Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:53

Saknr Y 17:10

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut

(SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk

yngelröta;

Utkom från trycket

den 23 augusti 2019

beslutat den 23 augusti 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen

(1974:212), att bilagorna 17, 20, 48 och 49 till verkets beslut (SJVFS 2019:37) om

skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta1 ska

ha följande lydelse.

Detta beslut träder i kraft den 23 augusti 2019.

CARIN BUNNVIK

Ingrid Karlsson

(Växtregelenheten)

1 För mer detaljer över de enskilda områdena och översiktskarta hänvisas till Jordbruksverkets webb, www.jordbruksverket.se.

0

6

12

3

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

Bilaga 17: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:53)

0

6

12

3

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

Bilaga 20: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:53)

0

0,75

1,5

0,375

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

Bilaga 48: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:53)

0

1,5

3

0,75

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

Bilaga 49: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:53)