SJVFS 2020:8

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:8

Saknr L 102

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om hållande av hundar och katter;

Utkom från trycket

den 15 maj 2020

beslutade den 14 maj 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19,

21, 22, 23 §§ och 9 kap. 2 §djurskyddsförordningen (2019:66),

följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Författningens tillämpningsområde .......................................................................... 2

Att hålla hundar och katter på annat sätt än vad som anges i denna författning ...... 3

Definitioner .............................................................................................................. 3

2 KAP. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR HÅLLANDE AV HUNDAR OCH

KATTER ...................................................................................................................... 5

Särskilt om uppbindning av hundar ......................................................................... 6

Att föra samman hundar och katter m.m. ................................................................. 6

Krav för att tillgodose hundars grundläggande behov ............................................. 6

Krav för att tillgodose katters grundläggande behov ............................................... 7

3 KAP. FÖRVARINGSUTRYMMEN OCH UTRUSTNING .................................... 7

Skötsel och hygien i förvaringsutrymmen ............................................................... 7

Klimat och luftkvalitet i förvaringsutrymmen ......................................................... 8

Liggplatser och liggkomfort ..................................................................................... 8

Dagsljus och belysning i förvaringsutrymmen ......................................................... 8

Siktbarriärer och avskildhet ..................................................................................... 9

Miljöberikning i förvaringsutrymmen för hundar .................................................... 9

Miljöberikning i förvaringsutrymmen för katter ...................................................... 9

Krav på kattlåda ....................................................................................................... 9

Riskförebyggande åtgärder .................................................................................... 10

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster

(EUT L 241, 17.9.2015, s. 1, Celex 32015L1535).

SJVFS 2020:8

2

Särskilda krav för hållande av hundar och katter utomhus .................................... 10

Särskilt om förvaringsutrymmen för hållande av hundar och katter vid förlossning

och digivning .......................................................................................................... 11

Särskilda krav på förvaringsutrymmen för tillståndspliktiga anläggningar ........... 11

Utrustning som ger djur elektrisk stöt .................................................................... 11

Särskilt om utrustning till hundar ........................................................................... 11

Uppbindning av hundar vid fordon ........................................................................ 12

Fordon som används för att rasta eller träna hundar .............................................. 12

4 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL .......................................................................... 12

Allmänt om tillsyn och skötsel av hundar och katter ............................................. 12

Särskilt om skötsel av hundar ................................................................................ 13

Särskilt om grupphållning av hundar ..................................................................... 13

Särskilt om grupphållning av katter ....................................................................... 13

5 KAP. UTFODRING OCH VATTNING ................................................................ 14

6 KAP. AVEL ............................................................................................................ 14

Grundläggande förutsättningar för att avla med hundar och katter ....................... 14

Förbud att avla under vissa förutsättningar ............................................................ 15

Hundar och katter som har förlösts med kejsarsnitt ............................................... 15

Särskilt om hundavel .............................................................................................. 16

Särskilt om kattavel ................................................................................................ 16

7 KAP. FÖRSÄLJNING M.M. ................................................................................. 17

8 KAP. HANTERING AV OMHÄNDERTAGNA DJUR ....................................... 17

9 KAP. KRAV PÅ PERSONAL OCH KOMPETENS FÖR TILLSTÅNDSPLIKTIG

VERKSAMHET ........................................................................................................ 17

Grundläggande krav på personal och kompetens................................................... 17

Särskilda kompetenskrav för tillståndspliktig hundhållning .................................. 18

Särskilda kompetenskrav för tillståndspliktig katthållning .................................... 18

10 KAP. MÅTTBESTÄMMELSER ......................................................................... 19

Grundläggande bestämmelser om mått i förvaringsutrymmen .............................. 19

Förvaringsutrymmen för hundar ............................................................................ 19

Förvaringsutrymmen för katter .............................................................................. 21

IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER ........................... 22

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Författningens tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om hållande och skötsel av hundar

och katter.

SJVFS 2020:8

3

Denna författning gäller inte för följande djur:

1. Försöksdjur.

2. Hundar som används av Försvarsmakten, Tullverket och Polismyndigheten

vid insatser samt insatsliknande övning och utbildning. Här inkluderas även

övriga hundar när de används på uppdrag av nämnda myndigheter2.

Följande bestämmelser gäller inte för hundar och katter som behandlas på djur-

sjukhus och djurkliniker: 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 och 6 §§, 3 kap. 8 § andra stycket, 10,

11, 16–19, 24, 25 och 27-30 §§, 4 kap. 6, 7 och 9 §§, 5 kap. 1 och 2 §§ samt 7–10 kap.

2 § Grundläggande bestämmelser om hur hundar och katter ska hållas och skötas finns

i djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

Att hålla hundar och katter på annat sätt än vad som anges i denna författning

3 § Hundar och katter får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i denna

författning om en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

4 § Avvikelse från föreskrivna mått kan godtas under förutsättning att följande

kriterier är uppfyllda:

1. Djurmiljön som helhet är mycket god.

2. Konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa

påverkan på

djuren avseende den funktion som måttföreskriften syftar till.

3. Måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa

hos djuren.

4. Måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

5 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmel-

serna i denna författning under förutsättning att det inte strider mot någon bindande

EU-rättsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsförordningen (2019:66).

Definitioner

6 § I denna författning betyder:

Avel

All reproduktion av hundar och katter. Det

innefattar såväl reproduktion med avsikt att

uppnå ett specifikt avelsmål, annan reproduk-

tion utan särskilt avelsmål samt reproduktion

genom användning av artificiella metoder

såsom artificiell insemination.

Box

Förvaringsutrymme för hållande av hundar

eller katter inomhus.

Djurhållare

Fysisk eller juridisk person som enligt avtal

eller lag ansvarar för eller hanterar djur,

oavsett om detta sker stadigvarande eller

tillfälligt.

2 Exempel på uppdrag kan vara eftersök av trafikskadat vilt, hemvärnets patrullering och fjällräddning.

SJVFS 2020:8

4

Funktionell återkoppling

Detta innebär att djurets motivation att utföra

ett beteende minskar när beteendet utförs.

Minskningen av motivationen sker genom en

fysisk eller psykisk återkoppling som innebär

att det går en signal till hjärnan om att ett

beteende inte längre behöver utföras.

Förvaringsutrymme

Ett avgränsat inomhus- eller utomhus-

utrymme där hundar och katter hålls med viss

varaktighet eller med återkommande inter-

valler.

Det kan t.ex. vara en box, en bostad

eller del av bostad, en båt, en husvagn, en

rastgård, en bostadstomt eller annat inhägnat

område.

Hundstall

En särskild byggnad med boxar för hundar.

Hållande

Att ha hand om egna eller andras djur.

Kattstall

En särskild byggnad med boxar för katter.

Koja

Ett mindre förvaringsutrymme för hundar och

katter som hålls utomhus och är avsett att ge

djur möjlighet till avskildhet och en liggplats

med skydd för väder och vind. En koja

placeras normalt utomhus i ett inhägnat

område eller på annan lämplig plats.

Naturlig ställning

Hunden och katten ska kunna stå upp och sitta

normalt samt kunna ligga både ihoprullad och

med benen utsträckta.

Rastgård

Inhägnat förvaringsutrymme utomhus för

hundar och katter som är avgränsat av stängsel

eller liknande, på ett sådant sätt att djuren kan

ha uppsikt över omgivningen utanför det.

Rasta/Rastning

Utomhusvistelse för djuret, antingen lös eller

i koppel. Vid rastning får djuret möjlighet att

uträtta sina behov, få utlopp för sitt behov av

att röra sig och lukta av omgivningen.

Siktbarriär

En anordning som monteras i ett förvarings-

utrymme och som består av ett material som

förhindrar att djur kan se igenom det.

Sjukdom

Ett tillstånd som kan medföra lidande för

djuret eller som negativt påverkar dess fysiska

eller psykiska funktioner.

Transport

Förflyttning av djur som genomförs med hjälp

av ett eller flera transportmedel och därmed

SJVFS 2020:8

5

sammanhängande

förfaranden,

inklusive

ilastning, urlastning, omlastning och vila,

fram till det att urlastning av djuren är

avslutad på bestämmelseorten. Med bestäm-

melseorten avses transportens slutdestination.

Tillgänglig area

Ett ständigt tillgängligt område där hundar

och katter kan röra sig utan hinder. Föremål

som inkräktar på det tillgängliga området ska

inte räknas in i den tillgängliga arean. Föremål

som används av djuret, t.ex. koja, valpnings-

låda, utsiktspost eller träd som djuret klättrar

på får dock ingå i den tillgängliga arean.

Uppbindning/Binda upp

Att begränsa möjligheten för djuret att för-

flytta sig genom att binda fast djuret. Att leda

en hund eller en katt i koppel eller att träna en

hund i sele är inte att se som uppbindning av

djuret.

Värmebalans

Balans mellan den värme som djuret produ-

cerar och den värme som djuret avger.

Hundar och katter är jämnvarma djur och ska

kunna hålla sin kroppstemperatur konstant

oberoende av yttertemperaturen. För att detta

ska kunna ske måste det vara balans mellan

den värme som djuret producerar och den

värme som djuret avger. För att djuret ska

kunna upprätthålla en sådan värmebalans

behöver det ges förutsättningar att kunna

hantera den belastning som ökad värme eller

ökad kyla innebär, t.ex. genom att söka värme,

skugga eller skydd, ha vatten och foder, eller

återhämta sig efter en ansträngning.

2 KAP. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR HÅLLANDE AV HUNDAR

OCH KATTER

1 § Hundar och katter får inte hållas bundna och deras rörelsefrihet får inte begränsas

utom i något av följande fall:

1. Hundar och katter får tillfälligt hållas bundna under kontinuerlig uppsikt,

instängda i utrymmen som inte uppfyller de minimimått som anges i 10 kap.

4–9 §§ eller fasthållna på annat godtagbart sätt, under den tid som behövs för

att utföra en nödvändig åtgärd. Med nödvändig åtgärd avses tillsyn, skötsel

eller vård av ett djur samt träning av djuret för att vänja sig vid dessa åtgärder,

rengöring av ett förvaringsutrymme eller andra berättigade skäl.

2. Hundar och katter får tillfälligt förvaras lösgående i utrymmen som inte

uppfyller de minimimått som anges i 10 kap. 4–9 §§ vid transport och

övernattningar i samband med resor, vid vistelse i områden där tillträde för

SJVFS 2020:8

6

husdjur inte är tillåtet eller vid andra aktiviteter ägnade åt djurens syssel-

sättning, inlärning eller utbildning. Under en transport får hundar och katter

förvaras i högst tre timmar i transportmedlet när det står stilla.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § punkt 2

Exempel på tillfällen där djur kan förvaras i mindre utrymmen är kortare

resor i samband med semester, resor till och från samt vistelse på utställ-

ningar, tillfälliga arrangemang såsom adoptionsdagar, tävlingar, prov eller

träning inför tävling, vid jakt, utbildning med hund, inklusive den tid som

dessa aktiviteter pågår. Unga djurs träning av rumsrenhet i mindre hagar är

också att se som tillfällig förvaring av djur i mindre utrymmen som kan anses

vara berättigad.

Särskilt om uppbindning av hundar

2 § Hundar får bindas upp tillfälligt

1. för kortvarig rastning,

2. i samband med tävlingar, jakt eller andra aktiviteter ägnade åt djurens

sysselsättning,

3. för vila eller övernattning i samband med färd, eller

4. vid vistelse i områden där tillträde för hundar inte är tillåten.

Uppbindningen enligt första stycket får inte utgöra en skaderisk och ska ordnas så

att hunden får en god liggkomfort och kan upprätthålla värmebalans. Hunden ska

kunna ligga ned på ett naturligt sätt och ha tillgång till en torr, ren och mjuk liggplats.

Att föra samman hundar och katter m.m.

3 § Djur som är främmande för varandra får inte föras samman utan uppsikt.

Om ett djur visar aggressivitet mot andra djur ska dessa inte lämnas i samma

förvaringsutrymme utan uppsikt.

4 § Hundar eller katter får inte hetsas mot varandra, mot andra djur eller mot

människor. Med hets avses inte träning och tävling i bruksprov med skyddsinslag. Med

hets avses inte heller träning med jakthund i kontrollerad miljö vid prov som syftar till

att förbereda eller testa hundens lämplighet att kunna jaga vilt.

Krav för att tillgodose hundars grundläggande behov

5 § Den som håller hund ska ha tillräcklig kompetens. Hundar ska hållas och skötas

så att deras behov av social kontakt, mental stimulans, rörelse, tillräckligt med vila och

upprätthållande av värmebalans tillgodoses. För att tillgodose dessa behov ska djur-

hållaren säkerställa följande:

1. Hunden erbjuds fysisk social kontakt med människor varje dag anpassad

till dess individuella förutsättningar samt, om förutsättningar finns, med

andra hundar.

2. Hunden får utlopp för sitt rörelsebehov varje dag. Omfattningen ska

anpassas efter djurets individuella förutsättningar.

3. Hunden ges möjlighet till mental stimulans som är anpassad efter hundens

individuella förutsättningar och specifika behov.

4. Hunden får tillräckligt med vila.

SJVFS 2020:8

7

5. Hunden kan upprätthålla värmebalans under största delen av dygnet.

Allmänna råd till 2 kap. 5 § punkt 3

För att uppfylla kravet på mental stimulans bör hunden få använda sitt

luktsinne på olika sätt, jaga, leka, ha uppsikt och möjlighet att följa det som

händer i sin omgivning, valla eller apportera. Om en veterinär har ordinerat

restriktiv motion för en hund bör djurhållaren erbjuda djuret lämplig mental

stimulans anpassad till dess förutsättningar. Detta innebär att djuret bör ges

uppgifter att lösa utan eller med liten fysisk ansträngning.

Krav för att tillgodose katters grundläggande behov

6 § Den som håller katt ska ha tillräcklig kompetens. Katter ska hållas och skötas så

att deras behov av social kontakt, mental stimulans, att klättra, klösa, vila, gömma sig,

söka föda och jaga samt upprätthålla värmebalans tillgodoses. För att tillgodose dessa

behov ska djurhållaren säkerställa följande:

1. Katten erbjuds social kontakt med människor normalt varje dag anpassad

till dess individuella förutsättningar.

2. Katten får möjlighet att klättra och klösa med sina klor varje dag.

3. Katten kan komma åt lämplig plats för vila där den kan upprätthålla

värmebalans största delen av dygnet.

4. Katten har tillgång till gömslen samt en enskild, upphöjd plats under största

delen av dygnet.

5. Katten ges möjlighet att tillgodose sitt födosöks- och jaktbeteende.

6. Katten ges möjlighet till mental stimulans anpassad efter dess individuella

förutsättningar.

Allmänna råd till 2 kap. 6 § punkt 5 och 6

För att tillgodose kattens födosök, jaktbeteende och mental stimulans vid

hållning av katter inomhus bör djurhållaren på flera platser sprida foder som

katterna behöver söka efter och äta, använda aktiveringsbollar eller liknande

utrustning, ordna en eller flera upphöjda platser där katten har uppsikt över

sin omgivning samt ge katten möjlighet att gå igenom sin hemmiljö genom så

kallad ”patrullering”. Vid jakt och lek bör katten få utföra fullständiga

jaktsekvenser genom att tillåtas fånga det redskap som används, såsom

vippor med fjäder eller liknande.

3 KAP. FÖRVARINGSUTRYMMEN OCH UTRUSTNING

Skötsel och hygien i förvaringsutrymmen

1 § Förvaringsutrymmen, utom bostäder, där hundar och katter hålls ska vara

utformade och inredda så att tillsyn av djuren kan ske utan svårighet. Utrymmena ska

vara enkla att inspektera och rengöra samt vid behov kunna desinficeras.

Kravet på möjlighet till desinficering enligt första stycket gäller inte för förvarings-

utrymmen utomhus.

SJVFS 2020:8

8

2 § Förvaringsutrymmen för hundar och katter ska hållas tillfredsställande rena.

Detsamma gäller den inredning och utrustning samt övriga föremål som används i

dessa utrymmen.

Allmänna råd till 3 kap. 2 §

Boxar i kattstallar bör punktstädas för att öka tryggheten och minska stress

hos djuren. Punktstädning innebär att förvaringsutrymmen städas områdes-

vis så att djuren ständigt har kvar lite av sin egen doft i miljön.

Klimat och luftkvalitet i förvaringsutrymmen

3 § Inomhusutrymmen för hundar och katter ska vara ventilerade så att tillförsel av

frisk luft samt bortförande av fukt och luftföroreningar säkerställs. Därutöver ska

utrymmena vara anpassade så att djuren utan svårigheter kan upprätthålla värme-

balans.

4 § Hundar och katter får endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som över-

stiger 1500 ppm koldioxid och 2 ppm ammoniak.

5 § Kojor till hundar och katter ska vara isolerade, väl ventilerade och utformade så

att djuren utan svårigheter kan upprätthålla värmebalans. De ska vara konstruerade så

att de skyddar mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt. Vid behov ska det

finnas ett vindfång eller en vindsluss inne eller utanför kojan för att på så sätt förhindra

att det blåser rakt in i den. Djuren ska kunna fritt gå in och ut ur kojan utan svårigheter.

Liggplatser och liggkomfort

6 § Grundläggande bestämmelser om stall och andra förvaringsutrymmen finns i

2 kap. 6 § djurskyddslagen (2018:1192).

7 § Liggplatser till hundar och katter ska vara så stora och i sådant antal att alla djur

samtidigt kan ligga och vila i en naturlig ställning.

8 § Liggplatser till hundar och katter ska vara torra och rena samt ha mjukt underlag.

Liggplatser till hundar i förvaringsutrymmen ska vara utformade så att hunden

normalt ges möjlighet att bädda.

Dagsljus och belysning i förvaringsutrymmen

9 § Grundläggande bestämmelser om klimat, ljus- och ljudförhållanden i stall och

andra förvaringsutrymmen finns i 2 kap. 6 § djurskyddslagen (2018:1192) och 2 kap.

14 § djurskyddsförordningen (2019:66).

10 § Hundar och katter ska ha tillgång till dagsljus och vid behov belysning som

stödjer deras dygnsrytm och beteendebehov.

11 § Inomhusutrymmen för hundar och katter ska vara försedda med lämplig belys-

ning som ska vara placerad och reglerad så att djuren inte utsätts för obehag.

Belysningen ska medge att tillsyn och skötsel av djuren och djurutrymmena kan ske

utan svårigheter.

SJVFS 2020:8

9

Siktbarriärer och avskildhet

12 § Hundar och katter ska vid behov ha möjlighet till avskildhet från andra djur.

Genom utformningen av de utrymmen där djuren hålls, inredningen eller siktbarriärer

ska djuren kunna välja om de vill vara inom eller utom synhåll för varandra.

13 § I hund- och kattstallar ska väggarna mellan boxarna vara utrustade med sikt-

barriärer.

14 § Stängsel eller galler mellan två rastgårdar ska vid behov förses med siktbarriärer.

15 § En siktbarriär får täcka hela väggen mellan två intilliggande förvaringsutrymmen

endast i de fall djuren uppvisar stress eller aggressivitet mot varandra.

Miljöberikning i förvaringsutrymmen för hundar

16 § Förvaringsutrymmen, utom kojor och transportburar, där hundar hålls ska vara

miljöberikade. Berikningen ska inte utsätta djuren för ökad skaderisk. Berikningen ska

vara anpassad efter typ av förvaringsutrymme och de hundar som hålls i det samt

kunna ge en funktionell återkoppling till det enskilda djuret.

Allmänna råd till 3 kap. 16 §

För att uppfylla kravet på berikning bör det finnas möjlighet för djuret att

gräva och söka foder, stolpar att markera på samt hållbara leksaker.

Berikningen bör roteras och bytas ut regelbundet om möjligt.

17 § Förvaringsutrymmen utomhus där hundar hålls ska ha minst en utsiktspost i form

av en från marken upphöjd liggyta. Utsiktspostens höjd över marken ska vara

tillräcklig för att hunden ska kunna spana över omgivningen. Utsiktsposten ska ha

lämpligt underlag och djuren ska kunna ta sig till och från utsiktsposten utan svårighet.

Utsiktsposterna ska vara så många samt ha sådan storlek och utformning att samtliga

hundar samtidigt kan stå, sitta eller ligga ner i naturlig ställning på dem.

Miljöberikning i förvaringsutrymmen för katter

18 § Förvaringsutrymmen, utom kojor och transportburar, där katter hålls ska vara

miljöberikade. Berikningen ska inte utsätta djuren för ökad skaderisk. Berikningen ska

vara anpassad efter de katter som hålls i utrymmet och kunna ge en funktionell åter-

koppling till det enskilda djuret. Såväl ytan som höjden i förvaringsutrymmet ska

användas för miljöberikningen.

Allmänna råd till 3 kap. 18 §

För att uppfylla kravet på berikning bör det finnas upphöjda liggplatser,

hyllor alternativt gångbrädor att gå på, gömställen, leksaker för stimulans av

jaktbeteenden samt klösbräda eller liknande som ger katten möjlighet att

klösa.

Krav på kattlåda

19 § Katter ska ha tillgång till kattlåda för att uträtta sina behov om de hålls inomhus

och saknar fri tillgång till utomhusvistelse.

SJVFS 2020:8

10

En kattlåda ska vara av lämplig storlek och placeras så att katten kan uträtta sina

behov i avskildhet från andra katter. Den ska placeras på lämpligt avstånd från vatten-

och foderskålar samt innehålla strömaterial som katten kan gräva i. Kattlådan ska

hållas tillfredsställande ren och normalt städas varje dag.

Riskförebyggande åtgärder

20 § Grundläggande bestämmelser om inredning och utrustning finns i 2 kap. 7 §

djurskyddslagen (2018:1192).

21 § Föremål eller ämnen som kan vara skadliga för djur ska förvaras oåtkomligt för

dem.

22 § Djurhållaren ska vidta åtgärder för att förhindra fallskador på hundar och katter

i förvaringsutrymmen.

23 § Djurhållaren ska vidta åtgärder för att förebygga risk för brand i hund- och

kattstallar3.

I hund- och kattstallar ska det finnas godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid

brand.

Särskilda krav för hållande av hundar och katter utomhus

24 § Hundar och katter som hålls i förvaringsutrymmen utomhus ska ha tillgång till

platser som kan ge skugga och sol samt skydd mot vind och nederbörd.

Hundar och katter ska kunna välja att vistas på mark som är tillräckligt dränerad för

normala väderleksförhållanden. Underlaget ska vara av sådant material att hundar eller

katter utan svårighet kan vistas på det. Arean ska minst motsvara de mått som anges i

10 kap. 4 § vad gäller hund och 10 kap. 9 § vad gäller katt.

25 § För hundar och katter som hålls i förvaringsutrymmen utomhus ska minst en av

följande punkter vara uppfylld:

1. Djuren har fri tillgång till liggplatser inomhus som uppfyller kraven i 7 och

8 §§. Djuren ska utan svårigheter kunna upprätthålla värmebalans vid

liggplatserna. Inomhusutrymmet ska vara tillräckligt stort och utformat på

ett sådant sätt att tillsyn av djuren och skötseln av utrymmet kan ske utan

svårigheter.

2. Djuren har tillgång till koja.

Kraven på liggplats eller koja till hundar och katter enligt första stycket gäller inte

utomhusutrymmen som endast används för rastning.

Allmänna råd till 3 kap. 25 §

Liggplatser som ordnas i inomhusutrymmen som saknar tillräcklig upp-

värmning bör ha uppvärmda bäddar eller en bädd av halm eller annat

jämförbart material som djuren kan bädda ner sig i.

3 Övergångsbestämmelser finns på s. 22

SJVFS 2020:8

11

Särskilt om förvaringsutrymmen för hållande av hundar och katter vid

förlossning och digivning

26 § Digivande tikar och digivande honkatter ska ha tillgång till en lugn och ostörd

plats för sig och ungarna.

27 § Tikar och honkatter ska ges möjlighet att föda sina ungar i avskildhet.

28 § Utrymmen som används till dräktiga och digivande tikar och honkatter ska vara

inredda så att djuren kan ges skydd mot kyla och värme.

29 § Digivande tikar ska ha tillgång till en särskild liggplats som är oåtkomlig för

ungarna och ska utan hjälp kunna förflytta sig mellan ungarna och den särskilda

liggplatsen.

Särskilda krav på förvaringsutrymmen för tillståndspliktiga anläggningar

30 § I anläggningar där djur hålls och för vilka det krävs tillstånd enligt 6 kap. 4 §

djurskyddslagen (2018:1192) ska om det är aktuellt följande krav vara uppfyllda:

1. Djur som behöver särskild vård ska kunna tas omhand i ett närbeläget

utrymme som kan värmas upp. Djuren ska kunna förvaras individuellt om

det behövs.

2. Djur ska kunna duschas eller badas vid behov.

3. Förvaring, beredning och annan hantering av foder ska skötas så att en god

foderhygien säkerställs.

Utrustning som ger djur elektrisk stöt

31 § Bestämmelser om förbud samt undantag från förbud mot att använda anord-

ningar som ger djur elektrisk stöt finns 2 kap.16 och 17 §§djurskyddsförordningen

(2019:66).

32 § Om elstängsel används ska det vara väl synligt för de hundar och katter som hålls

innanför stängslet. Elstängsel får endast användas utomhus och under förutsättning att

djuren kan nå det från marken. Stängslet får inte utformas så att djur kan fastna i det4.

Särskilt om utrustning till hundar

33 § Grundläggande bestämmelser om förbud mot att aga, skada eller överanstränga

djur finns i 2 kap. 9 § djurskyddslagen (2018:1192).

34 § Munkorg får endast användas på hund tillfälligt och under förutsättning att

följande villkor är uppfyllda:

1. Det finns ett särskilt behov för användningen av munkorgen.

2. Djuret hålls under kontinuerlig uppsikt.

3. Djuret kan vid behov sänka sin kroppstemperatur genom att hässja.

Med särskilt behov enligt första stycket avses åtgärder såsom rastning av aggressiva

hundar, beslut om krav på användning av munkorg som riktats mot djurhållaren av en

4 Övergångsbestämmelser finns på s. 22.

SJVFS 2020:8

12

behörig myndighet, träning av och tävling med hund där munkorg används, under-

sökning och behandling av skador samt skötselåtgärder som av säkerhetsskäl kräver

munkorg.

