SKVFS 2022:5

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2023 års allmänna fastighetstaxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2022:5

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 26 augusti 2022

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av lantbruksenheter vid 2023 års

allmänna fastighetstaxering;

beslutade den 22 augusti 2022.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Åkermark

1 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska för

beskaffenhetsklasserna 1–5 gälla följande.

Klass 1:

Åkermark vars produktionsförmåga är mycket bättre än

(mer än 30 procent över) den genomsnittliga

produktionsförmågan inom värdeområdet och vars

brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 2:

Åkermark vars produktionsförmåga är bättre än (minst

10 procent men högst 30 procent över) den genom-

snittliga produktionsförmågan inom värdeområdet och

vars brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 3:

Åkermark vars produktionsförmåga är normal (av-

viker mindre än 10 procent från den genomsnittliga

produktionsförmågan) inom värdeområdet och vars

brukningsförhållanden är de för området normala.

Klass 4:

Åkermark vars produktionsförmåga är sämre än (minst

10 procent men högst 30 procent under) den

genomsnittliga produktionsförmågan inom värdeom-

rådet och vars brukningsförhållanden är de för området

normala.

Klass 5:

Åkermark vars produktionsförmåga är mycket sämre

än (mer än 30 procent under) den genomsnittliga

produktionsförmågan inom värdeområdet och vars

brukningsförhållanden är de för området normala.

Vid bedömningen av åkermarkens produktionsförmåga förutsätts i

samtliga beskaffenhetsklasser att åkermarken tillhör dräneringsklass 1.

Om brukningsförhållandena för åkermarken är väsentligt bättre än

vad som är normalt inom värdeområdet, ska beskaffenhetsklassen höjas

med ett steg. Är brukningsförhållandena väsentligt sämre än vad som är

normalt inom värdeområdet ska beskaffenhetsklassen sänkas med ett

steg.

2

SKVFS 2022:5

2 § Vid klassindelning av värdefaktorn dränering ska för dränerings-

klasserna 1–2 gälla följande.

Klass 1:

Åkermark som är tillfredsställande dränerad.

Klass 2:

Åkermark som är otillfredsställande dränerad.

Betesmark

3 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska för

beskaffenhetsklasserna 1–5 vid normala bruknings- och torrläggnings-

förhållanden gälla följande.

Klass 1:

Betesmark som har bättre (mer än 30 procent högre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet och som ligger i anslutning till

brukningscentrum.

Klass 2:

Betesmark som har bättre (mer än 30 procent högre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet men som inte ligger i anslutning till

brukningscentrum.

Klass 3:

Betesmark vars avkastning och kvalitet är normal

(avviker med högst 30 procent) från vad som är

genomsnittligt inom värdeområdet.

Klass 4:

Betesmark som har sämre (mer än 30 procent lägre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet.

Klass 5:

Betesmark som har sämre (mer än 30 procent lägre)

avkastning och kvalitet än vad som är genomsnittligt

inom värdeområdet och som kan förväntas bli tagen i

anspråk för virkesproduktion inom en nära framtid.

Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner

4 § Värdefaktorn bonitet ska bestämmas med ledning av

Skogshögskolans boniteringssystem.

5 § Värdefaktorn bonitet ska indelas i bonitetsklasserna E–A med

ledning av den produktiva skogsmarkens virkesproducerande förmåga

enligt följande.

3

SKVFS 2022:5

Länsgrupp

Bonitetsklass (medelbonitet i skogskubik-

meter per hektar och år)

E

D

C

B

A

1. Norrbottens län

1,0–1,7

1,8–2,2

2,3–3,2

3,3–4,4

4,5–

2.

Västerbottens

och Jämtlands

län

1,0–1,9

2,0–2,8

2,9–4,0

4,1–5,0

5,1–

3. Västernorrlands

län

1,0–2,8

2,9–3,7

3,8–5,0

5,1–6,0

6,1–

4. Gävleborgs län

1,0–3,1

3,2–4,5

4,6–5,8

5,9–6,7

6,8–

5. Dalarnas län

1,0–2,5

2,6–3,7

3,8–5,8

5,9–7,7

7,8–

6. Värmlands län

1,0–3,1

3,2–4,9

5,0–7,2

7,3–8,7

8,8–

7.

Stockholms,

Uppsala,

Örebro och

Västmanlands

län

1,0–4,2

4,3–5,9

6,0–7,8

7,9–9,4

9,5–

8.

Södermanlands,

Östergötlands

och Kalmar län

1,0–4,2

4,3–5,9

6,0–8,4

8,5–10,5

10,6–

9. Gotlands län

1,0–1,9

2,0–2,8

2,9–4,1

4,2–5,8

5,9–

10.

Jönköpings,

Kronobergs,

Skåne och

Västra

Götalands län

1,0–4,5

4,6–6,8

6,9–9,3

9,4–11,2

11,3–

11. Blekinge och

Hallands län

1,0–5,0

5,1–7,3

7,4–9,9

10,0–11,9

12,0–

6 § Värdefaktorerna virkesförråd barrträd och virkesförråd lövträd

ska bestämmas i hela skogskubikmeter per hektar.

7 § För skogsinnehav under 30 hektar ska värdefaktorn virkesförråd,

i enlighet med bilaga 5 a (skogstabell M) till 1 kap. 19 § fastighetstaxer-

ingsförordningen (1993:1199), klassindelas med hänsyn till totalt

virkesförråd uttryckt i skogskubikmeter per hektar enligt följande.

4

SKVFS 2022:5

Område

Klass för totalt virkesförråd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Del av Z, AC och

BD län*

(5)–24

25–45

46–66

67–87

88–102

103–117

118–132

133–152

153–

II Del av Z, AC och

BD län**

samt hela I län

(5)–30

31–56

57–82

83–108

109–133

134–153

154–173

174–193

194–

III W, X och Y län

(10)–54

55–79

80–102

103–125

126–150

151–170

171–190

191–210

211–

IV AB, C, D, E, O,

S, T och U län

(20)–70

71–101

102–132

133–163

164–194

195–219

220–244

245–269

270–

V F, G och H län

(25)–74

75–101

102–126

127–151

152–182

183–207

208–232

233–257

258–

VI K, M och N län

(25)–84

85–121

122–158

159–187

188–212

213–237

238–262

263–287

288–

Tomtmark

8 § För tomtmark ingående i lantbruksenhet ska tillämpas vad som

sägs i 1–7 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:4) om

värderingen av småhusenheter vid 2021 års allmänna fastighetstaxering.

Dock ska vid klassindelningen av värdefaktorn fastighetsrättsliga

förhållanden följande beaktas. Värderingsenhet på vilken det finns

småhus som, enligt 8 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

utgör brukningscentrum för lantbruksenhet, och som enligt 12 kap. 3 §

fastighetstaxeringslagen ska jämställas med småhus som utgör själv-

ständig fastighet, ska indelas i klass 1.

Småhus

9 § För småhus ingående i lantbruksenhet ska tillämpas vad som sägs

i 8–15 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:4) om värderingen

av småhusenheter vid 2021 års allmänna fastighetstaxering.

Vid klassindelningen av värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden

ska småhus som utgör brukningscentrum för lantbruksenhet, enligt

8 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), indelas i klass 1.

Normhus

10 § Med normal storlek avses en storlek om 125 kvm värdeyta. Med

normal standard avses 31 standardpoäng.

Ekonomibyggnader

11 § Vid klassificering av värdefaktorn storlek ska med värderings-

enhetens yta på marken avses byggnadsarea enligt svensk standard SS

21054:2020.

12 § Värdefaktorn ålder uttrycks genom byggnadens värdeår. Värde-

året utgörs av byggnadens nybyggnadsår. Med nybyggnadsår avses det

år då den övervägande delen av byggnaden togs i bruk eller kunde ha

tagits i bruk. Det tidigaste värdeåret ska vara 1929. Värdefaktorn ålder

ska anges i hela år.

5

SKVFS 2022:5

Har byggnaden varit föremål för påtaglig om- eller tillbyggnad eller

påtaglig förbättring ska värdeåret jämkas.

13 § Vid klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet ska vad som

anges i bilaga 1 gälla.

Storlekskorrektion

14 § Vid bestämmande av storlekskorrektion för lantbruksenhet ska

med medelstor lantbruksenhet enligt 7 kap. 4 a § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) förstås en lantbruksenhet vars sammanlagda

riktvärde, med undantag för småhus och tomtmark för sådan byggnad,

utgör 1 100 000 kr.

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

15 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för

ekonomibyggnader, åkermark och betesmark (riktvärdekarta J)

fastställs på det sätt som framgår av bilaga 21.

16 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för pro-

duktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark

utan avverkningsrestriktioner och skogligt impediment (riktvärdekarta

SK) fastställs på det sätt som framgår av bilaga 31.

