SJVFS 2019:5

Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av strutsfåglar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:5

Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av

strutsfåglar

;

Saknr L 10

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap. 9, 11, 13 och 14 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................. 1

Definitioner .............................................................................................................. 2

2 KAP. TILLSYN ........................................................................................................ 2

3 KAP. SKÖTSEL ....................................................................................................... 2

4 KAP. HÄGN ............................................................................................................. 3

5 KAP. UTRYMME OCH INREDNING M.M. .......................................................... 4

6 KAP. STALLKLIMAT ............................................................................................. 5

7 KAP. FÖNSTER OCH BELYSNING ...................................................................... 5

8 KAP. BULLER ......................................................................................................... 5

9 KAP. FODER OCH VATTEN ................................................................................. 6

10 KAP. RENHÅLLNING .......................................................................................... 6

11 KAP. DRIVNING ................................................................................................... 6

12 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER ...................................................................... 6

BILAGA 1 .................................................................................................................... 8

Följande ämnen ska ingå i utbildningen enligt 1 kap. 6 § ........................................ 8

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid hållande av strutsfåglar avsedda för avel eller

produktion av livsmedel, skinn, fjädrar eller andra produkter.

2 § Grundläggande bestämmelser om hållande av strutsfåglar finns i djurskyddslagen

(2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

SJVFS 2019:5

2

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter betyder:

Anläggning

En eller flera byggnader eller andra

utrymmen inom- eller utomhus som är

belägna på samma fastighet

Hägn

Utomhus beläget område som är omgivet av

stängsel som hindrar djur från att såväl lämna

som komma in på området

Kycklingar

Strutsfåglar som är sex månader eller yngre

Stallavdelning

Del av ett stall som är avskilt från andra delar

av stallet genom täta väggar

Strutsfåglar

Fåglar av arterna struts (Struthio camelus),

emu (

Dromaius novaehollandiae)

och nandu

(Rhea americana).

4 § Anläggning för strutsfåglar får inte uppföras i närheten av flygplats, järnväg, större

landsväg eller på annan plats där buller, föroreningar eller andra yttre faktorer innebär

påtaglig risk för strutsfåglarnas hälsa.

5 § Vildfångade strutsfåglar eller strutsfåglar som kommer från ägg som har lagts av

frilevande sådana fåglar får inte hållas i fångenskap.

6 § Den som ansvarar för hållande av strutsfåglar ska, med godkänt resultat, ha

genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning i uppfödning och skötsel av

sådana fåglar. Utbildningen ska innehålla de ämnen som anges i bilagan till dessa

föreskrifter.

2 KAP. TILLSYN

1 § Strutsfåglar ska hållas på sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan

svårigheter. När det är mörkt ute ska en tillräckligt stark ljuskälla finnas tillgänglig, så

att alla fåglar tydligt kan inspekteras.

Tillsyn ska ske minst två gånger dagligen. Mycket unga, sjuka eller skadade

strutsfåglar och strutsfåglar som beter sig onormalt ska ses till oftare.

2 § Automatiska utfodrings- och vattningssystem ska ses till dagligen.

3 KAP. SKÖTSEL

1 § Kycklingar ska ges möjlighet att präglas på en föräldragestalt senast andra dagen

efter kläckning.

SJVFS 2019:5

3

2 § Kycklingar äldre än tre dagar ska aktiveras minst fyra gånger dagligen om de inte

rör sig tillräckligt. Vid ogynnsamma väderförhållanden ska motionen utföras inomhus.

3 § I stallar för strutsfåglar ska golvet förses med lämpligt strömedel senast då

fåglarna har uppnått åtta veckors ålder.

4 § Strutsfåglar äldre än tre månader ska dagtid ha tillgång till hägn. Vid ogynnsamma

väderförhållanden får de dock tillfälligt hållas inomhus. Fåglarna ska hållas inomhus

på natten den tid på året som betestillväxt inte sker.

5 § Strutsfåglarna ska tränas att reagera på lämplig stimulus så att de kan kallas in och

fås att röra sig.

6 § Strutsfåglar ska tränas att utnyttja skydd under ogynnsamma väderförhållanden.

7 § Strutsfåglar ska hållas på ett sådant sätt att de är tillfredsställande rena.

8 § Alla utrymmen och ytor som strutsfåglarna har tillträde till ska hållas fria från

föremål och ämnen som kan skada fåglarna.

9 § Vid avel ska det finnas tillgång till lämpliga platser för reden.

10 § Strutsfåglar får inte hållas ensamma. Sjuka, skadade, utstötta eller mycket

aggressiva fåglar får dock tillfälligt hållas ensamma.

Strutsfåglar som hålls ensamma ska kunna se och höra andra sådana fåglar om inte

en veterinär ordinerar annat.

11 § Strutsfåglar får inte bindas annat än efter ordination av en veterinär. Fixering på

annat sätt får endast vara tillfällig i samband med hantering. Strutsfåglar får inte

fängslas i benen, fjädrarna eller enbart en vinge.

12 § Strutsfåglar får inte

1. hållas tillsammans med djurarter som kan överföra smitta eller skada fåglarna,

2. användas som tävlings- eller riddjur, eller

3. infångas med hjälp av läkemedel annat än i extrema fall och under veterinärt

ansvar.

13 § Strutsfåglar från annan besättning ska befinnas vara kliniskt friska innan de

introduceras i den nya besättningen.

4 KAP. HÄGN

1 § Marken i hägn för strutsfåglar ska vara väldränerad.

2 § Om marken i hägn, på drivvägar eller på annan plats där strutsfåglar hanteras är

hal ska den sandas eller göras halkfri på annat sätt.

3 § Stängsel ska finnas och ska vara utformat och anordnat på sådant sätt att djur som

hålls inom stängslet under normala förhållanden inte skadas. Stängslet ska vara

tillräckligt hållfast för att inte skadas av att en strutsfågel rusar in i det och tillräckligt

eftergivligt för att inte skada fågeln. Det ska finnas en anordning som gör stängslet

SJVFS 2019:5

4

synligt för strutsfåglarna. Spetsiga vinklar mellan två angränsande stängselavsnitt får

inte förekomma. Stängslet ska hindra djur som kan orsaka skada på strutsfåglarna att

komma in till dem.

Taggtråd eller elstängsel får inte användas.

4 § Stängsel runt ett eller flera hägn samt mellan grupper med könsmogna fåglar ska,

med undantag för hörnstolparna, monteras på insidan av stolparna. Den nedre

begränsningen på stängsel mellan hägn får vara belägen högst 0,4 m över marken.

5 § Höjden på stängsel ska för kycklingar av struts och emu vara minst 1,6 m och för

kycklingar av nandu minst 1,5 m. För äldre strutsar ska höjden vara minst 2 m, för

äldre emu minst 1,8 m och för äldre nandu minst 1,7 m. Av stängslet ska minst de

nedersta 1,5 m vara av nätstruktur.

6 § Angränsande hägn för könsmogna strutsfåglar ska vara avskilda från varandra på

sådant sätt att aggressiva attacker mellan fåglarna och stressande kontakt mellan

avelsgrupper förhindras.

7 § Strutsfåglar ska ha tillgång till sandbad.

8 § Hanterings-, infångnings- och lastningsanläggning ska finnas.

9 § Strutsfåglar ska ha tillgång till ligghall, hydda eller annan byggnad som ger dem

skydd mot väder och vind samt torra och rena liggplatser.

För strutsfåglar som behöver särskild vård ska det finnas ett närbeläget utrymme

som kan värmas upp och där djuren ska kunna hysas individuellt.

10 § Varningsskyltar ska placeras på framträdande platser utanför hägn. Av skyltarna

ska framgå

1. att strutsfåglarna inte får störas,

2. att föremål inte får kastas in i hägnet, och

3. att fåglarna kan bli stressade av att människor går in i hägnet.

5 KAP. UTRYMME OCH INREDNING M.M.

1 § Höjden från underlag till tak får inte vid något tillfälle understiga 3 m för vuxna

strutsar respektive 2,5 m för emu och nandu.

2 § Öppningen i byggnader för strutsfåglar ska vara så stor att fåglarna kan passera in

eller ut utan att skadas. Öppningens bredd får inte understiga 1,5 m och höjden ska för

struts vara minst 2,2 m, för emu minst 1,8 m och för nandu minst 1,6 m.

3 § Ligghallar för strutsfåglar ska ha tak och minst tre väggar. Fåglarna ska kunna

stängas in i ligghallarna.

4 § Stallar för strutsfåglar ska vara utformade så att

1. kontakt mellan avelsgrupper under avelsperioden inte orsakar onödig stress

och

2. det finns godtagbara förutsättningar att rädda fåglarna vid brand.

SJVFS 2019:5

5

5 § Golv ska ha en jämn och halkfri yta, vara lätta att rengöra samt vara så utformade

att de inte tillfogar strutsfåglarna skador eller inverkar menligt på deras beteende.

6 § Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och

placerade så att de inte innebär någon olycksrisk för strutsfåglarna.