Med hässja enligt första stycket menas att hunden andas med öppen mun med en

andningsfrekvens på 200-400 andetag per minut.

Under förutsättning att punkt 3 i första stycket är uppfylld samt att hunden är

försedd med pejlutrustning som med god marginal täcker det jaktområde där hunden

rör sig i, får munkorg användas tillfälligt i samband med jakt av vildsvin för att

förhindra skador på kultingar. Munkorg får dock inte användas på snötäckt mark om

det finns risk för isbildning i munkorgen.

35 § Stackelhalsband får inte användas på hundar. Med stackelhalsband menas ett

halsband med inåtvända taggar som styr hundens beteende genom smärta.

36 § Hundar får endast bindas upp i halsband som

1. saknar helstrypfunktion alternativt har spärr på strypfunktionen, samt

2. inte orsakar obehag eller lidande för djuret.

Uppbindning av hundar vid fordon

37 § Hundar får endast bindas upp vid ett stillastående fordon om en speciell uppbind-

ningsanordning

finns installerad på fordonet. Uppbindningsanordningen ska vara

utformad så att fordonet inte kan åka iväg utan att anordningen först avlägsnas.

Fordon som används för att rasta eller träna hundar

38 § Fordon som används vid rastning av hundar eller vid träning och tävling med

hundar ska gå att få stopp på så snabbt att fordonet inte kan köra på eller på annat sätt

skada djuren. Djurhållaren ska ha full uppsikt över djuren från förarplatsen. Bil eller

annat fordon med stängd förarhytt får inte användas.

39 § Hundar får endast anspännas med lina fäst framför eller bredvid ett fordon eller

annan utrustning. Hastigheten ska anpassas till den långsammaste hundens förmåga att

förflytta sig utan risk för att överansträngas.

4 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL

Allmänt om tillsyn och skötsel av hundar och katter

1 § Djurägaren och djurhållaren har ansvaret för hundars och katters välbefinnande.

Tillsynen av djuren ska vara så grundlig att missförhållanden inklusive avvikande

beteenden hos djuren uppmärksammas. Djurhållaren ska vidta de åtgärder som behövs

för att komma till rätta med missförhållanden och avvikande beteenden hos djuren.

2 § Hundar och katter ska normalt ges tillsyn minst två gånger per dygn. Djur som är

i större behov av omvårdnad ska ges tillsyn oftare. Detta gäller särskilt nyfödda, sjuka

eller skadade djur, djur som beter sig onormalt samt tikar och honkatter vid tiden kring

förlossningen.

SJVFS 2020:8

13

3 § Hundar och katter ska hållas tillfredsställande rena och pälsen ska skötas vid

behov. Pälsens naturliga förmåga för en bra isolering från värme och kyla ska

upprätthållas. Tovor, eller annat som påverkar djurets välfärd negativt, ska förebyggas

och åtgärdas.

4 § Hundars och katters klor ska inspekteras regelbundet och klippas vid behov.

5 § God tandhälsa ska upprätthållas hos hund och katt.

Särskilt om skötsel av hundar

6 § Hundar ska rastas utomhus varje dag. Om en hund hålls permanent i rastgård ska

den rastas dagligen på annan plats.

7 § Hundar som hålls inomhus utan fri tillgång till utomhusutrymme ska rastas

regelbundet med hänsyn till deras rörelsebehov, ålder och hälsotillstånd.

Allmänna råd till 4 kap. 7 §

Hundar bör rastas regelbundet minst var sjätte timme dagtid. Unga och äldre

hundar bör rastas oftare.

8 § Endast hundar som är lämpade för ständig utomhusvistelse under den kalla års-

tiden får hållas utomhus dygnet runt vintertid.

9 § Om hundar ska lämnas ensamma ska de gradvis vänjas vid det. Djurhållaren ska

ta särskild hänsyn till unga hundar och hundar som genom sitt beteende visar tecken

på oro och obehag när de blir lämnade ensamma.

Allmänna råd till 4 kap. 9 §

Tecken på oro och obehag är t.ex. vokalisering i form av gny, skall eller

ylande, apati, matvägran, förstörande av inredning eller att hunden uträttar

sina behov på olämplig plats.

Särskilt om grupphållning av hundar

10 § Hundar får hållas i par eller grupp under förutsättning att de fungerar väl till-

sammans.

När hundar hålls i par eller grupp ska det finnas tillräckligt med föremål och

berikning för att minimera risken för konkurrens och resursvaktande.

Allmänna råd till 4 kap. 10 §

För att undvika konflikter bör det finnas leksaker, skilda liggplatser, foder-

och vattenskålar samt kojor som hundarna kan välja emellan. Unga hundar

bör umgås med andra hundar för att på så sätt ge dem goda förutsättningar

att kunna hållas tillsammans med artfränder.

Särskilt om grupphållning av katter

11 § När katter hålls i par eller grupp ska djurhållaren sträva efter att skapa och

bibehålla socialt stabila grupper där så få djur som möjligt byts ut över tid. Med socialt

stabil kattgrupp avses en grupp där individerna har ett utbyte av varandra genom att

t.ex. tvätta, sova bredvid varandra och leka med varandra.

SJVFS 2020:8

14

Allmänna råd till 4 kap. 11 §

Unga katter bör umgås med andra katter för att på så sätt ge dem goda förutsätt-

ningar att kunna hållas tillsammans med artfränder.

12 § När katter hålls i par eller grupp i ett förvaringsutrymme utan möjlighet att lämna

gruppen ska antalet kattlådor, foder- och vattenskålar, leksaker som ger katter utlopp

för jaktinstinkt, liggplatser och gömslen anpassas i antal för att minska risken för

konkurrens och resursvaktande.

5 KAP. UTFODRING OCH VATTNING

1 § Hundar och katter ska dagligen utfodras så att följande krav uppfylls:

1. Fodret garanterar tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel

som främjar en god hälsa för djuret.

2. Fodret ger förutsättningar att förebygga hälsostörningar.

3. Utfodringen resulterar i ett hälsosamt hull.

Allmänna råd till 5 kap. 1 §

Utfodring av katter bör ske fler gånger under dygnet för att efterlikna deras

naturliga ätbeteende.

2 § Hundar och katter ska ha fri tillgång till dricksvatten om de

1. hålls inomhus,

2. hålls utomhus när yttertemperaturen är över noll grader Celsius,

3. är sjuka,

4. är högdräktiga eller under digivningsperioden, eller

5. genom sitt beteende visar ett ökat behov av vatten.

Hundar och katter som inte har fri tillgång till dricksvatten ska ges vatten så ofta att

de kan tillgodogöra sig nödvändig mängd över dygnet, dock minst två gånger per dygn.

