SKVFS 2009:7

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Fastighetsdeklaration

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:7

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 13 februari 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om e-tjänsten Fastighetsdeklaration;

beslutade den 9 februari 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 §

förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet, 6 kap. 1 § första stycket och 3 § samt 11 kap.

1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

1 § Dessa föreskrifter gäller för den elektroniska tjänsten Fastighets-

deklaration på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se (e-tjänsten

Fastighetsdeklaration) vid allmän, förenklad och särskild fastighetstax-

ering enligt 1 kap. 7, 7 a respektive 8 § fastighetstaxeringslagen

(1979:1152). Tidpunkter för tjänstens öppethållande samt vilket fastig-

hetstaxeringsår och vilka fastighetstyper som tjänsten vid varje tid om-

fattar meddelas i e-tjänsten Fastighetsdeklaration.

2 § Med e-legitimation avses sådan e-legitimation som anges i av-

snitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläg-

gande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer

och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9

juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning.

3 § En fysisk person som är registrerad i beskattningsdatabasen som

ägare till en sådan taxeringsenhet enligt 4 kap.fastighetstaxeringslagen

(1979:1152) som är aktuell för fastighetstaxering får ha direktåtkomst

till de uppgifter som anges i andra stycket om denne legitimerar sig

med en e-legitimation och använder e-tjänsten Fastighetsdeklaration.

Direktåtkomsten får avse förtryckta uppgifter i blanketterna för all-

män, förenklad eller särskild fastighetsdeklaration, eller förslag till fas-

tighetstaxering enligt 18 kap. 4 § femte stycket fastighetstaxeringslag-

en, samt andra uppgifter som har registrerats i ärendet.

4 § En registrerad fysisk person får lämna fastighetsdeklaration som

avses i 18 kap. eller 26 kap.fastighetstaxeringslagen (1979:1152) i

form av ett elektroniskt dokument om denne använder e-tjänsten Fas-

tighetsdeklaration och skriver under deklarationen med e-legitimation.

SKVFS 2009:7

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 februari 2009. Genom före-

skrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:9) om e-

tjänsten Fastighetsdeklaration vid allmän och förenklad fastighetstax-

ering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)