SKVFS 2006:3

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattejämkning

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattejämkning

beslutade den 13 mars 2006.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande.

Definitioner

1 §  I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4-1.5 och 5.9 i samt bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004,

e-tjänsten Skattejämkning: den elektroniska tjänst Skattejämkning som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

registrerad: den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen avser.

Direktåtkomst

2 §  En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter enligt andra stycket om sig själv i beskattningsdatabasen om denne använder e-tjänsten Skattejämkning och legitimerar sig genom att använda en e-legitimation.

Direktåtkomsten får, såvitt avser

  1. särskild beräkningsgrund för skatteavdrag, gälla uppgifter enligt 8 kap. 11-13 och 29 §§ skattebetalningslagen (1997:483), och
  2. ändrad beräkning av skatteavdrag enligt 8 kap. 29 § skattebetalningslagen, gälla uppgift om underlag för fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2006.

Riksskatteverkets och Skatteverkets tidigare föreskrifter om e-tjänster har upphävts genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:6) om upphävande av Riksskatteverkets och Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster.