SKVFS 2008:4

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2009 och senare års fastighetstaxeringar

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:4

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 23 juni 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av småhusenheter vid 2009 och

senare års fastighetstaxeringar;

beslutade den 16 juni 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Tomtmark

1 § Tomtmarkens areal ska anges i hela kvadratmeter.

2 § Värdefaktorn typ av bebyggelse ska indelas i klasserna tomtmark

för friliggande hus (F), för kedjehus m.m. (K) och för radhus (R).

Med friliggande hus avses ett småhus som inte är sammanbyggt

med annat småhus. Med kedjehus m.m. avses ett småhus som inte

utgör friliggande hus eller radhus.

Med radhus avses varje småhus i en rad om minst tre hus vars bostads-

delar är sammanbyggda direkt med varandra.

3 § Värdefaktorn närhet till strand ska, om inte annat föreskrivs i 4

§, med utgångspunkt från det horisontellt mätta minsta avståndet

mellan byggnadsplatsen och strandlinjen indelas enligt följande.

Belägenhetsklass Byggnadsplatsens

avstånd

från strandlinjen

1. (strand)

högst 75 m och egen strand

2. (strandnära)

högst 75 m utan egen strand

3. (strandnära)

mer än 75 m men högst 150 m

4. (inte strand eller strandnära)

mer än 150 m

4 § Värderingsenhet avseende tomtmark för småhus ska indelas i

belägenhetsklass 1, om området mellan byggnadsplatsen och en högst

75 m därifrån belägen strandlinje mot hav, insjö eller vattendrag tillhör

värderingsenheten och inte används för bebyggelse, bil-, park-

eller gångväg som är allmänt tillgänglig. Annan värderingsenhet än

som sägs i första meningen, på vilken byggnadsplatsen ligger högst 75

m från strandlinjen, indelas i belägenhetsklass 2. Detsamma gäller vär-

deringsenhet med egen strand om byggnadsplatsen ligger högst 75 m

från strandlinjen, om stranden används som badplats eller liknande av

allmänheten i annat än ringa omfattning.

Om kortast möjliga gångavstånd från byggnadsplatsen till strand-

linjen är mer än 300 m ska värderingsenhet som enligt huvudregeln

SKVFS 2008:4

2

indelas i belägenhetsklass 2 eller 3, i stället hänföras till belägenhets-

klass 4.

5 § Värdefaktorn vatten och avlopp ska indelas i följande sex klasser

(VA-klasser)

1.

kommunalt vatten året om och kommunalt wc-avlopp,

2.

kommunalt vatten året om och enskilt wc-avlopp. Enskilt

vatten året om och kommunalt wc-avlopp,

3.

enskilt vatten året om och enskilt wc-avlopp,

4.

kommunalt eller enskilt vatten året om. Wc-avlopp saknas,

5.

kommunalt eller enskilt vatten under endast en del av året

(sommarvatten). Vatten och/eller avlopp i annan kombination

än som förts till klasserna 1-4.

6.

Vatten och wc-avlopp saknas.

Med vatten avses att värderingsenheten har tillgång till drickbart

vatten.

Med kommunalt vatten och/eller kommunalt wc-avlopp avses att

fastigheten är ansluten till kommunal vatten- och/eller avlopps-

anläggning. Med kommunal anläggning avses sådan vatten- och av-

loppsanläggning som omfattas av lagen (1970:244) om allmänna vatt-

en- och avloppsanläggningar.

Med enskilt vatten och/eller enskilt wc-avlopp avses att värderings-

enheten är ansluten till enskild vatten- och/eller avloppsanläggning.

Med enskild anläggning avses annan än kommunal anläggning för

vattenförsörjning och wc-avlopp. Enskild anläggning kan omfatta en

eller flera fastigheter.

6 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för tomtmark ska

för en värderingsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde

indelas i följande tre klasser (FR-klasser).

Klass 1

Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera

självständiga fastigheter.

Klass 2

Värderingsenhet för tomtmark som kan bilda själv-

ständig fastighet.

Klass 3

Värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda själv-

ständig fastighet.

F

ör en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde ska

värdefaktorn indelas i följande två klasser.

Klass 1

Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera

självständiga fastigheter.

Klass 2

Övriga värderingsenheter för tomtmark.

Småhus

7 § Byggnad med biutrymmen som är sammanbyggd med ett små-

hus räknas som del av småhuset, om den kan nås inifrån småhuset

genom dörr eller liknande. Om sådan förbindelse saknas, utgör bygg-

naden komplementhus.

SKVFS 2008:4

3

8 § Värdefaktorn storlek anges som småhusets värdeyta. Värdeytan

utgörs av summan av småhusets boyta och ett tillägg motsvarande 20

procent av sådan biyta som kan nås inifrån småhuset genom dörr eller

liknande. I tvåbostadshus ska biyta som används som gemensamt

kommunikationsutrymme inte medräknas. Tillägget för biyta får upp-

gå till högst 20 kvadratmeter. Värdeyta, boyta, biyta och tillägg för

biyta ska anges i hela kvadratmeter.

Med boyta avses boarea enligt svensk standard SS 02 10 53.

Med biyta avses biarea enligt svensk standard SS 02 10 53.

