SKVFS 2006:18

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattebesked

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattebesked

beslutade den 9 oktober 2006.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande.

1 §    I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4-1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till denna vägledning.

e-tjänsten Skattebesked: den elektroniska tjänsten Skattebesked som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

2 §    En registrerad får ha direktåtkomst till de uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen som anges i andra stycket om denne använder e-tjänsten Skattebesked och legitimerar sig med en e-legitimation.

Direktåtkomsten får avse dels uppgifter som ska framgå av besked om slutlig skatt enligt 30 § första stycket skattebetalningsförordningen (1997:750), dels underlag som fastställts för beräkning av skatt eller avgift som ingår i slutlig skatt.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 oktober 2006