SKVFS 2006:4

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Företagsregistrering

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Företagsregistrering

beslutade den 13 mars 2006.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2009:17.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a § första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

Definitioner

1 §  I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4-1.5 och 5.9 i samt bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004,

elektroniskt dokument: detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),

e-tjänsten Företagsregistrering: den elektroniska tjänst Företagsregistrering som finns på Skatteverkets och Bolagsverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.se,

registrerad: den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen avser,skatte- och avgiftsanmälan: anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), underrättelse om sådan ändring som avses i 3 kap. 3 § nämnda lag, ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 § nämnda lag och preliminär självdeklaration enligt 10 kap. 1 § samma lag,

skriva under: förse med underskrift,

underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9 juni 2004.

Direktåtkomst

2 §  En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen under de förutsättningar som följer av 3 och 4 §§.

Direktåtkomsten får avse

  1. uppgifter om registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483), och
  2. uppgifter om F-skattsedel.

Direktåtkomsten får även avse uppgift om registrering av behörigheter som avses i 4 och 6 §§.

3 §  En registrerad fysisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § om denne använder e-tjänsten Företagsregistrering och legitimerar sig med en e-legitimation.

4 §  Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551), ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § om firmatecknaren använder e-tjänsten Företagsregistrering och legitimerar sig med en e-legitimation.

Skatte- och avgiftsanmälan i form av ett elektroniskt dokument

5 §  En fysisk person får lämna en skatte- och avgiftsanmälan i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Företagsregistrering om den skrivs under med användande av en e-legitimation.

6 §  Ett aktiebolag får genom en sådan särskild firmatecknare, som avses i 8 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551), lämna en skatte- och avgiftsanmälan i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Företagsregistrering om den skrivs under med användande av en  e-legitimation.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2006.

Riksskatteverkets och Skatteverkets tidigare föreskrifter om e-tjänster har upphävts genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:6) om upphävande av Riksskatteverkets och Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster.