SKVFS 2023:10

Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2025 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt täktmark

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2023:10

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 22 september 2023

Skatteverkets föreskrifter

om förberedelsearbetet inför 2025 års allmänna

fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-,

industri- och elproduktionsenheter samt täktmark;

beslutade den 18 september 2023.

Skatteverket föreskriver med stöd av 19 kap. 1 § första stycket

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) samt 3 kap. 3 § andra meningen

och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

Definitioner

1 § I denna föreskrift avses med

riktvärdekarta: en karta (kartbild) på vilken gränserna mellan

värdeområden för en eller flera typer av värderingsenheter har angetts

samt de riktvärdeangivelser och de förutsättningar som enligt tillhöran-

de förteckning ska gälla inom respektive värdeområde,

riktvärdekarta H: riktvärdekarta för hyreshus, ägarlägenheter och

tomtmark till hyreshus och ägarlägenheter,

riktvärdekarta I: riktvärdekarta för industribyggnader och övriga

byggnader värderade med ledning av avkastningsberäkning, samt tomt-

mark för industribyggnader och övriga byggnader värderade med led-

ning av en avkastnings- eller produktionskostnadsberäkning,

riktvärdekarta EL: riktvärdekarta för elproduktionsenheter,

riktvärdekarta T: riktvärdekarta för täktmark, och

typkod: benämning på taxeringsenhet beroende på inrättande, till

exempel hyreshusenhet, lokaler.

Övriga begrepp som används i denna föreskrift har samma innebörd

som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och fastighetstaxerings-

förordningen (1993:1199).

Värdeområde

2 § Om det för en värdefaktor inom ett värdeområde förutsätts något

annat än genomsnittliga förhållanden ska det anges på riktvärdekartan.

3 § I ett värdeområde får det inte ingå delområden med så skilda

värdenivåer att olika riktvärdeangivelser kan anges för delområdena.

4 § Vid indelning i värdeområden ska som utgångspunkt användas

den indelning som framgår av respektive riktvärdekarta för H, I, El och

T från den särskilda fastighetstaxeringen 2024.

2

SKVFS 2023:10

Riktvärdekartor

5 § Av riktvärdekarta H ska framgå Skatteverkets beslut avseende

– indelningen i värdeområden för hyreshus och ägarlägenheter samt

tomtmark till dessa byggnader,

– riktvärdeangivelser och de förutsättningar som gäller för beräk-

ning av riktvärden för hyreshus och ägarlägenheter, och

– riktvärdeangivelser och de förutsättningar som gäller för beräk-

ning av riktvärden för tomtmark till hyreshus och ägarlägenheter.

Ett värdeområde för hyreshus och tomtmark till hyreshus samt ägar-

lägenheter och tomtmark till dessa byggnader får omfatta högst en

kommun. Ett värdeområde för hyreshus och ägarlägenheter får bara

omfatta ett värdeområde för tomtmark för hyreshus och ägarlägenheter.

Riktvärdekarta H ska upprättas för varje län.

6 § Av riktvärdekarta I ska framgå Skatteverkets beslut avseende

– indelningen i värdeområden för industribyggnader och övriga

byggnader, som värderas med ledning av en avkastningsberäkning,

– indelningen i värdeområden avseende tomtmark för industri-

byggnader och övriga byggnader värderade med ledning av en produk-

tionskostnads- eller avkastningsberäkning,

– riktvärdeangivelser och de förutsättningar som gäller för beräk-

ning av riktvärden för industribyggnad och övrig byggnad, och

– riktvärdeangivelser och de förutsättningar som gäller för beräk-

ning av riktvärden för tomtmark till industribyggnad och övrig byggnad.

Ett värdeområde för industribyggnad och övrig byggnad samt

tomtmark till dessa byggnader får omfatta högst en kommun. Ett

värdeområde för industribyggnad och övrig byggnad får bara omfatta

ett värdeområde för tomtmark för sådana byggnader.

Riktvärdekarta I ska upprättas för varje län.

7 § Av bilaga till riktvärdekarta I ska framgå Skatteverkets beslut

avseende riktvärdeangivelser och de förutsättningar som gäller för

beräkning av riktvärden för industribyggnader och övriga byggnader,

värderade med ledning av en produktionskostnadsberäkning.

För sådana byggnader ska hela riket utgöra ett värdeområde.

8 § Av riktvärdekarta El ska framgå Skatteverkets beslut avseende de

riktvärdeangivelser samt de uppgifter om förutsättningar som gäller för

beräkning av riktvärden. För elproduktionsenheter utgör hela riket ett

värdeområde.

9 § Av riktvärdekarta T ska framgå Skatteverkets beslut avseende

– indelningen i värdeområden för täktmark,

– riktvärdeangivelser avseende vilka arrendepriser per kubikmeter

fast mått av brytvärda fyndigheter av olika slag som gäller inom varje

värdeområde för täktmark, och

– uppgifter om de förutsättningar och förtydliganden som behövs

för att tillämpa riktvärdeangivelsen.

Riktvärdekarta T ska upprättas för varje län.

3

SKVFS 2023:10

Underlag för riktvärdeangivelser

10 § Förslag till riktvärdeangivelser och vilka förutsättningar som ska

gälla för riktvärdekartorna H, I, El och T ska upprättas med

utgångspunkt från köpeskillingar eller likvider för representativa

överlåtelser under åren 2021–2023 av hela eller delar av hyreshus-,

industri- och elproduktionsenheter samt täktmark.

Dessa köpeskillingar eller likvider för representativa överlåtelser

(provvärderingsobjekt) ska ligga till grund för provvärderingarna.

Överlåtelserna ska avse hyreshus-, industri- och elproduktionsenheter

samt täktmark som enligt bestämmelserna i 1 A kap. fastighets-

taxeringsförordningen (1993:1199) har granskats och tagits upp på

förteckningar över representativa överlåtelser. Vid beräkning av

riktvärdeangivelser för täktmark och elproduktionsenheter ska någon

viktning av köpeskillingar eller likvider med hänsyn till året för

förvärvet inte ske.

Om riktvärdeangivelserna avseende elproduktionsenheter och

täktmark har beräknats med stöd av marknadssimuleringsmetoder på

grund av att överlåtelser saknas ska detta dokumenteras.

11 § Om marknadsvärdenivån avseende representativa överlåtelser av

hyreshus- och industrienheter som skett under åren 2021–2023 har för-

ändrats under dessa år ska en prisutvecklingsfaktor bestämmas. Pris-

utvecklingsfaktorn ska bestämmas så att köpeskillingarna korrigeras till

2023 års marknadsvärdenivå.

Prisutvecklingsfaktorerna ska differentieras om prisutvecklingen har

varit väsentligt olika för skilda regioner eller för olika slags egendom.

Resultatet ska redovisas i form av prisutvecklingsfaktorer för

prisutvecklingsområden.

12 § Vid viktning av köpeskilling på de överlåtelser avseende

hyreshus- och industrienheter som är gjorda under åren 2021–2023 ska,

vid beräkning av 2023 års marknadsvärdenivå följande koefficienter

användas:

– år 2021: 0,6

– år 2022: 0,8

– år 2023: 1,0.

Viktning ska ske efter det att köpeskillingen har korrigerats med

prisutvecklingsfaktorn.

Provvärdering

13 § Under förberedelsearbetet görs provvärdering för att kontrollera

vilken taxeringsvärdenivå som kommer att uppnås vid en tillämpning

av föreslagna indelningar i värdeområden och riktvärdeangivelser. De

förutsättningar som anges på riktvärdekarta H, I, El och T ska leda fram

till taxeringsvärden som motsvarar 75 procent av marknadsvärdenivån

4

SKVFS 2023:10

för respektive hyreshus-, ägarlägenhets-, industri-, och elproduktions-

enhet samt täktmark. Provvärderingen ska göras med utgångspunkt från

de förslag till riktvärdekartor som Lantmäteriet ska lämna enligt 32 §.

14 § Sådana representativa överlåtelser som kvarstår efter granskning

och gallring i enlighet med 1 A kap.fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) ska ligga till grund för provvärderingen. Köp av obebyggd

tomtmark till hyreshus- och industrienheter ska utvärderas särskilt.

Köp av fastigheter som är upplåtna med tomträtt ska undantas från

provvärderingen om skillnaden i marknadsvärde mellan dessa och

övriga hyreshus- och industrifastigheter som är upplåtna med äganderätt

är större än tio procent. Vidare ska köp avseende hyreshusfastigheter

vars egenskaper väsentligt avviker från beståndet av fastigheter i värde-

området inte tas med vid provvärderingen i de fall dessa köp påverkar

nivåläggningen.

En analys av de tillämpade prisutvecklingsfaktorerna ska göras.

Även taxeringsvärdenivåer och standardavvikelser ska anges för åren

2021, 2022 och 2023.

I övrigt ska kontrollvärdering enligt 16–19 §§ omfatta samtliga

provvärderingsobjekt.

15 § När ett antal värdeområden tillsammans ska bilda ett provvärde-

ringsområde, på sätt som förutsätts i 5 kap. 5 a § och 19 kap. 3 § fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152), ska detta framgå av en beskrivning på

riktvärdekartan. Varje provvärderingsområde ska ha ett särskilt

nummer.

Kontrollvärdering

16 § Provvärderingen ska avslutas med en kontrollvärdering

(kvalitetssäkring). Vid denna ska de genomsnittliga taxeringsvärde-

nivåer som riktvärdekarta H och I leder till beräknas för olika grupper

av hyreshus- och industrienheter. Beräkningarna ska avse taxerings-

enheter eller delar därav som överlåtits genom köp och avse ett eller

flera värdeområden. Spridningen kring de beräknade taxeringsvärde-

nivåerna ska redovisas.

Hyreshusenheter

För hyreshusenheter med typkod 320, 321 och 325 ska sammanställ-

ningar av provvärderingen göras för varje värdeområde eller ett eller

flera provvärderingsområden för

A. hyreshus med enbart eller huvudsakligen lokaler med en

sammanlagd årshyra som

– är mindre än 500 000 kr i 2023 års hyresnivå

– uppgår till minst 500 000 kr i 2023 års hyresnivå

B. hyreshus med enbart eller huvudsakligen bostäder med en

sammanlagd årshyra som

– är mindre än 300 000 kr i 2023 års hyresnivå

– uppgår till 300 000 kr men understiger 800 000 kr i 2023 års

hyresnivå

5

SKVFS 2023:10

– uppgår till minst 800 000 kr i 2023 års hyresnivå

C. övriga hyreshus med bostäder och lokaler utan att någon lokaltyp

är den huvudsakliga.

Med huvudsakligen avses att värdet av ifrågavarande lokaltyp

(inklusive markvärdet för denna) ska uppgå till minst 75 procent av

taxeringsenhetens värde.

För hyreshusenheter ska värdeområden med en genomsnittlig

taxeringsvärdenivå (T/K) som är högre än 0,8 och som grundar sig på

minst fem representativa överlåtelser redovisas.

I var och en av de olika grupperna för kontrollvärdering ska vid

sammanläggning av värdeområden till ett provvärderingsområde endast

ingå värdeområden med samma eller närliggande riktvärdeangivelser

och med liknande marknadsförutsättningar i övrigt.

Industrienheter

A. För industrienheter, värderade med ledning av en avkastnings-

beräkning, ska sammanställningar av provvärderingen göras för varje

värdeområde eller ett eller flera provvärderingsområden beträffande

enheter med en köpeskilling eller likvid som

– är mindre än 5 000 000 kr i 2023 års prisnivå

– uppgår till minst 5 000 000 kr i 2023 års prisnivå.

B. För industrienheter, värderade med ledning av en produktions-

kostnadsberäkning, ska sammanställningar av provvärderingen göras

beträffande enheter med en köpeskilling eller likvid som

– är mindre än 5 000 000 kr i 2023 års prisnivå

– uppgår till minst 5 000 000 kr i 2023 års prisnivå.

I var och en av de olika grupperna för kontrollvärdering som avses

för grupp A ska vid sammanläggning av värdeområden till ett prov-

värderingsområde endast ingå värdeområden med samma eller när-

liggande riktvärdeangivelser och med liknande marknadsförutsättningar

i övrigt.

För grupp B ska samma ortstyp gälla.

17 § En beräkning enligt 16 § för ett värdeområde eller grupp av

värdeområden ska som regel omfatta de representativa överlåtelser som

finns att tillgå. Om samtliga representativa överlåtelser inte tas med, ska

i första hand de äldre överlåtelserna utgå.

18 § Inom varje värdeområde för hyreshus och industrier ska

beräkningen enligt 16 § kompletteras med en avkastningsbaserad

marknadsvärdebedömning. De beräknade riktvärdena ska jämföras med

marknadsvärdena som beräknas enligt en direktavkastningsmetod som

baseras på en evighetskapitalisering av ett driftnetto från nivååret. Med

driftnetto avses här hyresintäkter med avdrag för drift- och

underhållskostnader inklusive fastighetsskatt och fastighetsavgift samt

långsiktig vakans. Bedömd direktavkastning och övriga ingående

parametrar i marknadsvärdebedömningen ska vara marknadsmässiga.

Jämförelsen av resultaten mellan värden enligt marknadsvärde-

bedömningen och beräknade riktvärden ska ske dels för hyreshus för en

bostad och för en lokal, dels för industri med produktionslokaler inom

6

SKVFS 2023:10

varje värdeområde. Produktionslokalen ska motsvara en sådan norm-

enhet som anges i 11 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

För värdeområden där lokal för hyreshus utgörs av såväl kontor som

butiker och där butiksinslaget väsentligt påverkar marknadsvärdet ska

det framgå hur stor butiksandelen är inom värdeområdet. Bostad och

lokal ska väljas så att de utvisar för värdeområdet representativa

förhållanden.

Om det framkommer att det finns en väsentlig skillnad mellan att

bestämma riktvärdeangivelserna med ortsprismetoden och att

bestämma dem genom marknadssimulering med avkastningsmetoden

ska detta redovisas särskilt med motivering. Av motiveringen ska det

framgå vilket beräkningssätt som anses bäst leda till den lagstadgade

taxeringsvärdenivån för fastigheter som är mest representativa för

värdeområdet. Redovisningen ska ske på sätt som framgår av bilaga 1.

Förteckningar

19 § Förteckningar över de provvärderingsobjekt som legat till grund

för kontrollvärderingen (kvalitetssäkringen) ska bifogas redovisningen

av denna. Förteckningarna ska upprättas per kommun och innehålla:

– fastighetsbeteckning,

– överlåtelsedatum,

– köpeskilling, jämkad köpeskilling, prisutvecklingsfaktor, korri-

gerad köpeskilling och koefficient för viktning av köpet,

– klassindelningsdata för värderingsenheterna,

– värden för värderingsenheterna, delvärden och taxeringsvärden

enligt föreslagna riktvärdeangivelser, och

– uppskattat taxeringsvärde dividerat med korrigerad köpeskilling

(T/K).

För varje värdeområde eller grupp av värdeområden ska dessutom

genomsnittligt T/K redovisas.

Om ett värdeområde omfattar ett delområde av en annan kommun än

den aktuella, en enklav, ska köp inom delområdet redovisas tillsammans

med detta värdeområde.

20 § För representativa överlåtelser som undantagits från prov-

värderingen ska förteckningar upprättas och redovisas. Skälet till att de

har undantagits ska redovisas i förteckningarna i enlighet med följande

koder:

UP 2 Tomträttsfastighet vars marknadsvärde bedöms avvika med

mer än tio procent från likvärdig fastighet med äganderätt

UP 3 Fastighet vars egenskaper väsentligt avviker från beståndet

med hyreshus i värdeområdet

21 § Förteckning över gallrade överlåtelser ska upprättas per kommun

och av denna ska framgå till vilket värdeområde varje hyreshus- och

7

SKVFS 2023:10

industrienhet hör. Grunderna för bortgallring ska anges i varje enskilt

fall utifrån följande gallringskoder:

TR Transportköp

EX Tvångsförvärv

X

Vissa exekutiva förvärv

S

Släktköp

IG Annan intressegemenskap

LV Köp av egendom med lågt taxeringsvärde

LK Köp eller fastighetsreglering av egendom med låg köpeskilling

eller låg likvid

IA Köp av ideell andel, om andelen understiger 50 procent, såvida

inte samtidigt försålts andelar uppgående till minst 50 procent

AE Köpeskillingen kan inte jämkas i den omfattning som behövs

TS Överlåtelser som är särskilt svåra att analysera

AP Överlåtelser med extremt förhållande mellan köpeskilling

eller likvid och taxeringsvärde

ES Köp som inte huvudsakligen avser en och samma typ av

Taxeringsenhet

Värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer

och värdetabeller

22 § Lantmäteriet ska till Skatteverket lämna preliminära förslag till

värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer och värdetabeller.

Detta ska för industri- och elproduktionsenheter och täktmark ske med

utgångspunkt från den värderingsmetodik som tillämpades vid 2019 års

allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och

elproduktionsenheter (SKVFS 2018:8). För hyreshus- och ägar-

lägenheter ska det ske med utgångspunkt från den värderingsmetodik

som tillämpades vid 2022 års förenklade fastighetstaxering av

hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter (SKVFS 2021:10). Om

Skatteverket finner skäl att överväga ändringar i värderingsmetodiken

ska Lantmäteriet även lämna förslag i denna del.

23 § Om inte annat anges särskilt ska Lantmäteriet lämna förslag till

Skatteverket vid följande tidpunkter.

Lantmäteriet ska senast den 7 december 2023 till Skatteverket lämna

– förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199),

– förslag till tabellramar för HK-tabell, IH-tabeller, IK-tabell, IN-

tabell, KN-tabell, IO-tabell, Nvi-tabell och Nö-tabell,

– förslag till tabellramar för belägenhet

– förslag till tabellramar för tomtvärdetabell för tomtmark till

hyreshus och ägarlägenhet, upprättad på sätt som framgår av bilaga 2 a

i fastighetstaxeringsförordningen, och

8

SKVFS 2023:10

– förslag till tabellramar för tomtvärdetabell för tomtmark till

industribyggnad, upprättad på sätt som framgår av bilaga 7 a i

fastighetstaxeringsförordningen.

24 § Lantmäteriet ska senast den 1 februari 2024 till Skatteverket

lämna förslag som kan påverka innehållet i Skatteverkets föreskrifter

enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

25 § Lantmäteriet ska senast den 1 mars 2024 till Skatteverket lämna

förslag till allmänna råd om taxeringen och värdesättningen för

hyreshus-, ägarlägenhets-, industri-, och elproduktionsenheter samt

täktmark.

26 § För hyreshus och ägarlägenheter ska Lantmäteriet till Skatteverket

lämna förslag till

– klassindelning av värdefaktorerna lägenhetstyp, hyra och ålder

och

– bestämmelser för beräkning av riktvärden för hyreshus och

ägarlägenheter.

I förslaget ska H-nivåfaktorer anges.

Lantmäteriet ska till Skatteverket lämna förslag till marknadsmässiga

genomsnittshyror per värdeområde för lokaler av olika åldrar. Lokal-

erna ska avse kontorslokaler samt även butikslokaler i de värdeområden

där det finns skäl att ange en annan hyresnivå än för kontorslokaler.

Förslag ska även lämnas avseende genomsnittshyror för bostäder per

värdeområde. Samtliga hyror ska avse nivååret.

27 § För tomtmark ingående i hyreshusenhet och ägarlägenhetsenhet

ska Lantmäteriet till Skatteverket lämna förslag till riktvärdeangivelse

inom varje värdeområde. Riktvärdeangivelsen ska avse värden per

kvadratmeter bruttoarea byggrätt för bostäder respektive lokaler ovan

mark.

28 § För industribyggnader och övriga byggnader värderade med led-

ning av en avkastningsberäkning ska Lantmäteriet till Skatteverket

lämna förslag till

– klassindelning av värdefaktorerna lokaltyp, storlek, ålder och

standard, och

– bestämmelser för beräkning av riktvärden för industribyggnader

och övriga byggnader.

I förslaget ska IH- och IK-nivåfaktorer anges.

29 § För industribyggnad och övrig byggnad värderade med ledning av

en produktionskostnadsberäkning ska Lantmäteriet till Skatteverket

lämna förslag till

– klassindelning av värdefaktorerna ålder, byggnadskategori och

ortstyp,

– återanskaffningskostnad enligt 5 kap. 6 § andra stycket

fastighetstaxeringslagen, och

– bestämmelser för beräkning av riktvärden för industribyggnader

och övriga byggnader.

