SKVFS 2007:7

Skatteverkets föreskrifter om värderingen vid förenklad fastighetstaxering av lantbruksenheter 2008

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:7

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 29 juni 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen vid förenklad fastighetstaxering

av lantbruksenheter 2008

beslutade den 18 juni 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) samt 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Åkermark

1 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet skall för

beskaffenhetsklasserna 1-5 gälla följande.

Klass 1: Åkermark vars produktionsförmåga är mycket bättre än

(mer än 30 procent över) den genomsnittliga produktions-

förmågan inom värdeområdet och vars brukningsförhållan-

den är de för området normala.

Klass 2: Åkermark vars produktionsförmåga är bättre än (minst 10

procent men högst 30 procent över) den genomsnittliga

produktionsförmågan inom värdeområdet och vars bruk-

ningsförhållanden är de för området normala.

Klass

3: Åkermark vars produktionsförmåga är normal (avviker

mindre än 10 procent från den genomsnittliga produktions-

förmågan) inom värdeområdet och vars brukningsför-

hållanden är de för området normala.

Klass 4: Åkermark vars produktionsförmåga är sämre än (minst 10

procent men högst 30 procent under) den genomsnittliga

produktionsförmågan inom värdeområdet och vars bruk-

ningsförhållanden är de för området normala.

Klass 5: Åkermark vars produktionsförmåga är mycket sämre än (mer

än 30 procent under) den genomsnittliga produktions-

förmågan inom värdeområdet och vars brukningsförhål-

landen är de för värdeområdet normala.

Vid bedömningen av åkermarkens produktionsförmåga förutsätts i

samtliga beskaffenhetsklasser att åkermarken tillhör dräneringsklass 1

eller 2.

Om brukningsförhållandena för åkermarken är väsentligt bättre än

vad som är normalt inom värdeområdet, skall beskaffenhetsklassen

höjas med ett steg. Är brukningsförhållandena väsentligt sämre än vad

som är normalt inom värdeområdet skall beskaffenhetsklassen sänkas

med ett steg.

SKVFS 2007:7

2

2 § Vid klassindelning av värdefaktorn dränering skall för drä-

neringsklasserna 1-3 gälla följande.

Klass 1: Åkermark som är tillfredsställande dränerad genom plan-

täckdikning, som utförts efter 1984.

Klass 2: Annan åkermark än sådan som tillhör klass 1, om den är till-

fredställande dränerad eller är självdränerande.

Klass 3: Åkermark som är otillfredställande dränerad.

Om befintligt huvudavlopp inte medger tillfredställande avrinning,

skall dräneringsklassen sänkas ett steg.

Betesmark

3 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet skall för

beskaffenhetsklasserna 1-5 vid normala bruknings- och torrläggnings-

förhållanden gälla följande.

Klass 1: Betesmark som är bättre (har mer än 30 procent högre

avkastning och kvalitet) än vad som är genomsnittligt inom

värdeområdet och som ligger i anslutning till bruknings-

centrum.

Klass 2: Betesmark som är bättre (har mer än 30 procent högre

avkastning och kvalitet) än vad som är genomsnittligt inom

värdeområdet men som inte ligger i anslutning till bruk-

ningscentrum.

Klass 3: Betesmark vars avkastning och kvalitet är normal (avviker

med högst 30 procent från vad som är genomsnittligt) inom

värdeområdet.

Klass

4: Betesmark som har sämre (mer än 30 procent lägre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt inom

värdeområdet.

Klass

5: Betesmark som har sämre (mer än 30 procent lägre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt inom

värdeområdet och som kan förväntas bli tagen i anspråk för

virkesproduktion inom en nära framtid.

Skogsmark

4 § Bonitetsklasserna E-A skall med ledning av skogsmarkens vir-

kesproducerande förmåga bestämmas på följande sätt.

SKVFS 2007:7

3

5 § Bestämning av värdefaktorn bonitet skall ske med ledning av

Skogshögskolans boniteringssystem.

6 § Indelningen av värdefaktorn kostnad i kostnadsklasserna 1–9

skall bestämmas med hänsyn till föryngrings- och röjningskostnader,

avverkningskostnader, terrängtransportkostnader samt timmerutfall

och kvalitet.

För kostnadsklasserna skall följande relationer gälla.

Kostnadsklass Kostnadsrelation

1 0,700

2 0,775

3 0,850

4 0,925

5 1,000

6 1,075

7 1,150

8 1,225

9 1,300

7 § Indelningen i kostnadsklass skall göras med ledning av

kostnadsklasspoäng. Den kostnadsklasspoäng som skall gälla för

kostnadsklasserna 1–9 samt indelningen av kostnads- och kvali-

tetsfaktorer till grund för poängberäkningen framgår av bilaga 1.

Den totala kostnadsklasspoängen för en kostnadsfaktor och för en

kvalitetsfaktor betecknas delsumma för faktorn. De sammanlagda del-

summorna för en värderingsenhet utgör kostnadsklasspoängen för

enheten om inte annat följer av 9 §.

Bonitetsklass (medelbonitet i skogskubikmeter

per hektar och år)

Länsgrupp

E D C B A

1. BD

län

1,0-1,7 1,8-2,2 2,3-3,2 3,3-4,4 4,5-

2.

AC och Z län

1,0-1,9 2,0-2,8 2,9-4,0 4,1-5,0 5,1-

3. Y

län

1,0-2,8 2,9-3,7 3,8-5,0 5,1-6,0 6,1-

4. X

län

1,0-3,1 3,2-4,5 4,6-5,8 5,9-6,7 6,8-

5.

W län

1,0-2,5 2,6-3,7 3,8-5,8 5,9-7,7 7,8-

6. S

län

1,0-3,1 3,2-4,9 5,0-7,2 7,3-8,7 8,8-

7. AB, C, T och

U län

1,0-4,2 4,3-5,9 6,0-7,8 7,9-9,4 9,5-

8.

D, E och H län

1,0-4,2 4,3-5,9 6,0-8,4 8,5-10,5 10,6-

9. I

län

1,0-1,9 2,0-2,8 2,9-4,1 4,2-5,8 5,9-

10. F, G, M och O

län

1,0-4,5 4,6-6,8 6,9-9,3 9,4-11,2 11,3-

11. K och N län

1,0-5,0 5,1-7,3 7,4-9,9

10,0-11,9 12,0-

SKVFS 2007:7

4

8 § Kostnadsklasspoängen för en värderingsenhet skall åsättas i

enlighet med vad som anges i bilaga 2 (skogsbeskrivning). Genom-

snittlig kostnadsklasspoäng för samtliga värdeområden framgår av

bilaga 3.

9 § Sedan delsummorna för de olika kostnads- och kvalitets-

faktorerna har beräknats enligt 7 och 8 §§ kan varje delsumma för sig

jämkas, om sådana kostnads- och kvalitetsförhållanden som anges i

skogsbeskrivningen enligt 8 § föreligger för värderingsenheten och

dessa förhållanden medför särskilt höga eller särskilt låga kostnader.

Jämkning kan också ske, om på grund av andra förhållanden än som

anges i skogsbeskrivningen, poängsumman för en kostnadsfaktor eller

för en kvalitetsfaktor uppenbarligen ger en felaktig bild av de förhål-

landen som faktorn avser.

10 § Värdefaktorerna virkesförråd barrträd och virkesförråd lövträd

skall bestämmas i hela skogskubikmeter per hektar. Med skogs-

kubikmeter avses fast volym stamvirke ovan stubbe inklusive toppar

och bark.

Varje skogskubikmeter per hektar skall utgöra en klass.

11 § För skogsinnehav under 30 ha skall värdefaktorn virkesförråd

klassindelas med hänsyn till totalt virkesförråd uttryckt i skogs-

kubikmeter per hektar enligt följande.

