SKVFS 2015:4

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2016 års förenklade fastighetstaxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2015:4

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 28 augusti 2015

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av hyreshusenheter och

ägarlägenhetsenheter vid 2016 års förenklade

fastighetstaxering;

beslutade den 24 augusti 2015.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Tomtmark

1 § Vid klassificering av värdefaktorn storlek för tomtmark är

byggrätt den rätt som finns att uppföra en ny byggnad på värderings-

enheten.

Byggrätt ska anges i kvadratmeter bruttoarea ovan mark. Vad som

framgår av Svensk Standard SS 21054:2009 ska gälla vid mätning av

bruttoarea ovan mark. Men ovan mark avses att golvet i närmast högre

våning ligger mer än 1,5 meter över omgivande markyta.

2 § Värdefaktorn typ av bebyggelse ska indelas i klasserna bostäder

och lokaler. Med bostäder avses utrymmen inrättade för boende samt

biutrymmen enligt Svensk Standard SS 21054:2009. Med lokaler

avses detsamma som framgår av 12 kap. 1 § tredje stycket jorda-

balken.

Hyreshus och ägarlägenheter

3 § Vid klassificeringen av värdefaktorn hyra ska hyran bestämmas

till den hyra som gäller enligt kontraktet och som är den totala faktiska

årshyran för år 2014 inom värderingsenheten. Detta gäller oavsett när

hyreskontrakt tecknats.

Årshyran är hela det belopp hyresgästen har att betala till

hyresvärden. I årshyran ska ingå kostnader för uppvärmning, vatten

och avlopp, fastighetsskatt och andra kostnader men inte avgifter för

hushållsförbrukning av elektricitet och gas eller kabel-tv, bredband

och liknande avgifter eller mervärdesskatt. I årshyran ska inte ingå

ersättning från uthyrning av mark eller markanläggning.

Hyran ska anges i hela tusental kronor.

4 § När uppgifter om faktisk årshyra för 2014 saknas för hela eller

delar av värderingsenheten eller om värderingsenhetens beskaffenhet

har förändrats efter år 2014 så att årshyran har ändrats mer än vad som

SKVFS 2015:4

motsvaras av på orten normala hyresförändringar, ska den faktiska

årshyran för ett senare år användas. I sådana fall ska det senare årets

hyra omräknas till 2014 års nivå.

5 § Till grund för värderingen av bostäder och lokaler ska i stället för

faktisk årshyra i vissa fall läggas jämförelsehyra. Med jämförelsehyra

avses när bruksvärdehyra respektive marknadsmässig hyra ska

bestämmas till vad som gäller för likvärdiga bostäder och lokaler i

värdeområdet. Jämförelsehyra ska tillämpas för sådana bostäder och

lokaler som

– innehas med bostadsrätt

– är andelslägenheter

– disponeras av ägaren eller av honom närstående

– varit outhyrda under hela året eller del av året eller för vilka

hyresrabatter utgår, eller

– har en faktisk hyra som är en internhyra. Med internhyra avses

att hyran har överenskommits mellan parter med intressegemenskap.

Detsamma gäller om den faktiska årshyran på annat sätt uppenbart

avviker

från

bruksvärdehyra

det

gäller

bostäder

eller

marknadsmässig hyra i fråga om lokaler. Med marknadsmässig hyra

2014 avses genomsnittlig årshyra för likartade lokaler detta år.

6 § Vid klassificering av värdefaktorn ålder för hyreshus och ägar-

lägenheter är nybyggnadsår det år då den övervägande delen av hyres-

huset eller ägarlägenheten togs eller kunde ha tagits i bruk. Det

tidigaste nybyggnadsår som ska användas är 1929.

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

7 § Hyreshus och ägarlägenheter samt tomtmark till dessa ska in-

delas i värde- och provvärderingsområden på sätt som framgår av

riktvärdekarta H i bilaga 11.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2015 och tillämpas

första gången vid förenklad fastighetstaxering år 2016 och därefter vid

särskilda fastighetstaxeringar till och med 2018 av hyreshus- och

ägarlägenhetsenheter.

På Skatteverkets vägnar

INGMAR HANSSON

Lena Abrahamsson

(Rättsavdelningen enhet 3)

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.