SJVFS 2021:6

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:6

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk

yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin;

Saknr Y12

Utkom från trycket

den 9 april 2021

Omtryck

beslutade den 8 april 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2, 2 a och 17 §§ bisjukdomsför-

ordningen (1974:212), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av

amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin2

dels att 13 b, 14, 16 a, 23, 24, 26, 28, 29 och 31 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 13 b, 18, 23 och 28 §§ ska utgå,

dels att 1 a, 1 b, 7, 10 a–10 c, 13 a, 16, 17 a, 18, 21, 36 a–36 c, 37, 39 c och 50 §§

samt rubriken närmast före 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas fyra nya paragrafer, 13 c–13 e och 14 a §§,

av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

1 a § Grundläggande bestämmelser om bekämpning av amerikansk yngelröta,

varroakvalster och trakékvalster finns i bisjukdomslagen (1974:211) och

bisjukdomsförordningen (1974:212).

Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djur-

sjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa

(”djurhälsolag”)3 samt till denna förordning antagna genomförandeförordningar och

delegerade förordningar. (SJVFS 2021:6).

1 b §4 I föreskrifterna motsvarar begreppen skyddszon, övervakningszon och

restriktionszon de områden som i bisjukdomsförordningen benämns ”smittat”.

Om inte något annat anges i tredje stycket betyder ord och uttryck i dessa före-

skrifter samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429.

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifer och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänter (EUT L

241, 17.9.2015, s. 1, Celex 32015L1535). De föreskrifter som har anmälts är 1 a, 1 b, 14 a, 16, 17 a, 18, 21, 36 a–36 c, 42 och

42 a §§.

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2018:47.

3 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1 (Celex 32016R0429).

4 Ändringen innebär bl.a. att orden skyddsområde, zon 1, zon 2, zon 3 och övervakningsområde har tagits bort från definitionerna.

Dessa har i föreskrifterna ersatts av skyddszon, restriktionszon och övervakningszon som definieras i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2016/429.

SJVFS 2021:6

2

I dessa föreskrifter avses med:

Bibostad

En bikupa eller någon annan konstruktion där

honungsbin hålls.

Bigård

Samtliga bisamhällen som, av en eller flera

biodlare,

är

uppställda

samma

uppställningsplats.

Bin

Alla levnadsstadier av insekten Apis mellifera.

Biodlare

En fysisk eller juridisk ägare till bisamhällen i

en bigård eller annan person som företräder

ägaren av bisamhällena i tillsynen och

skötseln av bisamhällena i en bigård.

Biodlingsprodukter

Honung, bivax, propolis, drottninggelé och

pollen.

Biodlingsredskap

Redskap och utrustning som används i

biodling och som kommer i direkt kontakt

med biodlingsprodukter eller bin.

Kontaktbigård

En bigård vars bin, inklusive enskilda

drottningar, begagnade bibostäder, begagnade

biodlingsredskap,

skyddsutrustning

eller

biodlingsprodukter har varit i kontakt med en

annan bigård med konstaterad amerikansk

yngelröta eller med konstaterade varroa- eller

trakékvalster och på sådant sätt att smitta kan

överföras.

Nationellt referenslaboratorium

för bihälsa

Det svenska laboratorium som regeringen har

utsett till det Europeiska referenslaboratoriet

för bihälsas motsvarighet i Sverige.

Nedfallsprov

Provtagningsmetod som innebär att nedfall

från bisamhälle samlas in under minst tio

dagar i syfte att påvisa varroakvalster i ett

bisamhälle.

Provtagning

En

provtagning

för

undersökning

av

amerikansk yngelröta, varroakvalster eller

trakékvalster som har utförts

av en

tillsynsman eller en veterinär.

Samlingsprov

Ett prov av bin eller andra material samlat från

flera bisamhällen i en bigård som har tagits

enligt instruktion från det analyserande

laboratoriet.

Skattlåda

En tillfällig del av en bibostad som innehåller

ramar med huvudsakligen utbyggt vax där

SJVFS 2021:6

3

bina lagrar honung och som i normalfallet inte

innehåller bin, ägg eller yngel. (SJVFS

2021:6).

2 § Länsstyrelsen får för tillsynsdistrikt utse ersättare för tillsynsman. Denna tjänstgör

efter beslut av länsstyrelsen då tillsynsman har förhinder. Länsstyrelsen för

anteckningar om ersättares tjänstgöringstid.

Vad som i lag eller annan författning sägs om tillsynsman och dennes befogenheter

är även tillämpligt på ersättare för tillsynsman.

Till ersättare för tillsynsman utses i första hand tillsynsman i angränsande

tillsynsdistrikt.

Har tillsynsman och, om sådan utsetts, ersättare för tillsynsman förhinder, förordnar

länsstyrelsen tillsynsman i annat tillsynsdistrikt att tjänstgöra i deras ställe.

3 § Länsstyrelsen ska genast till Statens jordbruksverk sända uppgift om de personer

som utsetts till ersättare för tillsynsmän samt införa uppgifterna i länets

författningssamling och i ortstidning.

4 § Länsstyrelsen ska utfärda intyg som styrker tillsynsmans behörighet att utöva

bitillsyn. Tillsynsmannen ska vid förrättning kunna uppvisa denna handling.

5 § En tillsynsman ska

1. säkerställa att hon eller han i sitt arbete med bitillsyn inte bidrar till spridning

av smittsam bisjukdom eller skadegörare på bi,

2. ha god kännedom om biodlingen i sitt tillsynsdistrikt,

3. ha tillräcklig kännedom och kunskap om de beslut hon eller han utfärdar.

(SJVFS 2018:28).

5 a § En tillsynsmans beslut ska vara skriftligt. Tillsynsmannen får bara underteckna

ett beslut som är fullständigt ifyllt. (SJVFS 2018:28).

6 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

7 § En biodlare kan av Statens jordbruksverk utses såsom godkänd biodlare. Kraven

härför är genomgången bisjukdomskurs motsvarande vad som gäller för

bitillsynsmannautbildning samt minst tre års dokumenterad erfarenhet av biodling.

En tillsynsman får lämna en godkänd biodlare tillstånd till flera flyttningar av

bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar under en

bestämd tidsperiod, dock högst under tolv månader. Sådant tillstånd ska vara villkorat

av

1. att varroa eller amerikansk yngelröta ej påträffas i bigården,

2. att undersökningar med avseende på amerikansk yngelröta sker i anslutning

till varje flyttningstillfälle, och

3. att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn, adress,

telefonnummer och hur länge tillståndet gäller.

Tillstånd enligt andra stycket får inte lämnas till flytt ut från restriktionszon på

grund av förekomst av varroakvalster.

SJVFS 2021:6

4

Tillstånd enligt andra stycket till flytt inom en restriktionszon på grund av

förekomst av varroakvalster får lämnas trots att kravet enligt andra stycket 1 inte är

uppfyllt avseende varroakvalster. (SJVFS 2021:6).

Smittförklaring

8 § Får länsstyrelsen kännedom eller misstanke om smitta inom icke smittförklarat

område ska länsstyrelsen omedelbart underrätta Statens jordbruksverk.

Då skäl föreligger att upphäva eller ändra förklaring av område som smittat eller

misstänkt för smitta ska länsstyrelsen underrätta Statens jordbruksverk.

9 § Statens jordbruksverks beslut att förklara område smittat eller misstänkt för smitta

eller att upphäva eller ändra sådan förklaring ska länsstyrelsen låta införa i ortstidning.

Förvaring och bortförande

10 § Bibostäder, som ej längre hyser levande bin, samt honung eller bivax och avfall

av honung eller bivax får ej förvaras på sådant sätt att bin får tillträde därtill.

Utan hinder av första stycket får efter anmälan till tillsynsman bibostäder hållas

öppna för infångande av vildbisvärmar (svärmfångstkupor) under tiden 15 maj - 31

juli. Som svärmfångstkupor får endast användas väl rengjorda tomkupor, som tidigare

inte hyst bisamhälle smittat med amerikansk yngelröta. Utbyggda vaxkakor får härvid

endast användas om de kommer från bigård som de två föregående åren varit fri från

smitta. På kupan ska med namn, adress och telefonnummer tydligt anges vem den

tillhör.

10 a § Tillstånd enligt 8 § bisjukdomsförordningen ska vara tidsbegränsade.

Giltighetstiden för ett tillstånd får som längst gälla i tre månader, dock med beaktande

av de undantag som regleras i 7, 13 a, 13 c, 13 d och 36 c §§ avseende tillståndens

längd. Tillståndens längd ska stå i relation till risken att sprida amerikansk yngelröta,

varroakvalster och trakékvalster. (SJVFS 2021:6).

10 b § En tillsynsman får utan att ha undersökt ett bisamhälle ge tillstånd till att

drönare flyttas till en lokal för spermatappning. Detta gäller även om det bisamhälle

som drönarna kommer från finns i en restriktionszon. Tillståndet ska innehålla villkor

om att samtliga drönare ska avlivas efter spermatappningen. (SJVFS 2021:6).

10 c § En tillsynsman får utan föregående undersökning ge tillstånd till följande:

1. Flytt av begagnade bibostäder, med eller utan döda bin, direkt från en

restriktionszon till en anläggning för destruktion eller till en lokal för

sanering eller rengöring. Tillståndet ska villkoras med att bibostäderna måste

vara tillslutna och oåtkomliga för andra bin under transporten.

2. Flytt av begagnade biodlingsredskap direkt från en restriktionszon till en

anläggning för destruktion eller till en lokal för sanering eller rengöring.

Tillståndet ska villkoras med att redskapen ska vara förpackade så att bin inte

kan komma åt dem under transporten.

3. Sändande av begagnat vax till omsmältning under förutsättning att vaxet inte

kommer från ett bisamhälle med konstaterad amerikansk yngelröta.

Tillståndet ska villkoras med att vaxet ska vara förpackat så att bin inte kan

komma åt det under transporten.

SJVFS 2021:6

5

Tillstånd enligt första stycket får även ges för flytt från en bigård där det pågår ett

utbrott av amerikansk yngelröta eller trakékvalster. (SJVFS 2021:6).

11 § Statens jordbruksverk kan medge undantag från bestämmelserna om förvaring

och bortförande i denna författning.

Särskilda bestämmelser om amerikansk yngelröta

12 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

13 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

13 a § En tillsynsman får ge tillstånd till flytt av levande bin inklusive deras bibostad

från en bigård där amerikansk yngelröta är konstaterad under förutsättning att han eller

hon först har undersökt bigårdens återstående bisamhällen i enlighet med 38 b § och

resultatet av undersökningen visar att det inte finns några symptom på amerikansk

yngelröta.

En tillsynsman får ge tillstånd att skattlådor som hör till bisamhällen med symtom

på amerikansk yngelröta får flyttas för slungning. Ett sådant tillstånd ska villkoras med

att skattlådorna och dess ramar ska destrueras efter slungningen.

Tillstånden enligt första och andra stycket får gälla som längst en månad. (SJVFS

2021:6).

13 b § har upphävts genom (SJVFS 2021:6).

13 c § En tillsynsman får ge tillstånd till att levande bin med eller utan bibostad flyttas

från en skyddszon. Tillsynsmannen ska först undersöka bisamhällena i bigården i

enlighet med 37 eller 37 b §§ och vid denna undersökning inte se symtom på

amerikansk yngelröta. Om prov enligt 37 b § 2 har tagits, ska de vara fria från sporer

av amerikansk yngelröta.

Tillståndet enligt första stycket får gälla som längst en månad. (SJVFS 2021:6).

13 d § En tillsynsman får ge tillstånd till att skattlådor, utbyggda vaxkakor och avfall

av

sådana,

begagnade

bibostäder,

begagnade

biodlingsredskap

eller

biodlingsprodukter får flyttas från en skyddszon.

Om flytten enligt första stycket gäller material som har varit tillgängligt för ett

bisamhälle ska tillsynsmannen först undersöka bisamhällena i bigården i enlighet med

37 eller 37 b §§ och vid denna undersökning inte se symtom på amerikansk yngelröta.

Om prov enligt 37 b § 2 har tagits, ska de vara fria från sporer av amerikansk yngelröta.

Tillståndet enligt första stycket får gälla som längst en månad. Tillsynsmannen ska

villkora ett tillstånd att flytta skattlådor, begagnade bibostäder och begagnade

biodlingsredskap med att de ska vara sanerade innan de åter används i biodling.

(SJVFS 2021:6).

13 e § En tillsynsman får ge tillstånd till att levande bin med eller utan bibostad,

skattlådor, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder, begagnade

biodlingsredskap eller biodlingsprodukter flyttas från en övervakningszon. Om flytten

gäller material som har varit tillgängligt för ett bisamhälle ska tillsynsmannen först

undersöka bisamhällena i bigården i enlighet med 37 eller 37 b §§ och inte se symtom

SJVFS 2021:6

6

på amerikansk yngelröta. Om prov enligt 37 b § 2 har tagits, ska de vara fria från sporer

av amerikansk yngelröta.

Tillsynsmannen ska villkora ett tillstånd att flytta begagnade bibostäder och

begagnade biodlingsredskap enligt första stycket med att de ska vara rengjorda innan

de åter används i biodling.

Tillsynsmannen får delegera efterföljande undersökningar i enlighet med 7 § andra

stycket 2. (SJVFS 2021:6).

Särskilda bestämmelser om varroakvalster

14 § har upphävts genom (SJVFS 2021:6).

14 a § En tillsynsman får inte ge tillstånd till att levande bin flyttas från en

restriktionszon till ett område som inte omfattas av restriktioner på grund av

varroakvalster. (SJVFS 2021:6).

15 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

16 § En tillsynsman får ge tillstånd till att flytta följande från en restriktionszon där

varroakvalster har konstaterats:

1. utbyggda vaxkakor utan honung, ägg och larver,

2. avfall av vaxkakor,

3. rengjorda begagnade bibostäder, och

4. rengjorda biodlingsredskap. (SJVFS 2021:6).

16 a § har upphävts genom (SJVFS 2021:6).

17 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

17 a § Med undantag från vad som anges i 14 a § får en tillsynsman ge tillstånd till att

drottningar med högst 20 följebin och utan vaxkakor får flyttas från restriktionszon där

varroakvalster har konstaterats till inseminatörer i hela landet. Tillsynsmannen ska

villkora tillståndet med att inseminatören ska avlägsna eventuella varroakvalster från

drottningen och följebina, alternativt byta ut följebin med kvalster mot kvalsterfria bin.

Drottningen får efter insemineringen flyttas till valfri bigård. (SJVFS 2021:6).

18 § En tillsynsman får ge tillstånd till att yngelfria skattlådor flyttas för slungning

från en restriktionszon där varroakvalster har konstaterats om det finns varroafria

nedfallsprover från bigården. Nedfallsproverna får vara högst en månad gamla. (SJVFS

2021:6).

19 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

20 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

21 § Med undantag från vad som anges i 14 a § får en tillsynsman utan att ställa krav

på varroafria nedfallsprover ge tillstånd till att drottningar med högst 20 följebin och

utan vaxkakor flyttas för andra ändamål än inseminering från en restriktionszon där

varroakvalster är konstaterade till andra områden.

SJVFS 2021:6

7

Tillsynsmannen ska villkora tillståndet med att eventuella kvalster ska avlägsnas

från drottningen och följebina på ett för diagnostik avseende varroakvalster

ackrediterat laboratorium innan de når den mottagande bigården. (SJVFS 2021:6).

22 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

23 § har upphävts genom (SJVFS 2021:6).

24 § har upphävts genom (SJVFS 2021:6).

25 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

26 § har upphävts genom (SJVFS 2021:6).

27 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

28 § har upphävts genom (SJVFS 2021:6).

29 § har upphävts genom (SJVFS 2021:6).

30 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

31 § har upphävts genom (SJVFS 2021:6).

32 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

33 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

34 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

35 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

36 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

Särskilda bestämmelser om trakékvalster

36 a § En tillsynsman får inte ge tillstånd till att flytta levande bin från bigård med

konstaterade trakékvalster eller från en skyddszon. (SJVFS 2021:6).

36 b § En tillsynsman får utan föregående undersökning ge tillstånd till att flytta

följande från en bigård med konstaterade trakékvalster och från en skydds- eller

övervakningszon med anledning av trakékvalster:

1. utbyggda vaxkakor och avfall av sådana,

2. begagnade bibostäder med eller utan döda bin,

3. skattlådor och

4. begagnade biodlingsredskap eller biodlingsprodukter. (SJVFS 2021:6).

36 c § En tillsynsman får ge tillstånd till att levande bin flyttas från en

övervakningszon med anledning av trakékvalster under förutsättning att:

1. de bisamhällen bina kommer från är undersökta och provtagna i enlighet med

39 d § och konstaterat fria från trakékvalster, och

SJVFS 2021:6

8

2. proven inte är äldre än en vecka,

Tillståndet får gälla som längst två veckor. (SJVFS 2021:6).

Undersökning av bisamhälle

37 § En tillsynsmans undersökning enligt 11 § första stycket bisjukdomsförordningen

ska omfatta samtliga bisamhällen i bigården. Även i samband med utredning av

smittspridning eller innan tillsynsmannen ger tillstånd till flytt från en restriktionszon

ska samtliga bisamhällen i bigården undersökas okulärt. (SJVFS 2021:6).

