SKVFS 2009:22

Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2011 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:22

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 2 oktober 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om förberedelsearbetet inför 2011 års allmänna

fastighetstaxering av lantbruksenheter;

beslutade den 28 september 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § fastighetstaxerings-

förordningen (1993:1199) följande.

Definitioner

1 § Med riktvärdekarta avses i denna föreskrift en karta (kartbild) på

vilken gränserna mellan värdeområden för en eller flera typer av vär-

deringsenheter samt de riktvärdeangivelser och de förutsättningar som

ska gälla inom respektive värdeområde har angetts på det sätt som

framgår av bilaga 1 - 3.

Med riktvärdekarta LS avses i denna föreskrift riktvärdekarta för

småhus och tomtmark till småhus ingående i lantbruksenhet.

Med riktvärdekarta J avses i denna föreskrift riktvärdekarta för

ekonomibyggnad, åkermark och betesmark.

Med riktvärdekarta SK avses i denna föreskrift riktvärdekarta för

produktiv skogsmark och skogligt impediment.

Med normhus avses i denna föreskrift ett sådant småhus som anges

i 8 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Med normaltomt avses i denna föreskrift en sådan tomt som anges i

1 kap. 3 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199).

Med produktiv skogsmark och skogligt impediment avses i denna

föreskrift detsamma som i 2 § skogsvårdslagen (1979:429).

Med värdenivå avses i denna föreskrift sådan uppgift som enligt 7

kap. 3 § fastighetstaxeringslagen erfordras inom varje värdeområde för

att bestämma riktvärde.

Övriga begrepp som används i denna föreskrift har samma innebörd

som i fastighetstaxeringslagen.

Värdeområde

2 § Om det förutsätts något annat än genomsnittliga förhållanden för

en värdefaktor inom ett värdeområde ska det anges på riktvärdekartan.

3 § Det får inte ingå delområden med så skilda värdenivåer i ett vär-

deområde att olika riktvärdeangivelser kan anges för delområdena.

SKVFS 2009:22

2

Riktvärdekartor

4 § Riktvärdekarta för småhus och tomtmark till småhus vid särskild

fastighetstaxering 2010 ska ligga till grund för indelningen i värdeom-

råden.

5 § Av riktvärdekarta LS ska framgå Skatteverkets beslut avseende

- indelningen i värdeområden för småhus och tomtmark till småhus,

- riktvärdeangivelserna och de förutsättningar som gäller för beräk-

ning av riktvärden för småhus och

- riktvärdeangivelserna och de förutsättningar som gäller för beräk-

ning av riktvärden för tomtmark.

Ett värdeområde för småhus och tomtmark till småhus får inte

omfatta mer än ett län eller del av ett län. Ett värdeområde för småhus

får omfatta endast ett värdeområde för tomtmark.

6 § Riktvärdeangivelse för småhus som ingår i en lantbruksenhet ska

anges för varje värdeområde för småhus och avse en värderingsenhet,

bestående av ett normhus. För de tre klasserna av värdefaktorn ”bygg-

nadskategori” – friliggande hus, kedjehus m.m. och radhus – ska rikt-

värdeangivelse för småhus innefatta uppgifter om dels vilken värde-

nivå, S-nivåfaktor, och dels vilken tabell för åldersinverkan, SO-tabell

L, som ska gälla inom varje värdeområde.

7 § Riktvärdeangivelse för tomtmark ingående i lantbruksenhet ska

anges för varje värdeområde för tomtmark och avse en normaltomt.

För de tre klasserna av värdefaktorn ”typ av bebyggelse” – tomt-

mark för friliggande hus, för kedjehus m.m. samt för radhus – ska rikt-

värdeangivelse för tomtmark inom ett värdeområde innehålla uppgift

om

- normaltomtens storlek i kvadratmeter,

- normaltomtens värde i kronor,

- korrektionsbelopp i kronor per kvadratmeter vid avvikelse från

normaltomtens storlek,

- belägenhetsfaktorer för belägenhetsklasserna 1 och 2,

- VA-klass för normaltomten och

- korrektionsbelopp i kr per klass vid avvikelse från normaltomtens

VA-klass. Beloppet ska anges i hela 2 000-tal kr.

Om vägledande ortspriser saknas ska normaltomtens riktvärdean-

givelse anges med ledning av tomtvärdetabell enligt 1 kap. 35 b § fas-

tighetstaxeringsförordningen (1993:1199).

