SKVFS 2007:6

Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2009 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:6

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 29 juni 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om förberedelsearbetet inför 2009 års allmänna

fastighetstaxering av småhusenheter;

beslutade den 18 juni 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 19 kap. 1 § fastighetstaxe-

ringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Riktvärdekartas innehåll m.m.

1 § Med riktvärdekarta avses karta (kartbild) på vilken anges

gränserna mellan värdeområden för en eller flera typer av värderings-

enheter samt förteckning över de riktvärdeangivelser, andra bestäm-

melser, förtydliganden m.m. som skall gälla inom värdeområdet.

2 § En riktvärdekarta omfattar utöver kartbilden även till denna

ansluten dekal och beskrivning med däri antecknade riktvärdeangivel-

ser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m.

3 § En riktvärdekarta skall utformas på sådant sätt och upprättas på

sådant kartunderlag att det entydigt framgår till vilket värdeområde

varje värderingsenhet hör och vilka riktvärdeangivelser och andra be-

stämmelser som skall tillämpas inom varje värdeområde.

4 § På en riktvärdekarta skall gränser för värdeområden utmärkas

genom gränsmarkeringar. Olika slag av gränsmarkeringar, komp-

letteringar och förtydliganden till riktvärdeangivelserna på kartan samt

sådana särskilda förutsättningar för riktvärdeangivelserna, som sägs i

6 §, skall anges på dekalen eller i beskrivningen till kartan. Dekal och

beskrivning skall utformas enligt av Skatteverket fastställt formulär.

5 § Förutsätter riktvärdet annat än inom värdeområdet genomsnitt-

liga förhållanden för en värdefaktor, skall detta anges på riktvärde-

kartan.

6 § I ett värdeområde får inte ingå delområden med så skilda värde-

nivåer att olika riktvärdeangivelser kan anges för delområdena.

Riktvärdekarta S; värdeområden och riktvärdean-

givelser

7 § Riktvärdekarta skall upprättas gemensamt för småhus och tomt-

mark för småhus ingående i småhusenhet (riktvärdekarta S).

SKVFS 2007:6

2

8 § Riktvärdekarta S innefattar Skatteverkets beslut om indelning i

värdeområden samt inom varje värdeområde riktvärdeangivelser och

andra bestämmelser, förtydliganden m.m. för värderingen av små-

husen och tomtmarken.

9 § Riktvärdekarta S skall utvisa

1. indelningen i värdeområden för småhus,

2. indelningen i värdeområden för tomtmark för småhus,

3. riktvärdeangivelserna och andra bestämmelser för beräkning av

riktvärden för småhus och

4. riktvärdeangivelserna och andra bestämmelser för beräkning av

riktvärden för tomtmark.

10 § Ett värdeområde för tomtmark får omfatta endast ett län eller

del av ett län. Ett värdeområde för småhus får omfatta endast ett värde-

område avseende tomtmark.

Vid indelningen i värdeområden skall den riktvärdekarta som til-

lämpas vid särskild fastighetstaxering 2008 tillämpad riktvärdekarta

utgöra grund för indelningen.

11 § Riktvärdeangivelse för småhus skall upprättas för varje värde-

område och avse en värderingsenhet, bestående av ett småhus enligt 8

kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) , (normhus).

Riktvärdeangivelse för småhus skall för de tre klasserna av värde-

faktorn byggnadskategori – friliggande hus, kedjehus m.m. och radhus

– innefatta uppgift om vilken S-nivåfaktor och vilken SO-tabell som

skall gälla inom varje värdeområde.

12 § Riktvärdeangivelse för tomtmark skall upprättas för varje

värdeområde för tomtmark och avse en tomt som utgör en självständig

fastighet.

Riktvärdeangivelse för tomtmark skall för de tre klasserna av

värdefaktorn typ av bebyggelse – tomtmark avseende friliggande hus,

kedjehus m.m. respektive radhus – inom ett värdeområde innehålla

uppgift om

1. normaltomtens storlek i kvadratmeter,

2. normaltomtens riktvärde i kronor,

3. korrigeringsbelopp vid avvikelse från normaltomtens storlek i

kronor per kvadratmeter,

4. belägenhetsfaktorer för belägenhetsklasserna 1 och 2,

5. klass för vatten och avlopp för normaltomten och

6. korrigeringsbelopp i kronor per klass vid avvikelse från normal-

tomtens klass för vatten och avlopp.

Ortsprismaterial

13 § Förslag till riktvärdeangivelser och andra bestämmelser, förtyd-

liganden m.m. på riktvärdekarta S skall bestämmas med utgångspunkt

från köpeskillingar avseende representativa köp under åren 2005–2007

av obebyggda och bebyggda småhusenheter som enligt bestäm-

SKVFS 2007:6

3

melserna i 1 A kap.fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) efter

däri föreskriven gallring och granskning tagits in i Skatteverkets

ortsprisregister. De köpeskillingar som erlagts vid dessa köp skall även

ligga till grund för provvärderingarna.

Om inte alla försålda småhusenheter inom ett värdeområde behöver

ingå i provvärderingen för att en värderingstekniskt godtagbar bedöm-

ning av 2007 års marknadsvärdenivå skall kunna göras, skall i första

hand köp under 2007 läggas till grund för nivåbestämningen. I andra

hand skall köp under 2006 användas och därefter köp under 2005.

14 § Med ledning av representativa köp av bebyggda småhusenheter

under åren 2005–2007 skall undersökas om marknadsvärdenivån för

sådana enheter förändrats under perioden. Vid förändringar av mark-

nadsvärdenivån skall prisutvecklingsfaktorerna differentieras med

avseende på dessa skillnader. Om prisutvecklingen varit väsentligt oli-

ka inom skilda regioner, skall flera prisutvecklingsfaktorer bestämmas.

Därvid får olika prisutvecklingsfaktorer bestämmas för permanenthus

och fritidshus.

Lantmäteriverket skall senast den 26 februari 2008 till Skatteverket

lämna preliminärt förslag till prisutvecklingsfaktorer och senast den 15

mars 2008 lämna slutligt förslag till prisutvecklingsfaktorer.

Vid bestämning av 2007 års marknadsvärdenivå skall följande

viktning göras: för köp ingångna 2005 är faktorn 0,60, för köp

ingångna 2006 är faktorn 0,80 och för köp ingångna 2007 är faktorn

1,00.

Provvärdering

15 § Under förberedelsearbetet skall provvärdering ske för kontroll

av vilken taxeringsvärdenivå som uppnås vid tillämpning av före-

slagna indelningar i värdeområden och riktvärdeangivelser. Prov-

värderingarna skall göras utifrån de förslag till riktvärdekartor som

Lantmäteriverket skall lämna enligt 19 och 21 §§. De representativa

köp som anges i 13 § skall ligga till grund för provvärderingarna. Den

provvärdering som ska göras enligt 16 § betecknas kontrollvärdering.

Vid kontrollvärderingen skall dock köp av obebyggd tomtmark och

köp avseende fastigheter bestående av tre eller flera värderingsenheter

undantas. Köp av obebyggd tomtmark skall utvärderas särskilt. Utöver

den kontroll, som föreskrivs i 13 § första stycket, skall vid

provvärderingarna även göras en analys av de prisutvecklingsfaktorer

som tillämpats vid beräkningarna. Härvid skall taxeringsvärdenivåer

och spridning anges för åren 2005, 2006 och 2007.

Provvärdering skall ske för varje värdeområde och omfatta det antal

provvärderingsobjekt inom området som bedöms erforderligt med

hänsyn till områdets omfattning. Om antalet provvärderingsobjekt är

för få eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering istället ske

för ett provvärderingsområde. Det skall framgå av en särskild för-

teckning, som skall tas in i beskrivningen till riktvärdekartan, vilka

SKVFS 2007:6

4

värdeområden som tillsammans bildar ett provvärderingsområde. Var-

je provvärderingsområde skall ha ett särskilt nummer.

16 § För varje värdeområde respektive provvärderingsområde för

småhus och för tomtmark skall Lantmäteriverket redovisa gjord

kontrollvärdering till Skatteverket på sätt som Skatteverket närmare

bestämmer.

Vid kontrollvärderingen skall redovisning göras avseende

taxeringsvärdenivån för de bebyggda småhusenheterna, fördelade efter

följande grunder,

1. enheter med belägenhetsfaktor större än 1,0,

2. friliggande hus, kedjehus och radhus,

3. fyra åldersgrupper,

4. tre standardgrupper,

5. fyra storleksgrupper,

6. småhus, inrättade för boende året om (permanenthus),

7. småhus inrättade för fritidsboende (fritidshus) och

8. värdeområden med en taxeringsvärdenivå (T/K) som överstiger

0,80 och grundar sig på minst 5 överlåtelser.

Om ett värdeområde innehåller en kommunenklav (delområde av en

kommun belägen inom en annan kommun) skall köp inom enklaven

redovisas tillsammans med detta värdeområde.

17 § Kontrollvärderingen skall, utöver redovisningen enligt 16 §,

innehålla förteckningar över de provvärderingsobjekt, som legat till

grund för beräkningarna. Förteckningarna, som för bebyggda småhus-

enheter skall upprättas per värdeområde för småhus och för obebyggda

småhusenheter per värdeområde för tomtmark, skall innehålla:

a) identifikation. t.ex. fastighetsbeteckning,

b) köpedatum,

c) köpeskilling, justerad köpeskilling, prisutvecklingsfaktorer, kor-

rigerad köpeskilling och den faktor som använts vid viktning av köpet,

d) klassindelningsdata för värderingsenheterna,

e) värden för värderingsenheterna samt delvärden och taxeringsvär-

de enligt de föreslagna riktvärdeangivelserna och

f) taxeringsvärde dividerat med korrigerad köpeskilling (T/K).

Redovisningen skall även innehålla en förteckning över de köp som

ingått i ortsprismaterialet men som inte har utnyttjats vid kontroll-

värderingen. Grunderna för bortgallring skall anges i varje enskilt fall.

Förteckningen skall upprättas per kommun. I förteckningen skall anges

till vilket värdeområde varje småhusenhet hör.

Förslag till värderingsmetoder, klassindelning av

värdefaktorer, värdetabeller m.m.

18 § Lantmäteriverket skall på sätt Skatteverket bestämmer närmare

utforma preliminära förslag till värderingsmetoder, klassindelning av

värdefaktorer, värdetabeller m.m. för småhusenheter. 1–15 §§ Skatte-

verkets föreskrifter (SKVFS 2005:6) om värderingen vid förenklad

SKVFS 2007:6

5

fastighetstaxering av småhusenheter 2006 skall ligga till grund för

förslagen.

Om inte annat anges särskilt skall Lantmäteriverkets förslag lämnas

till Skatteverket vid följande tidpunkter,

1. förslag som kan påverka Skatteverkets förslag till föreskrifter

avseende tomtmark till småhus enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) senast den 13 oktober 2007,

2. förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) senast den 16 november 2007,

3. förslag till värden i SV-tabellerna, SO-tabellerna, FV-tabellerna,

tabell över belägenhetsfaktorer och tomtvärdetabellen senast den 7

december 2007 samt

4. förslag som kan påverka Skatteverkets förslag till föreskrifter

avseende småhus enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen senast den

1 januari 2008 och

5. övriga förslag avseende allmänna råd om taxeringen och värde-

sättningen senast den 1 mars 2008.

Arbetet med riktvärdekartor, provvärdering m.m.

19 § Lantmäteriverket skall senast den 1 februari 2008 i den ordning

Skatteverket bestämmer till Skatteverket lämna ett preliminärt förslag

till riktvärdekarta S.

20 § Lantmäteriverket skall senast den 16 februari 2008 till Skatte-

verket lämna en förteckning över vid denna tidpunkt kända

representativa överlåtelser av småhus och tomtmark, som föreslås som

provvärderingsobjekt, samt en förteckning över bortgallrade överlåtel-

ser. Grunderna för gallringen skall redovisas i varje enskilt fall.

Skatteverket skall granska urvalet av provvärderingsobjekt och

senast den 1 mars 2008 till Lantmäteriverket lämna uppgifter om valda

provvärderingsobjekt och det preliminära förslaget till riktvärdekarta S

enligt 17 §.

21 § Lantmäteriverket skall senast den 14 april 2008 till Skatteverket

och dess referensgrupper överlämna och redovisa ett överarbetat för-

slag till riktvärdekarta S. Till förslaget skall fogas redovisning av

tillämpade provvärderingsområden och företagen provvärdering som

visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som förslaget leder till.

Beräkningarna skall redovisas på sätt som föreskrivs i 16 och 17 §§.

22 § Lantmäteriverket skall senast den 30 april 2008 till Skatteverket

lämna sitt slutliga förslag till riktvärdekarta S. Till förslaget skall fogas

beräkningar som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som

förslaget leder till. Beräkningarna skall redovisas på sätt som före-

skrivs i 16 och 17 §§.

23 § Lantmäteriverket skall senast den 10 maj 2008 verkställa de

ändringar av Lantmäteriverkets i 22 § angivna slutliga förslag till rikt-

SKVFS 2007:6

6

värdekarta S som Skattverket bestämmer och genomföra en kontroll-

värdering enligt 16 och 17 §§.

Övrigt

24 § Vid sammanträde med Skatteverkets referensgrupp skall proto-

koll föras.

25 § Lantmäteriverket skall till Skatteverket överlämna den redo-

visning av kontrollvärderingen, som anges i 16 och 17 §§, och de för-

teckningar över köp som avses i 17 §. Redovisningen och förteck-

ningarna skall förvaras hos Skatteverket inom respektive län.

26 § För varje småhusenhet skall Lantmäteriverket lämna uppgift om

till vilket värdeområde enhetens tomtmark hör. Uppgifterna skall läm-

nas till Skatteverket senast den 30 april 2008 och på det sätt som

Skatteverket närmare bestämmer.

För varje värdeområde för tomtmark skall Lantmäteriverket lämna

uppgift om föreslagna riktvärdeangivelser för tomtmark och småhus

samt lämna beskrivningar på sätt Skatteverket närmare bestämmer.

Uppgifterna skall lämnas till Skatteverket senast den 15 maj 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2007 och tillämpas

vid förberedelsearbetet inför 2009 års allmänna fastighetstaxering av

småhusenheter.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, rättsenhet 4)