37 a § En tillsynsman ska vid undersökning enligt 37 § avseende amerikansk

yngelröta stickprovsvis okulärt undersöka utbyggda vaxkakor i biodlarens vaxförråd

om dessa kan komma från bigården och ska användas i biodling igen. (SJVFS

2018:28).

37 b § Som ett undantag från 37 § när det gäller amerikansk yngelröta får

tillsynsmannen undersöka bisamhällen genom stickprov om:

1. en tillsynsman har undersökt bigården tidigare under kalenderåret och då inte

sett några symtom på amerikansk yngelröta,

2. ett samlingsprov som en tillsynsman har tagit från bigården under

kalenderåret visar att det inte finns sporer av amerikansk yngelröta i

bigården, eller

3. syftet är att lämna tillstånd i enlighet med 7 § andra stycket. (SJVFS

2018:28).

38 § När en tillsynsman i enlighet med 11 § bisjukdomsförordningen ska ta prov

avseende amerikansk yngelröta gäller följande:

1. Om bisamhället har yngel ska tillsynsmannen ta ett kakprov. Kakprovet ska

vara minst 8 x 8 cm.

2. Om bisamhället inte har yngel ska tillsynsmannen ta prov på andra material

enligt referenslaboratoriets instruktioner, om inte provtagning kan vänta till

dess att det finns yngel. (SJVFS 2018:28).

38 a § En tillsynsman ska skicka prov från bisamhällen med kliniska symtom på

amerikansk yngelröta till ett för diagnostik avseende amerikansk yngelröta

ackrediterat laboratorium för konfirmerande analys. (SJVFS 2018:28).

38 b § En tillsynsman ska tidigast 30 dagar efter det att konstaterad amerikansk

yngelröta i en bigård är bekämpad i enlighet med 40 § undersöka bigårdens återstående

bisamhällen på nytt. (SJVFS 2018:28).

39 § När amerikansk yngelröta är konstaterad i ett bisamhälle ska en tillsynsman

undersöka alla bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det sjuka

bisamhället.

När tillsynsmannen utreder spridning av amerikansk yngelröta får hon eller han ta

samlingsprov från de bigårdar som finns inom tre kilometers avstånd från bisamhället

där amerikansk yngelröta är konstaterad. Om sporer av amerikansk yngelröta finns i

ett samlingsprov ska tillsynsmannen undersöka bisamhällena i bigården okulärt.

Om tillsynsmannen bedömer att risken att amerikansk yngelröta har spridits till

kontaktbigårdar ska en tillsynsman undersöka de kontaktbigårdar som under de tre

SJVFS 2021:6

9

senaste månaderna har varit i kontakt med de sjuka bisamhällena. Undersökningen kan

ske genom samlingsprov på motsvarande sätt som i andra stycket. (SJVFS 2018:28).

39 a § Som ett undantag från 37 § när det gäller varroakvalster ska tillsynsmannen

undersöka minst en tredjedel av bigårdens bisamhällen, dock minst två bisamhällen.

Om tillsynsmannen hittar varroakvalster innan alla bisamhällen i bigården är

undersökta behöver hon eller han inte undersöka resterande bisamhällen avseende

varroakvalster.

Om tillsynsmannen inte hittar varroakvalster på annat sätt ska hon eller han göra ett

nedfallsprov. (SJVFS 2018:28).

39 b § Kan en tillsynsman vid undersökningen inte avgöra om varroakvalster

förekommer i ett prov, inklusive nedfallsprov, för varroakvalster ska proven

analyseras på ett ackrediterat laboratorium. (SJVFS 2018:28).

39 c § När varroakvalster har konstaterats i ett bisamhälle utanför en restriktionszon

ska en tillsynsman även undersöka de bisamhällen som ligger inom tre kilometers

avstånd från det angripna bisamhället. En tillsynsman ska då även undersöka

kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna har varit i kontakt med levande

bin från det angripna bisamhället. (SJVFS 2021:6).

39 d § En tillsynsmans provtagning av bin för trakékvalster ska ske enligt

referenslaboratoriets instruktion. (SJVFS 2018:28).

39 e § När trakékvalster är konstaterade i ett bisamhälle ska en tillsynsman ta prov på

bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det angripna bisamhället. En

tillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna

har varit i kontakt med vuxna bin från det angripna bisamhället. (SJVFS 2018:28).

Bekämpningsåtgärder

40 § En tillsynsman ska besluta om förintande av bisamhälle där amerikansk

yngelröta har konstaterats. Tillsynsmannen ska även besluta om förintande av

bibostaden samt övriga åtgärder som behövs för bekämpning av amerikansk yngelröta.