8 § Av riktvärdekarta J ska framgå Skatteverkets beslut avseende

- indelningen i värdeområden för ekonomibyggnader, åkermark och

betesmark,

- vilken värdenivå (E-nivåfaktor) som gäller inom varje värdeom-

råde för ekonomibyggnader samt

- vilken värdenivå (J-nivåfaktor) som gäller inom varje värdeom-

råde för åkermark och betesmark.

SKVFS 2009:22

3

Riktvärdekarta J ska upprättas för varje län.

9 § Av riktvärdekarta SK ska framgå Skatteverkets beslut avseende

- indelningen i värdeområden för produktiv skogsmark och skogligt

impediment och

- vilken värdenivå (SK-nivåfaktor) som gäller inom varje värdeom-

råde för produktiv skogsmark och skogligt impediment.

Riktvärdekarta SK ska upprättas för varje län.

Underlag för riktvärdeangivelser

10 § Förslag till riktvärdeangivelser respektive förslag till vilka

förutsättningar som ska gälla för riktvärdekartorna LS, J och SK ska

upprättas med utgångspunkt från köpeskillingar för representativa

överlåtelser under åren 2007-2009. Dessa överlåtelser ska avse hela

eller delar av lantbruksenheter som enligt bestämmelserna i 1 A kap.

fastighetstaxeringsförordningen har granskats och gallrats och därefter

tagits in i Skatteverkets ortsprisregister.

11 § Om marknadsvärdenivån avseende de representativa överlåtel-

serna av lantbruksenheter som skett under åren 2007-2009 har föränd-

rats under denna period ska en prisutvecklingsfaktor bestämmas. Pris-

utvecklingsfaktorn ska bestämmas så att köpeskillingarna motsvarar

2009 års marknadsvärdenivå.

Prisutvecklingsfaktorerna ska differentieras om prisutvecklingen

har varit väsentligt olika för skilda regioner eller för olika slags egen-

dom.

För viktning av överlåtelser gjorda under åren 2007-2009 ska, vid

beräkning av 2009 års marknadsvärdenivå, följande koefficienter

användas:

- 2007; 0,6,

- 2008; 0,8, och

- 2009; 1,0.

Provvärdering

12 § Under förberedelsearbetet ska provvärdering ske för att

kontrollera vilken taxeringsvärdenivå som kommer att uppnås vid

tillämpning av föreslagna indelningar i värdeområden och riktvärde-

angivelser. Härvid ska de förutsättningar som anges på riktvärde-

kartorna LS, J och SK leda fram till taxeringsvärden som motsvarar 75

procent av marknadsvärdenivån för respektive grupp av lantbruks-

enheter. Provvärderingen ska göras med utgångspunkt från de förslag

till riktvärdekartor som Lantmäteriet ska lämna enligt 21, 22, och 27

§§ denna föreskrift och som Skatteverket ska besluta om.

Representativa överlåtelser enligt 14 § denna föreskrift ska ligga till

grund för provvärderingen. En analys av de tillämpade prisutveck-

lingsfaktorerna ska göras. Härvid ska taxeringsvärdenivåer och sprid-

ning anges för 2007, 2008 och 2009.

SKVFS 2009:22

4

Provvärdering ska ske för varje värdeområde och omfatta det antal

provvärderingsobjekt inom området som bedöms erforderligt med

hänsyn till områdets omfattning. Då ett antal värdeområden tillsam-

mans ska bilda ett provvärderingsområde ska detta framgå av en

beskrivning på riktvärdekartan. Varje provvärderingsområde ska ha ett

särskilt nummer.

Kontrollvärdering

13 § Kontrollvärdering ska avse lantbruksenheter eller delar därav

som överlåtits genom köp eller frivilliga fastighetsregleringar och ska

avse ett eller flera värdeområden. Kontrollvärderingen ska avse fem

olika grupper av lantbruksenheter, a - e. För grupperna a – c ska kon-

trollvärderingen göras på länsnivå.

a) Gruppen avser samtliga överlåtelser där köpeskillingen till

huvudsaklig del kan antas ha avsett produktiv skogsmark och skogligt

impediment. Kontrollvärderingen ska göras för grupper av värdeområ-

den för produktiv skogsmark och skogligt impediment. Särredovisning

ska ske för överlåtelser avseende skogsarealklasser dels upp till 29

hektar, dels 30–49 hektar, dels 50–200 hektar och dels över 200 hek-

tar.

b) Gruppen avser samtliga överlåtelser där köpeskillingen till över-

vägande del kan antas ha avsett ekonomibyggnad, åkermark och betes-

mark. Kontrollvärderingen ska göras för grupper av värdeområden för

åkermark och betesmark. Särredovisning ska ske för överlåtelser avse-

ende åkerarealklasser dels upp till 9 hektar, dels 10–29 hektar, dels

30–100 hektar och dels över 100 hektar.

c) Gruppen avser samtliga överlåtelser där köpeskillingen till över-

vägande del kan antas ha avsett småhus och tomtmark till småhus.

