SKVFS 2013:7

Skatteverkets föreskrifter om arbetsgivares skyldighet att underrätta Skatteverket när utlänning anställs

Skatteverkets författningssamling

*

ISSN 1652-1420

SKVFS 2013:7

Utkom från trycket

den 19 juli 2013

2013-06-19

131 379893-11/111

Skatteverkets föreskrifter

om arbetsgivares skyldighet att underrätta

Skatteverket när utlänning anställs;

beslutade den 19 juni 2013.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 1 b § utlänningsförord-

ningen (2006:97) följande.

1 § Dessa föreskrifter gäller skyldighet för arbetsgivare enligt 7 kap.

1 b § utlänningsförordningen (2006:97), att underrätta Skatteverket när

en utlänning som avses i 6 kap. 13 a § utlänningsförordningen anställs.

2 § Underrättelse ska göras på blankett enligt fastställt formulär och

innehålla uppgifter om

– arbetsgivarens namn och organisationsnummer, personnummer

eller samordningsnummer

– arbetsgivarens adress

– arbetstagarens namn och personnummer eller samordningsnummer

– arbetstagarens adress

– uppgift om vilken dag anställningen påbörjades.

3 § Underrättelse ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12:e i

månaden efter det att anställningen påbörjades.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1augusti 2013.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2)

1