Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:50

Saknr Y 17:7

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut

(SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk

yngelröta;

Utkom från trycket

den 26 juli 2019

beslutat den 26 juli 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen

(1974:212), att bilagorna 3, 30, 36, 37 och 45 till verkets beslut (SJVFS 2019:37) om

skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta1 ska

ha följande lydelse.

Detta beslut träder i kraft den 26 juli 2019.

JENNY ANDERSSON

Anders Johansson

(Växtregelenheten)

1 För mer detaljer över de enskilda områdena och översiktskarta hänvisas till Jordbruksverkets webb, www.jordbruksverket.se.

0

10

20

5

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

Bilaga 3: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:50)

0

7,5

15

3,75

km

Bilaga 30: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:50)

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

0

10

20

5

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

Bilaga 36: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:50)

0

10

20

5

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

Bilaga 37: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:50)

0

4

8

2

km

Bilaga 45: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:50)

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns