SKVFS 2016:7

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2017 års och senare års fastighetstaxeringar

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2016:7

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 26 augusti 2016

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av lantbruksenheter vid 2017 års

och senare års fastighetstaxeringar;

beslutade den 22 augusti 2016.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxe-

ringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Åkermark

1 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska för be-

skaffenhetsklasserna 1–5 gälla följande.

Klass 1:

Åkermark vars produktionsförmåga är mycket bättre

än (mer än 30 procent över) den genomsnittliga

produktionsförmågan inom värdeområdet och vars

brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 2:

Åkermark vars produktionsförmåga är bättre än (minst

10 procent men högst 30 procent över) den genom-

snittliga produktionsförmågan inom värdeområdet och

vars brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 3:

Åkermark vars produktionsförmåga är normal (av-

viker mindre än 10 procent från den genomsnittliga

produktionsförmågan) inom värdeområdet och vars

brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 4:

Åkermark vars produktionsförmåga är sämre än

(minst 10 procent men högst 30 procent under) den

genomsnittliga produktionsförmågan inom värdeom-

rådet och vars brukningsförhållanden är de för om-

rådet normala.

Klass 5:

Åkermark vars produktionsförmåga är mycket sämre

än (mer än 30 procent under) den genomsnittliga

produktionsförmågan inom värdeområdet och vars

brukningsförhållanden är de för området normala.

Vid bedömningen av åkermarkens produktionsförmåga förutsätts

i samtliga beskaffenhetsklasser att åkermarken tillhör dränerings-

klass 1 eller 2.

Om brukningsförhållandena för åkermarken är väsentligt bättre

än vad som är normalt inom värdeområdet, ska beskaffenhets-

klassen höjas med ett steg. Är brukningsförhållandena väsentligt

sämre än vad som är normalt inom värdeområdet ska beskaffenhets-

klassen sänkas med ett steg.

2

SKVFS 2016:7

2 § Vid klassindelning av värdefaktorn dränering ska för dränerings-

klasserna 1–3 gälla följande.

Klass 1:

Åkermark som är tillfredsställande dränerad genom

systemtäckdikning.

Klass 2:

Annan åkermark än sådan som tillhör klass 1, om den

är tillfredsställande dränerad eller självdränerande.

Klass 3:

Åkermark som är otillfredsställande dränerad.

Om befintligt huvudavlopp inte medger tillfredsställande av-

rinning, ska dräneringsklassen sänkas ett steg.

Betesmark

3 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska för

beskaffenhetsklasserna 1–5 vid normala bruknings- och torrläggnings-

förhållanden gälla följande.

Klass 1:

Betesmark som har bättre (mer än 30 procent högre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet och som ligger i anslutning till

brukningscentrum.

Klass 2:

Betesmark som har bättre (mer än 30 procent högre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet men som inte ligger i anslutning

till brukningscentrum.

Klass 3:

Betesmark vars avkastning och kvalitet är normal

(avviker med högst 30 procent) från vad som är

genomsnittligt inom värdeområdet.

Klass 4:

Betesmark som har sämre (mer än 30 procent lägre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet.

Klass 5:

Betesmark som har sämre (mer än 30 procent lägre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet och som kan förväntas bli tagen i

anspråk för virkesproduktion inom en nära framtid.

Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner

4 § Värdefaktorn bonitet ska bestämmas med ledning av Skogshög-

skolans boniteringssystem.

5 § Värdefaktorn bonitet ska indelas i bonitetsklasserna E–A med

ledning av den produktiva skogsmarkens virkesproducerande förmåga

enligt följande.

3

SKVFS 2016:7

Länsgrupp

Bonitetsklass (medelbonitet i skogskubikmeter

per hektar och år)

E

D

C

B

A

1.

Norrbottens län

1,0–1,7

1,8–2,2

2,3–3,2

3,3–4,4

4,5–

2.

Västerbottens

och Jämtlands

län

1,0–1,9

2,0–2,8

2,9–4,0

4,1–5,0

5,1–

3.

Västernorrlands

län

1,0–2,8

2,9–3,7

3,8–5,0

5,1–6,0

6,1–

4.

