SKVFS 2007:17

Skattever kets för fattningssamling

ISSN 1652­1420

*

SKVFS 2007:17

Fastighetstaxer ing

Utkom från trycket

den 3 december 2007

1

Skattever kets för eskr ifter

om för ber edelsear betet inför 2009 år s för enklade

fastighetstaxer ing av småhusenheter ;

beslutade den 26 november 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 19 kap. 9 § fastighetstaxe­

ringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Riktvärdekartas innehåll m.m.

1 § Med riktvärdekarta avses karta (kartbild) på vilken anges

gränserna mellan värdeområden för en eller flera typer av värderings­

enheter samt förteckning över de riktvärdeangivelser, andra bestäm­

melser, förtydliganden m.m. som ska gälla inom värdeområdet.

2 § En riktvärdekarta omfattar utöver kartbilden även till denna

ansluten dekal och beskrivning med däri antecknade riktvärdeangivel­

ser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m.

3 § En riktvärdekarta ska utformas på sådant sätt och upprättas på

sådant kartunderlag att det entydigt framgår till vilket värdeområde

varje värderingsenhet hör och vilka riktvärdeangivelser och andra be­

stämmelser som ska tillämpas inom varje värdeområde.

4 § På en riktvärdekarta ska gränser för värdeområden utmärkas

genom gränsmarkeringar. Olika slag av gränsmarkeringar, komp­

letteringar och förtydliganden till riktvärdeangivelserna på kartan samt

sådana särskilda förutsättningar för riktvärdeangivelserna, som sägs i

6 §, ska anges på dekalen eller i beskrivningen till kartan. Dekal och

beskrivning ska utformas enligt av Skatteverket fastställt formulär.

5 § Förutsätter riktvärdet annat än inom värdeområdet genomsnitt­

liga förhållanden för en värdefaktor, ska detta anges på riktvärde­

kartan.

6 § I ett värdeområde får inte ingå delområden med så skilda värde­

nivåer att olika riktvärdeangivelser kan anges för delområdena.

Riktvärdekarta S; värdeområden och riktvärdean­

givelser

7 § Riktvärdekarta ska upprättas gemensamt för småhus och tomt­

mark för småhus ingående i småhusenhet (riktvärdekarta S).

SKVFS 2007:17

2

8 § Riktvärdekarta S innefattar Skatteverkets beslut om indelning i

värdeområden samt inom varje värdeområde riktvärdeangivelser och

andra bestämmelser, förtydliganden m.m. för värderingen av små­

husen och tomtmarken.

9 § Riktvärdekarta S ska utvisa

1. indelningen i värdeområden för småhus,

2. indelningen i värdeområden för tomtmark för småhus,

3. riktvärdeangivelserna och andra bestämmelser för beräkning av

riktvärden för småhus och

4. riktvärdeangivelserna och andra bestämmelser för beräkning av

riktvärden för tomtmark.

10 § Ett värdeområde för tomtmark får omfatta endast ett län eller

del av ett län. Ett värdeområde för småhus får omfatta endast ett värde­

område avseende tomtmark.

Vid indelningen i värdeområden ska den riktvärdekarta som tilläm­

pas vid särskild fastighetstaxering 2008 tillämpad riktvärdekarta

utgöra grund för indelningen.

11 § Riktvärdeangivelse för småhus ska upprättas för varje värde­

område och avse en värderingsenhet, bestående av ett småhus enligt 8

kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) , (normhus).

Riktvärdeangivelse för småhus ska för de tre klasserna av värde­

faktorn byggnadskategori – friliggande hus, kedjehus m.m. och radhus

– innefatta uppgift om vilken S­nivåfaktor och vilken SO­tabell som

ska gälla inom varje värdeområde.

12 § Riktvärdeangivelse för tomtmark ska upprättas för varje värde­

område för tomtmark och avse en tomt som utgör en självständig

fastighet.

Riktvärdeangivelse för tomtmark ska för de tre klasserna av

värdefaktorn typ av bebyggelse – tomtmark avseende friliggande hus,

kedjehus m.m. respektive radhus – inom ett värdeområde innehålla

uppgift om

1. normaltomtens storlek i kvadratmeter,

2. normaltomtens riktvärde i kronor,

3. korrigeringsbelopp vid avvikelse från normaltomtens storlek i

kronor per kvadratmeter,

4. belägenhetsfaktorer för belägenhetsklasserna 1 och 2,

5. klass för vatten och avlopp för normaltomten och

6. korrigeringsbelopp i kronor per klass vid avvikelse från normal­

tomtens klass för vatten och avlopp.

Ortsprismaterial

13 § Förslag till riktvärdeangivelser och andra bestämmelser, förtyd­

liganden m.m. på riktvärdekarta S ska bestämmas med utgångspunkt

från köpeskillingar avseende representativa köp under åren 2005–2007

av obebyggda och bebyggda småhusenheter som enligt bestäm­

SKVFS 2007:17

3

melserna i 1 A kap.fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) efter

däri föreskriven gallring och granskning tagits in i Skatteverkets

ortsprisregister. De köpeskillingar som erlagts vid dessa köp ska även

ligga till grund för provvärderingarna.

Om inte alla försålda småhusenheter inom ett värdeområde behöver

ingå i provvärderingen för att en värderingstekniskt godtagbar bedöm­

ning av 2007 års marknadsvärdenivå ska kunna göras, ska i första

hand köp under 2007 läggas till grund för nivåbestämningen. I andra

hand ska köp under 2006 användas och därefter köp under 2005.

14 § Med ledning av representativa köp av bebyggda småhusenheter

under åren 2005–2007 ska undersökas om marknadsvärdenivån för

sådana enheter förändrats under perioden. Vid förändringar av mark­

nadsvärdenivån ska prisutvecklingsfaktorerna differentieras med

avseende på dessa skillnader. Om prisutvecklingen varit väsentligt oli­

ka inom skilda regioner, ska flera prisutvecklingsfaktorer bestämmas.

Därvid får olika prisutvecklingsfaktorer bestämmas för permanenthus

och fritidshus.

Lantmäteriverket ska senast den 26 februari 2008 till Skatteverket

lämna preliminärt förslag till prisutvecklingsfaktorer och senast den 15

mars 2008 lämna slutligt förslag till prisutvecklingsfaktorer.

Vid bestämning av 2007 års marknadsvärdenivå ska följande

viktning göras: för köp ingångna 2005 är faktorn 0,60, för köp

ingångna 2006 är faktorn 0,80 och för köp ingångna 2007 är faktorn

1,00.

Provvärdering

15 § Under förberedelsearbetet ska provvärdering ske för kontroll av

vilken taxeringsvärdenivå som uppnås vid tillämpning av föreslagna

indelningar i värdeområden och riktvärdeangivelser. Provvärderin­

garna ska göras utifrån de förslag till riktvärdekartor som Lant­

mäteriverket ska lämna enligt 19 och 21 §§. De representativa köp

som anges i 13 § ska ligga till grund för provvärderingarna. Den

provvärdering som ska göras enligt 16 § betecknas kontrollvärdering.

Vid kontrollvärderingen ska dock köp av obebyggd tomtmark och köp

avseende fastigheter bestående av tre eller flera värderingsenheter

undantas. Köp av obebyggd tomtmark ska utvärderas särskilt. Utöver

den kontroll, som föreskrivs i 13 § första stycket, ska vid

provvärderingarna även göras en analys av de prisutvecklingsfaktorer

som tillämpats vid beräkningarna. Härvid ska taxeringsvärdenivåer

och spridning anges för åren 2005, 2006 och 2007.

Provvärdering ska ske för varje värdeområde och omfatta det antal

provvärderingsobjekt inom området som bedöms erforderligt med

hänsyn till områdets omfattning. Om antalet provvärderingsobjekt är

för få eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering istället ske

för ett provvärderingsområde. Det ska framgå av en särskild för­

teckning, som ska tas in i beskrivningen till riktvärdekartan, vilka

SKVFS 2007:17

4

värdeområden som tillsammans bildar ett provvärderingsområde. Var­

je provvärderingsområde ska ha ett särskilt nummer.

16 § För varje värdeområde respektive provvärderingsområde för

småhus och för tomtmark ska Lantmäteriverket redovisa gjord kon­­

trollvärdering till Skatteverket på sätt som Skatteverket närmare be­

stämmer.

Vid kontrollvärderingen ska redovisning göras avseende taxe­

ringsvärdenivån för de bebyggda småhusenheterna, fördelade efter

följande grunder,

1. enheter med belägenhetsfaktor större än 1,0,

2. friliggande hus, kedjehus och radhus,

3. fyra åldersgrupper,

4. tre standardgrupper,

5. fyra storleksgrupper,

6. småhus, inrättade för boende året om (permanenthus),

7. småhus inrättade för fritidsboende (fritidshus) och

8. värdeområden med en taxeringsvärdenivå (T/K) som överstiger

0,80 och grundar sig på minst 5 överlåtelser.

Om ett värdeområde innehåller en kommunenklav (delområde av en

kommun belägen inom en annan kommun) ska köp inom enklaven

redovisas tillsammans med detta värdeområde.

17 § Kontrollvärderingen ska, utöver redovisningen enligt 16 §,

innehålla förteckningar över de provvärderingsobjekt, som legat till

grund för beräkningarna. Förteckningarna, som för bebyggda småhus­

enheter ska upprättas per värdeområde för småhus och för obebyggda

småhusenheter per värdeområde för tomtmark, ska innehålla:

a) identifikation. t.ex. fastighetsbeteckning,

b) köpedatum,

c) köpeskilling, justerad köpeskilling, prisutvecklingsfaktorer, kor­

rigerad köpeskilling och den faktor som använts vid viktning av köpet,

d) klassindelningsdata för värderingsenheterna,

e) värden för värderingsenheterna samt delvärden och taxeringsvär­

de enligt de föreslagna riktvärdeangivelserna och

f) taxeringsvärde dividerat med korrigerad köpeskilling (T/K).

Redovisningen ska även innehålla en förteckning över de köp som

ingått i ortsprismaterialet men som inte har utnyttjats vid kontroll­

värderingen. Grunderna för bortgallring ska anges i varje enskilt fall.

Förteckningen ska upprättas per kommun. I förteckningen ska anges

till vilket värdeområde varje småhusenhet hör.

Förslag till värderingsmetoder, klassindelning av

värdefaktor er, värdetabeller m.m.

18 § Lantmäteriverket ska på sätt Skatteverket bestämmer närmare

utforma preliminära förslag till värderingsmetoder, klassindelning av

värdefaktorer, värdetabeller m.m. för småhusenheter. 1–15 §§ Skatte­

verkets föreskrifter (SKVFS 2005:6) om värderingen vid förenklad

SKVFS 2007:17

5

fastighetstaxering av småhusenheter 2006 ska ligga till grund för

förslagen.

Om inte annat anges särskilt ska Lantmäteriverkets förslag lämnas

till Skatteverket vid följande tidpunkter,

1

. förslag som kan påverka Skatteverkets förslag till föreskrifter

avseende tomtmark till småhus enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxerings­

lagen (1979:1152) senast den 13 oktober 2007,

2.

förslag

till

ändringar

i

fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) senast den 16 november 2007,

3. förslag till värden i SV­tabellerna, SO­tabellerna, FV­tabellerna,

tabell över belägenhetsfaktorer och tomtvärdetabellen senast den 7

december 2007 samt

4. förslag som kan påverka Skatteverkets förslag till föreskrifter

avseende småhus enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen senast den

1 januari 2008 och

5. övriga förslag avseende allmänna råd om taxeringen och värde­

sättningen senast den 1 mars 2008.

Arbetet med riktvärdekartor, provvärdering m.m.

19 § Lantmäteriverket ska senast den 1 februari 2008 i den ordning

Skatteverket bestämmer till Skatteverket lämna ett preliminärt förslag

till riktvärdekarta S.

20 § Lantmäteriverket ska senast den 16 februari 2008 till Skatte­

verket lämna en förteckning över vid denna tidpunkt kända

representativa överlåtelser av småhus och tomtmark, som föreslås som

provvärderingsobjekt, samt en förteckning över bortgallrade överlåtel­

ser. Grunderna för gallringen ska redovisas i varje enskilt fall.

Skatteverket ska granska urvalet av provvärderingsobjekt och

senast den 1 mars 2008 till Lantmäteriverket lämna uppgifter om valda

provvärderingsobjekt och det preliminära förslaget till riktvärdekarta S

enligt 17 §.

21 § Lantmäteriverket ska senast den 14 april 2008 till Skatteverket

och dess referensgrupper överlämna och redovisa ett överarbetat för­

slag till riktvärdekarta S. Till förslaget ska fogas redovisning av

tillämpade provvärderingsområden och företagen provvärdering som

visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som förslaget leder till.

Beräkningarna ska redovisas på sätt som föreskrivs i 16 och 17 §§.

22 § Lantmäteriverket ska senast den 30 april 2008 till Skatteverket

lämna sitt slutliga förslag till riktvärdekarta S. Till förslaget ska fogas

beräkningar som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som

förslaget leder till. Beräkningarna ska redovisas på sätt som föreskrivs

i 16 och 17 §§.

23 § Lantmäteriverket ska senast den 10 maj 2008 verkställa de

ändringar av Lantmäteriverkets i 22 § angivna slutliga förslag till rikt­

SKVFS 2007:17

6

värdekarta S som Skattverket bestämmer och genomföra en kontroll­

värdering enligt 16 och 17 §§.

Övrigt

24 § Vid sammanträde med Skatteverkets referensgrupp ska proto­

koll föras.

25 § Lantmäteriverket ska till Skatteverket överlämna den redo­

visning av kontrollvärderingen, som anges i 16 och 17 §§, och de för­

teckningar över köp som avses i 17 §. Redovisningen och förteck­

ningarna ska förvaras hos Skatteverket inom respektive län.

26 § För varje småhusenhet ska Lantmäteriverket lämna uppgift om

till vilket värdeområde enhetens tomtmark hör. Uppgifterna ska läm­

nas till Skatteverket senast den 30 april 2008 och på det sätt som

Skatteverket närmare bestämmer.

För varje värdeområde för tomtmark ska Lantmäteriverket lämna

uppgift om föreslagna riktvärdeangivelser för tomtmark och småhus

samt lämna beskrivningar på sätt Skatteverket närmare bestämmer.

Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket senast den 15 maj 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008, då Skatte­

verkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2009 års allmänna

fastighetstaxering av småhusenheter (SKVFS 2007:6) ska upphöra att

gälla. Föreskriften ska dock tillämpas först den dag som den i

proposition 2007/08:27 föreslagna lagen om fastighetstaxering av

småhusenheter år 2009 träder i kraft. Fram till den dagen ska de äldre

föreskrifterna fortfarande gälla.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, rättsenhet 4)