Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:67

Saknr Y 17:18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut

(SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk

yngelröta;

Utkom från trycket

den 22 oktober 2019

beslutat den 22 oktober 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen

(1974:212) ifråga om verkets beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta1

dels att bilaga 17, 30 och 47 ska upphöra att gälla,

dels att bilagorna 2, 9 och 35 ska ha följande lydelse.

Detta beslut träder i kraft den 22 oktober 2019.

CARIN BUNNVIK

Ingrid Karlsson

(Växtregelenheten)

1 För mer detaljer över de enskilda områdena och översiktskarta hänvisas till Jordbruksverkets webb, www.jordbruksverket.se.

0

6

12

3

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

Bilaga 2: Skydds- respektive övervakningsområden med avseende

på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:67)

0

10

20

5

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

Bilaga 9: Skydds- respektive övervakningsområden med avseende

på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:67)

0

7,5

15

3,75

km

Skyddsområde

Övervakningsområde

Kommungräns

Bilaga 35: Skydds- respektive övervakningsområden med avseende

på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:67)