Gävleborgs län

1,0–3,1

3,2–4,5

4,6–5,8

5,9–6,7

6,8–

5.

Dalarnas län

1,0–2,5

2,6–3,7

3,8–5,8

5,9–7,7

7,8–

6.

Värmlands län

1,0–3,1

3,2–4,9

5,0–7,2

7,3–8,7

8,8–

7.

Stockholms,

Uppsala,

Örebro och

Västmanlands

län

1,0–4,2

4,3–5,9

6,0–7,8

7,9–9,4

9,5–

8.

Södermanlands,

Östergötlands

och Kalmar län

1,0–4,2

4,3–5,9

6,0–8,4

8,5–10,5

10,6–

9.

Gotlands län

1,0–1,9

2,0–2,8

2,9–4,1

4,2–5,8

5,9–

10.

Jönköpings,

Kronobergs,

Skåne och

Västra

Götalands läns

län

1,0–4,5

4,6–6,8

6,9–9,3

9,4–11,2

11,3–

11.

Blekinge och

Hallands län

1,0–5,0

5,1–7,3

7,4–9,9

10,0–11,9 12,0–

6 § Värdefaktorerna virkesförråd barrträd och virkesförråd lövträd

ska bestämmas i hela skogskubikmeter per hektar.

7 § För skogsinnehav under 30 hektar ska värdefaktorn virkesförråd,

i enlighet med bilaga 5 a (skogstabell M) till 1 kap. 19 § fastighets-

taxeringsförordningen (1993:1199), klassindelas med hänsyn till totalt

virkesförråd uttryckt i skogskubikmeter per hektar enligt följande.

4

SKVFS 2016:7

Område

Klass för totalt virkesförråd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Del av Z, AC och

BD län*

(5)–19

20–39

40–59

60–79

80–94

95–109

110–124

125–144

145–

II

Del av Z, AC och

BD län**

samt i hela I län

(5)–29

30–54

55–79

80–104

105–129

130–149

150–169

170–189

190–

III W, X och Y län

(10)–54

55–79

80–99

100–119

120–144

145–164

165–184

185–204

205–

IV AB, C, D, E, O,

S, T och U län

(20)–69

70–99

100–124

125–149

150–179

180–204

205–229

230–254

255–

V

F, G och H län

(25)–74

75–104

105–129

130–154

155–189

190–214

215–239

240–264

265–

VI K, M och N län

(25)–84

85–119

120–154

155–179

180–204

205–229

230–254

255–279

280–

Tomtmark

8 § Vad som sägs i 1–7 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2014:3) om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxe-

ring 2015 ska tillämpas även i fråga om tomtmark ingående i lant-

bruksenhet. Dock ska vid klassindelningen av värdefaktorn fastighets-

rättsliga förhållanden följande beaktas. Värderingsenhet på vilken det

finns småhus som, enligt 8 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen

(1979:1152), utgör brukningscentrum för lantbruksenhet, och som en-

ligt 12 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen ska jämställas med småhus

som utgör självständig fastighet, ska indelas i klass 1.

Småhus

9 § För småhus ingående i lantbruksenhet ska tillämpas vad som

sägs i 8–16 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:3) om värde-

ringen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015, med

undantag av där angiven bilaga om standardpoäng. För standardpoäng

ska i stället bilaga 1 tillämpas.

Vid klassindelningen av värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållan-

den ska småhus som utgör brukningscentrum för lantbruksenhet, enligt

8 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), indelas i klass 1.

Ekonomibyggnader

10 § Vid klassificering av värdefaktorn storlek ska med värderings-

enhetens yta på marken avses byggnadsarea enligt svensk standard SS

21054:2009.

11 § Värdefaktorn ålder uttrycks genom byggnadens värdeår. Värde-

året utgörs av byggnadens nybyggnadsår. Med nybyggnadsår avses det

år då den övervägande delen av byggnaden togs i bruk eller kunde ha

tagits i bruk. Det tidigaste värdeåret ska vara 1929. Värdefaktorn ålder

ska anges i hela år.