3 § Foder- och vattenskålar eller motsvarande ska hållas tillfredsställande rena. De

ska vara placerade och dimensionerade så att hundar och katter kan inta foder och

vatten utan risk för stress eller skador.

Allmänna råd till 5 kap. 3 §

1. Foder, vatten och liggplats bör inte placeras i närheten av varandra.

2. När katter hålls i par eller grupp bör foder och vatten placeras på olika

ställen och höjder för att djuren ska kunna äta och dricka ostört.

6 KAP. AVEL

Grundläggande förutsättningar för att avla med hundar och katter

1 § För att hundar och katter ska få användas i avel ska följande krav vara uppfyllda:

1. Föräldradjuren ska ha lämpliga anatomiska, fysiologiska och beteende-

mässiga egenskaper och dessa egenskaper får inte riskera att påverka

negativt varken föräldradjurens eller avkommornas hälsa och välfärd.

SJVFS 2020:8

15

2. Föräldradjuren ska vara i god fysisk och psykisk hälsa inför parningen.

Allmänna råd till 6 kap. 1 §

En veterinär bör bedöma om en tik som är sju år eller äldre är lämplig att använ-

das i avel.

2 § Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplane-

rad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.

Allmänna råd till 6 kap. 2 §

Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat

sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

Förbud att avla under vissa förutsättningar

3 § Hundar och katter får inte användas i avel om någon av följande punkter är

aktuella:

1. De har sjukdomar, letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan

nedärvas och kan medföra lidande för deras avkommor, eller kan hindra

avkommorna

att bete sig naturligt.

2. De är eller är med stor sannolikhet bärare av recessivt anlag för sjukdom,

letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan medföra lidande eller

negativt påverka avkommornas naturliga beteende, såvida inte parning sker

med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag.

3. Parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för

sjukdom eller funktionshinder hos avkomman. Med funktionshinder avses

ett tillstånd som försvårar naturliga beteenden eller funktioner hos djur.

4. De uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller

aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga situationer.

5. De saknar normalt utvecklade könsorgan samt saknar sådana kropps- och

fortplantningsfunktioner som är normala för arten och som främjar ett

naturligt beteende.

6. Parningskombinationen kan antas resultera i ökad risk för förlossnings-

svårigheter.

Allmänna råd till 6 kap. 3 § punkt 3

En riskbedömning bör baseras på kunskap om rasegenskaper och närbesläktade

djur inklusive erfarenheter avseende tidigare producerade avkommor. 5

Hundar och katter som har förlösts med kejsarsnitt

4 § En tik eller en honkatt som har förlösts två gånger med kejsarsnitt får

fortsättningsvis inte användas i avel.

Om det upptäcks anatomiska defekter i samband med det första kejsarsnittet som

gör det sannolikt att kejsarsnitt kommer att behöva utföras vid framtida dräktighet får

tiken eller honkatten inte användas i avel igen.

5 Tillgänglig information enligt 3 § punkt 3 kan t.ex. hämtas via Svenska Kennelklubbens hälso- och avelsstrategier, Sveriges

Kattklubbars Riksförbunds (SVERAK: s) information om avel och uppfödning, vetenskapliga publikationer eller Reproduktions-

centrum för hund katt vid Universitetsdjursjukhuset vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

SJVFS 2020:8

16

Särskilt om hundavel

5 § En tik får inte paras tidigare än vid 18 månaders ålder. Med parning avses såväl

naturliga som artificiella metoder som kan resultera i att tiken blir dräktig.

Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken ges minst 12 månaders vila

före nästa valpning om inte en veterinär bedömer att en kortare tid är acceptabel ur

djurskyddssynpunkt.

Allmänna råd till 6 kap. 5 §

I bedömningen om en kortare period av vila är acceptabel bör veterinären ta

hänsyn till tikens senaste kullstorlek, tikens kondition vid tidpunkt för parning

och hur lång tid som har gått mellan löpen.

6 § Hundar får inte tvingas till parning genom att hållas fast om de uttrycker obehag

eller försöker komma undan.

7 § Hundvalpar får inte skiljas från modern, eller en likvärdig tik som ersättare för

henne, annat än tillfälligt så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Valparna

ska hållas på detta sätt tills de har uppnått åtta veckors ålder. Avvikelse från den

angivna tiden kan godtas

om valparna helt har övergått till fast föda samt valparnas

hälsa och välfärd i övrigt är god. Bedömningen av om valparnas hälsa är god ska göras

av en veterinär.

Hundvalpar ska under tiden tillsammans med modern eller hennes ersättare hållas i

en trygg och lugn miljö.

Allmänna råd till 6 kap. 7 §

1. För att försäkra sig om att valparnas välfärd är god vid separationen från

modern eller hennes ersättare bör djurhållaren ha konstaterat att tiken inte

längre erbjuder valparna möjlighet att dia och att valparna inte uppvisar

kvarstående motivation för att dia genom att t.ex. uppvisa frustrerat

tiggbeteende riktat mot tikens juver. Valparna bör inte heller uppvisa

långdragen vokalisering (gnällande) när tiken inte är hos dem.

2. Under de sista veckorna före separationen av valparna från modern eller

hennes ersättare bör djurhållaren, om möjligt, hålla dem tillsammans med

andra vuxna hundar.

3. Djurhållaren bör hålla valparna i sin ursprungliga uppväxtmiljö under

tiden de hålls tillsammans med modern eller hennes ersättare.

Särskilt om kattavel

8 § En honkatt får inte avsiktligt paras tidigare än vid 10 månaders ålder. Med parning

avses såväl naturliga som artificiella metoder som kan resultera i att katthonan blir

dräktig.

9 § Kattungar får inte skiljas från modern, eller en likvärdig katthona som ersättare

för henne, annat än tillfälligt så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad.

Kattungarna ska hållas på detta sätt tills de har uppnått 12 veckors ålder. Avvikelse

från den angivna tiden kan godtas om kattungarna helt har övergått till fast föda samt

kattungarnas hälsa och välfärd i övrigt är god. Bedömningen av om kattungarnas hälsa

är god ska göras av en veterinär.

SJVFS 2020:8

17

Kattungar ska under tiden tillsammans med modern eller hennes ersättare hållas i

en trygg och lugn miljö.

Allmänna råd till 6 kap. 9 §

1. För att försäkra sig om att kattungarnas välfärd är god vid separationen

från modern eller hennes ersättare bör djurhållaren ha konstaterat att

katthonan inte längre erbjuder ungarna möjlighet att dia, att katthonan inte

längre tvättar sina ungar samt att kattungarna inte uppvisar intensiv och

långdragen vokalisering (gråt) när inte katthonan är hos dem.

