Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:47

Saknr Y 17:6

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut

(SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk

yngelröta;

Utkom från trycket

den 18 juli 2019

beslutat den 18 juli 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen

(1974:212), att bilagorna 17, 36, 41, 45 och 47 till verkets beslut (SJVFS 2019:37) om

skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta1 ska

ha följande lydelse.

Detta beslut träder i kraft den 18 juli 2019.

THORSTEN RAHBEK-PEDERSEN

Anders Johansson

(Växtregelenheten)

1 För mer detaljer över de enskilda områdena och översiktskarta hänvisas till Jordbruksverkets webb, www.jordbruksverket.se.

0

3

6

1,5

km

Bilaga 17: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:47)

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

0

5

10

2,5

km

Bilaga 36: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:47)

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

0

3,5

7

1,75

km

Bilaga 41: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:47)

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

0

1

2

0,5

km

Bilaga 45: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:47)

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

0

1

2

0,5

km

Bilaga 47: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:47)

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns