SKVFS 2006:21

Skatteverkets föreskrifter om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

Skatteverkets föreskrifter om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

beslutade den 23 oktober 2006. 

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2007:29.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 3 § och 11 kap. 1 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §    Kontrolluppgiftsskyldigheten i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter vad gäller kontrolluppgifter enligt 8 kap. 1-6 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap. 2 och 2 a §§ skall fullgöras utan annan inskränkning än vad som följer av RSFS 2003:24.

2 §    En kontrolluppgift enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall innehålla uppgift om fordringsrättens eller delägarrättens ISIN-nummer (International Security Identification Number) om sådant nummer finns.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 2006. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:26) om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital.