SKVFS 2018:9

Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2020 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2018:9

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 21 september 2018

Skatteverkets föreskrifter

om förberedelsearbetet inför 2020 års förenklade

fastighetstaxering av lantbruksenheter;

beslutade den 17 september 2018.

Skatteverket föreskriver med stöd av 19 kap. 9 § fastighets-

taxeringslagen (1979:1152) och 3 kap. 3 § och 6 kap. 1 § fastig-

hetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

riktvärdekarta: en karta (kartbild) på vilken gränserna mellan

värdeområden för en eller flera typer av värderingsenheter har angetts

samt de riktvärdeangivelser och de förutsättningar som enligt till-

hörande förteckning ska gälla inom respektive värdeområde,

riktvärdekarta LS: riktvärdekarta för småhus och tomtmark till

småhus ingående i lantbruksenhet,

riktvärdekarta J: riktvärdekarta för ekonomibyggnad, åkermark och

betesmark,

riktvärdekarta SK: riktvärdekarta för produktiv skogsmark utan

avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark med avverknings-

restriktioner och skogligt impediment,

normhus: ett sådant småhus som anges i 8 kap. 2 § fastighets-

taxeringslagen (1979:1152),

normaltomt: en sådan tomt som anges i 1 kap. 3 § fastighets-

taxeringsförordningen (1993:1199), och

värdenivå: sådan uppgift som enligt 7 kap. 3 § fastighetstaxerings-

lagen behövs inom varje värdeområde för att bestämma riktvärde.

Övriga begrepp som används i dessa föreskrifter har samma innebörd

som i fastighetstaxeringslagen.

Värdeområde

2 § För en värdefaktor inom ett värdeområde ska det anges på rikt-

värdekartan om det förutsätts något annat än genomsnittliga för-

hållanden.

3 § I ett värdeområde får det inte ingå delområden med så skilda

värdenivåer att olika riktvärdeangivelser kan anges för delområdena.

2

SKVFS 2018:9

Riktvärdekartor

4 § Riktvärdekarta för småhus och tomtmark till småhus vid förenklad

fastighetstaxering 2018 ska ligga till grund för indelningen i

värdeområden.

5 § Av riktvärdekarta LS ska framgå Skatteverkets beslut avseende

– indelningen i värdeområden för småhus och tomtmark till småhus,

– riktvärdeangivelse och de förutsättningar som gäller för beräkning

av riktvärden för småhus, och

– riktvärdeangivelse och de förutsättningar som gäller för beräkning

av riktvärden för tomtmark.

Ett värdeområde för småhus och tomtmark till småhus får inte om-

fatta mer än en kommun. Ett värdeområde för småhus får endast omfatta

ett värdeområde för tomtmark.

6 § För småhus som ingår i en lantbruksenhet ska riktvärdeangivelse

anges för varje värdeområde och avse en värderingsenhet bestående av

ett normhus. Riktvärdeangivelse för småhus ska innefatta uppgifter om

dels vilken värdenivå (S-nivåfaktor) och dels vilken tabell för ålders-

inverkan (SO-tabell L) som ska gälla inom varje värdeområde för de tre

klasserna (friliggande hus, kedjehus m.m. och radhus) av värdefaktorn

byggnadskategori.

7 § Riktvärdeangivelse för tomtmark ingående i lantbruksenhet ska

anges för varje värdeområde för tomtmark och avse en normaltomt. För

de tre klasserna av värdefaktorn typ av bebyggelse – tomtmark för

friliggande hus, för kedjehus m.m. och för radhus – ska

riktvärdeangivelse för tomtmark inom ett värdeområde innehålla

uppgift om de genomsnittliga egenskaperna, dvs.

– normaltomtens storlek i kvadratmeter,

– normaltomtens värde i kronor,

– korrektionsbelopp i kronor per kvadratmeter vid avvikelse från

normaltomtens storlek,

– belägenhetsfaktorer för belägenhetsklasserna 1 och 2,

– VA-klass för normaltomten, och

– korrektionsbelopp i kronor per klass vid avvikelse från normal-

tomtens VA-klass. Beloppet ska anges i hela 2 000-tal kronor.

Om

vägledande

ortspriser

saknas

ska

normaltomtens

riktvärdeangivelse anges med ledning av tomtvärdetabell enligt 1 kap.

35 b § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199).

8 § Av riktvärdekarta J och tillhörande förteckning ska framgå

Skatteverkets beslut avseende

– indelningen i värdeområden,

– vilken värdenivå (E-nivåfaktor) som gäller inom varje värde-

område för ekonomibyggnader och vilken E-tabell som ska tillämpas,

och

– vilken värdenivå (J-nivåfaktor) som gäller inom varje värde-

område för åkermark och betesmark.

3

SKVFS 2018:9

Riktvärdekarta J ska upprättas för varje län.

9 § Av riktvärdekarta SK ska framgå Skatteverkets beslut avseende

– indelningen i värdeområden, och

– vilken värdenivå (SK-nivåfaktor) som gäller inom varje värde-

område för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner,

produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner och skogligt

impediment.

Riktvärdekarta SK ska upprättas för varje län.

Underlag för riktvärdeangivelser

10 § Förslag till riktvärdeangivelser respektive förslag till vilka för-

utsättningar som ska gälla för riktvärdekartorna LS, J och SK ska

upprättas med utgångspunkt från köpeskillingar för representativa

överlåtelser under åren 2016–2018. Dessa överlåtelser ska avse hela

eller delar av lantbruksenheter som enligt bestämmelserna i 1 A kap.

fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) har granskats och god-

känts och därefter tagits in i Skatteverkets ortsprisregister.

11 § Om marknadsvärdenivån avseende de representativa överlåt-

elserna av lantbruksenheter som skett under åren 2016–2018 har

förändrats under denna period ska en prisutvecklingsfaktor bestämmas.

Prisutvecklingsfaktorn ska bestämmas så att köpeskillingarna

korrigeras till 2018 års marknadsvärdesnivå.

Prisutvecklingsfaktorerna ska differentieras om prisutvecklingen har

varit väsentligt olika för skilda regioner eller för olika slags egendom.

12 § Vid viktning av köpeskilling på de överlåtelser som är gjorda

under åren 2016–2018 ska vid beräkning av 2018 års

marknadsvärdesnivå, följande koefficienter användas:

– för 2016: 0,6

– för 2017: 0,8

– för 2018: 1,0.

13 § För riktvärdekarta SK ska förslag till riktvärdeangivelser i

huvudsak grunda sig på överlåtelser för medelstora lantbruksenheter där

köpeskillingen till huvudsaklig del, 75 procent eller mer, kan antas ha

avsett produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, produktiv

skogsmark med avverkningsrestriktioner och skogligt impediment

(skogsdominerade).

För viktning av överlåtelser av enbart produktiv skogsmark utan

avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark med avverknings-

restriktioner och skogligt impediment ska följande koefficienter

användas om den produktiva skogsmarken utan avverknings-

restriktioner är:

– under 4 hektar: 0,5

– 4–9 hektar: 1,0

– 10 hektar och större: 1,5.

4

SKVFS 2018:9

För övriga skogsdominerade överlåtelser ska följande koefficienter

användas om den produktiva skogsmarken utan avverknings-

restriktioner är:

– under 10 hektar: 0,5

– 10 hektar och större: 1,0.

14 § För riktvärdekarta J ska förslag till riktvärdeangivelser i huvudsak

grunda sig på överlåtelser för medelstora lantbruksenheter där

köpeskillingen till övervägande del, mer än 50 procent, kan antas ha

avsett åkermark, betesmark och ekonomibyggnad (jordbruks-

dominerade).

För viktning av överlåtelser av enbart åker- och betesmark ska

följande koefficienter användas:

– under 4 hektar: 0,5

– 4–9 hektar: 1,0

– 10 hektar och större: 1,5.

För jordbruksdominerade överlåtelser om 10 hektar och större och

där köpeskillingen till huvudsaklig del, 75 procent eller mer, kan antas

ha avsett åkermark och betesmark ska koefficienten 1,0 användas.

För jordbruksdominerade överlåtelser om 10 hektar och större och

där köpeskillingen till huvudsaklig del inte kan antas ha avsett åkermark

och betesmark samt för övriga jordbruksdominerade överlåtelser under

10 hektar ska koefficienten 0,5 användas.

15 § För de överlåtelser som inte är skogsdominerade eller jordbruks-

dominerade ska koefficienten 1,0 användas.

16 § Varje överlåtelse viktas genom en sammanvägning av två ko-

efficienter. Den ena koefficienten är beroende av överlåtelseår och den

andra koefficienten är beroende av typ och storlek på sätt som anges i

12–15 §§. Sammanvägningen utgörs av produkten av de två

koefficienterna och överlåtelserna får totalt nio olika vikter.

Provvärdering

17 § Under förberedelsearbetet ska provvärdering ske för att

kontrollera vilken taxeringsvärdesnivå som kommer att uppnås vid

tillämpning av föreslagna indelningar i värdeområden och riktvärde-

angivelser. De förutsättningar som anges på riktvärdekartorna LS, J och

SK för respektive byggnadstyp och ägoslag ska leda fram till

taxeringsvärden som motsvarar 75 procent av marknadsvärdesnivån för

respektive grupp av lantbruksenheter. Provvärderingen ska göras med

utgångspunkt från de förslag till riktvärdekartor som Lantmäteriet ska

lämna till Skatteverket enligt 27–31 §§.

De representativa överlåtelserna enligt 19 § ska ligga till grund för

provvärderingen. En analys av de tillämpade prisutvecklings-

faktorerna ska göras och taxeringsvärdesnivåer och standardavvikelse

ska anges för åren 2016, 2017 och 2018.

5

SKVFS 2018:9

Provvärdering ska ske för varje värdeområde och omfatta samtliga

provvärderingsobjekt. Då ett antal värdeområden tillsammans ska bilda

ett provvärderingsområde ska detta framgå av en bilagd beskrivning till

riktvärdekartan. Varje provvärderingsområde ska ha ett särskilt

nummer.

Kontrollvärdering

18 § Kontrollvärdering ska avse överlåtelser av lantbruksenheter eller

delar därav som överlåtits genom köp eller frivilliga fastighets-

regleringar och ska avse ett eller flera värdeområden. Kontroll-

värderingen ska ske utifrån nedanstående indelning i grupper. För

grupperna a–c ska kontrollvärderingen göras på länsnivå.

a. Kontrollvärdering ska göras för grupper av värdeområden för

produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, produktiv skogs-

mark med avverkningsrestriktioner och skogligt impediment. Kontroll-

värderingen ska avse samtliga överlåtelser där köpeskillingen till

huvudsaklig del kan antas ha avsett produktiv skogsmark utan avverk-

ningsrestriktioner, produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner

och skogligt impediment. Särredovisning ska ske för överlåtelser

avseende skogsarealklasser enligt följande:

– upp till 29 hektar

– 30–49 hektar

– 50–200 hektar

– över 200 hektar.

b. Kontrollvärdering ska göras för grupper av värdeområden för

åkermark och betesmark och ska avse samtliga överlåtelser där

köpeskillingen till övervägande del kan antas ha avsett ekonomi-

byggnad, åkermark och betesmark. Särredovisning ska ske för överlåt-

elser avseende åkerarealklasser enligt följande:

– upp till 9 hektar

– 10–29 hektar

– 30–100 hektar

– över 100 hektar.

c. Kontrollvärdering ska göras för grupper av värdeområden för

småhus på lantbruk och tomtmark till småhus på lantbruk och ska avse

samtliga överlåtelser där köpeskillingen till övervägande del kan antas

ha avsett småhus på lantbruk och tomtmark till småhus på lantbruk.

Särredovisning ska ske för överlåtelser avseende värdeklasser med

redovisning av taxeringsvärde enligt följande:

– upp till 200 000 kronor

– 201 000–400 000 kronor

– 401 000–800 000 kronor

– 801 000–1 200 000 kronor

– 1 201 000–2 000 000 kronor

– över 2 000 000 kronor.

d. Kontrollvärdering ska avse samtliga överlåtelser för respektive län

och respektive kommun. Särredovisning ska ske för överlåtelser

6

SKVFS 2018:9

avseende dels skogsdominerade taxeringsenheter, dels jordbruks-

dominerade taxeringsenheter, dels bostadsdominerade taxeringsenheter

och dels övriga.

