SNFS 1987:13

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Naturvård

ISSN 0347-5301

SNFS 1987:13

NV:35

Utkom från

trycket den 23

december 1987

Kungörelse med föreskrifter om SÅNFJÄLLETS

nationalpark;

utfärdad den 18 december 1987.

Ändringsföreskrift

SNFS 1989:11 (Omtryck)

Med stöd av 4 § nationalparksförordningen (1987:938) meddelar

naturvårdsverket följande föreskrifter för nationalparken enligt 5 §1 andra

stycket naturvårdslagen (1964:822).

Inom nationalparken är det förbjudet att

− anordna upplag

− dra fram mark- eller luftledning

− anlägga stig eller väg

− uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

− bedriva militär verksamhet

− gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt

skada mark och block

− bortföra mineral eller annat geologiskt material

− bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och

buskar

− plocka eller gräva upp växter

− inplantera växt- eller djurart

− insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

− jaga eller fiska

− använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser

− ställa upp husvagn

− landa med luftfartyg

− flyga närmare marken än 300 meter

− rida

− medföra okopplad hund

− sätta upp tavla, affisch eller dylikt

− ordna orienteringskontroller eller markerade spår

− utföra kalkning, dock får, efter tillstånd av Naturvårdsverket, kalkning ske i

vetenskapligt syfte inom särskilt avgränsat område.

1 Senaste lydelse 1986:262.

Naturvårdsverket kan - om särskilda skäl föreligger - meddela undantag från

angivna föreskrifter.

Vidare är det förbjudet att utan Naturvårdsverkets tillstånd

− företa vetenskapliga undersökningar

− bedriva kommersiell verksamhet

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

− personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd enligt

fastställd skötselplan

− tjänsteman i nationalparksförvaltningsärende använder terrängskoter på

snötäckt mark eller landar med luftfartyg

− tjänsteman i sjukvårds-, polis, eller räddningsärende använder erforderligt

fordon. Anmälan om nämnda ärenden skall ske till

nationalparksförvaltningen om möjligt innan genomförandet, i annat fall

snarast efter utfört uppdrag

− plocka bär och svamp

− ta torra grenar eller kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd

− fiska i Valmen. I den del av nationalparken som ingår i Hedevikens

fiskevårdsområde får fiske endast ske enligt bestämmelserna för

fiskevårdsområdet .

_________

Ikraftträdande

SNFS 1987:13

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1988.

SNFS 1989:11

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag då kungörelsen enligt

uppgift på den utkommit från trycket. (Utkom från trycket den 21 juli 1989.)