2. Djurhållaren bör hålla kattungarna i sin ursprungliga uppväxtmiljö under

tiden de hålls tillsammans med modern eller hennes ersättare. Detta gäller

inte om modern eller hennes ersättare själv väljer att flytta på ungarna.

7 KAP. FÖRSÄLJNING M.M.

1 § Försäljning av hundar och katter i zoobutiker, på marknader eller liknande anlägg-

ningar får inte förekomma.

2 § Hundar och katter får inte användas som vinster i lotterier, tävlingar eller liknande

arrangemang.

8 KAP. HANTERING AV OMHÄNDERTAGNA DJUR

1 § Hundar och katter som har omhändertagits enligt 9 kap. 5 eller 6 §§ djurskydds-

lagen (2018:1192) får inte omplaceras enligt 9 kap. 8 § djurskyddslagen utan att deras

medicinska och mentala status har granskats, om detta inte bedöms uppenbart

obehövligt.

Om djurets medicinska eller mentala status inte medger omplacering, om behand-

ling av djuret bedöms vara utsiktslös eller om det finns andra berättigade skäl ska

djuret avlivas.

Hållande av omhändertagna hundar och katter i väntan på omplacering får inte ut-

sätta djuren för långvarig stress. Det gäller särskilt omhändertagna förvildade katter

som har levt utomhus och som genom sitt beteende visar tecken på stress.

Bestämmelserna i andra och tredje stycket gäller även hundar och katter som

omplaceras genom en organisation som bedriver omplaceringsverksamhet.

9 KAP. KRAV PÅ PERSONAL OCH KOMPETENS FÖR TILLSTÅNDS-

PLIKTIG VERKSAMHET

Grundläggande krav på personal och kompetens

1 § Den som driver verksamhet med hund eller katt som kräver tillstånd enligt 6 kap.

4 § djurskyddslagen (2018:1192) ska ha tillgång till tillräcklig personal för att kunna

säkerställa att bestämmelserna i dessa föreskrifter ska kunna följas.

SJVFS 2020:8

18

2 § Den som driver verksamhet med hund eller katt som kräver tillstånd enligt 6 kap.

4 § djurskyddslagen (2018:1192) ska ha tillräcklig kompetens anpassad efter verk-

samhetens art. Kompetensen ska ha förvärvats genom utbildning6 eller motsvarande

erfarenhet relevant för den djurhållning som tillståndet omfattar.

Vid prövning av tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen får länsstyrelsen medge

att djurhållaren startar sin verksamhet trots att han eller hon inte uppfyller kravet på

kompetens enligt första stycket under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

1. Djurhållaren redovisar en tidsplan för komplettering av den kompetens som

behövs för att bedriva verksamheten.

2. Kompetensbristen bedöms endast ha ringa påverkan på djurskyddet för de

djur som hanteras i verksamheten.

Särskilda kompetenskrav för tillståndspliktig hundhållning

3 § För tillståndspliktig hundhållning enligt 2 § gäller följande kompetenskrav7:

1. Hundens beteende inklusive oönskade beteenden som påverkar djuret eller

övrig hundhållning negativt.

2. Hundens grundläggande fysiologiska behov inklusive rörelsebehov.

3. Hundens behov av en god social och fysisk miljö.

4. Stress hos hund.

5. Enklare smittskydd.

6. Tillsyn och skötsel av hundar samt enklare hundsjukvård.

7. Djurskyddslagstiftningen.

8. Raskunskap.

9. Avelsrelaterade problem inom hundpopulationen som berörs.

10. Praktik.

Kompetenskravet enligt första stycket ska anpassas med hänsyn till den verksamhet

som har ansökt om tillståndet.

Kravet på praktik enligt första stycket gäller endast om innehavaren saknar tidigare

praktisk erfarenhet av verksamheten som berörs av tillståndet8.

Första, andra och tredje stycket gäller inte för tillståndspliktiga verksamheter som

har godkänts före det datum som dessa föreskrifter trädde i kraft.

Särskilda kompetenskrav för tillståndspliktig katthållning

4 § För tillståndspliktig katthållning enligt 2 § gäller följande kompetenskrav9:

1. Kattens beteende inklusive oönskade beteenden som påverkar djuret eller

övrig katthållning negativt.

2. Kattens grundläggande fysiologiska behov inklusive rörelsebehov.

3. Kattens behov av en god social och fysisk miljö.

4. Stress hos katt.

5. Enklare smittskydd.

6 Exempel på utbildningar är Svenska Kennelklubbens grundläggande uppfödarutbildning, Sveriges Kattklubbars Riksförbunds

(SVERAK: s) uppfödardiplomering, kurs i hund- och kattetologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Skolverkets utbildning

inom ramen för naturbruksprogram på gymnasienivå eller kvalitetssäkrad utbildning bedömd av Djurbranschens yrkesnämnd

(DYN).

7 Övergångsbestämmelser finns på s. 22.

8 Övergångsbestämmelser finns på s. 22.

9 Övergångsbestämmelser finns på s. 22.

SJVFS 2020:8

19

6. Tillsyn och skötsel av katter samt enklare kattsjukvård.

7. Djurskyddslagstiftningen.

8. Avelsrelaterade problem inom kattpopulationen som berörs.

9. Praktik.

Kompetenskravet enligt första stycket ska anpassas med hänsyn till den verksamhet

som har ansökt om tillståndet.

Kravet på praktik enligt första stycket gäller endast om innehavaren saknar tidigare

praktisk erfarenhet av verksamheten som berörs av tillståndet10.

Första, andra och tredje stycket gäller inte för tillståndspliktiga verksamheter som

har godkänts före det datum som dessa föreskrifter trädde i kraft.

10 KAP. MÅTTBESTÄMMELSER

Grundläggande bestämmelser om mått i förvaringsutrymmen

1 § De mått som anges i detta kapitel är minsta mått som ska vara uppfyllda för att få

hålla hundar och katter i olika förvaringsutrymmen.

Om inte annat anges ska takhöjden i ett förvaringsutrymme vara anpassad så att

skötseln av djuren och förvaringsutrymmet kan utföras utan svårigheter. Takhöjden

ska dessutom ge förutsättningar för att ventilationen i utrymmet fungerar väl.

2 § När hundar och katter har ständig tillgång till ett kombinerat inomhus- och

utomhusutrymme ska minst ett av dessa förvaringsutrymmen uppfylla de minimimått

som anges i 4, 6, 7 eller 9 §§. Djurhållaren ska då uppfylla samtliga krav som gäller i

denna författning för hållande av djur i det förvaringsutrymme som uppfyller minimi-

måtten.

3 § Ett utomhusutrymme som omgärdas av elstängsel ska minst vara:

1. 20 gånger minimimåtten för rastgård eller annat utomhusutrymme enligt 4 §

vid hållning av hund.

2. 20 gånger minimimåtten för utomhusutrymme enligt 9 § vid hållning av katt.