9 § Värdefaktorn ålder anges genom ett värdeår. Värdeåret utgörs av

småhusets nybyggnadsår, om till- eller ombyggnad inte skett. Har till-

eller ombyggnad, som ändrat boytans storlek, skett ska värdeåret

jämkas.

Med nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av små-

huset togs eller kunde ha tagits i bruk. Som nybyggnadsår för byggna-

der uppförda 1929 och tidigare anges 1929. Ålder ska anges i hela år.

10 § Standardpoäng för småhusets byggnadsmaterial och utrustning

ska påföras i enlighet med vad som anges i tabellen för standardberäk-

ning, bilaga 1.

11 § Sedan delsummorna för de olika huvudområdena beräknats,

kan varje delsumma för sig jämkas, om byggnadsmaterial och ut-

rustning som anges i bilaga 1 finns men är av mycket hög eller mycket

låg standard.

Jämkning kan också ske, om annat byggmaterial eller annan utrust-

ning än som anges i bilaga 1 är av mycket hög eller mycket låg stan-

dard och poängsumman för huvudområdet därför uppenbarligen ger en

felaktig bild av den faktiska standarden.

Jämkning av en delsumma får inte medföra att antalet standard-

poäng överstiger det maximala antalet standardpoäng, som enligt

bilaga 1 kan erhållas för huvudområdet. Inte heller får jämkningen

medföra att standardpoängen för huvudområdet blir lägre än 0.

12 § I fråga om värdefaktorn byggnadskategori ska klassen typ av

bebyggelse indelas i friliggande hus (F), kedjehus m.m. (K) och radhus

(R).

13 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden ska för en värde-

ringsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde indelas i följande

tre klasser (FR-klasser).

Klass 1

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör

självständig fastighet.

Klass 2

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som kan bilda

egen fastighet.

Klass 3

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som inte kan

bilda självständig fastighet.

För en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde ska

värdefaktorn indelas i följande två klasser.

SKVFS 2008:4

4

Klass 1

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör

självständig fastighet.

Klass 2

Övriga småhus.

14 § Värdefaktorn värdeordning ska indelas i följande två klasser.

Klass 1

Mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten för

tomtmark till småhus.

Klass 2

Övriga småhus inom värderingsenheten för tomtmark till

småhus.

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

15 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för

småhus och tomtmark till småhus (riktvärdekarta S) fastställs på det

sätt som framgår av bilaga 21 .

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos skatteverket och på

Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

SKVFS 2008:4

5

Huvudområde Exteriör

Fasadbeklädnad

Minst hälften av den sammanlagda fasadytan består av

- tegel eller stenmaterial

4

- trä, puts, fibercement plåt eller plast

3

Garage

- finns i byggnaden (inte källarplan) eller på tomten,

med plats för en bil

2

- finns i byggnaden (inte källarplan) eller på tomten,

med plats för två eller flera bilar

4

Carport

Carport finns på tomten

1

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Fasadbeklädnaden är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare 3

Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare 3

Maximal delsumma Exteriör

15

Huvudområde Energihushållning

El

El finns indragen

4

Fönster

Minst hälften av den sammanlagda fönsterytan utgörs av

- två- eller treglasfönster

2

Uppvärmning

Uppvärmningssystem finns (dock inte enbart vedspis,

kakelugn, fristående elradiatorer eller luftvärmepump

utan

luftkanaler) 3

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Elsystemet är utbytt 2003 eller senare

3

Maximal delsumma Energihushållning

12

Huvudområde Kök

Utrustning m.m.

Bedöm om kökets utrustning och inredning har

- enkel standard

3

-

normal

standard

6

-

hög

standard

9

Bilaga 1

SKVFS 2008:4

6

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Köksinredning (skåp, bänkar och liknande) och utrustning

är utbytta 2003 eller senare.

3

Maximal delsumma Kök

12

Huvudområde Sanitet

Vatten

I byggnaden finns indraget

-

åretruntvatten

4

-

sommarvatten

3

Bad, dusch och vattenspolad toalett (wc)

Wc

finns

3

I bostadsplan (inkl. sluttningsvåning) finns

- ett bad- eller duschutrymme

1

- två eller flera bad- eller duschutrymmen

2

Tvättutrymme

Särskilt utrymme större än 4 kvm finns i byggnaden inrättat

för tvätt och klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök

1

Underhålls- och ombyggnadsstandard

- Mer än hälften av vatten- och avloppsstammarna i byggnaden

är utbytta 2003 eller senare

3

- Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden

i det största bad- eller duschutrymmet är i allt väsentligt

utbytt 2003 eller senare.

3

Maximal delsumma Sanitet

16

Huvudområde Övrig interiör

Öppen spis, allrum

Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns i byggnaden

2

I källare finns allrum eller liknande inrett utrymme

större än 15 kvm

2

Maximal delsumma Övrig interiör

4

SKVFS 2008:4

7

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2008 och tillämpas första

gången vid förenklad fastighetstaxering år 2009 och därefter vid fas-

tighetstaxering till och med år 2011. Genom föreskrifterna upphävs

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:6) om värderingen vid förenk-

lad fastighetstaxering av småhusenheter 2006.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen/enhet 4)