SKVFS 2013:9

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2014 års och senare års fastighetstaxeringar

Skatteverkets författningssamling

*

ISSN 1652-1420

SKVFS 2013:9

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 30 augusti 2013

1

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av lantbruksenheter vid 2014 års

och senare års fastighetstaxeringar;

beslutade den 26 augusti 2013.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxe-

ringslagen (1979:1152), FTL, och 6 kap. 1 § fastighetstaxerings-

förordningen (1993:1199), FTF, följande.

Åkermark

1 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska för beskaff-

enhetsklasserna 1-5 gälla följande.

Klass 1:

Åkermark vars produktionsförmåga är mycket bättre än

(mer än 30 procent över) den genomsnittliga produk-

tionsförmågan inom värdeområdet och vars bruknings-

förhållanden är de för området normala.

Klass 2:

Åkermark vars produktionsförmåga är bättre än (minst

10 procent men högst 30 procent över) den genom-

snittliga produktionsförmågan inom värdeområdet och

vars brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 3:

Åkermark vars produktionsförmåga är normal (avviker

mindre än 10 procent från den genomsnittliga produk-

tionsförmågan) inom värdeområdet och vars bruk-

ningsförhållanden är de för området normala.

Klass 4:

Åkermark vars produktionsförmåga är sämre än (minst

10 procent men högst 30 procent under) den genom-

snittliga produktionsförmågan inom värdeområdet och

vars brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 5:

Åkermark vars produktionsförmåga är mycket sämre

än (mer än 30 procent under) den genomsnittliga

produktionsförmågan inom värdeområdet och vars

brukningsförhållanden är de för värdeområdet normala.

Vid bedömningen av åkermarkens produktionsförmåga förutsätts i

samtliga beskaffenhetsklasser att åkermarken tillhör dräneringsklass 1

eller 2.

Om brukningsförhållandena för åkermarken är väsentligt bättre än

vad som är normalt inom värdeområdet, ska beskaffenhetsklassen

höjas med ett steg. Är brukningsförhållandena väsentligt sämre än vad

som är normalt inom värdeområdet ska beskaffenhetsklassen sänkas

med ett steg.

SKVFS 2013:9

2

2 § Vid klassindelning av värdefaktorn dränering ska för dränerings-

klasserna 1-3 gälla följande.

Klass 1:

Åkermark som är tillfredsställande dränerad genom

plantäckdikning.

Klass 2:

Annan åkermark än sådan som tillhör klass 1, om den

är tillfredställande dränerad eller självdränerande.

Klass 3:

Åkermark som är otillfredsställande dränerad.

Om befintligt huvudavlopp inte medger tillfredställande avrinning,

ska dräneringsklassen sänkas ett steg.

Betesmark

3 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska för beskaff-

enhetsklasserna 1-5 vid normala bruknings- och torrläggningsför-

hållanden gälla följande.

Klass 1:

Betesmark som är bättre (har mer än 30 procent högre

avkastning och kvalitet) än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet och som ligger i anslutning till

brukningscentrum.

Klass 2:

Betesmark som är bättre (har mer än 30 procent högre

avkastning och kvalitet) än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet men som inte ligger i anslutning

till brukningscentrum.

Klass 3:

Betesmark vars avkastning och kvalitet är normal

(avviker med högst 30 procent från vad som är genom-

snittligt) inom värdeområdet.

Klass 4:

Betesmark som har sämre (mer än 30 procent lägre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet.

Klass 5:

Betesmark som har sämre (mer än 30 procent lägre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet och som kan förväntas bli tagen i

anspråk för virkesproduktion inom en nära framtid.

Produktiv skogsmark

4 § Värdefaktorn bonitet ska bestämmas med ledning av Skogshög-

skolans boniteringssystem.

5 § Värdefaktorn bonitet ska indelas i bonitetsklasserna E-A med

ledning av den produktiva skogsmarkens virkesproducerande förmåga

enligt följande.

3

Länsgrupp

Bonitetsklass (medelbonitet i skogskubikmeter

per hektar och år)

E

D

C

B

A

1.

BD län

1,0-1,7

1,8-2,2

2,3-3,2

3,3-4,4

4,5-

2.

AC och Z län

1,0-1,9

2,0-2,8

2,9-4,0

4,1-5,0

5,1-

3.

Y län

1,0-2,8

2,9-3,7

3,8-5,0

5,1-6,0

6,1-

4.

X län

1,0-3,1

3,2-4,5

4,6-5,8

5,9-6,7

6,8-

5.

W län

1,0-2,5

2,6-3,7

3,8-5,8

5,9-7,7

7,8-

6.

S län

1,0-3,1

3,2-4,9

5,0-7,2

7,3-8,7

8,8-

7.

AB, C, T och

U län

1,0-4,2

4,3-5,9

6,0-7,8

7,9-9,4

9,5-

8.

D, E och H län

1,0-4,2

4,3-5,9

6,0-8,4

8,5-10,5

10,6-

9.

I län

1,0-1,9

2,0-2,8

2,9-4,1

4,2-5,8

5,9-

10.

F, G, M och O

län

1,0-4,5

4,6-6,8

6,9-9,3

9,4-11,2

11,3-

11. K och N län

1,0-5,0

5,1-7,3

7,4-9,9

10,0-11,9

12,0-

6 § Värdefaktorn kostnad ska indelas i nio kostnadsklasser varav

klass fem ska svara mot genomsnittlig kostnadsklass för värdeområdet.

Indelningen i kostnadsklasser ska bestämmas med hänsyn till

föryngrings- och röjningskostnader, avverkningskostnader, terräng-

transportkostnader samt timmerutfall och kvalitet.

För kostnadsklasserna ska följande relationer gälla.

Kostnadsklass

Kostnadsrelation

1

0,700

2

0,775

3

0,850

4

0,925

5

1,000

6

1,075

7

1,150

8

1,225

9

1,300

7 § Indelningen i kostnadsklass ska göras med ledning av poäng. Det

poängantal som ska gälla för kostnadsklasserna 1–9 samt indelningen

av kostnads- och kvalitetsfaktorer till grund för poängberäkningen

framgår av bilaga 1.

Poängen för en kostnadsfaktor eller en kvalitetsfaktor utgör

delsumma för sådan faktor. De sammanlagda delsummorna för en vär-

deringsenhet utgör det totala antalet poäng för enheten. Dessa totala

SKVFS 2013:9

4

antal poäng ska ligga till grund för indelningen i kostnadsklass om

inte annat följer av 9 §.

8 § Antalet poäng

för indelning i kostnadsklass

för en

värderingsenhet ska påföras på sätt som anges i bilaga 2

(skogsbeskrivning).

Genomsnittlig

kostnadsklass

för

samtliga

värdeområden framgår av bilaga 3.

9 § Sedan delsummorna för de olika kostnads- och kvalitetsfakto-

rerna har beräknats enligt 7 och 8 §§ kan varje delsumma för sig jäm-

kas. Detta gäller om sådana kostnads- och kvalitetsförhållanden som

anges i skogsbeskrivningen medför särskilt höga eller särskilt låga

kostnader.

Om poängsumman för en kostnadsfaktor eller för en kvalitetsfaktor

uppenbarligen ger en felaktig bild av de förhållanden som faktorn

avser kan andra förhållanden än de som anges i skogsbeskrivningen

också medföra jämkning

10 § Värdefaktorerna virkesförråd barrträd och virkesförråd lövträd

ska bestämmas i hela skogskubikmeter per hektar.

Varje skogskubikmeter per hektar ska utgöra en klass.

11 § För skogsinnehav under 30 ha ska värdefaktorn virkesförråd, i

enlighet med bilaga 5 a (skogstabell M) till 1 kap 19 § FTF

(1993:1199), klassindelas med hänsyn till totalt virkesförråd uttryckt i

skogskubikmeter per hektar enligt följande.

