SKVFS 2019:7

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2020 års förenklade fastighetstaxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2019:7

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 23 augusti 2019

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av lantbruksenheter vid 2020 års

förenklade fastighetstaxering;

beslutade den 19 augusti 2019.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxer-

ingslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Åkermark

1 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska för

beskaffenhetsklasserna 1–5 gälla följande.

Klass 1:

Åkermark vars produktionsförmåga är mycket bättre än

(mer än 30 procent över) den genomsnittliga

produktionsförmågan inom värdeområdet och vars

brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 2:

Åkermark vars produktionsförmåga är bättre än (minst

10 procent men högst 30 procent över) den genom-

snittliga produktionsförmågan inom värdeområdet och

vars brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 3:

Åkermark vars produktionsförmåga är normal (avviker

mindre än 10 procent från den genomsnittliga

produktionsförmågan) inom värdeområdet och vars

brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 4:

Åkermark vars produktionsförmåga är sämre än (minst

10 procent men högst 30 procent under) den

genomsnittliga produktionsförmågan inom värdeom-

rådet och vars brukningsförhållanden är de för området

normala.

Klass 5:

Åkermark vars produktionsförmåga är mycket sämre

än (mer än 30 procent under) den genomsnittliga

produktionsförmågan inom värdeområdet och vars

brukningsförhållanden är de för området normala.

Vid bedömningen av åkermarkens produktionsförmåga förutsätts

i samtliga beskaffenhetsklasser att åkermarken tillhör dränerings-

klass 1 eller 2.

Om brukningsförhållandena för åkermarken är väsentligt bättre än

vad som är normalt inom värdeområdet, ska beskaffenhetsklassen

höjas med ett steg. Är brukningsförhållandena väsentligt sämre än

vad som är normalt inom värdeområdet ska beskaffenhetsklassen

sänkas med ett steg.

2

SKVFS 2019:7

2 § Vid klassindelning av värdefaktorn dränering ska för dränerings-

klasserna 1–3 gälla följande.

Klass 1:

Åkermark som är tillfredsställande dränerad genom

systemtäckdikning.

Klass 2:

Annan åkermark än sådan som tillhör klass 1, om den

är tillfredsställande dränerad eller självdränerande.

Klass 3:

Åkermark som är otillfredsställande dränerad.

Om befintligt huvudavlopp inte medger tillfredsställande avrinning,

ska dräneringsklassen sänkas ett steg.

Betesmark

3 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska för

beskaffenhetsklasserna 1–5 vid normala bruknings- och torrläggnings-

förhållanden gälla följande.

Klass 1:

Betesmark som har bättre (mer än 30 procent högre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet och som ligger i anslutning till

brukningscentrum.

Klass 2:

Betesmark som har bättre (mer än 30 procent högre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet men som inte ligger i anslutning till

brukningscentrum.

Klass 3:

Betesmark vars avkastning och kvalitet är normal

(avviker med högst 30 procent) från vad som är

genomsnittligt inom värdeområdet.

Klass 4:

Betesmark som har sämre (mer än 30 procent lägre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet.

Klass 5:

Betesmark som har sämre (mer än 30 procent lägre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet och som kan förväntas bli tagen i

anspråk för virkesproduktion inom en nära framtid.

Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner

4 § Värdefaktorn bonitet ska bestämmas med ledning av Skogshög-

skolans boniteringssystem.

5 § Värdefaktorn bonitet ska delas in i bonitetsklasserna E–A med

ledning av den produktiva skogsmarkens virkesproducerande förmåga

enligt följande.

3

SKVFS 2019:7

Länsgrupp

Bonitetsklass (medelbonitet i skogskubik-

meter per hektar och år)

E

D

C

B

A

1.

Norrbottens län

1,0–1,7

1,8–2,2

2,3–3,2

3,3–4,4

4,5–

2.

Västerbottens

och Jämtlands

län

1,0–1,9

2,0–2,8

2,9–4,0

4,1–5,0

5,1–

3.

Västernorrlands

län

1,0–2,8

2,9–3,7

3,8–5,0

5,1–6,0

6,1–

4.

Gävleborgs län

1,0–3,1

3,2–4,5

4,6–5,8

5,9–6,7

6,8–

5.

Dalarnas län

1,0–2,5

2,6–3,7

3,8–5,8

5,9–7,7

7,8–

6.

Värmlands län

1,0–3,1

3,2–4,9

5,0–7,2

7,3–8,7

8,8–

7.

Stockholms,

Uppsala,

Örebro och

Västmanlands

län

1,0–4,2

4,3–5,9

6,0–7,8

7,9–9,4

9,5–

8.

Södermanlands,

Östergötlands

och Kalmar län

1,0–4,2

4,3–5,9

6,0–8,4

8,5–10,5

10,6–

9.

Gotlands län

1,0–1,9

2,0–2,8

2,9–4,1

4,2–5,8

5,9–

10.

Jönköpings,

Kronobergs,

Skåne och

Västra

Götalands län

1,0–4,5

4,6–6,8

6,9–9,3

9,4–11,2

11,3–

11.

Blekinge och

Hallands län

1,0–5,0

5,1–7,3

7,4–9,9

10,0–11,9

12,0–

6 § Värdefaktorerna virkesförråd barrträd och virkesförråd lövträd

ska bestämmas i hela skogskubikmeter per hektar.

7 § För skogsinnehav under 30 hektar ska värdefaktorn virkesförråd,

i enlighet med bilaga 5 a (skogstabell M) till 1 kap. 19 § fastighets-

taxeringsförordningen (1993:1199), klassindelas med hänsyn till totalt

virkesförråd uttryckt i skogskubikmeter per hektar enligt följande.

4

SKVFS 2019:7

Område

Klass för totalt virkesförråd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Del av Z, AC och

BD län*

(5)–19

20–39

40–59

60–79

80–94

95–109

110–124

125–144

145–

II

Del av Z, AC och

BD län**

samt hela I län

(5)–29

30–54

55–79

80–104

105–129

130–149

150–169

170–189

190–

III

W, X och Y län

(10)–54

55–79

80–99

100–119

120–144

145–164

165–184

185–204

205–

IV AB, C, D, E, O,

S, T och U län

(20)–69

70–99

100–124

125–149

150–179

180–204

205–229

230–254

255–

V

F, G och H län

(25)–74

75–104

105–129

130–154

155–189

190–214

215–239

240–264

265–

VI K, M och N län

(25)–84

85–119

120–154

155–179

180–204

205–229

230–254

255–279

280–

Tomtmark

8 § Vad som sägs i 1–7 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:6)

om värderingen av småhusenheter vid 2018 års och senare års fastig-

hetstaxeringar ska tillämpas även i fråga om tomtmark ingående i lant-

bruksenhet. Dock ska vid klassindelningen av värdefaktorn fastighets-

rättsliga förhållanden följande beaktas. Värderingsenhet på vilken det

finns småhus som, enligt 8 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen

(1979:1152), utgör brukningscentrum för lantbruksenhet, och som en-

ligt 12 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen ska jämställas med småhus som

utgör självständig fastighet, ska indelas i klass 1.

Småhus

9 § För småhus ingående i lantbruksenhet ska tillämpas vad som sägs

i 8–15 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:6) om värderingen

av småhusenheter vid 2018 års och senare års fastighetstaxeringar.

Vid klassindelningen av värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden

ska småhus som utgör brukningscentrum för lantbruksenhet, enligt

8 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), indelas i klass 1.

Ekonomibyggnader

10 § Vid klassificering av värdefaktorn storlek ska med värderings-

enhetens yta på marken avses byggnadsarea enligt svensk standard SS

21054:2009.

11 § Värdefaktorn ålder uttrycks genom byggnadens värdeår. Värde-

året utgörs av byggnadens nybyggnadsår. Med nybyggnadsår avses det

år då den övervägande delen av byggnaden togs i bruk eller kunde ha

tagits i bruk. Det tidigaste värdeåret ska vara 1929. Värdefaktorn ålder

ska anges i hela år.

Har byggnaden varit föremål för påtaglig om- eller tillbyggnad eller

påtaglig förbättring ska värdeåret jämkas.

12 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska vad som

anges i bilaga 1 gälla.

5

SKVFS 2019:7

Storlekskorrektion

13 § Vid bestämmande av storlekskorrektion för lantbruksenhet ska

med medelstor lantbruksenhet enligt 7 kap. 4 a § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) förstås en lantbruksenhet vars sammanlagda rikt-

värde, med undantag för småhus och tomtmark för sådan byggnad, utgör

1 000 000 kr.

Normhus

14 § Med normal storlek avses en storlek om 125 kvm värdeyta. Med

normal standard avses 31 standardpoäng.

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

15 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för

ekonomibyggnader, åkermark och betesmark (riktvärdekarta J) fast-

ställs på det sätt som framgår av bilaga 21.

16 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för pro-

duktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark

utan avverkningsrestriktioner och skogligt impediment (riktvärdekarta

SK) fastställs på det sätt som framgår av bilaga 31.

17 § Indelning i värdeområden för småhus och tomtmark till småhus på

lantbruksenhet (riktvärdekarta LS) fastställs på det sätt som framgår av

bilaga 4

1.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2019 och tillämpas

första gången vid förenklad fastighetstaxering 2020 och därefter vid

särskild fastighetstaxering till och med 2022.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Patricia Schömer

(Rättsavdelningen, rättsenhet 2)

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

6

SKVFS 2019:7

Ekonomibyggnader

Klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet

Byggnads-

kategoriklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskrivning

11. Djurstall, logar,

lador, maskinhallar,

gårdsverkstäder,

lagerhus för potatis,

trädgårdsprodukter,

foder eller andra

förnödenheter och

liknande byggnader

med värdeår före

1980

1

Byggnad med påtagligt bättre

utformning och skick än vad som

är normalt för äldre byggnader.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning och godtagbart skick för

äldre byggnader.

3

Byggnad med påtagligt sämre ut-

formning och skick än som är nor-

malt för äldre byggnader.

21. Djurstall för

mjölkkor, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern mjölkproduktion och i

gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern mjölkproduktion

och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för mjölkproduktion och i mindre

gott skick.

22. Djurstall för

slakt- och ungnöt,

värdeår 1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern köttdjursproduktion och i

gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern köttdjursproduk-

tion och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för köttdjursproduktion och i

mindre gott skick.

23. Djurstall för

grisar, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern grisproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern grisproduktion

och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för grisproduktion och i mindre

gott skick.

Bilaga 1

7

SKVFS 2019:7

24. Djurstall för

värphöns, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern äggproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modern äggproduktion och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för äggproduktion och i mindre gott

skick.

25. Djurstall för

får, getter och

strutsar, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern

mjölkproduktion

med

mejeri och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modern mjölkproduktion med

mejeri och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för kött- och ullproduktion och i

mindre gott skick.

26. Djurstall för

hästar, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern hästuppfödning eller häst-

hållning och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modern hästuppfödning eller

hästhållning och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för hästuppfödning eller hästhåll-

ning och i mindre gott skick.

27. Djurstall för

mink, räv och

liknande, värdeår

1980–

Klassindelas inte.

28. Djurstall för

slaktkycklingar

och kalkoner,

värdeår 1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern köttproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för köttproduktion och i godtagbart

skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för köttproduktion och i mindre gott

skick.

8

SKVFS 2019:7

31. Loge, lada och

liknande, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för

modernt

lantbruk

och

i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk och i mindre gott skick.

32. Maskinhall,

gårdsverkstad och

liknande, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk med värmeiso-

lerad gårdsverkstad och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för

modernt

lantbruk

och

i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk och i mindre gott skick.

33. Gårdslager för

potatis, trädgårds-

produkter, foder eller

andra förnödenheter

och liknande, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modernt lantbruk och i godtag-

bart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk och i mindre gott skick.

34. Ridhus

1

Byggnad med god utformning för

ridsport och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för ridsport och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för ridsport och i mindre gott skick.

42. Spannmålslager

1

Spannmålslager, fristående eller i för

ändamålet uppförd byggnad, med

såväl tork som lagring för modern

spannmålshantering och i gott skick.

2

Spannmålslager, fristående eller

inrymt i äldre byggnad, med såväl

tork som lagringsfickor med godtag-

bar utformning för modern spann-

målshantering och i godtagbart

skick.

3

Enklare spannmålslager inrymt i

loge, lada eller liknande. Spannmåls-

lager i mindre gott skick.

9

SKVFS 2019:7

44. Ensilagesilo

1

Ensilagesilo med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Ensilagesilo med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Ensilagesilo i mindre gott skick.

Övriga enklare anläggningar.

51. Växthus, typ

friliggande

1

Friliggande växthus med god ut-

formning för modern växtodling och

i gott skick.

2

Friliggande växthus med godtagbar

utformning för modern växtodling

och i godtagbart skick.

3

Friliggande växthus med enklare

utformning för växtodling och i

mindre gott skick.

52. Växthus, typ

blockhus

1

Blockhus med god utformning för

modern växtodling och i gott skick.

2

Blockhus med godtagbar utformning

för modern växtodling och i godtag-

bart skick.

3

Blockhus med enklare utformning

för växtodling och i mindre gott

skick.

53. Enklare

växthus

1

Enklare växthus med god utform-

ning för modern växtodling och i

gott skick.

2

Enklare växthus med godtagbar

utformning för modern växtodling

och i godtagbart skick.

3

Enklare växthus med enklare ut-

formning för växtodling och i min-

dre gott skick.

60. Övriga ekono-

mibyggnader

Klassindelas inte.