SKVFS 2009:16

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2010 års och senare års fastighetstaxeringar

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:16

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 28 augusti 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av hyreshusenheter och

ägarlägenhetsenheter vid 2010 års och senare års

fastighetstaxeringar;

beslutade den 24 augusti 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § fastighetstaxerings-

förordningen (1993:1199) följande.

Tomtmark

1 § Med byggrätt avses den rätt som föreligger att uppföra en ny

byggnad på värderingsenheten.

Byggrätt anges i kvadratmeter bruttoarea ovan mark. Bruttoarean

mäts enligt Svensk Standard (SS) 21054:2009. Med ovan mark avses

att golvet i närmast högre våning ligger mer än 1,5 m över omgivande

markyta.

2 § Med bostäder avses, vid indelning av värdefaktorn typ av be-

byggelse, utrymmen inrättade för boende samt biutrymmen enligt SS

21054:2009. Med lokaler avses utrymmen eller samling av utrymmen

avsedda för annat ändamål än bostäder enligt SS 21054:2009.

Hyreshus och ägarlägenheter

3 § Värdefaktorn hyra ska, om inte annat föreskrivs i 7 §, för samtli-

ga bostäder inom värderingsenheten och för ägarlägenhet grundas på

den genomsnittliga bruksvärdehyran år 2008 i värdeområdet. Denna

hyra, som anges i kronor per kvadratmeter boarea, ska motsvara ge-

nomsnittlig bruksvärdehyra för byggnader med olika värdeår.

Bruksvärdehyran ska motsvara hela det belopp hyresgästerna nor-

malt har att erlägga till hyresvärden. I bruksvärdehyran ska således in-

gå kostnader för uppvärmning, vatten och avlopp, fastighetsskatt och

andra kostnader men inte avgifter för hushållsförbrukning av elekt-

ricitet och gas eller kabel-tv, bredband och liknande avgifter eller mer-

värdesskatt. I bruksvärdehyran ska inte heller ingå ersättning från ut-

hyrning av mark eller markanläggning.

Hyran ska anges i hela tusental kronor.

4 § För lokaler gäller, om inte annat föreskrivs i 5 eller 6 §, att

värdefaktorn hyra ska bestämmas till den

hyra som enligt kontraktet

ska utgå och som utgör den totala faktiska årshyran 2008 för samtliga

lokaler inom värderingsenheten. Detta gäller oavsett tidpunkten för

hyreskontraktens tecknande.

SKVFS 2009:16

2

Årshyran ska motsvara hela det belopp hyresgästerna normalt har

att erlägga till hyresvärden samt hyra för uppsatta skyltar och master. I

årshyran ska således ingå kostnader för uppvärmning, vatten och av-

lopp, fastighetsskatt och andra kostnader men inte avgifter för för-

brukning av elektricitet och gas eller mervärdesskatt. Ersättning från

uthyrning av mark eller markanläggning ska inte ingå i årshyran.

Hyran ska anges i hela tusental kronor.

5 § Om uppgift om faktisk årshyra för 2008 saknas för hela värder-

ingsenheten eller del därav eller om värderingsenhetens beskaffenhet

har förändrats efter 2008 så att årshyran har ändrats mer än vad som

motsvaras av på orten normala hyresförändringar, ska den faktiska års-

hyran för ett senare år användas. Därvid ska det senare årets hyra om-

räknas till 2008 års nivå.

6 § Till grund för värderingen av lokaler ska i stället för faktisk års-

hyra i vissa fall läggas jämförelsehyra. Med jämförelsehyra avses

marknadsmässig hyra för likvärdiga lokaler. Jämförelsehyra ska

tillämpas

för sådana lokaler som

1. innehas med bostadsrätt

2. är andelslägenheter

3. disponeras av ägaren eller av honom närstående

4. varit outhyrda under hela året eller del av året eller för vilka

hyresrabatter utgår

5. har en faktisk hyra som är en internhyra. Med internhyra avses att

hyran överenskommits mellan parter med intressegemenskap.

Vad som angetts i första stycket gäller även om den faktiska årshy-

ran på annat sätt uppenbart avviker från marknadsmässig hyra. Med

marknadsmässig hyra 2008 avses genomsnittlig årshyra för likartade

lokaler detta år.

7 § Om den genomsnittliga bruksvärdehyran i värdeområdet avviker

från den faktiska bruksvärdehyran under 2008 för värderingsenheten

med mer än 20 % ska värderingen i stället grundas på den faktiska

bruksvärdehyran.

8 § Värdeåret för hyreshus och ägarlägenhet utgörs av byggnadens

nybyggnadsår.

Med nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av hyres-

huset eller ägarlägenheten togs eller kunde ha tagits i bruk. Det tidi-

gaste nybyggnadsår som används vid värderingen är 1929.

Har en byggnad varit föremål för om- eller tillbyggnad, som ökar

byggnadens återstående livslängd, ska värdeåret jämkas.

SKVFS 2009:16

3

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

9 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för hyres-

hus och ägarlägenheter och tomtmark till dessa (riktvärdekarta H)

fastställs på det sätt som framgår av bilaga 11.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2009 och tillämpas

första gången vid förenklad fastighetstaxering 2010 och därefter vid

särskilda fastighetstaxeringar till och med 2012.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2)

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.