9

SKVFS 2023:10

30 § För tomtmark ingående i en industrienhet ska Lantmäteriet till

Skatteverket lämna förslag till riktvärdeangivelse inom varje värde-

område. Riktvärdeangivelsen ska avse värden per kvadratmeter tomt-

mark eller per kvadratmeter bruttoarea byggrätt.

31 § För täktmark ska Lantmäteriet till Skatteverket lämna förslag till

– klassindelning av värdefaktorerna väntetid och brytningstid,

– tillämpliga brytningsfaktorer, och

– tillämpliga värden för varje värdeområde i kronor per kubikmeter

fast mått av förekommande fyndigheter.

Med brytningsfaktor avses de tal som anger faktorn vid varierande

väntetid och brytningstid enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2018:8) om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri-, och

elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering.

32 § För elproduktionsenheter ska Lantmäteriet till Skatteverket lämna

förslag till

– faktorerna för flerårsreglering, belägenhet, ålder, utnyttjande och

storlek,

– återanskaffningskostnad för olika slag av värmekraftverk,

– fullasttid för vindkraftverk,

– nedskrivningsfaktor för kärnkraftverk (KN-tabell), kraft-

värmeverk (NÖ-tabell) och vindkraftverk (Nvi-tabell),

– omräkningsfaktorer för industribyggnader, övriga byggnader,

värmekraftverk och kärnkraftverk (IO-tabell),

– tabell för justeringsfaktor avseende avvikande drifttid,

– elprisfaktorer, och

– bestämmelser för beräkning av riktvärdeangivelser.

Tidplan

33 § Lantmäteriet ska senast den 1 december 2023 säkerställa former

och format för leveranser enligt 34–38 §§ på det sätt som närmare

bestäms av Skatteverket.

34 § Lantmäteriet ska senast den 26 februari 2024 till Skatteverket

lämna preliminärt

– förslag till värdeområdesindelning för tomtmark för hyreshus och

ägarlägenheter, industribyggnader, övriga byggnader, kraftverks-

byggnader samt för täktmark,

– förslag till prisutvecklingsfaktorer,

– förslag till riktvärdekarta H och I (första ansatsen),

– förslag till riktvärdekarta El och T,

– förslag till marknadsmässig genomsnittshyra för lokaler per

värdeområde och genomsnittlig bruksvärdehyra för bostäder per

värdeområde, och

– förteckning över de vid denna tidpunkt kända representativa

överlåtelser av hyreshus- och industrienheter som föreslås som

provvärderingsobjekt samt en förteckning över de överlåtelser som inte

10

SKVFS 2023:10

har ansetts som representativa. Grunderna för bortgallring ska redovisas

i varje enskilt fall.

35 § Lantmäteriet ska senast den 26 februari 2024 till Skatteverket

lämna preliminärt förslag på de uppgifter som framgår av 22-32 §§ ovan

samt

värden till sådana tabeller som avses i

fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

1 kap. 8 § fastighetstaxeringsförordningen (HK-tabell),

1 kap. 13 § fastighetstaxeringsförordningen (IH-tabeller och IK-

tabeller),

1 kap. 15 § fastighetstaxeringsförordningen (IN-tabell)

1 kap.15 och 35 §§fastighetstaxeringsförordningen (IO-tabell),

1 kap. 35 § fastighetstaxeringsförordningen (KN-tabell),

1 kap. 34 e § fastighetstaxeringsförordningen (Nö-tabell),

1 kap. 34 h § fastighetstaxeringsförordningen (Nvi-tabell), och

1 kap. 37 § fastighetstaxeringsförordningen (tomtvärdetabeller).

36 § Lantmäteriet ska senast den 30 april 2024 till Skatteverket lämna

uppgift om till vilket värdeområde som respektive hyreshus-, ägar-

lägenhets-, industri- och elproduktionsenhet samt täktmark tillhör.

37 § Lantmäteriet ska senast den 30 april 2024 till Skatteverket lämna

slutligt förslag på värden till sådana tabeller som avses i 33 §.

38 § Lantmäteriet ska senast den 29 maj 2024 verkställa de ändringar

som Skatteverket bestämmer beträffande de förslag som Lantmäteriet

lämnar enligt 33 och 34 §§.

