Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:54

Saknr Y 17:11

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut

(SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk

yngelröta;

Utkom från trycket

den 29 augusti 2019

beslutat den 29 augusti 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen

(1974:212), att bilagorna 2, 9, 20, 34, 36, 48 och 49 till verkets beslut (SJVFS 2019:37)

om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta1

ska ha följande lydelse.

Detta beslut träder i kraft den 29 augusti 2019.

CARIN BUNNVIK

Anders Johansson

(Växtregelenheten)

1 För mer detaljer över de enskilda områdena och översiktskarta hänvisas till Jordbruksverkets webb, www.jordbruksverket.se.

0

5

10

2,5

km

Övervakningsområde

Skyddsområde

Kommungräns

Bilaga 2: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:54)

0

10

20

5

km

Övervakningsområde

Skyddsområde

Kommungräns

Bilaga 9: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:54)

0

4,5

9

2,25

km

Övervakningsområde

Skyddsområde

Kommungräns

Bilaga 20: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:54)

0

5

10

2,5

km

Övervakningsområde

Skyddsområde

Kommungräns

Bilaga 34: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:54)

0

10

20

5

km

Övervakningsområde

Skyddsområde

Kommungräns

Bilaga 36: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:54)

0

1

2

0,5

km

Övervakningsområde

Skyddsområde

Kommungräns

Bilaga 48: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:54)

0

2,5

5

1,25

km

Övervakningsområde

Skyddsområde

Kommungräns

Bilaga 49: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:54)