7 § Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som strutsfåglarna kan

nå ska vara försedda med lämpliga skydd.

8 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid

elavbrott.

6 KAP. STALLKLIMAT

1 § I stallar ska strutsfåglarna ha termisk komfort.

2 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern bara

undantagsvis överstiga 80 procent.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten bara undantagsvis överstiga

uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

3 § I stallar får strutsfåglar bara tillfälligt utsättas för luftföroreningar som överstiger

följande värden.

Ammoniak: 10 ppm

Koldioxid: 3 000 ppm

Organiskt damm: 10 mg/m³

4 § Öppningar mellan stallavdelningar ska vara stängda när de inte används.

5 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

7 KAP. FÖNSTER OCH BELYSNING

1 § Stallar för strutsfåglar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än

fönster.

2 § Byggnader, med undantag för ligghallar som bara används under betesperioden,

ska vara försedda med artificiellt ljus som inte förorsakar djuren obehag och som

medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter.

Strutsfåglar ska ha en sammanhängande ljusperiod av minst tio timmar per dygn.

8 KAP. BULLER

1 § Bullret i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar

strutsfåglarnas hälsa menligt. De får bara tillfälligt utsättas för mekaniskt buller

överstigande 65 dBA.

Fåglarna ska om möjligt skyddas mot plötsligt, kraftigt ljud.

SJVFS 2019:5

6

9 KAP. FODER OCH VATTEN

1 § Strutsfåglar ska dagligen ges foder av lämplig struktur och storlek.

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

2 § Utfodring ska ske på ett sådant sätt att alla strutsfåglarna kan äta samtidigt och på

ett lugnt och naturligt sätt.

3 § Andra strutsfåglar än kycklingar ska ha tillgång till bete. Under den del av året

som bete inte finns ska de förses med grovfoder.

4 § Strutsfåglar ska från och med sex dagars ålder ges tillgång till sand eller stenar av

passande storlek och mängd för att underlätta matsmältningen.

5 § Kycklingar yngre än tre månader ska ha ständig tillgång till foder. Grovfoder ska

erbjudas från en veckas ålder.

6 § Strutsfåglar ska ha ständig tillgång till dricksvatten om inte en veterinär ordinerar

annat. För kycklingar yngre än tre månader är det dock tillåtet att, om det är

nödvändigt, tillfälligt och under noggrann övervakning begränsa vattentillgången.

10 KAP. RENHÅLLNING

1 § Stallar ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen, om inte systemet för

djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfödning ska stallar eller stallavdelningar rengöras noggrant

minst en gång årligen.

Vid omgångsuppfödning ska stallar eller stallavdelningar rengöras noggrant före

varje insättning av en ny omgång djur.

2 § Ströbäddar ska hållas torra och rena. Det strömedel som används ska ha god

hygienisk kvalitet.

11 KAP. DRIVNING

1 § Strutsfåglar ska drivas i ett lugnt tempo. Elpådrivare får inte användas.

12 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

SJVFS 2019:5

7

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter (DFS 2004:11) om hållande av strutsfåglar upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

SJVFS 2019:5

8

Bilaga 1

Följande ämnen ska ingå i utbildningen enligt 1 kap. 6 §

1. Strutsfåglars biologi,

2. strutsfåglars beteende, naturligt och i fångenskap,

3. föreskrifter om hållande av strutsfåglar,

4. allmän skötsel av strutsfåglar,

5. utfodring av strutsfåglar,

6. strutsfåglars motionsbehov,

7. strutsfåglars behov av sandbad och vattenbad och sätt att tillgodose detta

behov,

8. inhysning av strutsfåglar, miljökrav inklusive skydd och gömställen för att

undvika mobbning och oönskade sexuella närmanden mellan strutsfåglar,

9. utformning av stängsel,

10. kriterier för urval av avelsdjur,

11. strutsfåglars

reproduktionsbeteende

inklusive

ägghantering,

lagring,

inkubation, kläckning och uppfödning av kycklingar yngre än 12 veckor,

12. hygien och desinfektionsmetoder vid hållande av strutsfåglar,

13. hälsokontroller för strutsfåglar,

14. fixering och hantering av strutsfåglar,

15. pålastning respektive avlastning av strutsfåglar från transportfordon,

16. fjäderklippning,

17. beteendestörningar hos strutsfåglar,

18. sjukdomar hos strutsfåglar,

19. hantering, vård och behandling av sjuka strutsfåglar, inklusive medicinering

såväl per oralt som genom injektioner,

20. metoder för avlivning av strutsfåglar i nödläge, samt

21. journalföring vid hållande av strutsfåglar.