Kontrollvärderingen ska göras för grupper av värdeområden för små-

hus och tomtmark till småhus. Särredovisning ska ske för överlåtelser

avseende värdeklasser med redovisning för värde dels upp till 100 000

kr, dels 101 000–200 000 kr, dels 201 000–400 000 kr, dels 401 000–

800 000 kr och dels över 800 000 kr.

d) Gruppen avser samtliga överlåtelser för grupper av värdeområ-

den för åkermark och betesmark. Särredovisning ska ske för överlåt-

elser avseende dels skogsdominerade taxeringsenheter, dels jordbruks-

dominerade taxeringsenheter, dels bostadsdominerade taxeringsenhet-

er och dels övriga.

e) Gruppen avser samtliga överlåtelser för dels varje län och dels

varje kommun. Särredovisning ska ske för överlåtelser avseende dels

skogsdominerade taxeringsenheter, dels jordbruksdominerade taxer-

ingsenheter, dels bostadsdominerade taxeringsenheter och dels övriga.

14 § Förteckningar över de provvärderingsobjekt som legat till grund

för kontrollvärderingen ska bifogas redovisningen av kontrollvärder-

ingen. Förteckningarna ska upprättas per kommun och innehålla:

- fastighetsbeteckning,

- överlåtelsedatum,

SKVFS 2009:22

5

- köpeskilling, justerad köpeskilling, prisutvecklingsfaktor, korri-

gerad köpeskilling och koefficient för viktning av köpet,

- klassindelningsdata för värderingsenheterna,

-värden för värderingsenheterna, delvärden och taxeringsvärden en-

ligt föreslagna riktvärdeangivelser och

- taxeringsvärdet dividerat med korrigerad köpeskilling (T/K).

För varje värdeområde eller grupp av värdeområden ska dessutom

genomsnittligt T/K redovisas.

Förteckningarna ska även innehålla uppgifter om vilka representa-

tiva överlåtelser som inte har utnyttjats vid kontrollvärderingen.

Grunderna för bortgallring ska anges i varje enskilt fall. Förteckningen

ska upprättas per kommun.

Värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer,

och värdetabeller

15 § Lantmäteriet ska till Skatteverket lämna preliminära förslag till

värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer och värdetabeller

för lantbruksenheter. Till grund för förslagen ska ligga det som anges i

1–17 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:7) om värderingen

vid förenklad fastighetstaxering av lantbruksenheter 2008 och Skatte-

verkets föreskrifter (SKVFS 2008:4) om värderingen av småhusen-

heter vid 2009 och senare års fastighetstaxeringar.

Om inte annat anges särskilt ska Lantmäteriets förslag lämnas till

Skatteverket vid följande tidpunkter:

- förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) senast den 15 december 2009,

- förslag som kan påverka Skatteverkets förslag till föreskrifter en-

ligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) senast den 1 febru-

ari 2010.

16 § För produktiv skogsmark och skogligt impediment ska Skogs-

styrelsen till Skatteverket lämna förslag till sådana tabeller som avses i

1 kap.19 och 21 §§fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

(skogstabell M och S samt tabell över genomsnittsskogens värden)

avseende

- slutligt förslag till tabeller senast den 15 november 2009 och

- slutligt förslag till värden i sådana tabeller senast den 30 novem-

ber 2009.

17 § För produktiv skogsmark och skogligt impediment ska Lant-

mäteriet senast den 18 december 2009 utifrån Skogsstyrelsens förslag

till tabeller enligt 16 § denna föreskrift, utföra en kontroll så att tabell-

ernas värderelationer stämmer överens med ortsprismaterialet i prov-

värderingen.

18 § För produktiv skogsmark och skogligt impediment ska Skogs-

styrelsen till Skatteverket senast den 1 mars 2010 lämna förslag till

områdesvisa tabeller över procenttal för sådan volymtillväxt som

anges i 18 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

SKVFS 2009:22

6

19 § Skogsstyrelsen ska senast den 1 mars 2010

till Skatteverket

lämna förslag till skogsbeskrivning för de områden där detta bedöms

nödvändigt med hänsyn till förändrade förutsättningar. Förslaget ska

för varje värdeområde innehålla uppgift om normal kostnadsklass för

värdeområdet samt uppgift om medelvärden för bonitet och virkes-

förråd och procenttal för volymtillväxt.

20 § Lantmäteriet ska senast den 1 mars 2010 till Skatteverket lämna

förslag till omarbetad beskrivning för taxering av åker- och betesmark.

Beskrivningen ska innehålla dels redovisning av geografisk omfattning

för respektive område och dels tillämpliga J- och E-nivåfaktorer.

Tidplan

21 § Lantmäteriet ska senast den 20 oktober 2009 till Skatteverket

lämna ett preliminärt förslag till värdeområdesindelning för produktiv

skogsmark och skogligt impediment.

22 § Lantmäteriet ska senast den 31 december 2009 till Skatteverket

lämna ett preliminärt förslag till värdeområdesindelning för dels

ekonomibyggnader, åkermark och betesmark och dels småhus och

tomtmark till småhus.

23 § Lantmäteriet ska senast den 15 februari 2010 till Skatteverket

lämna ett preliminärt förslag till prisutvecklingsfaktorer och senast den

15 mars 2010 lämna slutligt förslag till prisutvecklingsfaktorer.

24 § Lantmäteriet ska senast den 1 mars 2010 till Skatteverket lämna

preliminärt förslag på värden till de tabeller som avses i

- 1 kap. 4a § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) (storleks-

korrektionstabell 1 och 2)

- 1 kap. 11 § fastighetstaxeringsförordningen (E-tabell)

- 1 kap. 7, 7a och 7b §§ fastighetstaxeringsförordningen (SV-tabell,

SO-tabell L och FV-tabell L)

- 1 kap. 17 § fastighetstaxeringsförordningen (J-tabell)

- 1 kap.19 och 21 §§fastighetstaxeringsförordningen (skogstabell S

och M)

- 1 kap. 24 § fastighetstaxeringsförordningen (SKI-tabell)

- 1 kap. 35a § fastighetstaxeringsförordningen (FB-tabell)

- 1 kap. 35b § fastighetstaxeringsförordningen (tomtvärdetabell)

25 § Lantmäteriet ska senast den 22 februari 2010 tillhandahålla en

förteckning till Skatteverket över de vid denna tidpunkt kända repre-

sentativa överlåtelser av lantbruksenheter som föreslås som provvär-

deringsobjekt samt en förteckning över de överlåtelser som inte har

ansetts som representativa.

Skatteverket ska senast den 5 mars 2010 till Lantmäteriet lämna

uppgifter om representativa överlåtelser.

26 § Lantmäteriet ska senast den 30 april 2010 för varje lantbruksen-

het lämna uppgift till Skatteverket om dels till vilket värdeområde

SKVFS 2009:22

7

enhetens ekonomibyggnader, åkermark, betesmark, produktiv skogs-

mark och skogligt impediment hör och dels till vilket värdeområde

småhus och tomtmark till småhus hör.

27 § Lantmäteriet ska senast den 5 maj 2010 till Skatteverket lämna

ett förslag till riktvärdekarta LS jämte överarbetat förslag till riktvärde-

kartorna J och SK. Till förslagen ska fogas redovisning av tillämpade

provvärderingsområden och företagen provvärdering som visar de

genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som förslaget leder till.

28 § Lantmäteriet ska senast den 15 maj 2010 till Skatteverket lämna

slutligt förslag på värden till sådana tabeller som avses i 24 § denna

föreskrift.

29 § Senast den 15 maj 2010 ska Lantmäteriet till Skatteverket, för

varje värdeområde, lämna slutligt förslag till riktvärdeangivelser samt

vilka förutsättningar som ska gälla för varje värdeområde. Till förslag-

et ska fogas dels resultatet av provvärderingen vilken har verifierats

genom kontrollvärdering och dels redovisning av tillämpade provvär-

deringsområden och beräkningar som visar de genomsnittliga taxer-

ingsvärdenivåer som förslaget leder till. Redovisningen ska ske på sätt

som framgår av 12, 13 och 14 §§ denna föreskrift.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2009 och tillämpas

vid förberedelsearbetet inför 2011 års allmänna fastighetstaxering av

lantbruksenheter.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2)

SKVFS 2009:22

8

Bilaga 1

SKVFS 2009:22

9

Bilaga 2

SKVFS 2009:22

10

Bilaga 3