(SJVFS 2018:28).

41 § Finner tillsynsman varroakvalster i bigård där kvalster tidigare inte påträffats ska

han omedelbart anmäla detta till länsstyrelsen om inte Statens jordbruksverk för

särskilt område bestämmer annat. Länsstyrelsen ska omedelbart underrätta Statens

jordbruksverk om var varroakvalster konstaterats.

42 § En tillsynsman får besluta att biodlaren ska bekämpa varroakvalster i en angripen

bigård. Beslutet ska vara villkorat av att biodlaren använder en behandlingsmetod med

en vetenskapligt dokumenterad effekt. (SJVFS 2018:28).

42 a § En tillsynsman ska omedelbart informera Jordbruksverket när trakékvalster har

konstaterats i ett bisamhälle. Om Jordbruksverket beslutar om förintande av ett

bisamhälle som är angripet av trakékvalster får bibostaden användas till ett nytt

bisamhälle efter att den har blivit väl rengjord. (SJVFS 2018:28).

SJVFS 2021:6

10

43 § En tillsynsman kan vid tillämpning av 11 § bisjukdomsförordningen misstänka

sjukdom om amerikansk yngelröta, varroakvalster eller trakékvalster har konstaterats

under innevarande eller föregående kalenderår inom ett avstånd av tre kilometer från

det förvildade bisamhället. (SJVFS 2018:28).

44 § Ringa skada enligt 11 § andra stycket bisjukdomsförordningen är skada som

orsakar kostnad eller förlust motsvarande högst 400 kronor. (SJVFS 2018:28).

Tillsynsmans rapportering

45 § Tillsynsman ska föra förrättningsprotokoll över varje utförd förrättning samt

årligen senast den 1 november insända verksamhetsrapport för innevarande år till

länsstyrelsen.

Länsstyrelsen

sammanställer

verksamhetsrapporterna

och

sänder

in

sammanställningen till Statens jordbruksverk före den 10 januari nästkommande år.

Ersättning

46 § Ersättning för kostnad eller förlust genom beslut om förintande av bisamhälle i

bigård utgår enligt 13 § bisjukdomsförordningen (1974:212). Ansökan om ersättning

inlämnas till vederbörande länsstyrelse för prövning. Till ansökan ska fogas protokoll

över förrättningen.

47 § För kostnad eller förlust som uppkommit genom tillsynsmans eller Statens

jordbruksverks beslut om förintande av vildbisamhälle enligt 43 § och som varit

nödvändig för att förhindra smittspridning utgår ersättning till berörd fastighetsägare.

Ansökan om ersättning inlämnas till vederbörande länsstyrelse för prövning. Om

ersättningsanspråken från fastighetsinnehavaren uppgår till 5 000 kronor eller mer ska

länsstyrelsen tillsammans med eget yttrande vidarebefordra ansökan till Statens

jordbruksverk som prövar ansökan. Till ansökan ska fogas verifikation över uppkomna

kostnader samt protokoll över förrättningen. (SJVFS 2018:47).

48 § En tillsynsman ska vara närvarande vid varje förintande av bisamhälle som kan

ge anledning till ersättning.

49 § Tillsynsmans räkning insänds till länsstyrelsen för granskning och utbetalning.

Biodlarens uppgiftsskyldighet

50 § En biodlare som etablerar en ny bigård eller som övertar en biodling ska göra en

anmälan till länsstyrelsen enligt 15 § bisjukdomsförordningen. Anmälan ska innehålla

de uppgifter som framgår av artikel 84 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2016/429. Utöver dessa uppgifter ska anmälan även innehålla telefonnummer

och e-postadress till biodlaren.

Om uppgifterna som biodlaren anmält enligt första stycket ändras på sådant sätt att

de inte längre är fullständiga eller riktiga ska biodlaren anmäla förändringen till

länsstyrelsen inom en vecka från det att förändringen skedde. Om en bigård är utan

bisamhällen mindre än tre månader behöver ändringen inte anmälas. (SJVFS 2021:6).

SJVFS 2021:6

11

____________________________

Denna författning5 träder i kraft den 1 januari 2019.

____________________________

Denna författning6 träder i kraft den 1 januari 2019.

____________________________

Denna författning7 träder i kraft den 21 april 2021.

CHRISTINA NORDIN

Klara Eskilsson

(Djurhälsoenheten)

5 SJVFS 2018:28.

6 SJVFS 2018:47.

7 SJVFS 2021:6.