SKVFS 2008:9

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Fastighetsdeklaration vid allmän och förenklad fastighetstaxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:9

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 26 september 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om e-tjänsten Fastighetsdeklaration vid allmän

och förenklad fastighetstaxering;

beslutade den 22 september 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 §

förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet, 6 kap. 1 § första stycket och 3 § fastighets-

taxeringsförordningen (1993:1199) följande.

1 § § Dessa föreskrifter gäller för den elektroniska tjänsten

Fastighetsdeklaration på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se

(e-tjänsten Fastighetsdeklaration) vid allmän och förenklad fastighets-

taxering enligt 1 kap.7 och 7 a §§fastighetstaxeringslagen

(1979:1152). Tidpunkter för tjänstens öppethållande samt vilket fastig-

hetstaxeringsår och vilka fastighetstyper som tjänsten vid varje tid om-

fattar meddelas i e-tjänsten Fastighetsdeklaration.

2 § Med e-legitimation avses sådan e-legitimation som anges i

avsnitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning

grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-

legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess

lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning.

3 § En fysisk person som är registrerad i beskattningsdatabasen som

ägare till en sådan taxeringsenhet som avses i 4 kap. fastighetstaxer-

ingslagen som är aktuell för allmän eller förenklad fastighetstaxering

får ha direktåtkomst till de uppgifter som anges i andra stycket om

denne legitimerar sig med en e-legitimation och använder e-tjänsten

Fastighetsdeklaration.

Direktåtkomsten får avse förtryckta uppgifter i blanketten för fastig-

hetsdeklaration, eller förslag till fastighetstaxering enligt 18 kap. 4 §

femte stycket fastighetstaxeringslagen, och andra uppgifter som har

registrerats i ärendet.

4 § En registrerad fysisk person får lämna sådan fastighetsdek-

laration som avses i 18 kap.fastighetstaxeringslagen i form av ett elek-

troniskt dokument om denne använder e-tjänsten Fastighetsdeklaration

och skriver under deklarationen med e-legitimation.

SKVFS 2008:9

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 september 2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)