Område

Klass för totalt virkesförråd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Del av Z, AC och

BD län

(5)-24

25-39

40-54

55-69

70-84

85-99

100-114

115-129

130-

II

Del av Z, AC och

BD län samt I län

(5)-29

30-49

50-69

70-89

90-109

110-129

130-149

150-169

170-

III W, X och Y län

(10)-54

55-79

80-99

100-119

120-139

140-159

160-179

180-199

200-

IV AB, C, D, E, O,

S, T och U län

(20)-69

70-99

100-124

125-149

150-174

175-199

200-224

225-249

250-

V

F, G och H län

(25)-74

75-104

105-129

130-154

155-179

180-204

205-229

230-254

255-

VI K, M och N län

(25)-84

85-119

120-154

155-179

180-204

205-229

230-254

255-279

280-

Tomtmark

12 § Vad som sägs i 1–7 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2011:4) om värderingen av småhusenheter vid 2012 och senare års

fastighetstaxeringar ska tillämpas även ifråga om tomtmark ingående i

lantbruksenhet. Dock ska vid klassindelningen av värdefaktorn fas-

tighetsrättsliga förhållanden följande beaktas. Värderingsenhet på

vilken det finns småhus, som enligt 8 kap. 3 § FTL (1979:1152), utgör

brukningscentrum för lantbruksenhet, och som enligt 12 kap. 3 § FTL

ska jämställas med självständig fastighet, ska indelas i klass 1.

5

Småhus

13 § Vad som sägs i 8–15 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2011:4) om värderingen av småhusenheter vid 2012 och senare års

fastighetstaxeringar ska tillämpas även ifråga om småhus ingående i

lantbruksenhet. Dock ska, vid klassindelningen av fastighetsrättsliga

förhållanden, småhus, som utgör brukningscentrum för lantbruksenhet

enligt 8 kap. 3 § FTL (1979:1152), indelas i klass 1.

Ekonomibyggnader

14 § Vid klassificering av värdefaktorn storlek ska med värdrings-

enhetens yta på marken avses byggnadsarea enligt SS 21054:2009.

15 § Värdefaktorn ålder uttrycks genom byggnadens värdeår. Värde-

året utgörs av byggnadens nybyggnadsår. Med nybyggnadsår avses det

år då den övervägande delen av byggnaden togs i bruk eller kunde ha

tagits i bruk. Det tidigaste värdeåret ska vara 1929. Värdefaktorn ålder

ska anges i hela år.

Har byggnaden varit föremål för påtaglig om- eller tillbyggnad eller

påtaglig förbättring ska värdeåret jämkas.

16 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska vad som

anges i bilaga 4 gälla.

Storlekskorrektion

17 § Vid bestämmande av storlekskorrektion för lantbruksenhet ska

med medelstor lantbruksenhet enligt 7 kap. 4 a § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) förstås en lantbruksenhet vars sammanlagda

riktvärde utgör 1 200 000 kronor.

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

18 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för eko-

nomibyggnader, åkermark och betesmark (riktvärdekarta J) fastställs

på det sätt som framgår av bilaga 51.

19 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för pro-

duktiv skogsmark och skogligt impediment (riktvärdekarta SK) fast-

ställs på det sätt som framgår av bilaga 61.

20 § Indelning i värdeområden för småhus och tomtmark till småhus

på lantbruksenhet (riktvärdekarta LS) fastställs på det sätt som framgår

av bilaga 71.

___________

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

SKVFS 2013:9

6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2013 och tillämpas

första gången vid förenklad fastighetstaxering 2014 och därefter vid

särskilda fastighetstaxeringar till och med 2016.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)

7

Produktiv Skogsmark

Antalet poäng för olika kostnadsklasser samt indelning av kostnads-

och kvalitetsfaktorer

Kostnadsklass

Poäng

1

(8)-12

2

13-17

3

18-22

4

23-27

5

28-32

6

33-37

7

38-42

8

43-47

9

48-(52)

Föryngrings- och röjningskostnader

Genom antalet poäng för föryngrings- och röjningskostnader ska anges

om kostnaderna är

- mycket lägre

- lägre

- ungefär lika

- högre

- mycket högre

än vad som är genomsnittligt inom värdeområdet.

Avverkningskostnader

Genom antalet poäng för avverkningskostnader ska anges om kost-

naderna är

- mycket lägre

- lägre

- ungefär lika

- högre

- mycket högre

än vad som är genomsnittligt inom värdeområdet.

Timmerutfall och kvalitet

Genom antalet poäng för timmerutfall och kvalitet ska anges om

timmerutfall och kvalitet är

- högre

- ungefär lika

- lägre

än vad som är genomsnittligt inom värdeområdet.

Terrängtransportkostnader

Antalet poäng ska anges för olika terrängtransportavstånd. Avstånden

ska anges i hela 100-tal meter.

Bilaga 1

SKVFS 2013:9

8

Skogsbeskrivning

Antalet poäng för indelning i kostnadsklass för värderingsenhet

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län AB

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

4

6

8

8

11

13

15

18

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län C

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

4

6

8

8

11

13

15

18

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län D

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

4

6

8

8

10

13

16

18

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

Bilaga 2

9

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län E

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

5

8

10

8

10

12

14

16

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län F

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

4

6

8

9

11

13

15

17

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

24

29

34

39

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län G

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

3

5

7

10

8

10

12

14

16

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

24

29

34

39

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län H

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

5

8

10

8

10

12

14

16

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

24

29

34

39

SKVFS 2013:9

10

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län I

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

3

6

9

12

8

10

12

14

16

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

22

27

32

37

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län K

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

4

6

8

9

11

13

15

17

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

24

29

34

39

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län M

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

4

6

8

8

11

13

15

17

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

24

29

34

39

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län N

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

1

3

5

6

9

12

14

16

19

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

24

29

34

39

11

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län O

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

4

6

8

9

11

13

15

17

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län S

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

4

6

8

8

11

13

15

18

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län T

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

3

5

6

10

7

10

12

14

17

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län U

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

4

6

8

8

11

13

15

18

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

SKVFS 2013:9

12

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län W

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

5

8

10

6

9

11

13

16

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län X

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

4

6

8

7

10

12

14

17

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län Y

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

2

5

8

10

6

9

11

13

16

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

23

28

33

38

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län Z

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

3

6

9

12

8

10

12

14

16

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

18

23

28

33

13

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län AC

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

3

6

9

12

8

10

12

14

16

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

18

23

28

33

Antalet poäng för samtliga värdeområden i län BD

Föryngrings- och röjningskostnader

Avverkningskostnader

Timmerutfall och kvalitet

Mkt

Ung.

Mkt

Mkt

Ung.

Mkt

Ung.

lägre

Lägre

lika

högre

högre

lägre

lägre

lika

högre

högre

högre

lika

lägre

0

3

4

7

10

9

11

13

15

17

2

5

8

Poäng för terrängtransportkostnader

Avstånd i 100-tal meter:

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-

Poäng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

18

23

28

33

SKVFS 2013:9

14

Genomsnittlig kostnadsklass för samtliga värdeområden

Län

Värdeområden

Kostnads-

klass

Samtliga utom Z,

AC och BD

Samtliga

5

Z

2304, 2308-12, 2314, 2317-20, 2323 och

2325-26

4

2302-03, 2305-06, 2315-16, 2322, 2324

och 2327-28

5

2301, 2307, 2313 och 2321

6

AC

2405-06, 2410-13 och 2417-21

4

2401, 2403-04, 2408-09, 2415-16,

5

2407 och 2414

6

2402

7

BD

2503-04, 2508-17 och 2519-20

5

2507 och 2518

6

2502 och 2506

7

2501 och 2505

8

Bilaga 3

15

Ekonomibyggnader

Klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet

Byggnads-

kategoriklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskrivning

11. Djurstall, logar,

lador, maskinhallar,

gårdsverkstäder,

lagerhus för potatis,

trädgårdsprodukter,

foder eller andra

förnödenheter och

liknande byggnader

med värdeår före

1980

1

Byggnad med påtagligt bättre

utformning och skick än vad som

är normalt för äldre byggnader.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning och godtagbart skick för äldre

byggnader.

