SKVFS 2010:9

Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2012 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:9

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 1 oktober 2010

1

Skatteverkets föreskrifter

om förberedelsearbetet inför 2012 års förenklade

fastighetstaxering av småhusenheter;

beslutade den 27 september 2010.

Skatteverket föreskriver med stöd av 3 kap. 3 §, 6 kap. 1 § fastig-

hetstaxeringsförordningen (1993:1199) och 19 kap. 2 § fastighets-

taxeringslagen (1979:1152) följande.

Definitioner

1 § I denna föreskrift avses med

riktvärdekarta; en karta (kartbild) på vilken gränserna mellan

värdeområden för en eller flera typer av värderingsenheter har angetts

samt de riktvärdeangivelser och de förutsättningar som enligt tillhör-

ande förteckning ska gälla inom respektive värdeområde,

riktvärdekarta S; riktvärdekarta för småhus och tomtmark till små-

hus ingående i småhusenhet,

SV-tabell; tabell för beräkning av ett småhus relativa värde utifrån

dess storlek och standard,

SO-tabell; tabell för åldersinverkan för småhus,

FV-tabell; tabell för värdeinverkan avseende värdefaktorn fastig-

hetsrättsliga förhållanden och värdeordning,

FB-tabell; tabell över belägenhetsfaktorer för strandklasser,

normhus; ett sådant småhus som anges i 8 kap. 2 § fastighets-

taxeringslagen,

tomtvärdetabell; tabell över taxeringsvärden för normtomter avse-

ende dels friliggande småhus, dels radhus,

normaltomt; en sådan tomt som anges i 1 kap. 3 § fastighetstaxer-

ingsförordningen,

permanenthus; småhus som är inrättat för boende året om,

fritidshus; småhus inrättat för fritidsboende,

värdenivå; sådan uppgift som enligt 7 kap. 3 § fastighetstaxerings-

lagen erfordras inom varje värdeområde för att bestämma riktvärde,

taxeringsvärdenivå; 75 procent av en taxeringsenhets marknads-

värde (jfr. 5 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen),

Övriga begrepp som används i denna föreskrift har samma innebörd

som i fastighetstaxeringslagen.

Värdeområde

2 § Om det förutsätts något annat än genomsnittliga förhållanden för

en värdefaktor inom ett värdeområde ska det anges på riktvärdekartan.

SKVFS 2010:9

2

3 § Det får inte ingå delområden med så skilda värdenivåer i ett vär-

deområde att olika riktvärdeangivelser kan anges för delområdena.

Riktvärdekartor

4 § Riktvärdekarta för småhus och tomtmark till småhus vid särskild

fastighetstaxering 2011 ska ligga till grund för indelningen i värdeom-

råden.

5 § Av riktvärdekarta S ska framgå Skatteverkets beslut avseende

- indelningen i värdeområden för småhus och tomtmark till småhus,

- riktvärdeangivelserna och de förutsättningar som gäller för beräk-

ning av riktvärden för småhus, och

- riktvärdeangivelserna och de förutsättningar som gäller för beräk-

ning av riktvärden för tomtmark.

Ett värdeområde för småhus och tomtmark till småhus får inte om-

fatta mer än ett län eller del av ett län. Normalt ska ett värdeområde

inte omfatta mer än en kommun. Ett värdeområde för småhus får

endast omfatta ett värdeområde för tomtmark.

6 § För varje värdeområde för småhus ska anges en riktvärdeangiv-

else. Riktvärdeangivelsen ska avse en värderingsenhet, bestående av

ett normhus. För de tre klasserna av värdefaktorn ”byggnadskategori”

– friliggande hus, kedjehus m.m. och radhus – ska riktvärdeangivelse

för småhus innefatta uppgifter om dels vilken värdenivå (S-nivåfaktor)

och dels vilken tabell för åldersinverkan (SO-tabell) som ska gälla

inom varje värdeområde.

7 § Riktvärdeangivelse för tomtmark ingående i småhusenhet ska

anges för varje värdeområde för tomtmark och avse en normaltomt.

För de tre klasserna av värdefaktorn ”typ av bebyggelse” – tomt-

mark för friliggande hus, för kedjehus m.m. samt för radhus – ska rikt-

värdeangivelse för tomtmark inom ett värdeområde innehålla uppgift

om

- normaltomtens storlek i kvadratmeter,

- normaltomtens värde i kronor,

- korrektionsbelopp i kronor per kvadratmeter vid avvikelse från

normaltomtens storlek,

- belägenhetsfaktorer för belägenhetsklasserna 1 och 2,

- VA-klass för normaltomten, och

- korrektionsbelopp i kr per VA-klass vid avvikelse från normal-

tomtens VA-klass. Beloppet ska anges i hela 2 000-tal kr.

