Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:81

Saknr Y 17:19

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut

(SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk

yngelröta;

Utkom från trycket

den 18 november 2019

beslutat den 18 november 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen

(1974:212) ifråga om verkets beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive

övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta1

dels att bilaga 27 ska upphöra att gälla,

dels att bilagorna 9 och 28 ska ha följande lydelse.

Detta beslut träder i kraft den 18 november 2019.

CARIN BUNNVIK

Anders Johansson

(Växtregelenheten)

1 För mer detaljer över de enskilda områdena och översiktskarta hänvisas till Jordbruksverkets webb, www.jordbruksverket.se.

0

10

20

5

km

Övervakningsområde

Skyddsområde

Kommungräns

Bilaga 9: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:81)

0

4

8

2

km

Övervakningsområde

Skyddsområde

Kommungräns

Bilaga 28: Skydds- respektive övervakningsområden

med avseende på amerikansk yngelröta (SJVFS 2019:81)