Har byggnaden varit föremål för påtaglig om- eller tillbyggnad eller

påtaglig förbättring ska värdeåret jämkas.

12 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska vad som

anges i bilaga 2 gälla.

5

SKVFS 2016:7

Storlekskorrektion

13 § Vid bestämmande av storlekskorrektion för lantbruksenhet ska

med medelstor lantbruksenhet enligt 7 kap. 4 a § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) förstås en lantbruksenhet vars sammanlagda rikt-

värde, med undantag för småhus och tomtmark för sådan byggnad,

utgör 900 000 kr.

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

14 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för

ekonomibyggnader, åkermark och betesmark (riktvärdekarta J) fast-

ställs på det sätt som framgår av bilaga 31.

15 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för pro-

duktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark

utan avverkningsrestriktioner och skogligt impediment (riktvärdekarta

SK) fastställs på det sätt som framgår av bilaga 41.

16 § Indelning i värdeområden för småhus och tomtmark till småhus

på lantbruksenhet (riktvärdekarta LS) fastställs på det sätt som framgår

av bilaga 51.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2016 och tillämpas

första gången vid allmän fastighetstaxering 2017 och därefter vid

särskilda fastighetstaxeringar till och med 2019.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Lena Abrahamsson

(Rättsavdelningen, enhet 1)

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

6

SKVFS 2016:7

Standardpoäng för småhus

Huvudområde Exteriör

Fasadbeklädnad

Minst hälften av den sammanlagda fasadytan består av

- tegel eller stenmaterial

4

- trä, puts, fibercement, plåt eller plast

3

Garage

- finns i huset (inte källarplan) eller på tomten,

med plats för en bil

2

- finns i huset (inte källarplan) eller på tomten,

med plats för två eller flera bilar

4

Carport

Carport finns på tomten

1

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Fasadbeklädnaden är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare 3

Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare

3

Maximal delsumma Exteriör

15

Huvudområde Energihushållning

El

El finns indragen

4

Fönster

Minst hälften av den sammanlagda fönsterytan består av

- två-, tre- eller fyrglasfönster med kopplade eller hermetiskt

tillslutna bågar, med eller utan isolerglas

2

Uppvärmning

System för uppvärmning finns (dock inte enbart vedspis,

kamin, kakelugn, fristående elradiatorer eller luftvärmepump

utan luftkanaler mellan rummen)

3

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Elsystemet är utbytt 2003 eller senare

3

Maximal delsumma Energihushållning

12

Bilaga 1

7

SKVFS 2016:7

Huvudområde Kök

Inredning och utrustning m.m.

Bedöm om kökets fasta inredning och utrustning har

- enkel standard

3

- normal standard

6

- hög standard

9

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Kökets fasta inredning (skåp, bänkar och liknande) och

utrustning är i sin helhet utbytta 2009 eller senare

3

Maximal delsumma Kök

12

Huvudområde Sanitet

Vatten

I huset finns indraget

- åretruntvatten

4

- sommarvatten

3

Bad, dusch och vattenspolad toalett (wc)

I bostadsplan (inkl. sluttningsvåning) finns

- ett bad- eller duschutrymme

1

- två eller flera bad- eller duschutrymmen

2

Wc finns

3

Utrymme för tvätt och klädvård

Särskilt utrymme större än 4 kvm finns inrättat för tvätt

och klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök

1

Underhålls- och ombyggnadsstandard

- Ledningarna för vatten och avlopp i byggnaden är till mer än

hälften av sin totala längd utbytta 2003 eller senare

3

- Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden

i det största bad- eller duschutrymmet är i allt väsentligt

utbytt 2009 eller senare.

3

Maximal delsumma Sanitet

16

Huvudområde Övrig interiör

Öppen spis, allrum

Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns i byggnaden

2

Allrum eller liknande inrett utrymme större än 15 kvm finns i

källaren

2

Maximal delsumma Övrig interiör

4

8

SKVFS 2016:7

Ekonomibyggnader

Klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet

Byggnads-

kategoriklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskrivning

11. Djurstall, logar,

lador, maskinhallar,

gårdsverkstäder,

lagerhus för potatis,

trädgårdsprodukter,

foder eller andra

förnödenheter och

liknande byggnader

med värdeår före

1980

1

Byggnad med påtagligt bättre

utformning och skick än vad som

är normalt för äldre byggnader.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning och godtagbart skick för äldre

byggnader.

