SKVFS 2013:4

Skatteverkets föreskrifter om säkerhet vid betalningssäkring

Skatteverkets författningssamling

*

ISSN 1652-1420

SKVFS 2013:4

Betalningssäkring

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 14 juni 2013

1

Skatteverkets föreskrifter

om säkerhet vid betalningssäkring;

beslutade den 10 juni 2013.

Skatteverket föreskriver med stöd av 11 kap. 3 § och 16 kap. 2 §

skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 § Säkerhet vid betalningssäkring får lämnas i form av pant, borgen

eller företagshypotek.

2 § Borgen ska ställas såsom för egen skuld (proprieborgen). Om

borgen ställs av två eller flera personer gemensamt ska de svara

solidariskt för betalningen.

3 § Om borgen utgörs av bankgaranti ska den vara utfärdad av en

svensk bank eller ett kreditmarknadsföretag som bedriver verksamhet i

Sverige eller av en utländsk bank eller ett kreditmarknadsföretag som

bedriver verksamhet från filial i Sverige. Bankgaranti ska gälla i tio år.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2013.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)