Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:60

Saknr Y 17:14

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut

(SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk

yngelröta;

Utkom från trycket

den 20 september 2019

beslutat den 20 september 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen

(1974:212), att bilagorna 1, 3, 35 och 37 till verkets beslut (SJVFS 2019:37) om

skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta1 ska

ha följande lydelse,

Detta beslut träder i kraft den 20 september 2019.

CARIN BUNNVIK

Ingrid Karlsson

(Växtregelenheten)

1 För mer detaljer över de enskilda områdena och översiktskarta hänvisas till Jordbruksverkets webb, www.jordbruksverket.se.

0

10

20

5

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Bilaga 1: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:60)

0

20

40

10

km

skyddsomrade

Övervakningsområde

Bilaga 3: Skydds- respektive övervaknings

områden med avseende på amerikansk

yngelröta (SJVFS 2019:60)

0

6

12

3

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Bilaga 35: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:60)

0

6

12

3

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Bilaga 37: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:60)