avsett att dras av tung lastbil ......................... 3 000 kr

Vid efterkontroll (av utförd åtgärd) debiteras timtaxa enligt avgift för extra offentlig

kontroll. Bestämmelser om extra offentlig kontroll finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2019:14) om offentlig djurskyddskontroll.

Med behållare avses en lös behållare som kan placeras inuti fordonet. Lätt lastbil

avser här lastbil med totalvikt på maximalt 3 500 kg. Med tung lastbil avses lastbil

med totalvikt överstigande 3 500 kg.

Undantag från kravet på bete för nötkreatur

8 § Den som ansöker om undantag enligt 2 kap. 6 § djurskyddsförordningen (2019:66)

från kravet på bete för sådana nötkreatur som avses i 2 kap. 3-4 §§

djurskyddsförordningen och som prövas av Jordbruksverket ska betala en

ansökningsavgift om 750 kr.

Därutöver ska sökanden betala avgift enligt någon av punkterna 1–3:

1. Enkelt ärende ......................................................................................... 1 500 kr

2. Ärende där mindre utredning krävs ....................................................... 4 500 kr

3. Ärende där större utredning krävs ....................................................... 10 500 kr

Betalning av avgift

9 § Ansökningsavgiften enligt 4 och 8 §§ ska betalas i samband med att ansökan

skickas in till den myndighet som ska pröva ärendet. Om avgiften inte betalas, tas

ärendet inte upp till prövning.

Avgift enligt 3 § ska betalas via Jordbruksverkets webbutik innan ansökan skickas

in. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning.

Andra avgifter än de som anges i första och andra stycket samt i 7 § ska betalas när

ärendet har avgjorts.

10 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket bestämma avgifterna i 2, 3

och

8 §§ till ett lägre belopp och länsstyrelserna får bestämma avgifterna i 4 och 7 §§ till

ett lägre belopp.

2 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:40

4

Denna författning3 träder i kraft den 1 september 2019.

CHRISTINA NORDIN

Kristina Chouri

(Djurregisterenheten)

3 SJVFS 2019:40.