39 § Lantmäteriet ska senast den 14 juni 2024 till Skatteverket leverera

resultatet av förberedelsearbetet enligt de former och format som har

bestämts enligt 31 §.

Riktvärdeangivelser ska redovisas för varje värdeområde samt vilka

förutsättningar som ska gälla för varje värdeområde. Till redovisningen

ska fogas dels resultatet av provvärderingen vilken har verifierats

genom kontrollvärdering (kvalitetssäkring), dels redovisning av

tillämpade provvärderingsområden, prisutvecklingsområden och be-

räkningar som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som för-

slaget leder till.

Redovisningen av kontrollvärderingen avseende hyreshus-,

ägarlägenhets- och industrienheter ska utföras på sätt som framgår av

13–21 §§.

40 § Redovisningen av kontrollvärdering avseende täktmark och

elproduktionsenheter ska redovisas separat.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2023 och tillämpas vid

förberedelsearbetet inför 2025 års allmänna fastighetstaxering av

hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt

täktmark.

11

SKVFS 2023:10

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Thomas Waldton

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)

12

SKVFS 2023:10

Avkastningsbaserad marknadsvärdebedömning för hyreshusenheter vid

allmän fastighetstaxering 2025

Identifikation

Marknadsvärdebedömning

Värdeom-

rådesbe-

teckning och

nummer

Bostad

eller

lokal

Värdeår för

normbygg-

naden inom

värdeområ-

det

Va-

kans-

grad i

områ

det %

Butiks-

andel %

Bruttohyra,

kr/kvm

BRA

(=genom-

snittshyra)

Drift och

underhåll,

kr/kvm

BRA*

Nettohyra

(=drift-

netto)

kr/kvm

BRA

Bedömd

direkt-

avkast-

ning, %

Mark-

nads-

värde

2023

B

L

Taxeringsvärden

Nivåfaktor

Kapitaliserings-

faktor enligt HK-

tabellen

Riktvärde byggnad,

kr/kvm BRA

Riktvärde

tomtmark, kr/kvm

byggrätt

BTA/BRA

Totalt

riktvärde,

kr/kvm

Riktvärde/

marknadsvärde

Anmärkning

Identifikation

Marknadsvärdebedömning

Värdeom-

rådesbe-

teckning och

nummer

Bostad

eller

lokal

Värdeår för

typfastig-

heten inom

värdeområ-

det

Va-

kans-

grad i

områ

det %

Butiks-

andel %

Bruttohyra,

kr/kvm

BRA

(=genom-

snittshyra)

Drift och

underhåll,

kr/kvm

BRA*

Nettohyra

(=drift-

netto)

kr/kvm

BRA

Bedömd

direkt-

avkast-

ning, %

Mark-

nads-

värde

2023

B

L

Taxeringsvärden

Nivåfaktor

Kapitaliserings-

faktor enligt HK-

tabellen

Riktvärde byggnad,

kr/kvm BRA

Riktvärde

tomtmark, kr/kvm

byggrätt

BTA/BRA

Totalt

riktvärde,

kr/kvm

Riktvärde/

marknadsvärde

Anmärkning

*I drift- och underhåll ingår fastighetsskatt/fastighetsavgift

Bilaga 1

13

SKVFS 2023:10

Avkastningsbaserad marknadsvärdebedömning för industrienheter vid

allmän fastighetstaxering 2025

Identifikation

Marknadsvärdebedömning

Värdeom-

rådesbe-

teckning och

nummer

Lokaltyp Värdeår för

normbygg-

naden

Va-

kans-

grad i

områd

et %

Bruttohyra,

kr/kvm

BRA

(=marknads-

mässig hyra )

Drift och

underhåll,

kr/kvm

BRA*

Nettohyra

(=driftnetto)

kr/kvm

BRA

Bedömd

direkt-

avkast-

ning, %

Marknad

s-värde

2023

P

Taxeringsvärden

Nivåfaktor

Kapitaliserings-

faktor enligt IK-

tabellen

Riktvärde byggnad,

kr/kvm BRA

Riktvärde

tomtmark,

kr/kvm tomtareal

Totalt

riktvärde,

kr/kvm

Riktvärde/

marknadsvärde

Anmärkning