17 § Indelning i värdeområden för småhus och tomtmark till småhus på

lantbruksenhet (riktvärdekarta LS) fastställs på det sätt som framgår av

bilaga 41.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2022 och tillämpas

första gången vid allmän fastighetstaxering 2023 och därefter vid

särskild fastighetstaxering till och med 2025.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Eva Vidlund

(Rättsavdelningen, rättsenhet 2)

1 Bilagan är utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

6

SKVFS 2022:5

Ekonomibyggnader

Klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet

Byggnads-

kategoriklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskrivning

11. Djurstall, logar,

lador, maskinhallar,

gårdsverkstäder,

lagerhus för potatis,

trädgårdsprodukter,

foder eller andra

förnödenheter och

liknande byggnader

med värdeår före

1980

1

Byggnad med påtagligt bättre

utformning och skick än vad som

är normalt för äldre byggnader.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning och godtagbart skick för

äldre byggnader.

3

Byggnad med påtagligt sämre ut-

formning och skick än som är nor-

malt för äldre byggnader.

21. Djurstall för

mjölkkor, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern mjölkproduktion och i

gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern mjölkproduktion

och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för mjölkproduktion och i mindre

gott skick.

22. Djurstall för

slakt- och ungnöt,

värdeår 1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern köttdjursproduktion och i

gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern köttdjursproduk-

tion och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för köttdjursproduktion och i

mindre gott skick.

23. Djurstall för

grisar, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern grisproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utform-

ning för modern grisproduktion

och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för grisproduktion och i mindre

gott skick.

Bilaga 1

7

SKVFS 2022:5

24. Djurstall för

värphöns, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern äggproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modern äggproduktion och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för äggproduktion och i mindre gott

skick.

25. Djurstall för

får, getter och

strutsar, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern mjölkproduktion med

mejeri och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modern mjölkproduktion med

mejeri och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för kött- och ullproduktion och i

mindre gott skick.

26. Djurstall för

hästar, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern hästuppfödning eller häst-

hållning och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modern hästuppfödning eller

hästhållning och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för hästuppfödning eller hästhåll-

ning och i mindre gott skick.

27. Djurstall för

mink, räv och

liknande, värdeår

1980–

Klassindelas inte.

28. Djurstall för

slaktkycklingar

och kalkoner,

värdeår 1980–

1

Byggnad med god utformning för

modern köttproduktion och i gott

skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för köttproduktion och i godtagbart

skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för köttproduktion och i mindre gott

skick.

8

SKVFS 2022:5

31. Loge, lada och

liknande, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk och i mindre gott skick.

32. Maskinhall,

gårdsverkstad och

liknande, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk och i mindre gott skick.

33. Gårdslager för

potatis, trädgårds-

produkter, foder eller

andra förnödenheter

och liknande, värdeår

1980–

1

Byggnad med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för modernt lantbruk och i godtag-

bart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för lantbruk och i mindre gott skick.

34. Ridhus

1

Byggnad med god utformning för

ridsport och i gott skick.

2

Byggnad med godtagbar utformning

för ridsport och i godtagbart skick.

3

Byggnad med enklare utformning

för ridsport och i mindre gott skick.

42. Spannmålslager

1

Spannmålslager, fristående eller i för

ändamålet uppförd byggnad, med

såväl tork som lagring för modern

spannmålshantering och i gott skick.

2

Spannmålslager, fristående eller

inrymt i äldre byggnad, med såväl

tork som lagringsfickor med godtag-

bar utformning för modern spann-

målshantering och i godtagbart

skick.

3

Enklare spannmålslager inrymt i

loge, lada eller liknande. Spannmåls-

lager i mindre gott skick.

9

SKVFS 2022:5

44. Ensilagesilo

1

Ensilagesilo med god utformning för

modernt lantbruk och i gott skick.

2

Ensilagesilo med godtagbar utform-

ning för modernt lantbruk och i

godtagbart skick.

3

Enklare ensilagesilo och i mindre

gott skick.

51. Växthus, typ

friliggande

1

Friliggande växthus med god ut-

formning för modern växtodling och

i gott skick.

2

Friliggande växthus med godtagbar

utformning för modern växtodling

och i godtagbart skick.

3

Friliggande växthus med enklare

utformning för växtodling och i

mindre gott skick.

52. Växthus, typ

blockhus

1

Blockhus med god utformning för

modern växtodling och i gott skick.

2

Blockhus med godtagbar utformning

för modern växtodling och i godtag-

bart skick.

3

Blockhus med enklare utformning

för växtodling och i mindre gott

skick.

53. Enklare

växthus

1

Enklare växthus med god utform-

ning för modern växtodling och i

gott skick.

2

Enklare växthus med godtagbar

utformning för modern växtodling

och i godtagbart skick.

3

Enklare växthus med enklare ut-

formning för växtodling och i min-

dre gott skick.

60. Övriga ekono-

mibyggnader

Klassindelas inte.