Förvaringsutrymmen för hundar

4 § Minsta utrymme för hund i rastgård eller annat utomhusutrymme anges i tabell 1

nedan. Måtten avser utrymmets minsta tillgängliga markarea i kvadratmeter.

Tabell 1. Rastgård eller annat utomhusutrymme

Mankhöjd

på hunden

Ensam hund

Par- eller grupphållning

Den största

hunden

För varje ytterligare hund ska mark-

arean ökas med

*

< 25 cm

7

7

4

25–35 cm

10

10

6

36–45 cm

15

15

8

10 Övergångsbestämmelser finns på s. 22.

SJVFS 2020:8

20

46–55 cm

16

16

10

56–65 cm

18

18

12

> 65 cm

20

20

14

* För varje ytterligare hund som läggs till adderas arean enligt den rad som motsvarar

denna hunds mankhöjd.

5 § Förvaringsutrymmen som endast används för att rasta hundar ska vara minst fem

gånger större än de minsta mått som anges i tabell 1 i 4 §. Måtten avser utrymmets

minsta tillgängliga markarea i kvadratmeter.

6 § Minsta utrymme för hund i box anges i tabell 2 nedan. Måtten avser boxens minsta

tillgängliga golvarea i kvadratmeter. En tik med valpar räknas här som en hund tills

valparna har uppnått tre veckors ålder.

Tabell 2. Box

Mankhöjd

på hunden

Ensam hund

Par- eller grupphållning

Den största

hunden

För varje ytterligare hund ska golvarean

ökas med

*

< 25 cm

2

2

1

25–35 cm

2

2

1,5

36–45 cm

2,5

2,5

1,5

46–55 cm

3,5

3,5

2

56–65 cm

4,5

4,5

2,5

> 65 cm

5,5

5,5

3

* För varje ytterligare hund som läggs till adderas arean enligt den rad som motsvarar

denna hunds mankhöjd.

7 § Minsta utrymme i box för tik som hålls tillsammans med sina valpar, som är äldre

än tre veckor och högst 12 veckor gamla, anges i tabell 3 nedan. Måtten avser boxens

minsta tillgängliga golvarea i kvadratmeter.

Tabell 3. Box för tik med valpar äldre än tre veckor

Mankhöjd på

tiken

Tik med

1 – 3 valpar

Från och med den fjärde valpen och för varje

ytterligare valp ska golvarean ökas med

< 25 cm

2

0,5

25–35 cm

3

0,7

36–45 cm

4

1

46–55 cm

5

1,2

SJVFS 2020:8

21

56–65 cm

7

1,5

> 65 cm

8

1,7

8 § En liggplats för hund i en hundkoja ska minst ha de mått som framgår av tabell 4

nedan. Om fler hundar delar på en koja ska den vara så stor att kraven i 3 kap. 7 § i

dessa föreskrifter är uppfyllda.

Tabell 4. Liggplats för hund i hundkoja

Längd

Bredd

Höjd

Hundens längd mätt från

nosspets till svansfäste

multiplicerat med 1,1

Hundens mankhöjd

multiplicerat med 1,1

Hundens mankhöjd

multiplicerat med 1,2

Förvaringsutrymmen för katter

9 § Minsta utrymme för katt i box, rastgård eller annat utomhusutrymme anges i tabell

5 nedan. Måtten avser utrymmets minsta tillgängliga golvarea eller markarea i

kvadratmeter. Med minsta höjd avses här det fria utrymmet i höjdled som katter kan

använda för att klättra och röra sig i utan hinder.

Tabell 5. Box, rastgård eller annat utomhusutrymme

Antal katter

Box i högst 90 dagar

Box i mer än 90 dagar

Förvaringsutrymme utomhus

Tillgänglig

area, m 2

Minsta

sida, m

Minsta

höjd, m

Tillgänglig

area, m 2

Minsta

sida, m

Minsta

höjd, m

1

1,5

1.2

1,9

6

1.2

1,9

2

eller 1 katthona

med ungar

1,5

1,2

1,9

6

1,2

1,9

3

2,1

1,2

1,9

6

1,2

1,9

För varje

ytterligare katt

ökas arean med

0,7

2

Allmänna råd till 10 kap. 9 §

Katter som hålls i utrymmen för högst 90 dagars förvaring bör dagligen rastas

i annat förvaringsutrymme som minst uppfyller måtten för hållande av katter i

mer än 90 dagar.

10 § En kattfälla ska invändigt vara så stor att hela katten får plats i den när fällans

lucka stänger. Med kattfälla avses ett redskap som är utformat för att fånga katt levande

och hålla kvar den till dess att den kan omhändertas.

SJVFS 2020:8

22

En kattfälla ska placeras så att katten skyddas mot ogynnsamt väder och andra

omständigheter som kan ge upphov till lidande.

En kattfälla ska ha tillsyn minst morgon och kväll med högst 12 timmars mellanrum

och djuret ska omhändertas omedelbart vid påträffad fångst.

Allmänna råd till 10 kap. 10 §

En kattfälla som inte står under kontinuerlig bevakning bör vara utrustad

med larmanordning så att det infångade djuret snabbt ska kunna omhän-

dertas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 15 juni 2020. De allmänna råden ska gälla från

och med samma datum. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:28) om hållande av hund och katt.

2. Bestämmelserna om särskilda kompetenskrav för tillståndspliktig hundhållning och

tillståndspliktig katthållning i 9 kap. 3 respektive 4 §§ i den nya författningen gäller

dock från och med den 1 januari 2022.

3. Bestämmelsen om djurhållarens skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga brand

i hund- och kattstallar i 3 kap. 23 § första stycket i den nya författningen gäller från

och med den 1 januari 2025 för de hund- och kattstallar som var i bruk när den nya

författningen trädde i kraft.

4. Bestämmelserna om elstängsel i 3 kap. 32 § i den nya författningen gäller från och

med den 1 januari 2022 för de inhägnade förvaringsutrymmen som var i bruk när den

nya författningen trädde i kraft.

5. Bestämmelserna om krav på utbildning för den som driver ett hunddagis eller

hundpensionat enligt 2 kap. 22 § i den gamla författningen samt krav på kunskap för

den som driver ett katthem eller kattpensionat enligt 3 kap. 10 § i den gamla

författningen gäller dock till och med den 31 december 2021.

6. Förvaringsutrymmen som har uppförts i enlighet med måttbestämmelserna i 2 kap.

23–25 §§ och 3 kap. 11 och 12 §§ i den gamla författningen och som var i bruk innan

den nya författningen trädde i kraft får användas till dess att de ändras genom ny- om-

eller tillbyggnad.

CHRISTINA NORDIN

Alexandre Barchiesi

(Djurvälfärdsenheten)