SJVFS 2021:20

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:20

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden;

Utkom från trycket den 4 juni

2021

Omtryck

beslutade den 3 juni 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen (1989:281) om

jordfonden, att det i verkets föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden1 ska införas

två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

1 § Frågor om förvärv och överlåtelser samt förvaltning av jordfondsfastigheter prövas

av länsstyrelserna.

1 a § Länsstyrelserna ska till Jordbruksverket redovisa vinster som gjorts vid

fastighetsförsäljningar. Redovisningen ska lämnas högst en gång per kvartal och på

begäran av Jordbruksverket. (SJVFS 2021:20).

1 b § Länsstyrelserna tilldelas fondramar av Jordbruksverket efter redovisat behov.

Fondramar som inte nyttjas återtas av Jordbruksverket. (SJVFS 2021:20).

2 § Länsstyrelserna får vid försäljning av jordfondsfastigheter ur köpeskillingen ta ut

en avgift motsvarande tre procent av köpeskillingen för täckande av en del av

kostnaderna för administrationen av fonden i enlighet med 7 § första stycket

förordningen (1989:281) om jordfonden. I omarronderingsområden får avgiften sättas

till fyra procent av köpeskillingen. Vilka områden som utgör omarronderingsområden

framgår av bilagan till jordförvärvsförordningen (2005:522). (SJVFS 2009:37).

3 § Beslut att sälja jordfondsfastighet till ledamot i eller anställd inom länsstyrelsen

eller Jordbruksverket ska underställas Jordbruksverkets prövning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 1992, då lantbruksstyrelsens

föreskrifter (LSFS 1990:28) om jordfonden ska upphöra att gälla.

2. Denna författning3 träder i kraft den 1 februari 1998.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2009:37.

2 SJVFS 1991:77.

3 SJVFS 1998:4.

Godkänd 2021-06-03 av Christina Nordin

SJVFS 2021:20

2

3. Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2004.

4. Denna författning5 träder i kraft den 1 juli 2009.

Denna författning6 träder i kraft den 1 juli 2021.

CHRISTINA NORDIN

Anna Orestig

(Näringsutvecklingsenheten)

AJ E-Print AB, Stockholm, 2021

4 SJVFS 2003:73.

5 SJVFS 2009:37.

6 SJVFS 2021:20.

Godkänd 2021-06-03 av Christina Nordin