Om vägledande fastighetsförsäljningar på orten saknas ska normal-

tomtens riktvärdeangivelse anges med ledning av tomtvärdetabell

enligt 1 kap. 35 b § fastighetstaxeringsförordningen.

Underlag för riktvärdeangivelser

8 § I första hand ska köpeskillingar för representativa överlåtelser

under 2010 läggas till grund för nivåbestämningen av 2010 års

SKVFS 2010:9

3

marknadsvärdenivå. I andra hand ska representativa köpeskillingar

under 2009 användas och därefter representativa köpeskillingar under

2008.

9 § Av 1 A kap 3 § p. 7 fastighetstaxeringsförordningen framgår att

bl.a. överlåtelser med extremt förhållande mellan köpeskilling eller

likvid och taxeringsvärde ska gallras bort. Med extremt förhållande

ska härvid avses att förhållandet mellan köpeskilling eller likvid och

taxeringsvärde ligger utanför intervallet 0,5-5,0.

10 § Vid bestämmande av prisutvecklingsfaktorer så att köpeskill-

ingarna motsvarar 2010 års marknadsvärdenivå, ska faktorerna diffe-

rentieras om prisutvecklingen har varit väsentligt olika för skilda

regioner eller för olika slags egendom.

För viktning av överlåtelser gjorda under åren 2008-2010 ska, vid

beräkning av 2010 års marknadsvärdenivå, följande koefficienter

användas:

- 2008; 0,6,

- 2009; 0,8, och

- 2010; 1,0.

Provvärdering

11 § Provvärderingen ska göras med utgångspunkt från de förslag

till riktvärdekartor som Lantmäteriet ska lämna enligt 16 § denna före-

skrift.

Sådana representativa överlåtelser som kvarstår efter granskning

och gallring i enlighet med 1 A kap.fastighetstaxeringsförordningen

ska ligga till grund för provvärderingen. Vid sådan kvalitetssäkring

som anges i 12-14 §§ (kontrollvärdering) ska dock köp av obebyggd

tomtmark och köp avseende fastigheter bestående av tre eller flera

värderingsenheter undantas. Köp av obebyggd tomtmark ska

utvärderas särskilt.

En analys av de tillämpade prisutvecklingsfaktor-

erna ska göras. Härvid ska taxeringsvärdenivåer och spridning anges

för 2008, 2009 och 2010.

Då ett antal värdeområden tillsammans ska bilda ett provvärder-

ingsområde, på sätt som förutsätts i 5 kap. 5a § fastighetstaxerings-

lagen och i förarbetena, ska detta framgå av en beskrivning på rikt-

värdekartan. Varje provvärderingsområde ska ha ett särskilt nummer.

Dokumentation m.m.

12 § Provvärderingen ska avslutas med en kvalitetssäkring (kontroll-

värdering). Denna ska avse bebyggda småhusenheter, fördelade på åtta

olika grupper, a - h.

Med grupp a avses enheter med belägenhetsfaktor större än 1,0.

Med grupp b avses enheter med friliggande hus, kedjehus och rad-

hus.

Med grupp c avses enheter uppdelade på fyra olika åldersgrupper

Med grupp d avses enheter uppdelade på tre olika standardgrupper.

SKVFS 2010:9

4

Med grupp e avses enheter uppdelade på fyra olika storleksgrupper.

Med grupp f avses småhus inrättade som permanenthus.

Med grupp g avses småhus inrättade som fritidshus.

Med grupp h avses värdeområden med en taxeringsvärdenivå (T/K)

som överstiger 0,8 och grundar sig på minst fem överlåtelser.

13 § Förteckningar över de provvärderingsobjekt som legat till grund

för kvalitetssäkringen (kontrollvärderingen) ska bifogas redovisningen

av denna. Förteckningarna ska även innehålla uppgifter om vilka

representativa överlåtelser som inte har utnyttjats samt skälet till att de

inte har utnyttjats. Förteckningarna ska upprättas per kommun och

innehålla:

- fastighetsbeteckning,

- överlåtelsedatum,

- köpeskilling, justerad köpeskilling, prisutvecklingsfaktor, korri-

gerad köpeskilling och koefficient för viktning av köpet,

- klassindelningsdata för värderingsenheterna,

-värden för värderingsenheterna, delvärden och taxeringsvärden en-

ligt föreslagna riktvärdeangivelser och

- uppskattat taxeringsvärde dividerat med korrigerad köpeskilling

(T/K).

För varje värdeområde eller grupp av värdeområden ska dessutom

genomsnittligt T/K redovisas.

Om ett värdeområde även omfattar ett delområde av en annan

kommun än den aktuella, en enklav, ska köp inom delområdet redo-

visas tillsammans med detta värdeområde.

14 § Förteckning över gallrade överlåtelser ska upprättas per

kommun och av denna ska framgå till vilket värdeområde varje

småhusenhet hör. Grunderna för bortgallring ska anges i varje enskilt

fall utifrån följande gallringskoder;

TR Transportköp

EX Tvångsförvärv

X

Vissa exekutiva förvärv

S Släktköp

IG Annan

intressegemenskap

LV Köp av egendom med lågt taxeringsvärde

LK Köp eller fastighetsreglering av egendom med lågt pris

eller låg likvid

IA

Köp av ideell andel, om andelen understiger 50 %, såvida

inte samtidigt försålts andelar uppgående till minst 50 %

AE Köpeskillingen kan inte justeras i den omfattning som

erfordras

TS Taxeringsvärde för den försålda egendomen kan inte

bestämmas

AP Extrem relation mellan köpeskilling och taxeringsvärde

SKVFS 2010:9

5

Värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer,

och värdetabeller

15 § Lantmäteriet ska till Skatteverket lämna preliminära förslag till

värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer och värdetabeller

för småhusenheter. Till grund för förslagen ska ligga det som anges i

1–14 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:4) om värderingen av

småhusenheter vid 2009 och senare års fastighetstaxeringar.

Om inte annat anges särskilt ska Lantmäteriets förslag lämnas till

Skatteverket vid följande tidpunkter:

- förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen senast den

15 december 2010,

- förslag till SV-tabeller, SO-tabeller, FV-tabeller, tabell över beläg-

enhetsfaktorer och tomtvärdetabellen senast den 15 december 2010,

- övriga förslag som berör Skatteverkets föreskrifter och allmänna

råd om taxeringen och värdesättningen senast den 1 mars 2011.

Tidplan

16 § Lantmäteriet ska senast den 15 februari 2011 till Skatteverket

lämna ett preliminärt förslag till riktvärdekartor för småhus och tomt-

mark till småhus (första ansatsen). Detta sker genom att tillgängliggöra

uppgifterna i Lantmäteriets provvärderingssystem.

17 § Lantmäteriet ska senast den 7 februari 2011 till Skatteverket

lämna ett preliminärt förslag till prisutvecklingsfaktorer och senast den

1 mars 2011 lämna slutligt förslag till prisutvecklingsfaktorer.

18 § Lantmäteriet ska senast den 1 mars 2011 till Skatteverket lämna

preliminärt förslag på värden till de tabeller som avses i

- 1 kap. 6 § fastighetstaxeringsförordningen (SV-tabell, SO-tabell S

och FV-tabell S)

- 1 kap. 35a § fastighetstaxeringsförordningen (FB-tabell)

- 1 kap. 35b § fastighetstaxeringsförordningen (tomtvärdetabell)

19 § Lantmäteriet ska senast den 22 februari 2011 tillhandahålla

Skatteverket de vid denna tidpunkt kända representativa överlåtelser

av småhus och tomtmark som föreslås som provvärderingsobjekt

genom att tillgängliggöra dem i Lantmäteriets provvärderingssystem.

Vid samma tidpunkt ska Lantmäteriet även lämna en förteckning över

de överlåtelser som inte har ansetts som representativa.

Skatteverket ska senast den 4 mars 2011 till Lantmäteriet lämna

uppgift om vilka representativa överlåtelser som ska ligga till grund

för provvärderingen.

20 § Lantmäteriet ska senast den 16 maj 2011 för varje småhusenhet

lämna uppgift till Skatteverket om till vilket värdeområde småhus och

tomtmark till småhus hör.

SKVFS 2010:9

6

21 § Lantmäteriet ska senast den 16 maj 2011 till Skatteverket lämna

slutligt förslag på värden till sådana tabeller som avses i 15 § denna

föreskrift.

22 § Senast den 16 maj 2011 ska Lantmäteriet till Skatteverket, för

varje värdeområde, lämna slutligt förslag till riktvärdeangivelser samt

vilka förutsättningar som ska gälla för varje värdeområde. Förslaget

ska beakta de ändringar som Skatteverket bestämt efter företagen

provvärdering. Till förslaget ska fogas dels resultatet av prov-

värderingen vilken har verifierats genom kvalitetssäkring (kontroll-

värdering) och dels redovisning av tillämpade provvärderingsområden

och beräkningar som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer

som förslaget leder till. Redovisningen av kvalitetssäkringen ska

utföras och ske på sätt som framgår av 11-14 §§ denna föreskrift.

Övrigt

23 § Inför den förenklade fastighetstaxeringen 2012 av småhusen-

heter ska sådana referensgrupper som anges i 19 kap. 2 § fastig-

hetstaxeringslagen bestå av tio av de förtroendevalda ledamöterna i

skattenämnden. I de fall antalet ledamöter i en skattenämnd är lägre än

tio ska samtliga ledamöter ingå i referensgruppen.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2010 och tillämpas

vid förberedelsearbetet inför 2012 års förenklade fastighetstaxering av

småhusenheter.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2)