SKVFS 2008:7

Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2009

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:7

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 29 augusti 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om allmänna taxeringsregler vid förenklad och

särskild fastighetstaxering 2009;

beslutade den 25 augusti 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxe-

ringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande. 1

Byggnadskropp

1 § Varje byggnadskropp ska anses som en byggnad, om inte annat

anges i andra stycket.

Är en byggnadskropp uppdelad genom vertikalt genomgående

väggar i två eller flera självständigt fungerande enheter eller ligger

byggnadskroppen på flera fastigheter, ska varje del av byggnads-

kroppen indelas som en särskild byggnad.

Gemensamma vinds- eller källarutrymmen utgör inte hinder för en

sådan indelning som sägs i andra stycket. Byggnadskropp som genom

vertikalt genomgående väggar är uppdelad i delar med två bostads-

lägenheter i varje del (tvåbostadsradhuslänga), ska dock indelas som

en byggnad (hyreshus) om byggnadskroppen ligger på en fastighet.

Byggnad under uppförande

2 § Fastighetstaxering får inte grunda sig på en byggnads tillfälliga

användning. Vid bedömningen om en byggnad är under uppförande

eller inte ska därför beaktas om byggnaden tagits i bruk i sin slutliga

utformning och därmed för sitt blivande ändamål. Kommersiella

fastigheter anses ha tagits i bruk vid den tidpunkt då förutsättningar

finns för fastighetens ägare att till övervägande del tillgodogöra sig

avkastning från den nyuppförda byggnaden.

3 § Vid värdering av byggnad under uppförande ska kostnader som

nedlagts räknas om till det år, nivååret, vars prisnivå ligger till grund

för taxeringen av den typ av taxeringsenhet som byggnaden ingår i.

Genom omräkningsfaktorerna för byggnad under uppförande beaktas

även vad som sägs i 7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

om att byggnadens värde ska bestämmas till hälften av nedlagda

byggnadskostnader, uttryckta i det kostnadsläge som förelegat under

nivååret.

1 Beträffande förenklad och särskild fastighetstaxering 2008, se SKVFS

2007:9.

SKVFS 2008:7

2

Byggnadsvärdet för byggnad under uppförande får aldrig överstiga

det byggnadsvärde, som skulle ha åsatts byggnaden, om denna kunnat

tas i bruk året före det år då den taxeras som byggnad under

uppförande.

4 § Omräkningsfaktorn för byggnad under uppförande ska för hela

riket bestämmas till det belopp som anges i nedan angiven tabell.

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

År

För FFT 07 För AFT08

För FFT 09

2005 0,50

2006 0,50

0,50

2007 0,45

0,45

0,50

2008 0,40

0,45

0,45

Avrundning av värdefaktorer

5 § Då storleken av en värdefaktor ska anges med föreskriven

noggrannhet, ska matematisk avrundning enligt Svensk Standard

014141 regel A tillämpas, om inte annat anges särskilt.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2008 och tillämpas

vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2009.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)