SKVFS 2006:19

Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form

Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form

beslutade den 9 oktober 2006.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2009:10.

Skatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §    I dessa föreskrifter avses med

ELDA: ett, av Skatteverket tillhandahållet, särskilt program som gör det möjligt att i elektronisk form föra över SRU-uppgifter till verket via modem eller Internet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4-1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till denna vägledning.

e-tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag: den elektroniska tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

SRU-uppgifter: uppgifter lämnade i form av standardiserade räkenskapsutdrag enligt 3 kap. 5, 7-9 c, 14 och 18-21 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2 §    SRU-uppgifter får, under de förutsättningar som anges i 3-5 §§, lämnas till Skatteverket

- med hjälp av ELDA,

- med hjälp av e-tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag,

- på diskett,

- på CD-skiva, eller

- på DVD-skiva

om uppgifterna är uppställda i det format som har fastställts i Skatteverkets broschyr Teknisk beskrivning för redovisning med ADB-medium Näringsuppgifter (SRU) - Anstånd (SKV 269) för aktuellt inkomstår.

3 §    SRU-uppgifter får lämnas hjälp av ELDA om inlämnaren legitimerar sig med ett av Skatteverket för ändamålet utfärdat certifikat med tillhörande säkerhetskoder (SmartDisk).

4 §    SRU-uppgifter får lämnas med hjälp av e-tjänsten Standardiserade räkenskapsutdrag om inlämnaren legitimerar sig med en e-legitimation.

5 §    SRU-uppgifter får lämnas på diskett, CD- eller DVD-skiva under förutsättning att dessa är försedda med en yttre etikett som utvisar  inlämnarens person- eller organisationsnummer, namn, adress och telefonnummer samt att disketten eller skivan  innehåller SRU-uppgifter.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 oktober 2006.