Område

Klass för totalt virkesförråd

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

Del av Z, AC och

BD län

(5)-19

20-34

35-49 50-64 65-79 80-94 95-109

110-124

125-

II

Del av Z, AC och

BD län samt I län

(5)-29 30-49 50-69 70-89 90-109 110-129

130-149

150-169

170-

III W, X och Y län

(10)-49 50-74 75-94

95-114 115-134 135-154 155-174 175-194 195-

IV AB, C, D, E, O,

S, T och U län

(20)-64 65-94 95-119 120-144 145-169 170-194 195-219 220-244 245-

V

F, G och H län

(20)-64 65-94 95-119 120-144 145-169 170-194 195-219 220-244 245-

VI K, M och N län

(25)-84 85-119 120-154 155-179 180-204 205-229 230-254 255-279 280-

Omfattningen av område I och II framgår av bilaga 4.

Tomtmark

12 § Vad som sägs i 1–6 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2005:6) om värderingen vid förenklad fastighetstaxering av småhus-

enheter 2006 skall tillämpas även ifråga om tomtmark ingående i

lantbruksenhet. Dock skall vid klassindelningen av värdefaktorn

fastighetsrättsliga förhållanden värderingsenhet på vilken det finns

småhus, som enligt 12 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

utgör brukningscentrum för lantbruksenhet, indelas i klass 1.

Småhus

13 § Vad som sägs i 7–15 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2005:6) om värderingen vid förenklad fastighetstaxering av småhus-

enheter 2006 skall tillämpas även ifråga om småhus ingående i

SKVFS 2007:7

5

lantbruksenhet. Dock skall, vid klassindelningen av fastighetsrättsliga

förhållanden, värderingsenhet på vilken det finns småhus, som enligt 8

kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) utgör brukningscentrum

för lantbruksenhet, indelas i klass 1.

Ekonomibyggnader

14 § Med byggnads yta på marken avses byggnadsarea enligt Svensk

Standard (SS 02 10 53).

15 § Värdefaktorn ålder uttrycks genom byggnadens värdeår. Värde-

året utgörs av byggnadens nybyggnadsår. Med nybyggnadsår avses det

år då den övervägande delen av byggnaden togs eller kunde ha tagits i

bruk. Det tidigaste värdeår som anges är 1929. Åldern för en

ekonomibyggnad skall anges i hela år.

Har byggnaden varit föremål för påtaglig om- eller tillbyggnad eller

påtaglig förbättring skall värdeåret jämkas.

16 § Vid klassindelningen av värdefaktorn beskaffenhet skall de

beskrivningar som anges i bilaga 5 gälla.

Storlekskorrektion

17 § Vid bestämmande av storlekskorrektion för lantbruksenhet skall

med medelstor lantbruksenhet enligt 7 kap. 4 a § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) förstås en lantbruksenhet vars sammanlagda

riktvärde utgör 700 000 kronor.

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

18 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för eko-

nomibyggnader, åkermark och betesmark (riktvärdekarta J) fastställs

på det sätt som framgår av bilaga 61.

19 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för

skogsmark och skogsimpediment (riktvärdekarta SK) fastställs på det

sätt som framgår av bilaga 72.

20 § Indelning i värdeområden för småhus och tomtmark till småhus

på lantbruksenhet (riktvärdekarta LS) fastställs i enlighet med den

indelning i värdeområden som gällde vid särskild fastighetstaxering

2007 avseende småhusenheter. Indelning i provvärderingsområden

fastställs på det sätt som framgår av bilaga 83.

1 Bilagan utesluten här. Den finns för respektive län tillgänglig hos

Skatteverket.

2 Bilagan utesluten här. Den finns för respektive län tillgänglig hos

Skatteverket.

3 Bilagan utesluten här. Den finns för respektive län tillgänglig hos

Skatteverket.

SKVFS 2007:7

6

Kostnadsklasspoäng för olika kostnadsklasser samt

indelning av kostnads- och kvalitetsfaktorer

Kostnadsklass Kostnadsklasspoäng

1 (8)-12

2 13-17

3 18-22

4 23-27

5 28-32

6 33-37

7 38-42

8 43-47

9

48-(52)

Föryngrings- och röjningskostnader

Kostnadsklasspoängen för föryngrings- och röjningskostnader skall

ange om kostnaderna är

- mycket lägre

- lägre

- ungefär lika

- högre

- mycket högre

än vad som är genomsnittligt inom värdeområdet.

Avverkningskostnader

Kostnadsklasspoängen för avverkningskostnader skall ange om kost-

naderna är

- mycket lägre

- lägre

- ungefär lika

- högre

- mycket högre

än vad som är genomsnittligt inom värdeområdet.

Timmerutfall och kvalitet

Kostnadsklasspoängen för timmerutfall och kvalitet skall ange om

kostnaderna för dessa faktorer är

- högre

- ungefär lika

- lägre

än vad som är genomsnittligt inom värdeområdet.

Bilaga 1

SKVFS 2007:7

7

Terrängtransportkostnader

Kostnadsklasspoäng skall anges för olika terrängtransportavstånd.

Avstånden skall anges i hela 100-tal meter.

SKVFS 2007:7

8

Skogsbeskrivning

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län AB

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0

2

4

6

8

8

11 13 15

18

2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11-15

16-20

21-25 26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 18 23 28 33 38

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län C

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 2 4 6

8

8

11

13

15

18 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 18 23 28 33 38

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län D

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 2 4 6

8

8

10

13

16

18 2 5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6

7

8

9

10

11

12

13 14 15

18

23

28 33 38

Bilaga 2

SKVFS 2007:7

9

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län E

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 2 5 8

10

8

10

12

14

16 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11-15 16-20 21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 18 23 28 33 38

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län F

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0

2

4

6

8 9 11 13 15

17

2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1 2

3

4 5 6 7 8 9 10

11-15 16-20 21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 24 29 34 39

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län G

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0

3

5

7

10

8 10 12 14

16

2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1 2

3

4 5 6 7 8 9 10

11-15 16-20 21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 24 29 34 39

SKVFS 2007:7

10

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län H

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0

2

5

8

10

8 10 12 14

16

2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1 2

3

4 5 6 7 8 9 10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 24 29 34 39

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län I

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

Högre

högre lägre Lägre

lika

Högre högre

Högre lika Lägre

0 3 6 9

12

8

10

12

14

16 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5

6 7 8 9 10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 5 6

7

8

9 10 11 12 13 14 17

22 27 32 37

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län K

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0

2

4

6

8 9 11 13 15

17

2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1 2

3

4 5 6 7 8 9 10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 24 29 34 39

SKVFS 2007:7

11

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län M

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0

2

4

6

8 9 11 13 15

17

2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1 2

3

4 5 6 7 8 9 10

11-15 16-20 21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 24 29 34 39

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län N

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0

1

3

5

6 9 12 14 16

19

2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1 2

3

4 5 6 7 8 9 10

11-15 16-20 21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 24 29 34 39

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län O

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 2 4 6

8

9

11

13

15

17 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11-15 16-20 21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 18 23 28 33 38

SKVFS 2007:7

12

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län S

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 2 4 6

8

8

11

13

15

18 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för

terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 18 23 28 33 38

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län T

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 3 5 7

10

7

10

12

14

17 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 18 23 28 33 38

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län U

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 2 4 6

8

8

11

13

15

18 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 18 23 28 33 38

SKVFS 2007:7

13

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län W

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 2 5 8

10

6

9

11

13

16 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11-15 16-20 21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 18 23 28 33 38

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län X

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 2 4 6

8

7

10

12

14

17 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11-15 16-20 21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 18 23 28 33 38

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län Y

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 2 5 8

10

6

9

11

13

16 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11-15 16-20 21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 18 23 28 33 38

SKVFS 2007:7

14

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län Z

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0

3

6

9 12 8 10 12 14 16

2 5 8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 18 23 28 33

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län AC

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 3 6 9

12

8

10

12

14

16 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 18 23 28 33

Kostnadsklasspoängen för samtliga värdeområden i län BD

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre Lägre lika Högre

högre

lägre

Lägre

lika

Högre

högre Högre

lika

Lägre

0 3 5 7

10

9

11

13

15

17 2

5

8

Kostnadsklasspoängen för terrängtransportkostnader

Avstånd

i

100-tal

meter:

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Kostnadsklasspoäng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 18 23 28 33

SKVFS 2007:7

15

Genomsnittlig kostnadsklass för samtliga

värdeområden

Län Värdeområden

Kostnads-

klass

Samtliga utom Z,

AC och BD

Samtliga

5

Z

2304, 2308-12, 2314, 2317-20, 2323 och

2325-26

4

2302-03, 2305-06, 2315-16, 2322, 2324

och 2327-28

5

2301, 2307, 2313 och 2321

6

AC

2405-06, 2410-13 och 2417-21

4

2401, 2403-04, 2408-09, 2415-16,

5

2407 och 2414

6

2402

7

BD

2503-04, 2508-17 och 2519-20

5

2507 och 2518

6

2502 och 2506

7

2501 och 2505

8

Bilaga 3

SKVFS 2007:7

16

Områdesindelning avseende virkesförråd

I fråga om indelningen i områdena I och II skall följande gälla.

Område I omfattar

av Jämtlands län i Härjedalens kommun församlingarna 236104 Vemdalen, 236105

Hede, 236107 Tännäs–Ljusnedal, del av 236101 Svegsbygden (f.d. 236111 Lillhärdal)

i Bergs kommun församlingarna 232605 Storsjö, 232607 Klövsjö,

av Västerbottens län kommunerna

2418 Malå, 2421 Storuman, 2422 Sorsele, 2425 Dorotea, 2462 Vilhelmina, 2463 Åsele,

2481 Lycksele,

av Norrbottens län kommunerna

2505 Arvidsjaur, 2506 Arjeplog, 2510 Jokkmokk, 2521 Pajala, 2523 Gällivare och

2584 Kiruna.

Område II omfattar

Gotlands län,

av Jämtlands län kommunerna

2303 Ragunda, 2305 Bräcke, 2309 Krokom, 2313 Strömsund, 2321 Åre, 2380 Öster-

sund,

i Härjedalens kommun församlingarna 236101 del av Svegsbygden (utom f.d. 236111 Lill-

härdal), 236109 Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö,

i Bergs kommun församlingarna 232601 Berg, 232602 Hackås, 232603 Oviken,

232604 Myssjö, 232606 Åsarne, 232608 Rätan,

av Västerbottens län kommunerna

2401 Nordmaling, 2403 Bjurholm, 2404 Vindeln, 2409 Robertsfors, 2417 Norsjö,

2460 Vännäs, 2480 Umeå, 2482 Skellefteå,

av Norrbottens län kommunerna

2513 Överkalix, 2514 Kalix, 2518 Övertorneå, 2560 Älvsbyn, 2580 Luleå, 2581 Piteå,

2582 Boden, 2583 Haparanda.

Bilaga 4

SKVFS 2007:7

17

Beskrivning av beskaffenhetsklasser för ekonomi-

byggnader

Byggnadskate-

goriklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskrivning

1

Byggnad med påtagligt bättre

utformning och skick än vad som

är normalt för äldre byggnader.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning och godtagbart skick för äldre

byggnader.

11. Djurstall, logar,

lador, maskinhallar,

gårdsverkstäder, la-

gerhus för potatis,

trädgårdsprodukter,

foder eller andra

förnödenheter och

liknande byggnader

med värdeår före

1980

3

Byggnad med påtagligt sämre ut-

formning och skick än som är nor-

malt för äldre byggnader.

21. Djurstall för

mjölkkor, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern mjölkproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern mjölkproduktion

och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för mjölkproduktion samt byggnad

i mindre gott skick.

22. Djurstall för

slakt- och ungnöt,

värdeår 1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern köttdjursproduktion och i

gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern köttdjursproduk-

tion och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för köttdjursproduktion samt bygg-

nad i mindre gott skick.

23. Djurstall för

grisar, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern grisproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern grisproduktion och

i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för grisproduktion samt byggnad i

mindre gott skick.

Bilaga 5

SKVFS 2007:7

18

24. Djurstall för

värphöns, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern äggproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern äggproduktion och

i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för äggproduktion samt byggnad i

mindre gott skick.

1

Byggnad med god utformning för

modern mjölkproduktion med meje-

ri och i gott skick.

25. Djurstall för

får, getter och

strutsar, värdeår

1980-

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modern mjölkproduktion med

mejeri och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för kött- och ullproduktion samt

byggnad i mindre gott skick.

26. Djurstall för

hästar, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern hästuppfödning eller häst-

hållning och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modern hästuppfödning eller

hästhållning och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för hästuppfödning eller hästhåll-

ning samt byggnad i mindre gott

skick.

27. Djurstall för

mink, räv och

liknande, värdeår

1980-

Klassindelas

ej.

1

Byggnad med god utformning för

modern köttproduktion och i gott

skick.

28. Djurstall för

slaktkycklingar och

kalkoner, värdeår

1980-

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern köttproduktion och

i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för köttproduktion samt byggnad i

mindre gott skick.

SKVFS 2007:7

19

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

31. Loge, lada och

liknande, värdeår

1980-

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk samt byggnad i mindre

gott skick.

32. Maskinhall,

gårdsverkstad och

liknande, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk med värmeiso-

lerad gårdsverkstad och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk samt byggnad i mindre

gott skick.

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

33. Gårdslager för

potatis, trädgårds-

produkter, foder eller

andra förnödenheter

och liknande, värdeår

1980-

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk samt byggnad i mindre

gott skick.

42. Spannmålslager

1

Spannmålslager i särskild byggnad

med såväl tork som lagringsfickor

med god utformning för modern

spannmålshantering i gott skick.

2

Spannmålslager inrymt i loge, lada

eller liknande , med såväl tork som

lagringsfickor med godtagbar ut-

formning för modern spannmåls-

hantering och i godtagbart skick.

3

Enklare

spannmålslager inrymt i

loge, lada eller liknande samt

spanmålslager i mindre gott skick.

SKVFS 2007:7

20

44. Ensilagesilo

1

Ensilagesilo med god utformning

för modernt lantbruk och i gott

skick.

2

Ensilagesilo med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Ensilagesilo i mindre gott skick

samt övriga enklare anläggningar.

51. Växthus, typ

friliggande

1

Friliggande växthus med god ut-

formning för modern växtodling

och i gott skick.

2

Friliggande växthus med godtagbar

utformning för modern växtodling

och i godtagbart skick.

3

Friliggande växthus med enklare

utformning för växtodling och i

mindre gott skick.

52. Växthus, typ

blockhus

1

Blockhus med god utformning för

modern växtodling och i gott skick.

2

Blockhus med godtagbar utform-

ning för modern växtodling och i

godtagbart skick.

3

Blockhus med enklare utformning

för växtodling och i mindre gott

skick.

53. Enklare

växthus

1

Enklare växthus med god utform-

ning för modern växtodling och i

gott skick.

2

Enklare växthus med godtagbar

utformning för modern växtodling

och i godtagbart skick.

3

Enklare växthus med enklare ut-

formning för växtodling och i min-

dre gott skick.

60. Övriga ekono-

mibyggnader

Klassindelas

ej.

SKVFS 2007:7

21

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas vid

förenklad fastighetstaxering år 2008 och vid 2009–2010 års särskilda

fastighetstaxeringar.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, rättsenhet 4)