19 § Förteckningar över de provvärderingsobjekt (representativa

överlåtelser) som legat till grund för prov- och kontrollvärderingen ska

bifogas redovisningen av kontrollvärderingen. Förteckningarna ska

upprättas per kommun och innehålla

– fastighetsbeteckning,

– överlåtelsedatum,

– köpeskilling,

jämkad

köpeskilling,

prisutvecklingsfaktor,

korrigerad köpeskilling och koefficient för viktning av köpet,

– klassindelningsdata för värderingsenheterna,

– värden för värderingsenheterna, delvärden och taxeringsvärden

enligt föreslagna riktvärdeangivelser, och

– uppskattat taxeringsvärde dividerat med korrigerad köpeskilling

(T/K).

För varje värdeområde eller grupp av värdeområden ska dessutom

genomsnittligt T/K redovisas.

20 § Förteckning över gallrade överlåtelser ska upprättas per kommun.

Grunderna för bortgallring ska anges i varje enskilt fall utifrån följande

gallringskoder:

TR

Transportköp

EX Tvångsförvärv

X

Vissa exekutiva förvärv

S

Släktköp

IG

Annan intressegemenskap

LV Köp av egendom med lågt taxeringsvärde

LK Köp eller fastighetsreglering av egendom med låg

köpeskilling eller låg likvid

IA

Köp av ideell andel, om andelen understiger 50 procent, såvida

inte samtidigt försålts andelar uppgående till minst 50 procent

AE Köpeskillingen kan inte jämkas i den omfattning som behövs

TS

Överlåtelser som är särskilt svåra att analysera

AP

Överlåtelser med extrem relation mellan köpeskilling och

taxeringsvärde

ES

Köp som inte huvudsakligen avser en och samma typ av

taxeringsenhet

Värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer

och värdetabeller

21 § Lantmäteriet ska på det sätt Skatteverket bestämmer till

Skatteverket lämna preliminära förslag till värderingsmetoder,

klassindelning av värdefaktorer och värdetabeller för lantbruksenheter.

Till grund för förslagen ska ligga det som anges i 1–12 §§ Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2016:7) om värderingen av lantbruksenheter vid

7

SKVFS 2018:9

2017 års och senare års fastighetstaxeringar och Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2017:6) om värderingen av småhusenheter vid

2018 års och senare års fastighetstaxeringar. Vid bestämmande av

storlekskorrektion för lantbruksenhet ska med medelstor lantbruksenhet

enligt 7 kap. 4 a § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) förstås en

lantbruksenhet vars sammanlagda riktvärde utgör 1 000 000 kronor.

Om inte annat

anges särskilt ska Lantmäteriet lämna förslag till

Skatteverket om tabeller enligt 29 § och övriga ändringar i fastighets-

taxeringsförordningen (1993:1199) senast den 7 december 2018.

22 § Skogsstyrelsen ska till Skatteverket och Lantmäteriet lämna

förslag till sådana tabeller som avses i 1 kap. 19 och 21 §§

fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) (skogstabell M och S samt

tabell över genomsnittskogens värden).

Lantmäteriet ska till Skatteverket lämna förslag till sådana tabeller

som avses i 1 kap. 23 a § fastighetstaxeringsförordningen (SK-R-tabell)

och 1 kap. 24 § fastighetstaxeringsförordningen (SKI-tabell).

Skogsstyrelsen och Lantmäteriet ska avseende tabellerna i första och

andra stycket till Skatteverket lämna

– slutligt förslag senast den 16 november 2018, och

– slutligt förslag till värden senast den 26 november 2018.

23 § För produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, produktiv

skogsmark med avverkningsrestriktioner och skogligt impediment ska

Lantmäteriet senast den 14 december 2018 utifrån Skogsstyrelsens

förslag till tabeller enligt 22 §, kontrollera att tabellernas värderelationer

stämmer överens med ortsprismaterialet i provvärderingen.

24 § För produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, produktiv

skogsmark med avverkningsrestriktioner och skogligt impediment ska

Skogsstyrelsen till Skatteverket och Lantmäteriet senast den 22 februari

2019 lämna förslag till områdesvisa tabeller över procenttal för sådan

volymtillväxt som anges i 18 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen

(1979:1152). Skogsstyrelsen ska senast samma datum till Skatteverket

och Lantmäteriet lämna slutligt förslag till skogsbeskrivning för de

värdeområden där detta bedöms nödvändigt med hänsyn till förändrade

förutsättningar. Förslaget ska för varje värdeområde innehålla uppgift

om medelvärden för bonitet, virkesförråd och procenttal för

volymtillväxt.

Tidplan

25 § Lantmäteriet ska på det sätt Skatteverket bestämmer senast den

3 december 2018 säkerställa former och format för leveranser enligt

29 §.

26 § Lantmäteriet ska senast den 26 oktober 2018 till Skatteverket

lämna ett preliminärt förslag till värdeområdesindelning för produktiv

skogsmark utan avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark med

avverkningsrestriktioner och skogligt impediment.

8

SKVFS 2018:9

27 § Lantmäteriet ska senast den 21 december 2018 till Skatteverket

lämna ett preliminärt förslag till värdeområdesindelning för dels

ekonomibyggnader, åkermark och betesmark, dels småhus och

tomtmark till småhus.

28 § Lantmäteriet ska senast den 8 februari 2019 till Skatteverket

lämna ett preliminärt förslag till prisutvecklingsfaktorer och senast den

28 februari 2019 lämna ett slutligt förslag till prisutvecklingsfaktorer.

29 § Lantmäteriet ska senast den 22 februari 2019 till Skatteverket

lämna preliminärt förslag på värden till de tabeller som avses i

1 kap. 4 a § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) (tabeller

för storlekskorrektion),

1 kap.77 b §§fastighetstaxeringsförordningen (SV-tabell, SO-

tabell L och FV-tabell L),

1 kap. 11 § fastighetstaxeringsförordningen (E-tabell),

1 kap. 17 § fastighetstaxeringsförordningen (J-tabell),

1 kap.19 och 21 §§fastighetstaxeringsförordningen (skogstabell

M och S),

1 kap. 23 a § fastighetstaxeringsförordningen (SK-R-tabell),

1 kap. 24 § fastighetstaxeringsförordningen (SKI-tabell),

1 kap. 35 a § fastighetstaxeringsförordningen (FB-tabell), och

1 kap. 35 b § fastighetstaxeringsförordningen (tomtvärdetabell).

Övriga förslag som berör Skatteverkets föreskrifter och allmänna råd

om taxeringen och värdesättningen senast den 22 februari 2019.

30 § Lantmäteriet ska senast den 22 februari 2019 till Skatteverket

lämna en förteckning över de vid denna tidpunkt kända representativa

överlåtelser av lantbruksenheter som föreslås som provvärderingsobjekt

samt en förteckning över de överlåtelser som inte har ansetts som

representativa.

31 § Lantmäteriet ska senast den 28 februari 2019 till Skatteverket

lämna förslag till riktvärdekartorna LS, J och SK (första ansatsen).

32 § Lantmäteriet ska senast den 3 maj 2019 till Skatteverket lämna

uppgift för varje lantbruksenhet om dels vilket värdeområde enhetens

ekonomibyggnad, åkermark, betesmark, produktiv skogsmark utan

avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark med avverknings-

restriktioner och skogligt impediment hör, dels till vilket värdeområde

småhus på lantbruk och tomtmark till småhus på lantbruk hör. Samma

datum ska Lantmäteriet även lämna uppgift om värdeområdenas

omfattning.

33 § Lantmäteriet ska senast den 10 maj 2019 till Skatteverket lämna

ett förslag till riktvärdekartorna LS, J och SK. Till förslagen ska fogas

redovisning av tillämpade provvärderingsområden och företagen

provvärdering som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som

förslaget leder till.

9

SKVFS 2018:9

34 § Lantmäteriet ska senast den 31 maj 2019 verkställa de ändringar

som Skatteverket bestämmer beträffande de förslag som Lantmäteriet

ska lämna enligt 33 §.

35 § Lantmäteriet ska senast den 14 juni 2019 till Skatteverket lämna

resultat och tabeller som avses i 29 §. Lantmäteriet ska även till

Skatteverket redovisa riktvärdeangivelser för varje värdeområde samt

vilka förutsättningar som ska gälla för varje värdeområde. Till förslaget

ska fogas dels resultatet av provvärderingen vilken har verifierats

genom kontrollvärdering, dels redovisning av tillämpade prov-

värderingsområden och beräkningar som visar de genomsnittliga

taxeringsvärdesnivåer som förslaget leder till. Redovisningen ska ske på

sätt som framgår av 17–20 §§.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2018 och tillämpas vid

förberedelsearbetet inför 2020 års förenklade fastighetstaxering av

lantbruksenheter.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Lena Abrahamsson

(Rättsavdelningen, enhet 1)