3

Byggnad med påtagligt sämre ut-

formning och skick än som är nor-

malt för äldre byggnader.

21. Djurstall för

mjölkkor, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern mjölkproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern mjölkproduktion

och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för mjölkproduktion samt byggnad

i mindre gott skick.

22. Djurstall för

slakt- och ungnöt,

värdeår 1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern köttdjursproduktion och i

gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern köttdjursproduk-

tion och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för köttdjursproduktion samt bygg-

nad i mindre gott skick.

23. Djurstall för

grisar, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern grisproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern grisproduktion och

i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för grisproduktion samt byggnad i

mindre gott skick.

Bilaga 4

SKVFS 2013:9

16

24. Djurstall för

värphöns, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern äggproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern äggproduktion och

i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för äggproduktion samt byggnad i

mindre gott skick.

25. Djurstall för

får, getter och

strutsar, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern

mjölkproduktion

med

mejeri och i gott skick.

2

Byggnad

med

godtagbar

utformning

för

modern

mjölkproduktion med mejeri och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för kött- och ullproduktion samt

byggnad i mindre gott skick.

26. Djurstall för

hästar, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern hästuppfödning eller häst-

hållning och i gott skick.

2

Byggnad

med

godtagbar

utformning

för

modern

hästuppfödning eller hästhållning

och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för hästuppfödning eller hästhåll-

ning samt byggnad i mindre gott

skick.

27. Djurstall för

mink, räv och

liknande, värdeår

1980-

Klassindelas ej.

28. Djurstall för

slaktkycklingar

och kalkoner,

värdeår 1980-

1

Byggnad med god utformning för

modern köttproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern köttproduktion och

i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för köttproduktion samt byggnad i

mindre gott skick.

17

31. Loge, lada och

liknande, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk samt byggnad i mindre

gott skick.

32. Maskinhall,

gårdsverkstad och

liknande, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk med värmeiso-

lerad gårdsverkstad och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk samt byggnad i mindre

gott skick.

33. Gårdslager för

potatis, trädgårds-

produkter, foder eller

andra förnödenheter

och liknande, värdeår

1980-

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk samt byggnad i mindre

gott skick.

42. Spannmålslager

1

Spannmålslager i särskild byggnad

med såväl tork som lagringsfickor

med god utformning för modern

spannmålshantering i gott skick.

2

Spannmålslager inrymt i loge, lada

eller liknande, med såväl tork som

lagringsfickor med godtagbar ut-

formning för modern spannmåls-

hantering och i godtagbart skick.

3

Enklare spannmålslager inrymt i

loge, lada eller liknande samt

spannmålslager i mindre gott skick.

SKVFS 2013:9

18

44. Ensilagesilo

1

Ensilagesilo med god utformning

för modernt lantbruk och i gott

skick.

2

Ensilagesilo med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Ensilagesilo i mindre gott skick

samt övriga enklare anläggningar.

51. Växthus, typ

friliggande

1

Friliggande växthus med god ut-

formning för modern växtodling

och i gott skick.

2

Friliggande växthus med godtagbar

utformning för modern växtodling

och i godtagbart skick.

3

Friliggande växthus med enklare

utformning för växtodling och i

mindre gott skick.

52. Växthus, typ

blockhus

1

Blockhus med god utformning för

modern växtodling och i gott skick.

2

Blockhus med godtagbar utform-

ning för modern växtodling och i

godtagbart skick.

3

Blockhus med enklare utformning

för växtodling och i mindre gott

skick.

53. Enklare

växthus

1

Enklare växthus med god utform-

ning för modern växtodling och i

gott skick.

2

Enklare växthus med godtagbar

utformning för modern växtodling

och i godtagbart skick.

3

Enklare växthus med enklare ut-

formning för växtodling och i min-

dre gott skick.

60. Övriga ekono-

mibyggnader

Klassindelas ej.