SNFS 1987:11

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Naturvård

ISSN 0347-5301

SNFS 1987:11

NV:33

Utkom från

trycket den 23

december 1987

Kungörelse med föreskrifter om MUDDUS nationalpark;

utfärdad den 18 december 1987.

Med stöd av 4 § nationalparksförordningen (1987:938) meddelar

Naturvårdsverket följande föreskrifter för nationalparken enligt 5 §1 andra

stycket naturvårdslagen (1964:822).

Inom nationalparken är det förbjudet att

− anordna upplag

− dra fram mark- eller luftledning

− anlägga stig eller väg

− uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

− bedriva militär övningsverksamhet

− företa vetenskapliga undersökningar

− bedriva kommersiell verksamhet

− gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt

skada mark och block

− bortföra mineral eller annat geologiskt material

− bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och

buskar

− plocka eller gräva upp växter

− inplantera växt- eller djurart

− insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

− jaga eller fiska

− använda motordrivet fordon eller motorbåt

− landa med luftfartyg

− rida

− medföra hund

− under tiden 15 mars-31 juli beträda markerade områden runt Muddusjaure,

på Sörstubba och i Måskokårsu

− sätta upp tavla, affisch e dyl

− ordna orienteringskontroller eller markerade spår

Naturvårdsverket kan - om särskilda skäl föreligger - meddela undantag från

angivna föreskrifter.

1 Senaste lydelse 1986:262.

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

− personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd enligt

fastställd skötselplan

− tjänsteman i tjänsteärende angående rennärings-, polis-, eller

nationalparksförvaltningsärende använder motorbåt, terrängskoter på

snötäckt mark eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda ärenden

skall ske till nationalparksförvaltningen innan genomförandet

− tjänsteman i tjänsteärende angående sjukvårds- eller räddningsärende

använder erforderligt fordon. Anmälan om nämnda ärenden skall ske till

nationalparksförvaltningen om möjligt innan genomförandet, i annat fall

snarast efter utfört uppdrag

− medlem i Gällivare, Sörkaitum och Sirkas sameby i samband med

renskötselarbete eller husbehovs- och yrkesfiske använder motorbåt,

terrängskoter på snötäckt mark eller landar med luftfartyg

− plocka bär och svamp

− ta torra grenar och kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd

− medföra kopplad hund under tiden 1 januari-30 april.

__________

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1988.

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Gunnar

Rasmusson

(Enheten för naturskydd)