SKVFS 2007:9

Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2008;1

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:9

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 24 augusti 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om allmänna taxeringsregler vid förenklad och

särskild fastighetstaxering 2008; 1

beslutade den 20 augusti 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxe-

ringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Byggnadskropp

1 § Varje byggnadskropp skall anses som en byggnad, om inte annat

anges i andra stycket.

Är en byggnadskropp uppdelad genom vertikalt genomgående

väggar i två eller flera självständigt fungerande enheter eller ligger

byggnadskroppen på flera fastigheter, skall varje del av byggnads-

kroppen indelas som en särskild byggnad.

Gemensamma vinds- eller källarutrymmen utgör inte hinder för en

sådan indelning som sägs i andra stycket. Byggnadskropp som genom

vertikalt genomgående väggar är uppdelad i delar med två bostads-

lägenheter i varje del (tvåbostadsradhuslänga), skall dock indelas som

en byggnad (hyreshus) om byggnadskroppen ligger på en fastighet.

Byggnad under uppförande

2 § Fastighetstaxering får inte grunda sig på en byggnads tillfälliga

användning, varför vid bedömningen om en byggnad är under upp-

förande eller inte skall beaktas om byggnad tagits i bruk i sin slutliga

utformning och därmed för sitt blivande ändamål. För kommersiella

fastigheter sammanfaller tidpunkten för ibruktagandet med den tid-

punkt då förutsättningar finns för fastighetens ägare att till övervä-

gande del tillgodogöra sig avkastning från den nyuppförda byggnaden.

3 § Vid värdering av byggnad under uppförande skall kostnader som

nedlagts räknas om till det år, nivååret, vars prisnivå ligger till grund

för taxeringen av den typ av taxeringsenhet som byggnaden ingår i.

Genom omräkningsfaktorerna för byggnad under uppförande beaktas

även vad som sägs i 7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

om att byggnadens värde skall bestämmas till hälften av nedlagda

byggnadskostnader, uttryckta i det kostnadsläge som förelegat under

nivååret.

1 Beträffande allmän och särskild fastighetstaxering 2007, se SKVFS 2006:12.

SKVFS 2007:9

2

Byggnadsvärdet för byggnad under uppförande får aldrig överstiga

det byggnadsvärde, som skulle ha åsatts byggnaden, om denna kunnat

tas i bruk året före det år då den taxeras som byggnad under

uppförande.

4 § Omräkningsfaktorn för byggnad under uppförande skall för hela

riket bestämmas till det belopp som anges i nedan angiven tabell.

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

År

För FFT 06 För AFT07

För FFT 08

2004 0,50

2005 0,50

0,50

2006 0,50

0,50

0,50

2007 0,45

0,45

0,45

Avrundning av värdefaktorer

5 § Då storleken av en värdefaktor skall anges med föreskriven

noggrannhet, skall matematisk avrundning enligt Svensk Standard

014141 regel A tillämpas, om inte annat anges särskilt.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2007 och tillämpas

vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)