SNFS 1987:10

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Naturvård

ISSN 0347-5301

SNFS 1987:10

NV:32

Utkom från

trycket den 23

december 1987

Kungörelse med föreskrifter om PADJELANTA nationalpark;

utfärdad den 18 december 1987.

Med stöd av 4 § nationalparksförordningen (1987:938) meddelar

Naturvårdsverket följande föreskrifter för nationalparken enligt 5 §1 andra

stycket naturvårdslagen (1964:822).

Inom nationalparken är det förbjudet att

− anordna upplag

− dra fram mark- eller luftledning

− anlägga stig eller väg

− uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

− bedriva militär övningsverksamhet

− företa vetenskapliga undersökningar

− bedriva kommersiell verksamhet

− gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt

skada mark och block

− bortföra mineral eller annat geologiskt material

− bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och

buskar

− plocka eller gräva upp växter

− inplantera växt- eller djurart

− insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

− jaga eller fiska

− använda motordrivet fordon eller motorbåt

− landa med luftfartyg

− flyga i dalgångar samt i övrigt under 300 meter över marken

− rida

− medföra hund

− sätta upp tavla, affisch e dyl

− ordna orienteringskontroller eller markerade spår

Naturvårdsverket kan - om särskilda skäl föreligger - meddela undantag från

angivna föreskrifter.

1 Senaste lydelse 1986:262.

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

− personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd enligt

fastställd skötselplan

− tjänsteman i tjänsteärende angående rennärings-, polis-, eller

nationalparksförvaltningsärende använder motorbåt, terrängskoter på

snötäckt mark, flyger i dalgångar samt i övrigt under 300 meter över

marken eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda ärenden skall ske

till nationalparksförvaltningen innan genomförandet

− tjänsteman i tjänsteärende angående sjukvårds- eller räddningsärende

använder erforderligt fordon eller flyger i dalgångar samt i övrigt under 300

meter över marken eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda

ärenden skall ske till nationalparksförvaltningen om möjligt innan

genomförandet, i annat fall snarast efter utfört uppdrag

− medlem i Sirkas, Jåkkåkaska, Tuorpon, Luokta-Mavas, Serri och Udtja

samebyar i samband med renskötselarbete eller husbehovs- och yrkesfiske

använder motorbåt, terrängskoter på snötäckt mark eller flyger i dalgångar

samt i övrigt under 300 meter över marken eller landar med luftfartyg.

− medlem i Sirkas, Jåkkåkaska och Tuorpon samebyar jagar älg samt säljer

glödkakor, fisk o dyl

− plocka bär och svamp

− ta torra grenar och kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd

− medföra kopplad hund under tiden 1 januari-30 april.

− fiska i vatten upplåtna för fritidsfiske mot lösande av fiskekort.

__________

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1988.

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Gunnar Rasmusson

(Enheten för naturskydd)