Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:64

Saknr Y 17:16

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut

(SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk

yngelröta;

Utkom från trycket

den 4 oktober 2019

beslutat den 4 oktober 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen

(1974:212), att bilaga 45 till verkets beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta ska upphöra att gälla1.

Detta beslut träder i kraft den 4 oktober 2019.

CARIN BUNNVIK

Anna Pettersson

(Växtregelenheten)

1 För mer detaljer över de enskilda områdena och översiktskarta hänvisas till Jordbruksverkets webb, www.jordbruksverket.se.