SKVFS 2018:7

Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2018:7

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 24 augusti 2018

Skatteverkets föreskrifter

om allmänna taxeringsregler vid allmän och

särskild fastighetstaxering 2019;

beslutade den 20 augusti 2018.

Skatteverket föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § fastighetstaxerings-

förordningen (1993:1199) följande.

Byggnad

1 § Varje byggnadskropp ska anses som en byggnad, om inte annat

anges i andra stycket.

Är en byggnadskropp uppdelad genom vertikalt genomgående

väggar i två eller flera självständigt fungerande enheter ska varje del av

byggnadskroppen indelas som en särskild byggnad. Ligger byggnads-

kroppen på flera fastigheter ska byggnadskroppen indelas i särskilda

byggnader i enlighet med fastighetsindelningen.

Gemensamma vinds- eller källarutrymmen utgör inget hinder för en

sådan indelning som sägs i andra stycket. Byggnadskropp som genom

vertikalt genomgående väggar är uppdelad i delar med två

bostadslägenheter i varje del ska dock indelas som en särskild byggnad

(hyreshus), om byggnadskroppen ligger på en fastighet.

Byggnad under uppförande

2 § En byggnad ska anses vara under uppförande till dess att

byggnaden till övervägande del kunnat tas i bruk i sin slutliga

utformning och därmed för sitt blivande ändamål. En byggnad som

används för kommersiellt bruk ska anses ha tagits i bruk vid den

tidpunkt då förutsättningar finns för byggnadens ägare att till

övervägande del tillgodogöra sig avkastning från den nyuppförda

byggnaden.

3 § Byggnadsvärdet för byggnad under uppförande får aldrig

överstiga det byggnadsvärde som skulle ha åsatts byggnaden i färdigt

skick.

Omräkningsfaktor för byggnad under uppförande

4 § Omräkningsfaktorn för byggnad under uppförande ska för hela

riket bestämmas så som anges i nedanstående tabell.

2

SKVFS 2018:7

År

För AFT 17

För FFT18

För AFT 19

2015

0,5

2016

0,5

0,5

2017

0,5

0,5

0,5

2018

0,45

0,45

0,5

Avrundning

5 § Då storleken av en värdefaktor ska anges med föreskriven

noggrannhet, ska matematisk avrundning enligt svensk standard SS

14141 regel A tillämpas, om inte annat anges särskilt.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2018 och tillämpas

vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Lena Abrahamsson

(Rättsavdelningen, enhet 1)