3

Byggnad med påtagligt sämre ut-

formning och skick än som är nor-

malt för äldre byggnader.

21. Djurstall för

mjölkkor, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern mjölkproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern mjölkproduktion

och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för mjölkproduktion och i mindre

gott skick.

22. Djurstall för

slakt och ungnöt,

värdeår 1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern köttdjursproduktion och i

gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern köttdjursproduk-

tion och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för köttdjursproduktion och i

mindre gott skick.

23. Djurstall för

grisar, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern grisproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern grisproduktion och

i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för grisproduktion och i mindre

gott skick.

Bilaga 2

9

SKVFS 2016:7

24. Djurstall för

värphöns, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern äggproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern äggproduktion och

i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för äggproduktion och i mindre gott

skick.

25. Djurstall för

får, getter och

strutsar, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern

mjölkproduktion

med

mejeri och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern mjölkproduktion

med mejeri och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för kött- och ullproduktion och i

mindre gott skick.

26. Djurstall för

hästar, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern hästuppfödning eller häst-

hållning och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern hästuppfödning

eller hästhållning och i godtagbart

skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för hästuppfödning eller hästhåll-

ning och i mindre gott skick.

27. Djurstall för

mink, räv och

liknande, värdeår

1980–

Klassindelas inte.

28. Djurstall för

slaktkycklingar

och kalkoner,

värdeår 1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern köttproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för köttproduktion och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för köttproduktion och i mindre

gott skick.

10

SKVFS 2016:7

31. Loge, lada och

liknande, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk och i mindre gott skick.

32. Maskinhall,

gårdsverkstad och

liknande, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk med värmeiso-

lerad gårdsverkstad och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk och i mindre gott skick.

33. Gårdslager för

potatis, trädgårds-

produkter, foder eller

andra förnödenheter

och liknande, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk och i mindre gott skick.

34. Ridhus

1

Byggnad med god utformning för

ridsport och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för ridsport och i godtagbart

skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för ridsport och i mindre gott skick.

42. Spannmålslager

1

Spannmålslager, fristående eller i

för ändamålet uppförd byggnad,

med såväl tork som lagring för

modern spannmålshantering och i

gott skick.

2

Spannmålslager, fristående eller

inrymt i äldre byggnad, med såväl

tork som lagringsfickor med

godtagbar utformning för modern

spannmålshantering

och

i

godtagbart skick.

3

Enklare spannmålslager inrymt i

loge, lada eller liknande. Spann-

målslager i mindre gott skick.

11

SKVFS 2016:7

44. Ensilagesilo

1

Ensilagesilo med god utformning

för modernt lantbruk och i gott

skick.

2

Ensilagesilo med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Ensilagesilo i mindre gott skick.

Övriga enklare anläggningar.

51. Växthus, typ

friliggande

1

Friliggande växthus med god ut-

formning för modern växtodling

och i gott skick.

2

Friliggande växthus med godtagbar

utformning för modern växtodling

och i godtagbart skick.

3

Friliggande växthus med enklare

utformning för växtodling och i

mindre gott skick.

52. Växthus, typ

blockhus

1

Blockhus med god utformning för

modern växtodling och i gott skick.

2

Blockhus med godtagbar utform-

ning för modern växtodling och i

godtagbart skick.

3

Blockhus med enklare utformning

för växtodling och i mindre gott

skick.

53. Enklare

växthus

1

Enklare växthus med god utform-

ning för modern växtodling och i

gott skick.

2

Enklare växthus med godtagbar

utformning för modern växtodling

och i godtagbart skick.

3

Enklare växthus med enklare ut-

formning för växtodling och i min-

dre gott skick.

60. Övriga ekono-

mibyggnader

Klassindelas inte.